Покупко-продажба

Написана от Любомир Грозданов
Посещения: 739
 
Публикува се по: Рифтин А.П. Старовавилонские документы в собраниях СССР. 1937

Превод, редакция и бележки: Любомир Грозданов

 

K.Ḫ.1 § 9-13, 35-40.

 

Обща схема на документа:

  • 1. Обозначение на обекта на покупка.
  • 2. „Купувачът е закупил от продавача“
  • 3. „Той му плати пълната цена“
  • 4. [Клаузи за изчерпателност на сделката].
  • 5. [Гаранционна клауза и] клауза за отказ от претенции.
  • 6. Клетва на контрагентите или на продавача.
  • 7. Свидетели и дата.

Общият характер на сделката е плащане в брой на пълната сума.

Обекти на сделката са:

  • 1. Недвижимо имущество: ниви, градини, различни парцели.
  • 2. Движимо имущество: роби, животни, жречески длъжности.

Формулярите за покупко-продажба на роби, жречески длъжности и недвижими имоти са идентични. Формулярът за търговци на животни се отличава с по-кратко съдържание.

По правило покупката на движимо имущество, с изключение на роби, става устно пред свидетели както преди царуването на Хамурапи, така и след него, в противоречие с § 7 К. Ḫ.

През периода на I-ва Вавилонска династия формулярът остава стереотипен. Централно място в него заемат клаузи 2) и 3), стилизирани обективно, в съответствие с общия характер на вавилонския документ. В началото на I-ва вавилонска династия тези клаузи са в обратен ред, което подчертава значението на плащанията за прехвърляне на обекта на покупката в собственост на купувача. Във всички документи е отбелязан размерът на цената, с изключение на сделките от гр. Сипар, в които цената не е посочвана в периода преди Хамурапи. В Северна Месопотамия, от времето на Abi-Ešuḫ2, към цената се вписва добавка (шумер. „dirig“, акад. „watrum“), обозначаваща изчерпателността на сделката в тази епоха.

Тези клаузи се предхождат от точно обозначение на обекта на покупка, като се акцентира върху собствеността на продавача, титулярът на собствеността, с цел да се предпази купувача от иск от трето лице, от обвинения в кражба, от държавен протест в случай на съмнение за продажба на неотчуждаеми държавни имоти. Клаузата за плащане е последвана в по-стари документи от Северна Вавилония до Хамурапи включително, от клауза за предаване на жезъла3 (акад. „bukannum“) на купувача и обозначението „сърцето му (на продавача) е удовлетворено“, подчертавайки завършването на сделката.

След тези клаузи следват заключителни клаузи с взаимен или едностранен отказ от иск и същото обещание да не се оспорва свършената правна сделка. Продавачът отговаря и за иск за отчуждаване от трето лице.

Тези клаузи имат двояко правно съдържание: 1) отказ от иск, 2) отказ от отклонение (от сделката). По своя произход те са свързани с процеса, откъдето са попаднали в сметки, обмен и други документи, тъй като са от общ характер и са свързани с отчуждаването като цяло. Както показа Сан Николо4, в документите има два вида от тези клаузи: 1) с общ характер на формулировката и 2) със специален.

 

Три формулировки с общ характер

 

Формулировка А: шумерски. ,,u4-kur-šè Ιú-lú-ra inim-nu-um-gá-gá mu (имена на богове или името на царя) in-pà-(dè-eš)“ „за това, че в бъдеще няма да предявят иск един към друг (в боговете или в царя) те се заклеха“; акад. „ana warkât ûmim awêlum (aḫum) a-na awêlim (aḫim) lâ eragamu niš (боговете или името на царя) itmû“.

Формулировка B: шумерски. „u4-kur-šè Ιú-lú-ra nu-mu-un-gi4-gi4-dam (вар. dè в документи от Kutalla и Larsa) mu (богове или име на цар) in-pà-(dè-eš)“ „затова, че в бъдеще един срещу друг няма да се завръщат (към делото) (в богове или в цар), те се заклеха“; акад. „ana warkât ûmim awêlum ana awêlim lâ iturru niš (боговете или името на царя) itmû“.

В тези формулировки е отказът и на двата контрагента. Формула А съдържа задължение да няма изискуемост един срещу друг. Формула Б включва задължение взаимно да не се противопоставят срещу договора, тоест да не се действа срещу него, да не се отклоняват от клаузите му, а да се спазва, както и правните последици от него.

В документите се среща комбинация от двете формулировки. Те са често срещани в Северна Вавилония.

Формулировка C: шумерски  „u4-kur-šè   nu-mu-un-da(var. Larsa nu-ub-ta) bal-e mu (богове или име на цар) in-pàd (dè-eš или meš)“ „за това, че в бъдеще той (те) няма да изменят (променят), (в боговете или в царя) той (те) се закле (заклеха)“.

Тази формулировка съдържа клетвено обещание от контрагентите, главно от продавача, да не променят съдържанието на документа.

Често се използва само в гр. Кутала. Срещат се и комбинации A + C и B + C.

 
Специални формулировки
 

Формулировка D: шумерски. „u4-kur-šè П(родавачът) ù ibila-ni О(бектът)- šè inim-nu-um-gá-gá-a mu lugal-bi in-pà“ „за това, че бъдеще продавачът и неговите наследници, всички те, срещу обекта на покупката няма да предявяват претенции, той се закле в своя цар.“

Намира се само в договори за продажба в гр. Nippur.

Формулировка E: шумер. „u4-kur-šè a-šà-mu (или друг обект) nu-ub-bi-a mu (богове или име на царя) in-pà“ „за това, че в бъдеще той (продавачът) няма да каже: „това поле е мое“ (в боговете или в царя) той се закле.“

Това подчертава признаването на собствеността на купувача. Среща се само в Ларса (често) и Кутала (3 пъти).

Съществуват комбинации между клаузи B и E, A и E, B и C.

В Северна Вавилония документите се характеризират с реципрочност в последната клауза, докато в Южна Вавилония те са характерни с едностранност.

Едностранността се среща на север до управлението на Хамурапи включително, и след това изчезва. Общата формулировка е взета от шумерското право в ерата преди Хамурапи. Формулировките D и E се появяват на юг едва в ерата на Хамурапи.

Наличието на тези клаузи при покупки за пълната стойност е тясно свързано с развитието на кредитните сделки. Целта им е да защитят и двете страни. Това е първата стъпка. Втората стъпка в това развитие е едностранният отказ на продавача. Наличието на тези клаузи в актовете за покупко-продажба и размяна е резултат от състоянието на правната система, която формално все още е познавала само плащането на пълната стойност, при които на практика придобиването на имущество, особено на поземлени участъци, получава в по-голямата си част характера на кредитна сделка. 

Попаднали във формуляра, те, поради неизменността на последния, са били използвани и там, където не е имало кредитна сделка.

Що се отнася до гаранцията на продавача срещу претенции на трети лица, тази клауза е известна от началото на I-ва Вавилонска династия. Вероятно от обичайното право то е попаднало в договорите за покупко-продажба и размяна на север и оттук е проникнало на юг.

Действителното съдържание на договора завършва с клетва, която, както видяхме, е свързана с предходните клаузи.

Формулярът завършва със свидетели и дата. Броят на свидетелите варира между 2 и 31, но обикновено е между 8 и 10 души. Като последен свидетел обикновено се появява писарят, особено в северната част на Вавилония.

Значението на свидетелите е да предоставят на купувача доказателства за съдържанието и завършеността на сделката, да го изчистят от съмнения за кражба.

Видно от всичко по-горе, покупко-продажбата е стилизирана от гледна точка на купувача: той купува, той плаща, продавачът се намесва само с гаранция срещу иск от трети лица или при взаимен отказ.

Ролята на продавача е подчертана в едностранния отказ от иск в южната част на Вавилония. Няколко забележки трябва да завършат това кратко описание на търговските сделки.

В договорите за продажба не се споменава прехвърлянето на вещи и те не съдържат клаузи за неустойка. Освен това кредитните сделки се извършват по такъв начин, че се съставя фиктивна покупко-продажба, заедно с която се изготвя кредитна разписка или запис на заповед, в които  точно е определена датата на плащане. В кредитните документи е посочена покупната цена на този или онзи артикул.

 

1K. Ḫ. – Кодекс на Хамурапи.
2Аби-Ешух (Ешу) управлява приблизително 1712-1684 г. пр. Хр.
3Символичен акт, с който се приключва сделката. Този жезъл се е съхранявал в общината.
4San Nicolò, Mariano, Beiträge zur Rechtsgeschichte im Bereiche der keilschriftlichen Rechtsquellen, 1931, H. Aschehoug, Williams & Norgate.
 

I.

 

Nabium-malik купува от брат си Marduk-abi 18 ikû1 ниви за 1/2 мини сребро. И двамата се заклеват в царя, че няма да се връщат към това дело. 5 свидетели, сред които и писар. Счупен печат на един от свидетелите.

 
T14
 
 
1) 18 gá[n a-šà(g)] 18 ik[û ниви] 
  da a-šà(g) a-Ii-wa-k[ar] близо до нивите на Ali-wakar
  šàm-ti(l)-la-a-ni-šè - като (на продавача) пълната цена, 
  1/2 ma-na kù(g)-babbar 1/2 мини сребро
5) in-na-lal той претегли – 
  ki-dmarduk-a-bi-t[a] от Marduk-abi, 
  šes-a-na своя брат, 
  mdna-bi-um-ma-[l]ik Nabium-malik, 
  dumu damurrum-ba-ni син на Amurrum-bâni, 
10) in-ši-šàm закупи. 
  u4-kúr lú-lú Затова, че в бъдеще, един против друг 
  nu-mu-un-gi4-g[i4-dam] (по това дело) няма да се връщат, 
  mu lugal-bi in-pà(d)-me-eš в своя цар те се заклеха. 
15) igi puzur-dla-ga-ma-al Пред Puzur-Lagamal, 
  dumu šes-gàl-la син на Šesgalla, 
  igi diškur-gú-gal-la пред Iškur-gugalla, 
  igi ša-dsu?-mu-im пред Šа-sumuim? 
  dumu tu-tu-ba-ni син на Tutu-bâni, 
20) igi i-din-dla-ga-ma-al пред Idin-Lagamal, 
  dumu ša-dsu?-mu-im син на Ša-sumuim? 
  igi dsin-daịân dup-sar пред Sin-daịân, писар. 
  kišib dsin-en-nam Печат Sin-ennam 
  ib-ra сложи. 
25) itu ezen-maḫ Месец Ezen-maḫ2
  mu…………… Година………. 
  mu[……………] [……………] 
  wa-ar-ki a-du-ra-ri-im след освобождението3
 
                                 Печат 
 
1   d[sin-en-nam]                   [Sin-ennam]                                     
2   dumu dsin […….]  син на Sin […..]
3   eri dša-ḫa-an.
служител на Šaḫan.
 
 
11 ику = прибл. 3200 m2
2Месец Езен-мах не влиза в системата на Вавилонския (Нипурски) календар. Среща се в документите от времето на III Династия на Ур, но и в епохата на I Вавилонска династия. Вж. Landsberger, Kult Kalender, стр. 76.
3Не е ясно за кое събитие става дума, а от тук и датировката на документа не може да се установи с точност.
 
 
 

II. Larsa. X. 15 г. Rîm-Sin

 

Balmu-namḫe1 купува от Kunnutum и сина ѝ финикова градина и целина́ за 1/3 мини сребро. 15 свидетели. От трите печата е четим само един.

T15
 
1) 1 ikû 40 sar isgišimmarum ÍB-SÁ 1 ikû 40 sar2 (градина) с финикови палми 
  1/2  ikû 20 sar nidûtum 1/2 ikû 20 sar целина́
  itu nâridiḳlat в близост до р. Тигър 
  ù bal-mu-nam-ḫé и (в близост до земите) на Balmu-namḫe
5) itti ku-un-nu-tum mârat im-gur dda-mu от Kunnutum, дъщеря на Imgur-Damu 
  ù ì-lí-i-din-nam mâri-ša и Ili-idinnam, нейният син, 
  1bal-mu-nam-ḫé Balmu-namḫe 
  in-ši-šám закупи. 
  1/3 ma-na kù(g)-babbar 1/3 мини сребро, 
10) šám-ti(l)-la-ni-šè като пълна стойност 
  in-na-a-lal  той ѝ отмери. 
  u4-kúr-šè u4-nu-me-ak Затова, че в бъдеще, когато и да е, 
  giššar-mu nu-ub-bi-(a) „това е моя градина“, тя няма да каже, 
  mu dnannar dutu ù ri-im-dsin lugal в Nannar, в Šamaš и в цар Rîm-Sin 
15)  in-pà(d)  тя се закле. 
  maḫar dnannar-i-maḫ Пред Nannar-imaḫ 
  maḫar en-nam-dsin  пред Ennam-Sin 
  maḫar ilum-ba-ni aḫi-šu пред Ilum-bâni, негов брат, 
  maḫar i-din-den-lil awêllâsimim  пред Idin-Enlil, пратеник, 
20)  maḫar i-šar-ru-um mâr iš-mel-ịa  пред Išarrum, син на Ismeja, 
  maḫar ịa-pu-ḫu-um mâr u-bar-rum пред Japuḫum, син на Ubarrum, 
  maḫar ì-lì-tab-ba-e šakkanakkim пред Ili-tappê, наместник, 
  maḫar dgirra-bâni пред Girra-bâni, 
  maḫar é-a-i-din-nam пред Ea-idinnam 
25) maḫar šu-mi-a-bu-um пред Šumi-abum,
  maḫar ịa-en-ti-nu-um пред Jentinum, 
  maḫar ḫa-bi-el-ki-nu-um пред Ḫabil-kînum, 
  maḫar a-ab-ba-a пред Abbâ, 
  maḫar ṣa-ap-ru-um пред Ṣaprum, 
30) maḫar dsin-ma-gir пред Sin-magir. 
  kišib lú inim-ma-bi-me-eš Печати на свидетелите 
  waraḫ ṭebêt Месец Ṭebȋt3 
  mu ka-id-da ù uruki na-ṣa-rum Година: Kaidda и град Naṣarum 
34) gištukul kala(g)-ga-ni-ta ba-an-dib със своите могъщи оръжия той взе4
 
                                      Печат:
 
 1  en-[nam]-dsin               En[nam]-Sin,                   
 2 mâr zi[…..] син на Zi[...],
 3 warad dilabrat служител на Ilabrat.
 
 
 
11 сар = 36 m2
2Балму-намхе – лихвар и роботърговец, добре известен от документите от град Ларса.
3Месец Тебетум отговаря на декември-януари
4На 15 година от царуването си, Рим-Син (1823-1763 г. пр. Хр.), разгромява съюзните войски на Урук, Вавилон, Исин и Рапикум, като вследствие разширява значително владенията си.
 

 

III. Larsa. 5 XI. 31 г. Rîm-Sin
 
 
Apil-Amurrim купува от Sin-ublam 1 ikû целина за 3 сикли сребро. Осем свидетели, включително писаря. Печатите са нечетими.
 
T16
 
1) 1 ikû ekil nidûtim 1 ikû целина́ 
  ita a-pil-damurrim  до полето на Apil-Amurrim 
  ita eḳil iškarim  до полето под аренда 
  ita bîtum-ra-bi  до полето на Bîtum-rabi 
5)  ú ši-ip-dsin aḫi-šu  и Šêp-Sin, негов брат, 
  ekil nidûtim ša dsin-ub-lam  целина́та на Sin-ublam 
  itti dsin-ub-lam  от Sin-ublam 
  ma-pil damurrim  Apil-Amurrim 
  i-ša-am ši-ma-am ga-am-ra-am закупи. Пълната цена, 
10) 3 šiḳil kaspam iš-ḳú-ul 3 сикли сребро, той отмери. 
  a-na wa-ar-ki-a-at u4-mi-im Затова, че в бъдеще 
  la ib-ba-la-ak-ka-tu-ma той няма да наруши договора, 
  ni-iš dnannar d[šamaš] в Nannar, [в Šamaš] 
  [u] ri-im-dsin šar[rim] [и] Rîm-Sin, ца[рят], 
15)  it-ma  той1 се закле. 
  maḫar dma[rd]uk-êriš rak[bim]  Пред Marduk-êris, пра[теник], 
  maḫar ma-gi-rum šak[kanakkim]  пред Magirum, нам[естник], 
  maḫar warad-ti-tu-ri-im  пред Warad-Titurrim,
  maḫar ḫa-ab-lum as[î]  пред Ḫablum, лека[р] 
20)  maḫar ni-di-it-tu[m]  пред Nidittum, 
  maḫar ip-kú-dba-ba пред Ipḳu-Baba, 
  maḫar dsin-im-gur-an-ni пред Sin-imguranni, 
  maḫar pirir-ḫu-um dupšarrim пред Pirḫum, писар. 
  kišib lú inim-ma-bi-me-eš Печат на свидетелите. 
25)  waraḫ šabaṭim ûm 5kam Месец Šabâṭ2, ден 5-ти. 
  šattu i-si-inki Година: 2-ра (година откакто) Исин [бе 
  ki 2 [….. ..]  взет] 
 
 
1Клетвата се полага от продавача.
2Месец шабату отговаря на януари-февруари.
 

 

IV. Larsa. VIII 34 г. Rîm-Sin

 

Silli-Šamaš купува градина и целина́ за 265/6 шекела сребро от Lâḳîpum. 8 свидетели. Печат на продавача.

T 17
 
1)  1/2 ikû 30 sar giššar gub-ba  1/2 ikû и 30 sar градина, засята, 
121/3 sar kislaḫ   121/3 sar целина́
ita iskirî dnannar-i-gur   в близост до градината на Nannar-igur, 
ù ita iskirî wa-kar-a-bu-šu   и в близост до градината на Wakar-abušu, 
5) itti la-kí-pu-um  от Lâḳîpum, 
mâr dan-dla-ta-ra-a[k]   син на Dan-Latarak, 
mṣi-li-dšamaš  Silli-Šamaš  
in-si-šám  закупи.
1/3 ma-na  65/6 gin kù-babbar  1/3 мини (и) 65/6 шекела сребро,
10)  šám til-la-ni-šè   като неговата (на продавача) пълна цена, 
in-[na]-an-lal   той [му (на продавача)] отмери.
[…..] inim-gàl-la-bi-šè  […..] по вещен иск срещу тях (градината и целината)
[in-na]-an-gub-bu  той (продавачът) пред него (купувачът) отговаря.
[u4-kúr-šè inim-ma nu-gà-gà-a]  [За това, че в бъдеще той (продавачът) няма да предяви претенции]
15) [mu lugal-b]i in-pà(d)  [в царя сво]й той се закле.
maḫar […..] in-na……  Пред […..] in-na……,
I i-ri-ba-am-dsin  I Irîbam-Sin,
I dnannar-ma-an-sè  I Nannar-manse,
mâr a-bi-ì-lí  син на Abi-ili,
20) I na-bi-dšamaš mâr dsin-i-ki-  I Nabi-Šamas, син на Sin-ikî-
ša-am  šam,
I dsin-a-ša-ri-id dup-sar  I Sin-ašarid, писар,
I ki-ki-i mâr-šu  I Kikî, негов син,
I dsul-pa-è…  I Šulpae.....
waraḫ waraḫsamni  Месец Waraḫsamnu.
25) mu 5 kam-ma i-si-inki  Година: 5-та (година) откакто Isinki
in-dib-ba.  той взе.
 
 
 
                       Печат:
 1    la-kí-pu-um                      Lâḳîpum,                                                
 2 mâr dan-dla-ta-ra-ak син на Dan-Latarak.
 
 
 
 
 
 
 
Cities of Sumeriasvg
 
X

Right Click

No right click