Вавилон

Дългово право: заем

Написана от Любомир Грозданов
Посещения: 1671

 

Публикува се по: Рифтин А.П. Старовавилонские документы в собраниях СССР. 1937

Превод, редакция и бележки: Любомир Грозданов

 

К. Ḫ.1 § 48-51, 66; 113-119.

Обща схема на документа:

 • 1. Обект на заема.
  2. Размер на лихва или безлихвен.
  3. „Длъжникът заема от кредитора“.
  4. Време, място и начин на изплащане на дълга.
  5. Свидетели и дата.

Обектите на заема са:

 • 1. Пари.
  2. Натурални: зърно, сусам, фурми, сусамово масло, вълна и др.

 

При лихвения заем (акад. „șiptam ușșap“, шумер. „máš-in-tug, máš-an-tug) размерът на лихвата може да бъде точно определен – за пари от 62/3% до 25%, за зърно, като правило 331/3% - или изразено в общата формула: „процент на Šamaš“ (акад. șipat ᵈšamaš, шумер. máš ᵈutu), или „нормална, правилна лихва“ и т.н., която била известна и на двете страни.

Безлихвеният заем се наричал: на акад. „șipta ul îšū“, шумер. „máš-nu-tug, máš-nu-ub-tug“, в по-късния акадски - ḫubuttatum (Северна Месопотамия), „ḳîptum“ (Южна Месопотамия).

Кредиторите са: частни лица, сред които и жени, често жрици на Šamaš2. Договор може да се сключи между няколко кредитора и няколко длъжника. Ролята на кредитори изпълняват храмовете и Двореца, като последният заема главно вълна, а храмовете – пари и зърно. По правило договорите се сключват за кратък срок. За зърното, обичайният  срок за връщане е времето на жътвата (акад. „ina ûm ebûrim“, шумер. „ud sibir“). Понякога обозначеното време за погасяване е 1-2 месеца, 15-20 дни и т.н. Наред с тези срокове, съществуват и неопределени – когато кредиторът пожелае или с други уговорки. Връщането на дълга може да се осъществява и на части.

Със съгласието на кредитора длъжникът има право да прехвърли дълга си на друго лице. В този случай се изготвя специален документ и кредиторът вече няма право да притеснява предишния длъжник.

В последните години от управлението на Хамурапи в кредитните договори се появява клауза, която постановява, че дългът трябва да бъде върнат на преносителя на документа (акад. ana naš kanikišu, или dupišu). Тези заеми са с т. нар. приносителни клаузи. Те се появяват първо при храмовите и дворцовите кредити, след което преминават и в частно обращение.

Ако длъжникът не може да плати парите до падежа (понякога има бележка за задължението да плати глоба), кредиторът може да получи удовлетворение от имуществото му в размер на дълга. В случай, че длъжникът въобще не е в състояние да плаща, той става заложник на кредитора или предава на последния роби, жени и деца. При настъпване на падежа, неплатежоспособният длъжник може да се освободи, ако се яви поръчител, който да поеме задължението да погаси дълга.

Под формата на заем се сключват сделки от най-разнообразен характер, като задълженията на получателя биват погасявани чрез връщане на полученото или извършване на определена работа и услуги. По този начин, подобни сделки, например, при които продавачът получи стойността на стоката, като се задължи да я достави в бъдеще, или купувачът получава стоката и плаща за нея по-късно, се сключват под формата на кредит.

Броят на свидетелите варира между 2 и 10. Понякога боговете са включени в техния брой. Често изобщо няма свидетели.

При изплащане на дълга документът бива унищожаван.

 

1Кодекс на Хамурапи
2Шамаш - бог на слънцето в акадската митология.

 

I. Времето на Sumu-abum1

 

Ilum-rabi взе в заем 51/2 сикли сребро без лихва. По времето на прибиране на реколтата, той трябва да ги върне. 4 свидетели и писар. Печат на длъжника.

5

1) 51/2 gin-kù babbar   51/2 сикли сребро
máš nu-[tug]  без лихва,
ki [………]  от […..]
milum-ra-bi  Ilum-rabi
5) šu-ba-an-ti  взе в заем.
u4-sibir-šè  По времето на жътвата,
ì-lal-e  (среброто) той ще претегли.2
igi akšakki-ra-bi  Пред Akšak-rabi,
igi […..]-ku-um  пред […..]-kum,
10) igi i-bi-dnu-muš-da  пред Ibi-Numušda,
igi ma-a-nu-um  пред Mânum,
igi a-mur-i-lu-zu du[p-sar]  пред Amur-ilissu, пи[сар].
itu sig4-a  Месец Sîmân3.
mu uš-sa-a-bi  Година: 3-та година, след като
15) ka-zal-luki ba-ḫul  Kazallu бил разрушен.

                                      Печат:

1 ilum-ra-bi Ilum-rabi              
2 mâr a[…..]-nu-um син на A[…..]num.

 

1Основателят на Първа вавилонска (Аморейска) династия. Управлявал приблиз. 1894-1881 г. пр. Хр.
2Т.е. ще го върне.
3Месец шиману отговаря на май-юни.II. Larsa. III. 60 г. Rîm-Sin1

 

Sin-tukul….. взе назаем от Αḫušunu 1 мина, х сикли сребро в месец Sîmân и се задължава да върне парите през месец Sîmân (в същия месец или след година?). Свидетели няма. Печатът е нечетим.

 6

1) 1 ma-na […..] šiḳil kaspam 1 мина [……] сикли сребро
itti a-ḫu-šu-ni от Aḫušunu
idsin-tu-kúl……. Sin-tukul……
šu-ba-an-ti взе назаем.
5) waraḫ sîmâni В месец Sîmân
kaspam li-ib-ba-šu с парите неговото сърце
ú-ṭa-ab-bu той ще удовлетвори2.
waraḫ sîmâni Месец Sîmân.
mu-ki 3kam i-si-in-naki Година: 3-та (година откакто) Isin
ba-an-dib бе завоюван.3

 

1Рим Син (1822-1763 г. пр. Хр)
2Т.е. Син-Тукул ще ги върне на Ахушуну.
3Рим Син завладява гр. Исин през 1793 г. пр. Хр.III. 20. XIII. 10 г. Samsuiluna1

 

Някой си заел от Idin-Sin 11/2 сикли сребро като спомоществование. Като свидетели са призовани боговете. Печат под документа няма.7

1) 11/2 šiḳil kaspam rêš[tam?] 11/2 сикли сребро първо[качествено?]2
[itti i]-din-dsin  от Idin-sin
[…..I]a-mas-su […..l]a-mas-su
š[u]-[ba]-an-ti взе в заем.
5) ú-sa-tum (Този заем) е спомоществование.
maḫar ᵈšamaš Пред Šamaš
maḫar den-ki пред Enki3
maḫar ddumu-zi пред Dumuzi4
kišib-a-ni ib-ra-aš Печатът си той постави.
10) waraḫ addarim ûm 20kam Месец Addar5, ден 20-ти.
mu sa-am-su-i-lu-na lugal-e Година: Цар Samsuiluna
ugnim войската
i-da-ma-ra-az на Идамарац6.

 

1Самсуилуна (1750-1722 г. пр. Хр.)
2Т.е. без примеси.
3Един от четиримата богове-съзидатели в шумеро-акадската митология.
4Бог-пастир.
5Месец аддару отговаря на февруари-март.
6В 1740 г. пр. Хр., вавилонската армия под командването на цар Самсуилуна разгромява войските на княжеството Идамарац, намиращо се на юг от Вавилония.IV. 2. VII. 9 г. Samsuiluna

 

Awêlii̧a взел в заем от Sin-šemê фурми и се задължил да ги върне по времето на прибиране на реколтата. Отметка за предишно дългово задължение. Двама свидетели и печат.

8

1) [x gur] suluppam sûtu dšamaš  [x gur] фурми по мярката на Šamaš 
[it]ti dsin-še-me-e от Sin-šemê
ma-we-[l]i- i̭a Awêlii̧a
[šu-ba-an-ti] [взе в заем.]
5) e-zu-ub pî В допълнение към съдържанието
ka-ni-ki-ni(!)-šu неговия документ (предишният)1.
mu-tum5 suluppim По време на брането на фурмите,
suluppam imaddad фурми той ще отмери2.
maḫar dadad-ri-im- ì-lí Пред Adad-rîm-ili,
10) maḫar a-na- dšamaš-li-șí пред Ana-Šamaš-lîși.
waraḫ tašrîti ûm 2kam Месец Tašrît3, ден 2-ри.
mu urudu ki-lugal-gub-ba Година: Царско изображение от бронз.


                                         Печат:

dšamaš da-a  Šamaš (и) Ai̧a 

 

1Авелия има предишно задължение към Син-шеме и то се добавя към настоящия документ.
2Т.е. ще върне същото количество фурми, което е взел в заем.
3Месец Ташриту отговаря на септември-октомври.


V. Времето на Самсудитана1

 

Някой взема в заем от Ibni-Marduk 5 ḳâ грах? Срок на връщане – времето на жътвата. Клауза за преносител на документа. 2 свидетели. Печатът е нечетлив.

10

1) 5 ḳâ gú-gal  5 ḳâ грах? 
a-na zi-ra-ni за………………..
itti ib-ni dmarduk mâr dna-bi-um- от Ιb-ni-Marduk син на Nabium-
ba-ni bâni,
m[……………] ma-tum m[……………] ma-tum
5) šu-ba-an-ti взе в заем.
ina ûm ebûrim По време на жътвата
a-na na-ši ka-ni-ki-šu на носителя на документа му,
i-[na]-d[i-i]n ú-ta-ar той ще предаде (и) върне.
maḫar dsin[…..mâr-še-]ip-dsin Пред Sin […..син на Šê]p-Sin
pašîši pašîšu,
10) maḫar dsin-ma-gir mâr dsin-[…..] пред Sin-magir, син на Sin[…..].
waraḫ waraḫsamni ûm […..] Месец Araḫsamnu2, ден […..].
mu sa-a[m-s]u-di-ta-na [lugal] Година: Samsuditana, царят,
dkur-[nu]n-an-ki (за) Șarpanitum.1Самсудитана (1625-1595 г. пр. Хр) е последният представител на Първа вавилонска династия. След него започва Каситският период - по името на династията произхождаща от западноиранското племе касити и управлявала Вавилон в продължение на 440 години.
2Месец арахсамну - октомври-ноември.X

Right Click

No right click