Константин Багренородни - I. За темите

Посещения: 15051

Индекс на статията

 

В своето съчинение „За темите", което Константин Багренородни написал през тридесетте години на X в., той изброява отделните теми на Византийската империя и дава някои исторически и географски сведения за по-важните градове в тях. За написването на това съчинение той използвал „Синекдемоса" от Хиерокъл и „Географската енциклопедия" на Стефан Византийски. Тъй като в по-голямата част от съчинението си той повтаря използваните от него извори, то сведенията, които дава, се отнасят не за X в., а за по-ранни векове. Важни за българската история са описанията на европейските области на Византийската империя.

 

I. ЗА ТЕМИТЕ

 

1. Войници от Армения участват във войната срещу българите

Онзи едър, и подобен на великан арменец, зет на Ангурина от Лекастрия, дългорък и ловък, наричан на арменски език Ашот, отишъл при блаженопочившия и свет мой баща1 — не зная дали като беглец или като приятел. Той имал един прислужник, който бил починал неотдавна — именно прочутият Мелиас — и който отишъл заедно с него на твърде злополучната война, а именно войната с Българина2. И така в споменатата война срещу най-безбожния българин Симеон3, арменецът паднал (той бил началник на императорския отред на така наречените екскувити). В същата война изчезнал и повече не бил видян и Теодосий, протовестиарият4 на блаженопочившия ми баща.

 

2. За темите на Запад или на Европа

Първата тема5, която се намира на запад в земята на Европа, се нарича Тракийска тема. В нея е разположен Византион, който е и столицата на ромеите

Справедливо е Византион, сегашният Константинопол, да стои начело на европейската земя, понеже той е столица на целия свят, като град, който е наследил името на великия император Константин6. А аз го поставям начело на Европа, защото самият Византион е най-хубавата и най-ценна част на Тракия. В същност Тракийската тема неотколе е получила положението и званието на тема, [именно] откогато племето на българите преминало р. Истър, защото по-рано тая тема била разделена между две царства. За това свидетелстват и самите названия на градове именно Месемврия и Селимврия — градове, които носят имена на царе, преди Ромейската държава да се разрасне и да обхване всички области на света. Но след като ромейската власт простря мрежата си по всички краища на света, тя, така да се каже, разпръсна всички други (държави), съединявайки ги под една власт, и ги принуди всички да теглят един и същ хомот. А когато тази мрежа започна да гние и да се разкъсва, промениха се впрочем и нещата, и имената им. Провинция Тракия беше подчинена на хегемон7 и на тъй наречения консилиарий, т. е. съветник. Проконсул Тавър управлявал Тракия при Константин Велики, като имал под властта си 53 града, подчинени на хегемон и консилиарий. Когато мрежата, както казахме, загнила и варварите разрушили градовете, Тракийската област била разделена на малки части. Защото България и самият Истър и прочутата планина, наречена Хемус, която стига чак до Понт,8 са части на Тракия, но сега вече не спадат към нея. Тракийската тема беше подчинена на императора на Константинопол, намираше се под негово управление и никога в нея нямаше някакъв стратег.9 Обаче откак богомразният български народ премина реката Истър, тогава и самият император се принуди поради нашествията на скитите10 и на самите българи да сведе Тракия до степен на тема и да назначи стратег в нея. Преминаването пък на варварите през река Истър стана в края на царуването на Константин Погонат.11 Тогава стана известно и тяхното име, понеже преди това ги наричали оногундури.12 Тракия пък е получила името си от цар Тракс, който е умрял някога в тия места, или пък от нимфата Титанида, която от Кронос (родила) Долонкос — оттам и първото племе на траките се нарекло Долонки. За това свидетелства…, като причислява племето долонки към Тракия. А граматикът Хиерокъл, който е написал Синекдемос…, казвайки така: Всички области и градове, които се управляват от императора на ромеите в Константинопол, са: области 64, а градове 935.13 И тъй начело на Европа аз поставям царицата на градовете и на целия свят -- Новия Рим, Константинопол. Затова на първо място от темите на европейските земи поставихме темата около него, наречена Тракия, защото и самият този град, който по-рано се е наричал Византион, е разположен в земята на траките. Самият пък Византион е колония на мегарците, лакедемонците и беотийците, най-древните елини. Поради това и те говорят езика на дорийците. И тъй нека кажем, съгласно със стария ред, и имената на самите области.

Провинция Тракия или Европа, под (управление на) консилиарии, т. е. съветници, има 14 града: Евдоксиупол,14 Ираклея,15 Аркадиопол,16 Виза, Панион,17 Орни,18 Ганос,19 Калипол,20 Миризос,21 Салтика,22 Савада,23 Афродизия,24 Апрос,25 Килия.26

Провинция Родопа, под нея (има) седем града: Партикопол,27 Хераклея на Стримон,28 Енос, Максимианопол,29-30 Серес, Филипи, Траянупол.31-32

Провинция Хемимонт, под (управлението на) дукс (има) шест града: Адрианопол,33 Анхиало,34 Девелт,35 Плутинопол,36 Цоид37.

Провинция Тракия, под (управлението на) консилиарий (има) пет града: Клима Местикон38 и Аконтисма39, Филипопол,40 Вероя41, остров Тасос, остров Самотраки.

Провинция [Мизия] (Скития), под (управлението на) хегемон (има) 15 града: Томи,42 Дионисопол,43 Акре,44 Калатис,45 Истрос,46 Константиана,47 Зелпа,48 Тропеум,49 Аксиопол,50 Капидава51, Карпос,52 Тросмис,53  Новиодунум,54 Егисос,55 Алмирис.56

Дотук е Тракийската тема според Синекдемос на Хиерокъл. След това (идва) Македонската тема, която спада под Илирик и неговата област. Тя започва така:

 

2. Втора тема Македония

Провинция Македония е получила името си от Македон, син на Зевс и на Тия, дъщерята на Девкалион, както казва поетът Хезиод.57

Тя, като заченала, родила на Зевс Гръмовержец двама сина, Магнит и отличния ездач Македон, които се заселили около Пиерия58 и Олимп.

Други пък (мислят), че Македония се нарекла така (от сина) на Еол59 Македон, както казва Хеланик60 в първата книга на „Тайнствата в Аргос": „от Македон (син на) Еол, по чието име се наричат македонците, живущи тогава сами с мизите“.

Казва се, че Макета е част от Македония. Както твърди Марсий61 в първа книга на (своята) „Македонска история": „и Орестия62 наричат Макета от Македон". Но и Клидем63 в началото на „История на Атика" известява, че цяла Македония се наричала Макетия: „И се преселили през Егиал64 над така наречената Макетия." Царете на Македония се наричат потомци на Херакла, онзи бикоядец и лъвоубиец Херакъл, чийто образ, величие и цялата му външност изобразява медната статуя на Хиподрома. Той бил син на Алкмена и Амфитрион, както се разказва в елинските легенди. Затова вместо с ленти, корона и царска багреница си покриват главата с кожа от лъвска глава — те смятат това за корона и украшение и се кичат с него повече, отколкото с всякакви скъпоценни камъни и бисери. Достоверно свидетелство за това е златната монета на Александър Македонски,65 украсена с подобно изображение. Македонското царство започнало да се издига при третия син на Херакла, наречен Каран, било засилено от Филип,66 бащата на Александър, станало велико и огромно, като достигнало края на земята при Александър и неговите приемници. То престанало да съществува при Персей,67 сина на Филип,68 и загубило и достойнството на царство. Защото Персей бил победен от римския военачалник, проконсул Емилий [Павел], пленен с жена си и децата си и отведен в Рим окован, заедно с всички знаци на македонското царство.69 Така Македония от царство се превърнала в провинция, а сега е стигнала до положението на тема и стратегия.

Провинция Македония Първа под консилиарий, (има) 30 [32] града: Тесалоника,70 Пела,71 Европ,72 Диос,73 Верия,74 Бордей,75 Едеса,76 Келл,77 Алмопия,78 Хераклея Лак,79 Антания,80 Геминд,81 Никедис,82 Диовур,83 Идомена,84 Врагил,85 Примана,86 Марония,87 Амфипол,88 Неапол,89 Аполония,90 Топир — сега Русион,91 Никопол,92 Итапол,93 Акант,94 Кереопирг,95 Верпи,96 Арал,97 Диоклетианупол,98 Севастопол.99

Провинция Македония Втора под управлението на (хегемон) има 8 града: Столи,100 Аргос,101 Евстрейон,102 Пелагония,103 Варгала,104 Келенидий,105 Армония,106 Запара.107

Провинция Тесалия, под същия (има) 17 града: Лариса, Димитриада, Тива, Ехиней,108 Ламия, Трики,109-110 Гомфи,111 Ипати,112 така нареченото сега Нови Патре, Митрополия, Кесария,113 Фарсала, Бураминсий,114-115 Салтос,116 Йоанувий,117 остров Скиат, остров Скепола,118-119 остров Пепарит.120 Дотук е темата Македония.

 

3. Трета тема Стримон

Темата Стримон е съединена с Македония и за нея никак не се говори като за тема, но тя се смята като клисура.121 Вместо с македонци тя е населена със скити122 които Юстиниан Ринотмет123 поселил в планините на Стримон и в проходите на клисурите.

 

4. Четвърта тема Тесалоника

Тесалоника, която сега се смята за тема, също е част от Македония. И за да не изброявам чуждите и стари свидетели относно това, достатъчен свидетел е светият апостол на Христа Павел, който нарича (тази страна) Македония. Защото той пише така: „С нас беше Аристарх, македонец от Тесалоника“. И наистина Тесалоника е главен град на Македония. Но също и писателят Хиерокъл поставя този град между македонските градове. (Градът) е получил наименованието си по следната причина: синът на Аминта Филип,124 като победил там тесалийците, дал същото име и на дъщеря си,125 и на града.

 

6. Шеста тема Пелопонес126

… По-късно, когато македонците били победени от римляните, цяла Елада и Пелопонес паднали под римско иго и от свободни се превърнали в роби. А цялата страна се пославянчила и станала варварска когато смъртоносната чума моряла цялата вселена, когато Константин Копроним127 държал скиптъра на ромейската държава. Поради това прочутият писател Евфимий, написал всеизвестния ямб: „Многолик пославянчен образ"128 и с това осмял едного от Пелопонес, който много се гордеел със своя благороден, а аз бих казал по-скоро долен произход. А този човек бил Никита, който омъжил дъщеря си София за Христофор,129 сина на прекрасния и добър император Роман.130

 

1Византийският император Лъв VΙ
2Тук се загатва за войната между България и Византия през 894—896 г
3Българският цар Симеон.
4Протовестиарий (πρωτοβεστιάριος) — началник на императорския гардероб, в който освен облеклото се пазело всичко необходимо за всекидневния живот на императора — разни блюда, лампи и др. Въпреки че нямал голям ранг, протовестиарият бил един от доверените лица на императора.
5Тема    се наричала войсковата част, която се избирала от дадена област, и самата област. Темната организация била създадена във Византия през VII в., като нейните наченки се появили още през VI в. Тя била въведена с цел да се засили отбранителната мощ на империята, която трябвало да се справя с многобройни врагове (араби, славяни и др.). Всяка тема излъчвала войскова единица обикновено от около 10 хиляди войници. Начело на темите стояли стратези, друнгарии, катепани и др. Темите според своята важност били няколко вида. Имало сухопътни и морски теми. Първоначално имало няколко теми, които обхващали голяма територия, постепенно обаче броят на темите растял за сметка на тяхната големина.
6Сиреч Константин Велики (304—337).
7Консилиарий (консуларий) и хегемон били управители на провинции.
8Т. е. Понт Евксински — Черно море.
9Стратегът стоял начело на темата и командвал темната войска. Изобщо той се занимавал предимно с военното управление на темата, докато за гражданската администрация бил натоварен да се грижи протонотарият на темата.
10Вероятно славяните.
11Византийският император Константин IV Погонат (668—685).
12Оногундурите са влизали в прабългарския племенен съюз. Прабългарите са известни и под това име (Ούννογουνδούρων βουλγάρων). 13За Синекдемос на Хиерокъл вж. ГИБИ, II, стр. 87—88.
14Εвдоксиупол — днешният гр. Силиврия. Старото име на града било Salambria или Selymbria, Бил наречен Евдоксиупол в чест на Евдоксия, жената на император Аркадий (395—408).
15Хераклея — дн. Ерегли.
16Аркадиопол - дн. Люле Бургас. Старото име на града било Bergule. Бил наречен Аркадиопол в чест на император Аркадий.
17Панион — дн. Пакизо. През IV в. градът е носел името Теодосиопол в чест  на император Теодосий I (379 – 395).
18Орни — до дн. нос Коджабурун.
19Ганос— дн. Газикьой (Ганохора) на 15 км северно от Родосто.
20Калипол — дн. Галиполи.
21Миризос —при дн. Чаталтепе.
22Салтика — дн. Силгикьой.
23Савада или Савсадия — дн. Кавак.
24Афродизия — дн. Авраша, на 8 км западно от Кавак.
25Апрос-Кермиен, дн. Айнарджик (Инеджик).
26Килия — Килитбахар, в Източна Тракия.
27Партикопол или Парикопол  — дн. Нигрита.
28Хераклия на Стримон (Хераклея Стримонска), среща се още и под името Heracleia Santica —дн. Зервохори.
29-30Максимианопол — дн. Месинкалеси до Гюмюрджина.
31Филип — днес развалини между Драма и Кавала.
32Траянупол — Лъджакьой (Терма Лутра), южно от Фере. Траянупол бил построен от император Траян на мястото на стария град Дориск.
33Адрианопол — дн. Одрин. Градът бил наречен Адрианопол в чест на император Адриан (117 -138).
34Анхиало - дн. Поморие.    
35Девелт — дн. с. Дебелт, Бургаско.
36Плотинопол — при Димотика.
37Цоида — не е локализиран досега. Според Г. Баласчев, ИРАИК, IV, 2 (1899), стр. 212—213, градът се намирал около Анхиало.    
38Клима Местикон — област край р. Места.
39Аконтисма — проход при устието на р. Места.
40Филипопол — дн. Пловдив.
41Вероя — дн. Стара Загора.
42Томи - близо до дн. Кюстенджа.
43Дионисопол дн. Балчик.
44Акре — при дн. село Нанево до нос Калиакра.    
45Калатис — дн. гр. Мангалия.
46Истрос — дн. Истрос, бившето Каранасуф в Северна Добруджа
47Константиана - дн. Кюстенджа.
48Зелиа — т. е. Зелдепа или Залдапа — неуточнено.
49Тропей (Tropaeum Traiani) — дн. Адамклисе.
50Аксиопол — дн. Хиног при Черна вода.
51Капидава — дн. Калакьой.    
52Карпос — днешно Хърсово.
53Тросмис — дн. Иглида.
54Новиодунум — дн. Исакча.
55Егисос — дн. Тулча.
56Алмирис — Запоройени.
57Хезиод — древногръцки поет, живял през VIII в. (750—700 г.) пр. н. е.

58Пиерия — планина в Тесалия.
59Еол — митическа личност, владетел на остров Еолия, повелител на ветровете.
60Хеланик — древногръцки периегет, съвременник на Херодот и Тукидид. Хеланик обходил цяла Елада и събрал митологически и исторически материал.
61Марсий — съвременник и приятел на Александър Македонски.
62Орестия—старото име на Одрин
63Клидем — древногръцки писател, живял през IV в. пр. н. е. Написал е история на Атина от най-старо време.
64Егиал  — старото име на Пелопонес.
65Македонският цар Александър Велики (336—323 пр. н. е.).
66Филип II Македонски (359 — 336 пр. н. е.).
67Последният македонски нар Персей (179—168 пр. н. е.).
68Македонският цар Филип V (221—179 г. пр. н. е.)
69Загатва се за битката при Пидна в 168 г. пр. н. е., след която Македония била покорена от римляните.
70Тесалоника, дн. Солун.
71Пела — столицата на старата македонска държава. Развалините й се намират при с. Постол, Ениджевардарско.
72Европ — дн. с. Бозаджи.
73Диос — дн. Диос при Малатрия.
74Верия — дн. Бер (Караферия).
75Бордея — дн. Моранли (Риаки), Кожанско.  
76Едеса — дн. гр. Воден.
77Келла — неуточнено. За неговото локализиране са изказани различни мнения.
78Алмопия — Мъглен, покрайнина северно от Воден.
79Хераклея Лак— дн. Лерин.
80Антания — неизвестно.
81Геминдос — неизвестно.
82Никедис или Никея — може би дн. Велушина, Битолско.
83Диовур — днешният Дойран.
84Идомена — Милетково при Мировци, Гевгелийско.
85Врагил—вероятно Верги, Нигритско.
86Примана — дн. Корфовуна (Йенимахле), Нигритско.
87Стар град, дн. село със същото име близо до Гюмюрджина
88Амфипол —Амфиполи (Неохори).
89Неапол—дн. гр. Кавала.
90Аполония — Полина, южно от езерото Волве.
91Топир (Русион) — В същност Топир и Русион са два различни града: първият се намирал при устието на р. Места, а вторият се отъждествява с днешното Рускьой или с Кешан в Източна Тракия.
92Никопол — Nicopolis ad Nestum — днешният гр. Гоце Делчев.
93Итапол— дн. Кавала.
94Акант — Предполага се, че се е намирал близо до Йерисо в Атонския полуостров.
95Кереопирг —крепост близо до Гюмюрджина.
96Верги — дн. с. Копач, Нигритско.
97Арал — неуточнено.
98Диоклетианопол — дн. Арменово (Арменохорион) при Хрупища.
99Севастопол — нелокализиран.
100Столи — дн. Пустоградско при Градско.    
101Аргос — Стариград, Велешко.
102Евстрайон се е намирал вероятно по горното течение на р. Струмица.
103Пелагония — дн. Битоля.    
104Варгала — при с. Карабинци, Щипско.
105Келенидион — неуточнено
106Армония — неуточнено.
107Запара се намирала в областта на Брегалница.
108Ехиней - дн. Ежево.
109-110Трики — дн. Трикала.
111Гомфи — крепост, при Мусаки.    
112Ипати — дн. Хипата.
113Кесария — Кесария, Кожанско.
114-115Бураминсиос— неуточнено.
116-117Салтос Йовиос    — неуточнено.
118-119Островите са неуточнени.    
120Остров Пепарит — античното име на остров Скопелос.
121Клисурата представлявала малка гранична област. Клисури имало главно в планинските области на Византийската империя. Начело на клисурата стоял клисурарх. Той командвал войските, които имали за задача да охраняват важните планински проходи. Размерът на клисурите бил различен. Някои от по-големите клисури били превръщани в теми.
122Тук се загатва за похода на Юстиниан II Ринотмет срещу българите и славяните в Солунската област в 688 г. Според Златарски със скити тук са означени българите на Кубер.
123Византийският император Юстиниан II Ринотмет (685—695; 705—711)
124Македонският цар Филип II (359—336 пр. н. е.).    
125Тесалоника била дъщеря на Филип II от една тесалийка.
126Тема Пелопонес била създадена в началото на IX в. Тази тема била организирана за борба срещу славяните и за тяхното подчиняване под византийска власт
127Византийският император Константин V Копроним (741—775). Чумната епидемия се разпространила във Византия през 745 г.
128Кой е този Евфимий, не е известно.
129Христофор бил провъзгласен за съимператор от своя баща Роман Лакапин. През 927 г. неговата дъщеря Мария била омъжена за българския цар Петър и в чест на сключения мир била наречена Ирина (от ειρήνη — мир).
130Византийският император Роман Лакапин.

 

X

Right Click

No right click