Инструкция от III в. пр. н. е. в Птолемеевия Египет

Посещения: 2693

 

Публикувано по:  Хр. Данов, Христоматия по история на Стария свят, т. I, 1976

 
Oт Papyrus Tebtunis, 703

 

По-долу следва преписът от инструкцията1:

556px NileMosaicOfPalestrinaТи си длъжен да проследиш и водопроводите, прокарани през нивите, от които селяните обикновено вземат вода, всеки за обработваемия от него къс земя, и да установиш дали водните канали във водопроводите имат предписаната дълбочина и дали те могат да поемат достатъчно вода; също и тъй трябва да се види дали и посочените по-горе канали, от които се отделят свързочните канали в споменатите водопроводи, са заздравени, дали са изчистени най-грижливо свързочните канали от големия канал-река и дали те сe намират и в друго отношение в едно задоволително състояние.

По време на инспекционната си обиколка старай се да обходиш всички поотделно и да ги насърчаваш и да подобряваш настроението им. Върши това не само на думи, но също и тогава, когато някой от тях се оплаква от писаря и началника на селото по въпроси, намиращи се във връзка със земеделието. Разгледай такива случаи и в кръга на възможното ги разрешавай, като ги ликвидираш. Когато сеитбата е приключена, не ще бъде зле, ако ти би я обследвал внимателно. По такъв начин ти ще бъдеш наясно относно това, което е израсло от посевите. Ще узнаеш освен това кое е лошо засято и кое е оставено непосято. По такъв начин ти ще узнаеш кой се е отнасял небрежно към работата си, а същевременно ще можеш да узнаеш дали някой не е употребил семената за други цели, а не за ония, за които те са предназначени.

Особено внимание обърни на това номът да бъде засят съгласно с посевните предписания.

Не пренебрегвай ония селяни, които са твърде обременени от аренди, такси или пък са напълно разорени.

Състави списък на употребявания в земеделската работа добитък, и то както на царския, тъй и на частния. И положи особени грижи за това приходът на царския добитък, когато той вече преминава на тревна храна, да бъде преместен в оборите за телците ...

Посещавай също и тъкаческите работилници, в които се тъче платно, и употреби всички старания, за да работят по възможност по-голям брой станове и тъкачите да приготовляват напълно падащото им се по разписание на ном количество тъкани. Ако някой не изпълни предписаното количество тъкани късове, то от него да се изисква заплащането по цената, определена за всеки отделен сорт с [царско] постановление.

Обръщай особено внимание на това платното да бъде от добро качество и да притежава предписаната плътност...

...Следи и за това отпусканите на маслопроизводителите сурови материали да не надвишават онова, което те са в състояние да обработват с помощта на наличните в работилниците преси ...

Грижи се и за това по възможност да работят всички преси или поне повечето от тях, а по отношение на останалите установи най-строго и грижливо наблюдение...

Излишните инсталации от пресите, които не работят, трябва да се приберат по складовете и да се държат запечатани. Ако проявиш немарливост, бъди уверен, че освен плащания ще си навлечеш и извънредно голямо презрение, от което трудно ще можеш да се избавиш...

Доходът от пасбищата заема едно от първите места и той може да се увеличи лесно, ако вие организирате и проведете по най-добрия възможен начин регистрацията на добитъка. Най-изгодното време за това спада през месец месоре2, тъй като през този месец цялата страна е покрита с вода и затова скотовъдците изпращат стадата си по места, които лежат нависоко, и нямат възможност да ги разпръскват и по други места.

Следи внимателно за това стоките да не се продават по-скъпо, отколкото е предписаната цена. Следи особено внимателно по отношение на ония стоки, за които не съществуват твърди цени и по отношение на които е предоставено на продавачите правото да определят цени по свое лично усмотрение; определи съобразно с това и една съразмерна печалба и застави хората да продават...3

Полагай особени грижи и за оборите на телците и следи усърдно в тях да има достатъчно количество зърнени храни, докато настъпи сезонът на тревните храни, и за телците да се изразходва ежедневно предписаното количество зърнена храна... и затова зърното да се раздава, като се води строга и точна сметка както за онова, което се получава на място, тъй и относно онова, което в случай на необходимост се докарва от други селища...

Ако вие действате така, то, от една страна, вие ще изпълните служебния си дълг, а, от друга страна, ще осигурите вашата лична безопасност...

 

1Инструкцията до иконома е била изработена от египетското правителство, по-точно от началника на финансовото управление (диойкет), и разпратена за изпълнение до финансовите началници  (икономи) в отделните номи.
2Месец от египетския календар, отговарящ приблизително на нашите юли и август.
3Текстът тук е повреден.

 

 

X

Right Click

No right click