Колективно оплакване на мюсюлмани и християни от Шумен (1789)

Посещения: 1048

 

Публикувано по: Непокорни поданици на султана, Документален сборник, съставител: Петър Петров, С., 1995


Съдебен протокол от 1789 г. на кадията на Шумен. - Тοдорοв, Н. Положението на българския народ, 169-170.

 

640px Die Gartenlaube 1853 b 561Праведните, благочестивите, имамите, проповедниците, благородниците и цялата бедна рая, живущи в гр. Шумен, масово се явиха в шериатското съдилище и изложиха своето окаяно положение, както следва:

„Бившият капудан, Негово превъзходителство Хасан паша, назначен да замине на фронта, като се настани със своята войска в с. Чалъкавак, Шуменска околия, изпрати в града ни предписание чрез своя оръженосец, придружен от около 70 делии, с поръка да му приготвят хранителни продукти за 10 дни, достатъчно количество хранителни припаси за войската и фураж от 3000 дажби за конете и да се пренесат в казаното село. За последен път, понеже възнамерявал да се настани в с. Драгой [Драгоево], той заръча да се набавят двойно повече провизии и хранителни продукти, да се наемат ангария коне и коли и да се изпратят и предадат на приемчиците. Без да се отклони от правия път, той се отбил и в с. Кюлефча, Новопазарско, отгдето със заявление и съдебно решение му било съобщено, че поради сушата в селото настъпил глад и немотия и жителите, освен че били лишени от насъщния хляб, но нямали с какво да хранят добитъка си вечерно време. Пашата не обърнал никакво внимание на това, казвайки, че той имал височайши ферман да прибере всичките държавни храни, и изпратил фермана в шериатското съдилище.

След това той разгънал шатрите си в местността Кошмейдан, под самия град, и наредил да се прибере всичката реколта по нивите на един час разстояние от града, и да се отнесе в армията за храна на добитъка. Същевременно той поискал от шериатския съд да му предаде ключовете от държавните складове с ечемик и изнесъл оттам всичкия ечемик.

След известно време с предписание, изпратено чрез неговия интендант, той съобщил, че станало нужда да престои няколко дни в самия град и затова било необходимо да се закупят и набавят достатъчно количество разновидни хранителни продукти - 10 000 цариградски килета [по 20 оки] ориз и 2500 оки чисто масло, купени с парични средства на самото население, и да се предадат на назначения за делта приемчик.

По повод на всичко това бедното население се изплашило твърде много и се разпиляло заедно със семействата си из околните селища. Ние, които сме останали по местата си, обречени на неминуем глад и мизерия, молим да наредите потребното, за да бъде отправен пашата час по-скоро за местоназначението му, та по тоя начин да се спаси бедното население от разорение и нищета. За целта ние сме приготвили едно колективно изложение, но и ти, кадийо, в потвърждение на нашето изложение, издай надлежно шериатско решение.“

И аз издадох този илям с ходатайство.

 

 

X

Right Click

No right click