План на Γ. С. Раковски от 1858 г. за освобождението на България

Посещения: 1370

 

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

Печата се по оригинала: НБКМ—БИА, ф. N 1, I Б 835/52; срв. и Архив на Г. С. Раковски, т. I. Писма и ръкописи на Раковски, съставил Георги Димов, С., 1952, с. 359-363.

 

Наш българский народ, кой ся числи днес само в България близо до седем милиона, достигнал е в такова положение днес, щото цял свят го презира и укорява, как безчювствено е досега търпял агарянское иго и никак не е помислил за свобода! Колко за прешедшее время, може да има нещо си управдание, нь днес, когда вечи турское царство е достигнало къту една сянка или гнило тяло, кое от разни годишни рани изплющяло, клати ся и полита да падне и от най-малкий удар, какво управдание могат има веки българи да стоят хладнокръвни и да губят сие спасителное благовремие? Кой ще други да ги пожали и да помисли за тях, ако не те сами ся мръднат и дигнат?

Народ кой своя правда желае,
Мила свобода и прелюбезна
Трябва с уръжие да я добие
С жъртва голяма и скъпоценна!

334px Georgi RakovskiМечом са българи своя свобода изгубили, мечом пак трябва да я добият! Иначе никой не ще я освободи в веки веков, ако не сами те! И никаква права не ще им ся отдаде, без да ся земат за уръжие и пролеят кръв. Какво по сгодно и благоприятно время може бити от днешное, да възприемниме таково свято пъприще и ми българи и да добиме наша мила прадедна свобода? Защо губиме сие благовремие, кое ся е пред нами явило и уже гръмогласно вика: Станете българи! Сега е время да ся освободите и ви, и българское старославно имя пак да добиите. Турция е дотолко изнемощяла, щото от само себе си ще падне. Тии са веки изгубили военний дух: тии са се дали в разслаба; тии са осиромашели и нямат сребро и злато; тии не могат в една нужда съсредоточи на едно място ни двадесят тисящи войска... пример да бъди вам Чърногорская война, де турци едва десят или двадесят хиляди войска можеха да изпроводят, коя незабавно храбри чърногорци поразиха. Що стоите ви българи? за коги чякате... Европа е разположена да съдейсгвува на ваша свобода, нъ трябва ви да почните и да покажете, че сте вь истина достойни за свобода. Трябва да покажите, че в наши жили е остала още старобългарска свободна кръв и че мъчители не са я изпили съвсем! Турци сами проповядват свое падение и готвят ся да бягат в Азия, щом са появи мало едно нападение.

Между дванадесет милиона християни в Турска Европа едва два милиона турци съществуват! смилете се сега къту е Черна гора, Ерцеговина и Босна на крак, да ся дигне и България, след нея ще последува Сърбия и свободна Гърция, къту изпроводи свои отчаяни чети в Тесалия, Ипир и Македония, какво смъщение ще ся зададе турчину?! то ще бъди неговото конечно падение и изгнание от Европа! Смислете, че Западния сили не щат гледа хладнокръвно наше движение, нъ абие щат въсприе живо участие, да по-скоро ся реши и наша бъдъщност и ми да живееми под равноправност и под наши народни закони. Ако сравниме обстоятелства, под коя нахождаеми сърби, гърци и възприели ся освобождения пъприще, и своя цел достигли, щем найде, че тогашния обстоятелства са били стократие по-важни и опасни, нежели днешния. Тогда Турция еще цветеше и беше в исполинска сила! А и средствата що са имали сърби и гърци да възприемнат такова дело били по-оскъдни и по-долни от днешния, коих можиме ми да имами ми днес слава богу! имами доста учени българи, кои могат да ся прилепат при Европейския кабинети и да докажат наше праведно искане, кое Европа непременно ще удобри, къту ся юнашки обдържими. Ми днес имаме в Росия, Молдова и Влашко доста богати българи да помогнат да ся събире нуждное количество да стане първое начало нашето движения и да ся обдържи за няколко время. Наш народ в България е разположен и уже във въсторг да започне такова дело; но чяка и гледа да види предводители от знамянита лица и план с благоразумие съставен. Щом са появи такова нещо, мало и голямо ще стане да ся бие за вяра отъчъства! Народ наш дихае отмъщение против турков, противо наши губители и страшно е да не езбухне нещо неразмислено и неприготвено, както следува.

Вся обкръжаяща нас обстоятелства са благоволни нам и в полза наша. Само трябва решение с постоянство и наша цел благополучно ще бъди постигната! Всеки по възможност трябва да съдействува: учени със свои трудове, богати със своя помощ същи и в състояние да носят оръжие с жъртва своего живота. Съседни нам народи сърби и гърци из начала, когда са почнали да действуват за свобода, събрали са първо едно доволно количество и съставили са свои план.

Так исто и ми можем да действуваме и ето изложение общаго плана, кой ще обеме две отделения.

 

Първо отделение

 

1-о. Да ся оберат знамянита и честна лица, коимо всяки да има достоверност да отправи свое спомоществование, тии лица трябва да бъдат в Одеса.

2-о. Да ся състави листа (кодика) под именям Боготворно Българско общество, коя къту ся потвърди тук в Одеса от знамянита лица българи и къту напишат свое спомоществувание първо тукашните родолюбци българи, ида я привръчат едному верному и достойному българину да я отнесе в Молдава и де другади е удобно, тогози българина щат го снабди с препоручително общо писмо за достоверност.

3-о. Къту ся съберат до 100 000 рубли сребро, тогава това Българско общество първо трябва да отбере двама достойни учени българи и да изпроводи едного в Петроград, а другиго в Париз, къту им определи от вишереченое количество прилично обдържание, а длъжност тяхна ще да е да ся упознаят със знамянита лица в кабинети на вишеречни градове и да почнат да възбуждат въпрос за българи, съвременно ще да разгредват ход на политичная общества.

4-о. Да ся състави в Одеса една тайна канцелария, водима от едного способного българина, кому ще се определи также приличное обдържание. Тая канцелярия ще има двама способни дописатели, едного в Молдова, а другиго в Влашко, кои так же обдържаеми от Българское сие общество ще водят дописки с България, водима от главная в Одеса канцелярия.

5-о. Дело на тая канцелярия ще бъде да съобщи народная цел на няколко знамянити лица в България, коих познава за верни и родолюбци българи да действуват и те между народа.

6-о. Да ся определят двамина способни и достойни българи, кои могат да въсприемнат военна длъжност, и да ся изпроводят да обиходят Атина, Белград - Сърбия и Цетина - Чърна гора. Длъжност тяхна ще да е дасклонят гърци, сърби, черногорци да вземат учястие в сие дело. Тия българи щат състави военний план и щат зе опитни българи и военное искуство бивши във военни сражения в Гърция, Сърбия и Чърна гора; так же от чърногорци, и щат ги уве в България, с който способ могат да учяствоват в народное движение. Тяхна длъжност ще да е съвременно и дипломатичъска, и военна.

 

Второ отделение плана

 

1-о. Народное движение трябва да стане съвременно всеобщо, ако е възможно; ако ли не, а то необходимо трябва съвременно да стане във Видинская и Търновска област. Във Видинская област, къту почни от сръбския граници, да ся простре до Свищов, а от тамо до Търново, Шипка и Троян, от Търново же да повлече едно военно отделение и да ся простре даже до Чърное море по Стара планина. Да ся захватят Балканския проходи, колко по-бързо е възможно на сякъде, щото да ся прикъса сяко сношение с Цариграда. Главное внимание да бъди, щото сръбская граница из отзаде и влашкая да останат отворени.

2-о. В България да ся изпроводят под видом търговци верни человеци, кои да приуготват народа и да внесат оръжие и барут, колко им е възможно. Това ще ся действува чрез вишеречния дописатели в Молдова и Влашка. Тии щат описа де колко рядовна войска турска има и щат съобщи на вишеречния дописателя, а те в Одесса на Главная канцелярия. Главная Канцелярия ще има редовни дописки с ония българи, кои щат ся проводи в Атина, в Сърбия и Чърна гора и ще им съобщява вся свои действия, подробно да ся водат в свое предприятие. Такожде ще има дописки ис пълномощния българи в Париз и Петроград.*

4-о. Отправени в Атина, Сърбия и Чърна гора щат съчини побудителная окръжная писма за България и щат ги там напечята. В прокламации за Петербургский и Парижкий кабинет щят ся съчини във военное станище и щат ся изпроводи незабавно.

5-о. Къту с помощия божия почни сие свето дело, абие ще ся състави във военно станище временно правление и временни закони споряд обстоятелства.

6-о. От отправения в Атина, Сърбия и Чърна гора българи зависва да назначат время и ден народного движения и да съобщат на Главная канцелярия и другаде, да е удобно.

7-о. Главная канцелярия, имеяща повод общий сей план, ще ся занимава да състави, спиши и приготви нуждная допълнения съобразно с обстоятелства.

8-о. Народний знамян ще бъди на чървено платно от една страна лъв, изображен с надпис: СВОБОДА ИЛИ СМЪРТ!, а от друга страна честний кръст с надпис: БОГ С НАМИ НАПРЕД!

 

*Трета точка липсва.

 

 

 

X

Right Click

No right click