Изложение на Н. Геров за успехите на Българската просвета в Пловдивска област, 1859 г.

Посещения: 700

 

Публикува се по: Текстове и документи по история на България, съставители: Хр. Матанов, Т. Даков, Б. Бобев

 
Сведения за българските училища в Пловдив.

Печата се по Документи за българската история, т. I, стр. 75-76.

 

640px BASA 1735K 1 345 1 Post card from Plovdiv 1900По броя на учебните си заведения Филипополският окръг заема първо място в България и даже в цяла Европейска Турция. В него, в повечето случаи при черквите, даже и в малките селища има енорийски училища, в които децата се обучават в четене и писане. Този окръг е забележителен още с това, че в него е положено началото на системно преподаване на първоначалните науки на български език от учители, получили образование в руски учебни заведения. Сега в окръга има около десет училища, в които се преподава свещена история, катихизис, география, всеобща и черковна история, аритметика и отчасти алгебра, геометрия и физика.

Особено внимание заслужава училището „Св. Кирил и Методий“ в самия Филипопол, създадено с цел да се образоват в него учители и свещеници за провинциите, нуждаещи се, както в цяла България, и от едните, и от другите. То е основано от чорбаджи Стоян Чалъков, който му посвети здание, построено със собствени разноски и преди смъртта си завеща в негова полза 40 000 пиастри.

Със самото откриване на това учебно заведение младите хора от околните селища и градове, имащи вече известни понятия от първоначалните науки, постъпиха в него за по-нататъшно образование и в кратък срок се подготвиха за заемане на учителски длъжности в първоначалните училища в окръга.

Предвид на ползата, която училището „Св. Кирил и Методий“ започна да принася на страната, градчетата и селищата в окръга го признаха за общо епархиално заведение и някои от тях доброволно се задължиха да внасят ежегодно известна сума за поддържането му. При това те изявиха желание да поставят всички училища на окръга в известна зависимост от него, за да бъдат еднакво устроени и за да се наблюдават порядките в тях.

За да се приведе в действие това намерение, бе необходимо съдействието на духовното началство. Но митрополит Хрисант счита разпространението на гърцизма в България като задължение на сана си и не може равнодушно да гледа на преподаването на науките на български език от учители, получили образование в едно от най-висшите учебни заведения в Русия. За да предотврати възстановяването на българския език в града, отчасти погърчен от неговите предшественици, митрополит Хрисант се мъчеше да спре още в самото начало опитите на българите да се образоват на своя роден език и причини много грижи на ръководителите на училището. Но накрая негово Високопреосвещенство бе сменен по разпореждане на правителството следствие на справедливо насоченото към него обвинение от страна на българите. При това училището стана популярно и сред висшето управление, одобрено от него и закриляно занапред от интриги на недоброжелателите.

При тази благоприятна промяна на обстоятелствата училището се устрои по-добре и може да се смята за най-добро в цяла България. Подготвените от него възпитаници с достойнство заемат учителските длъжности в училищата на окръга. Няма много посветени за свещеници, но това се дължи на противодействието от страна на духовното началство. Това учебно заведение е твърде полезно за страната и поради образованието, което дава на младите хора, готвещи се за търговци.

Що се касае до курса на науките, приет в това учебно заведение, то програмата му не е още окончателно установена, тъй като поради липса на средства няма необходимото число учители за преподаване на всички предмети и необходимия ред. Въпреки това възпитаниците, подготвяни от него, почти без по-нататъшна подготовка издържаха изпита за постъпване в Руския университет.

Училището „Св. Кирил и Методий“ има още и това преимущество пред другите учебни заведения в България, че в него възпитаниците леко изучават български, гръцки и турски езици, трите еднакво употребявани в гр. Филипопол. Затова в него идват за обучение млади хора от най-отдалечените градове на Турция.

Но за пълното достигане на поставената цел за добро образование на учителите и свещениците са нужни средства, а училището „Св. Кирил и Методий“ за нещастие няма приходи. То се поддържа само от доброволни приношения, които са недостатъчни за удовлетворяване на всичките му потребности. Помощта, оказвана от повечето селища на окръга, е незначителна, понеже всяко от тези селища се нуждае от средства за поддържане на своето собствено училище.

Отсъствието на постоянни и сигурни доходи е причина за неустойчивостта на училищата не само във Филипополски окръг, но и в цяла България. В някои места доходите на черквите се ползват за поддържане на училищата, но за нещастие малко са тези черкви, които да не са обременени с дългове и да не е необходимо да използват доходите си за изплащане на лихви и погасяване на дългове.

Правителството досега нищо не е направило за образование на поданиците си. Действията на учреденото преди две години Министерство на народната просвета се ограничава за Филипополския санджак в събиране на сведения за съществуващите вече учебни заведения и в откриване на едно училище за безплатно обучение на деца на турски език по ланкастерската система. Макар че в това училище се приемат деца без разлика на нацията и вероизповеданието, в него постъпват само турци, тъй като всички националности имат свои училища, не по-лоши от това.

Гръцки училища има само във Филипопол и в две единствени гръцки селища в окръга. Но най-доброто гръцко училище в града с откриването на училището „Св. Кирил и Методий“ започна да запада.

Геров

 

 

X

Right Click

No right click