Трета българска държава

Из Ньойски договор за мир между Съюзните и Сдружени сили и България от 27 ноември 1919 г.

Посещения: 1137

 

Печата се по: Кесяков, Б. Принос към дипломатическата история на България (1878-1925), т. I-II. София, 1926.

Публикувано по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

 

Част III

 

Политически клаузи

 

Сърбо-Хървато-Словенската държава

 

BASA 284K 2 218 63 Ratification of the Treaty of Neuilly sur SeineЧл. 36. България признава, както това вече са сторили Съюзните Сдружени Сили, Сърбо-Хървато-Словенската Държава1.

Чл. 37. България се отказва, в полза на Сърбо-Хървато-Словенската Държава, от всички права и титри2 върху териториите на Българското царство, разположени отвъд границите на България, така, както те са описани в чл. 27, част II (Граници на България) и признати от настоящия договор, сключен с цел да се уредят настоящите въпроси, като съставляващи част от Сърбо-Хървато-Словенската Държава.

Чл. 38. Една комисия, съставена от седем члена, пет от които назначени от Главните Съюзни и Сдружени Сили3, един от Сърбо-Хървато-Словенската Държава и един от България, ще се състави в срок от 15 дни след влизането в сила на настоящия договор, за да определи на самото място трасето на граничната линия...

Чл. 39. Българските поданици, живущи в териториите, които се дават на Сърбо-Хървато-Словенската Държава, добиват по право сръбско поданство, като загубват българското.

Българските поданици, обаче, които са се установили в тези територии след 1 януари 1913 г., могат да добият сърбо-хървато-словенско поданство само с разрешение на Сърбо-Хървато-Словенската Държава.

Чл. 40. В срок от две години след влизането в сила на настоящия договор, българските поданици по-възрастни от 18 години и които са били установени в териториите, които съгласно настоящия договор се дават на Сърбо-Хървато-Словенската Държава, ще имат право да оптират за бившето си поданство. Сърбо-хървато-словените, по-възрастни от 18 години, които са български поданици и живеят в България, имат също право да оптират за сърбо-хървато-словенско поданство.

Опцията  направена от мъжа ще влече след себе си тази на жената, а опцията на родителите влече след себе си тази на децата по-малки от 18 г. Тия, които са упражнявали предвиденото по-горе право в опция трябва в срок от два месеца след това да се изселят в държавата, за която са оптирали.

Те ще могат да запазят недвижимите си имоти, които притежават в територията на другата държава, дето са имали своето местожителство преди да упражнят правото си на опция. Същите могат да вземат със себе си всичките си движими имущества от всяко естество, без да им се налага затова, каквото и да било вносно или износно мито.

 

Гърция

 

Чл. 42. България се отказва, в полза на Гърция, от всички права и титри върху териториите на Българското царство, разположени отвъд границите на България така, както те са описани в чл. 27, част II (Граници на България) и признати от настоящия договор или от всеки друг договор, сключен с цел да се уредят настоящите въпроси, като съставляващи част от Гърция.

Чл. 43. Една комисия, съставена от седем члена, от които пет са назначени от Главните Съюзни и Сдружени Сили, един от Гърция и един от България, ще се състави в срок от 15 дни след влизането в сила на настоящия договор, за да определи на самото място трасето на граничната линия...

Чл. 44. Българските поданици, живущи в териториите, които се дават на Гърция, добиват по право гръцко поданство, като изгубват българското.

Българските поданици, обаче, които са се установили в тия територии след 1 януари 1913 г., могат да добият гръцко поданство само с разрешението на Гърция.

Чл. 45. В срок от две години след влизане в сила на настоящия договор, българските поданици, по-възрастни от 18 г. и които са били установени в териториите, които съгласно настоящия договор се дават на Гърция, ще имат право да оптират за българско поданство.

Опцията, направена от мъжа, ще влече след себе си тази на жената, а опцията на родителите влече след себе си тази на децата им по-малки от 18 години.

Тия, които са упражнили предвиденото по-горе право на опция, трябва в срок от дванадесет месеца след това да се изселят в държавата, за която са оптирали.

Те ще могат да запазят недвижимите си имоти, които притежават в територията на другата държава, дето са имали своето местожителство, преди да упражнят правото си на опция. Същите могат да вземат със себе си всичките си движими имущества от всяко естество, без да им се налага затова каквото и да било вносно или износно мито.

Чл. 46. Гърция приема и се съгласява да бъдат вписани в един договор с Главните Съюзни и Сдружени Сили постановленията, които казаните сили считат за необходими за защита в Гърция на интересите на жителите, които се различават от болшинството на населението по раса, език или вероизповедание.

Гърция приема също да бъдат вписани в един договор с Главните Съюзни и Сдружени Сили постановленията, които казаните сили считат за необходими за покровителството на свободата на транзита и за установяването на един справедлив режим за търговията на другите народи.

 

Тракия

 

Чл. 48. България се отказва в полза на Главните Съюзни и Сдружени Сили от всички свои права и титри върху териториите на Тракия, които принадлежаха на Българското царство и които, намирайки се отвъд новите граници на България,... не са дадени никому.

България се задължава да признае решението на Главните Съюзни и Сдружени Сили относно тия територии, главно що се отнася до поданството на жителите им.

Главните Съюзни и Сдружени Сили се задължават да се гарантира свободата на икономическите излази на България на Егейско море.

Условията на тая гаранция ще бъдат определени допълнително.

 

Част IV

 

Военни, морски и въздушни клаузи

 

Отдел I

 

Военни клаузи

 

Глава I

 

Общи клаузи

 

Чл. 64. В течение на трите месеца, които ще следват влизането в сила на настоящия договор, военните сили на България ще бъдат демобилизирани...

Чл. 65. Задължителната военна служба ще бъде премахната в България...

 

Глава II

 

Численост и кадри на българската войска

 

Чл. 66. Общото число на военнослужещите в българската армия не трябва да надминава 20 000 души...

Чл. 67. В никой случай няма да се формират единици по-големи от дивизия...

Чл. 69. Числото на стражарите, митничарите, горските стражари и общинските полицейски агенти... не трябва да бъде по-голямо от броя на хората, които са изпълнявали подобни служби в 1911 г... Числото на ония от тези служещи, които ще бъдат въоръжени с пушки, не трябва в никой случай да надминава цифрата 10 000 души...

Освен това България ще може да образува погранична стража, която... не ще надминава 3 000 души...

 

Част VII

 

Репарации

 

Чл. 121. България признава, че като се е присъединила към нападателната война, която Германия и Австро-Унгария бяха почнали срещу Съюзните и Сдружени Сили, е причинила на последните загуби и жертви от всякакъв вид, които е длъжна да поправи напълно.

От друга страна Съюзните и Сдружени Сили признават, че средствата на България са недостатъчни, за да позволят пълното изпълнение на тези поправки.

Вследствие на това България се задължава да плати и Съюзните и Сдружени Сили се задължават да приемат сумата от два милиарда двеста и петдесет милиона (2,250,000,000) франка - злато, представляващи поправките, които България е в състояние да поеме.

Чл. 127. България се задължава още да предаде на Гърция, Румъния и Сърбо-Хървато-Словенската Държава, през първите шест месеца след влизането в сила на настоящия договор, изброените по-долу категории и количества добитък:

 

Добитък

Гърция

Румъния

Сърбо-Хървато-Словенската Държава

Бикове 1 1/2 до 3 год.

15

60

50

Млечни крави (2 до 6 години)

1,500

6,000

6,000

Коне и кобили (2 до 7 години)

1,250

5,250

5,000

Мулета

450

1,050

1,000

Впрегатни волове

1,800

3,400

4,000

Овце

6,000

15,000

12,000

 

Чл. 128. Като специална компенсация... България се задължава... да предава от държавната Мина Перник на Сърбо-Хървато-Словенската Държава, в продължение на 5 години,... 50 000 тона каменни въглища годишно.

 

1Това е официалното название на Югославия до 1929 г.
2Банкови ценни книжа; актове за собственост.
3Това са САЩ, Англия, Франция, Италия и Япония.

 

 

X

Right Click

No right click