Възвание на Софроний Врачански към българския народ от 1810 г.

Посещения: 3693

 

Печата се по В. Д. Стоянов. Исторически материали по нововъзраждането на българский народ, ПСп, VI, 1883, с. 142 - 144.

Милостию божию Серафим архиерей болгарский,

 

 Отечески молитствую вас, любезни чада мои, роде болгарский християни, що живеете у болгарскую землю, здраствуйте, радуйте са, понеже ето сега приходит радост общая на вся Болгария; ето сега наближава спасение и избавление ваши; ето сега видим и гледаме како прифтаса милост божия на бедного рода вашего, що е влял бог милост в сърце благочестивейшему и великому государю императору Александру Павлович и повдигнал его да избави вас от таковое турецкое варварское мучителство. И ето сега приближава до вас крестоносно его войнство — ваши християни братя да избавят вас от толикиа беди. Ето прииде оний светлий ден, що го чакате от четиристотин години. Но, o роде храбрий болгари и верний християни, стойте, крепите ся и не бойте ся и любезено дочакайте и усердно приемите тия братя ваши християни, що идат сас божия воля да избавят вас. Не бойте ся войнство христолюбиво, не бягайте от них и не поместайте ся от градове и от села и от доми ваши, но гледайте и потрудете ся да сготвите захеря, хляб, ичимик, сено, колико возможни естс, да почетете и угостите их по должности християнски и да не имате их каквото чужденци, но да имате их каквото единоверни братя ваши, нелестно [нефалшиво]. Да им послужите сас вярност и сас любов, понеже и они проливат кров свою за веру християнскую, за отечество свое и за светую църков божию, и за братию и сестри свои, зарад да упазят и да увардят их, да не упаднат и они у робство, каквото сте ви упаднали от несогласие, и от ненависти друг друга, и от това изпаднали сте у такова бедное состояние.Того ради всякий християнин, колико недостаточен да буде пак и погреб но ест, тому от уста своя да отдели хляб свой и да угости их, а не да бяга при душманите турци. Но, o чада християни наши, притеците и прилепите ся при това християнское войнство, почто они не бият и не убиват, каквото проклетии агаряни. И не има да буде вам начто пагуба, ни на стока, ни на имение, ни безчестие на лица ваши. И що дадете иачмен или сено, или добитак, все хоче изплатено да буде от государя. Он хочет покривати и защищати вас.

Ах, християни, не знайте ли колико гориха вас они мучители сас разгорени железа, колико пекоха чада ваши на рожени пред очи ваши, колико уграбиха и узеха стока и имения ваши, колико узеха синове и дщери ваши и изневериха их, ами това нели и до днес учинат вам това мучителство, ами защо да бягате при таковиа християнскиа душмани? Ето това страдание ваше вниде во уши благочестивейшего государя императора Александра Павловича и умилосердился на вас и возжелал да избави вас от таковое лютое мучителство. И питайте да узнайте има ли по другий царства таковое мучителство. Това ваше страдание по вся Европа известно бист и у всех газетах помянуто и написано мучение ваше. Ами по тая причина хоче ли паки да се обарне сърце ваше, да притечете до ония враги ваши и лютии мучители. Бягайте от них и притеците и сообщите ся със това христолюбивое войнство росийское и имейте их каквото единородний братя ваши и угостите и почетите их и камо хочут да пойдут праведно на пут, наставляйте их нелестно. Ала най-вече, християни, да се пазите от юдиное предателство, каквото от огня гиенского, да не буде и на тоя свят, и на оний, понеже веру свою християнскою предал ест на врага християнокого. Ето така вярно ако послужите, надеим ся сас божия воля како по малое время хочете да имате радост и веселие и мир, но и тихо да живеете, що ми вси желаем вам това еже бити. Амин.

 

Софроний Архиерей Болгарский

 

X

Right Click

No right click