1968 – „разделната“ година: свободата на власт. Българският поглед върху Френския май (60-те години на ХХ век) - Приложения

Написана от Христо Милков
Посещения: 2712

Индекс на статията

 

ПРИЛОЖЕНИЯ
 

 

Ф.9, оп.2, а.е.71

Задачи на управление 1-ДС
Произтичащи от съвещанието с ръководния състав, проведено на 24. 12. 1968 година

Раздел 1. Задачи без срокове

Л.3

-Да се съберат и анализират всички агентурни и други данни за дейността на разузнавателните и контраразузнавателните органи на Гърция, Турция, Франция и техните централи и пропагандни центрове през последните няколко години срещу нашата страна (разкрити агенти, опити за вербовка на наши граждани, идеологическа диверсия и др.) и на базата на тези данни да се провеждат вербовъчни мероприятия за вербовка на кадрови разузнавачи, превербовка на тяхна агентура и поставяне на наши агенти.

Л.4

-Да се извърши проверка за разкриване противникова подслушвателна техните в помещенията на посолствата в Атина, Париж, Рим, Франкфурт и Виена.

-Да се създаде през 1969 година база за техническо наблюдение на интересуващите ни обекти в Анкара и Атина и да се започне създаване след 1970 на такива бази в Париж, Рим, Франкфурт и Виена.

Отг. Началник на отдела

Задачи със срокове

През м. юни 1969 да бъде разгледана в най-големи подробности и анализирана работата на френската резидентура отг. Иван Иванов (зам.-н-к у-ние)

15. 02. 1969

 

Ф.9, оп. 2, а.е. 16, л.17

Строго секретно. Екз. №1

КДС-I у-ние

Заповед № 51

София, 16. 03. 1968 г.

Съдържание: подготвяне връзката с агентурата.

Ръководството на КДС и на Управлението многократно са обръщали вниманието на оперативния състав върху необходимостта от постоянно подобряване работата с агентурата. В последно време значително се усложни агентурно-оперативната обстановка в разузнаваните страни, което налага ние да положим още по-големи усилия и обезпечим безопасното провеждане на нашата разузнавателна работа. Вражеските контраразузнавателни органи засилиха много дейността си срещу нашите официални представителства, използвани от нас като прикрития в разузнаваните страни, което изисква от всички звена в разузнавателния апарат най-внимателно и строго отношение  към въпросите с организирането на връзката с агентурата. Необходимо е да се води решителна борба срещу шаблона и използването на опростени средства за връзка с агентурата. […]

16.III.1968                                                              За Началник управление I КДС

София                                                                Ген.-майор

 

 

Ф.9, оп.2, а.е. 54, л.40

Справка

Относно състояние на връзката с агентурата, използвана понастоящем от Управление 1-во КДС

При работа с агентурата най-уязвимото място е връзката. Лошо организираната връзка води до засичане от местните контраразузнавателни органи, до непълноценно ръководство, възпитание и използване на агента.

Обстановката, при която работят нашите оперативни работници в Турция, Гърция, Англия, Западна Германия, САЩ и др. е твърде трудно и налага използване предимно безличен начин на връзка. В другите капиталистически страни, където все още обстановката позволява да се предпочита личната връзка с агентурата, трябва да се смята за временно явление, тъй като едни или други усложнения на международните отношения, ние ще бъдем изненадани, неподготвени.

Л.43

Франция

Общ брой 11 агенти от общо 68.
Към този период само в Гърция (17) и Турция (14) има повече.
От общия брой 1 е подготвен за организация на срещи в трети стани.
Справката е от 1967.

Началник управление 1-КДС, генерал майор, но няма подпис

Л.46

Докладна записка

Относно: Годността на наличната агентура в Управление 1-КДС

За решаване на задачите при усложнена обстановка

Кризата в Близкия Изток и събитията в Гърция след военния преврат бяха твърде показателни за нашите агентурни възможности при усложнена обстановка. Недостатъците във вербовъчната работа и при подготовката и ръководството на наличната агентура се отразиха с пълна сила. Така например, преди преврата в Гърция и преди конфликта между Израел и Арабските страни се получиха данни, които показваха, че положението се изостря, че са налице някои симптоми за предстоящи събития и пр., но конкретни данни за тези събития не се получиха. Изключение прави Парижката резидентура, която съобщи няколко дена преди датата на Израелското нападение срещу ОАР. Този факт е показателен за качеството на агентурата, с която разполагаме.

Л.48

-Резидентурата във Франция разполага със 7 агента и 5 ДВ (Доверени връзки), но добри информационни възможности има само 1 агент. Всички са на лична връзка.

1967 няма дата, няма подпис

Л.56

Докладна записка

Оотносно: Състояние на връзката и годността за решаване на задачите  при усложнена обстановка.

Получените данни през този период не бяха от агентурата. Парижката резидентура беше узнала също от случайна връзка, че Израел готви нападение над ОАР. Този факт е твърде показателен за качеството на агентурата, с която разполагаме.

Л. 57

Резидентурата във Франция разполага с 18% от общия брой на агентурата, но добри информационни възможности има само един агент.

1967 Н-к у-ние, няма подпис

 

Документи във формат PDF:

 

Протокол от заседание на Политбюро на БКП, 26.III.1968 г.

БТА - По-важни съобщения от чужбина, 2 април 1968 г.

Разговори на Тодор Живков с В. Биляк, Братислава, 24 април 1968 г.

Предложение относно назначаване на началник на I-во управление на ДС

Информация относно подготовката на IX световен младежки фестивал в София, 1968 г.

Информационна справка относно проведените партийни събрания за значението на Световния младежки фестивал

БТА - По-важни съобщения от чужбина, 3 юли 1968 г.

Съобщение на БТА във вестник "Народна армия" за инвазията на Варшавски договор в Чехословакия

Информация за настроенията на младежта във връзка със събитията в Чехословакия, 1968 г.

Справка за агентурните мероприятия на Държавна сигурност в периода 1946 - 1969 г.

 
 
 
X

Right Click

No right click