Османско владичество

Бунтът в Старозагорско през 1751 година

Посещения: 1794

 

Публикувано по: Непокорни поданици на султана, Документален сборник, съставител: Петър Петров, С., 1995


1

Изложение от 12 ноем. 1751 г. на кадията на Одрин до великия везир. -Грозданова, Ел. Бунт на населението в Стара Загора през 1751 г. - ВИСб, 1979, № 4, с. 65.

 

Станалият изразител на верноподанически чувства ваш слуга Ессеид Абдулкерим ага е поел задължение като откупчик на поголовния данък за 1165 [20 ноември 1751-7 ноември 1752] г. от [обединените под едно] ведомство укрепен гр. Одрин и прилежащите му райони. В шериатския съд той заяви:

„Преди време поради бунт срещу събирането на поголовния данък, то бе осуетено. Наложена е забрана и занапред да се подстрекава раята, а заедно с това, тъй като е необходимо и важно поголовният данък да бъде събран съобразно с разпорежданията, с височайша заповед бе наредено да бъдат отправяни до Високата порта донесения с имената и описание на външните белези на причинителите на бунта с цел последните, които и да са, да бъдат наказани.

Когато Вашият роб, служителят, назначен от страна на Вашия слуга честития ага, понастоящем полицейски началник (бостанджибашия) на Одрин, пристигна в Старозагорската каза, отнасяща се към гореспоменатото ведомство, той покани в шериатския съд аянина и населението, за да уведоми за съдържанието на височайшата заповед и за да пристъпи към събирането на поголовния данък.

Аянинът Мехмед ага и размирниците и злодеите Шейтаноглу Марко, Кьосе Никола, Куюмджи Васил и Кюркчи Петре подстрекаваха раята [към неподчинение]. Винаги събрани в дружина, [раята и споменатите] дойдоха в шериатския съд вкупом и въоръжени, а братът на споменатия Мехмед ага - заимът Ахмед ага, заедно с десет души от раята поеха към честитата столица [за да се оплачат]. И тъй като [размирниците] категорично отказаха да се покорят и подчинят, поиска се от кадията на споменатата каза да изготви донесение [за случилото се]. „Страх ме е да напиша донесение, нямам смелост“ - заяви [кадията] и така и донесение не бе отправено.

Раята от споменатата каза се стича [в града] и е ясно, че по този начин ще нанесе вреда и ще се създадат трудности за събирането на поголовния данък, считано за посочената година. И ако не бъдат наказани аянинът и лицата, отправили се по посока към честитата столица, и не се нареди за наказание раите да се поставят на кораб [като гребци-каторжници], очевидно [бунтът] ще се разпространи и по другите кази.

Вашият слуга, споменатият служител, уведоми за това Негова светлост гореказания ага, а гореказаният ага [настоя] до честитата порта да бъде отправено донесение за действителното положение. И ние молим да се изготви донесение, в което положението да бъде описано такова, каквото е в действителност.“

По верните думи на онези, които дойдоха в шериатския съд [в Одрин] с цел да ни уведомят и с [горната] молба до честитата порта се отправи тази просба-донесение. Впрочем заповедта принадлежи на Негово превъзходителство, който е властен да заповядва.

[Резолюция] Съобразно с изложеното споменатите заим Ахмед и брат му Мехмед, заедно с четиримата души сподвижници немюсюлмани, когато бъдат намерени, на място да се заловят и предадат на одринския полицейски началник, за да бъдат изпратени на заточение в Тулчанската крепост.

 

2

Изложение на Абдулкерим ага, събирач на поголовния данък, до султана. - Пак там, с. 66.

 

До Негово величество моя могъщ, честен и милостив султан, нека бъде здрав!

Sultan Mahmud I Jean Baptiste Vanmour.jpg croppedНа мене, Вашия смирен роб, бе възложено събирането на поголовния данък за 1165 [20 ноември 1751 — 7 ноември 1752] г. от [обединените под едно] ведомство Одрин и прилежащите му райони. Поради това, че преди време събирането на средствата [от данъка] бе разстроено и занемарено, бе отправено прошение за милост. [В резултат] бе издаден височайши ферман относно събирането [на поголовния данък], който следваше да бъде прочетен в Одрин и из подведомствените му кази и нахии и да бъде регистриран и вписан в сиджилите на съдилищата. Но когато се пристъпи към събиране на средствата [от данъка] в Старозагорската каза - една от казите под споменатото ведомство, [раята] се събра начело с размирника измежду аяните заима Ахмед ага, брат му Мехмед ага и сподвижниците им злосторници раи, а именно злодеите измежду раята Шейтаноглу Марко, Кьосе Никола, Куюмджи Васил и Кюркчи Петре. Те подсториха немюсюлманското население и от намиращите се в съседство Чирпанска и Казанлъшка кази и вдигнаха бунт срещу поголовния данък.

За да се издължи изцяло [данъкът] и за да не се разпространи [бунтът] и другаде, поради необходимостта да бъдат описани външните белези на споменатите злосторници, преди време от страна на Вашия слуга агата полицейски началник (бостанджибашия) на Одрин, от страна на кадията и от мене, Вашия роб, се изпратиха просба и донесение с молба за милост.

И този път на немюсюлманското население от споменатите кази и подстрекателите му аяни и злосторници раи бе забранено [да се бунтуват]. Те бяха отблъснати, предупредени [за последиците] и им беше категорично заповядано [да се подчинят]. За да бъдат изпратени на заточение несъобразилите се [със заповедта], до Вашия слуга агата полицейски началник бе написано и отправено височайше разпореждане. В съответствие с него посоченият бе назначен като длъжностно лице със специално поръчение в споменатите кази и бе изпратен там.

Казват, че раята немюсюлманско население в казите Чирпан и Казанлък се смирила и подчинила. Само в Старозагорска каза преди време заимът Ахмед ага заедно с петдесет души злосторници измежду раята се отправи към честитата столица, а брат му Мехмед ага заедно с посочените [Шейтаноглу Марко, Кьосе Никола, Куюмджи Васил и Кюркчи Петре] от ден на ден подстрекаваха раята и организираха тълпи и сбирщина. Когато бяха поканени да изслушат височайшето разпореждане в мюсюлманския съд, по никакъв начин не пожелаха да се покорят и подчинят, а изпратиха раята въоръжена и като тълпа в съдилището. „Няма да платим поголовния си данък“ - заявиха всички до един. Давайки отпор, противоречащ на височайшето разпореждане, те прогониха и изпъдиха от споменатата каза Вашия слуга длъжностното лице със специално поръчение и мене като събирач на данъка от споменатата каза.

Назначеният Ваш слуга служителят със специално поръчение аз, Вашият роб, събирач на данъка, и другите се вдигнахме и поехме [на път]. По гореописания начин от нашите донесения и изложения [нещата] станаха известни така, както са в действителност.

Ако тълпите на раята в споменатата каза като цяло не бъдат със сила съсипани, а главните им сборища - разпръснати и разпилени, ако намиращите се в столицата раи злосторници не бъдат поставени като гребци [каторжници], а заимът Ахмед ага и брат му Мехмед ага, които представляват специални оръдия на този бунт, не бъдат изпратени с повишена бдителност в някоя крепост на заточение, явно е, че [бунтът] ще се разпространи и в други кази.

За да стане възможно събирането на средствата от поголовния данък, молим като височайша милост за следното: намиращите се в честитата столица злосторници раи да се поставят като гребци [на кораб], главните им сборища в [Стара] Загора да бъдат съсипани със сила, подбудителите размирници заимът Ахмед ага и брат му Мехмед ага да се изпратят в някоя крепост на заточение, а средствата от поголовния данък от споменатата каза и от другите кази да се съберат изцяло, както преди.

И за да се въдвори редът, благоволете да се разпоредите да се издаде височайши ферман отново до Вашия слуга полицейския началник на Одрин. Впрочем заповедта принадлежи на Негово величество моя султан, могъщия, честит и милостив мой господар.

 

 

X

Right Click

No right click