Описание на Вавилон

Посещения: 11444

 

Херодот, I, 178-181

 

Описанието на Вавилон от Херодот се намира в първата книга на Херодотовата „История" във връзка с похода на персийския владетел Кир II срещу Вавилония (538 г. пр. Хр.).

 

vavilon ruiniКир, след като подчинил всички земи на континента1, предприел нападение срещу асирийците.2 Асирия има наистина и други големи и многолюдни градове, но най-прославен и могъщ след разрушаването на Ниневия3 бил Вавилон. Този град бил устроен така. Той бил разположен всред голяма равнина. Всяка една от неговите лицеви страни била дълга по 120 стадия, тъй като по общата си форма той бил четириъгълник. По този начин цялостната обиколка на града възлиза на 480 стадия4.

Такава е големината на столичния град Вавилон, а при това той е украсен и подреден като никой от градовете, които са ни познати. Той е заобиколен преди всичко с един широк и дълбок ров, който се е пълнел с вода. След това идва една крепостна стена, която на широчина е 50 царски лакти (пехии)5, а на височина — 200 лакти. Царският лакът превишава обикновения [гръцкия] по големина с три пръста.

Необходимо е освен това да се каже как е била употребена пръстта от рова и по какъв начин е била изработена [издигната] крепостната стена. Едновременно с изкопаването на рова пръстта, добита от изкопа, се преработвала на кирпич. Работниците извозвали по този начин от изкопа добре приготвен кирпич, който те изпичали в пещи. След това като спойка те употребявали горещ асфалт. Между всеки тридесет реда кирпич те поставяли слоеве от плет, изработен от тръстика, като иззиждали най-напред бреговете на рова, а след това и самата крепостна стена, и то по същия начин. Най-горе на стената и то на самия неин ръб, издигнали едноетажни съоръжения — кули, които били обърнати две по две една срещу друга. Тези кули се намирали една от друга на такова разстояние, че между тях минавала колесница, запретната в четири коня. Околовръст на самата стена имало 100 врати, изработени целите от бронз. Тези врати били снабдени със също такива бронзови горни прагове, резета и напречни диреци за затваряне. Има един друг град, който се намира на разстояние от около 8 дни път от Вавилон. Името на този град е Ис. През него тече неголяма река, която с влива в Ефрат и чието име също е Ис. Тази именно река влече голямо количество асфалтови буци. Оттук се добивал и асфалтът, необходим за постройката на крепостната стена на Вавилон.

180. И тъй Вавилон е бил укрепен с крепостна стена по изложения по-горе начин. Самият град Вавилон има два квартала. По средата си той се прорязва от река, чието име е Ефрат. Тя извира от Армения и е пълноводна, дълбока и бързотечна. Ефрат се влива в Червено море6. Крепостната стена със своите издадени напред части образува от двете страни на реката една укрепена линия. Оттук извивките на стената [във формата на лакти продължават, следвайки двете страни на реката, във вид на по-леко построена крепостна стена от печени кирпичи. Този град е застроен напълно с триетажни и четириетажни постройки и е прорязан с улици, които се пресичат под прав ъгъл. Останалите [напречни] на тези улици водят по протежение на двата бряга на реката. За всяка улица, водеща покрай реката и успоредна на споменатата по-лека укрепителна преграда, има вратички, които са толкова на брой, колкото са и улиците. И тези вратички са от бронз и се отварят, предоставяйки достъп към реката. Докато тази стена, която следва по протежение на течението на реката, е главният защитен пояс, другата вътрешна стена върви успоредно на първата, като не е много по-слаба от другата стена, но е по-тясна от нея.

181. По средата на всеки от двата квартала на града са издигнати: в единия — царският дворец, заобиколен от голяма и здрава ограда, а в другия— храмът на Зевс-Бел7. Този храм представлява светилище с бронзови врати, което съществува и досега. Цялата му обиколка има дължина два стадия и е с четириъгълна форма. Всред храма е построена яка кула, чиято широчина достига една стадия. Над тази кула е издигната друга кула, а над нея още една. По този начин кулите достигат осем на брой. Изкачването в тези кули става отвън околовръст, като се минава през всичките [осем] кули. Към средата на изкачването има седалище и столове за почивка. На тях сядат, за да си починат, онези, които се изкачват нагоре. В най-горната кула има голям храм. В него е поставено голямо и красиво застлано легло, а до него е сложена златна трапеза. В храма няма никаква статуя, нито пък някой от мъжете остава тук, за да престои през нощта, освен само една жена от местните жители, която бог Баал избирал измежду всичките, както разказват халдейците, които са жреци на този бог.

 

 

1Т.е. Предна Азия
2Грешка на Херодот. Асирия е унищожена половин век преди споменатите събития. (бел. Адм.)
3Това станало 605 г. пр. Хр., когато съюзните сили на Мидия, Вавилония и скитите разрушават асирийската столица. (бел. Адм.)
4Херодот силно преувеличава размерите на града. При разкопките е установено, че обиколката на Вавилон не надвишава 18 км.
5Царският лакът отговаря на 525 мм. Съгласно с това ширината на стената била 26,25 м а височината ѝ – 10, 5 м.
6Персийският залив.
7Т.е храмът-зикурат на Бел Мардук (бел. адм.)

 

X

Right Click

No right click