Средновековната дипломация

Посещения: 1667

Индекс на статията

 

Йордан Николов

 

640px Bulgarian king Omurtag sends delegation to Byzantine emperor Michael II from the Chronicle of John SkylitzesУспоредно с развитието на държавата и държавността, на монархията, на правната регулация на обществото в неговата феодална конструкция през Ранното средновековие продължила да се развива дипломацията1 — основният фактор за уреждане на външнопо-литическите отношения. Войната престанала да бъде единственото средство за решаване на възникващите конфликти. Дипломацията разкрила по-широки възможности за навлизането на интелектуалната аргументация, на нравствените и хуманитарните мотиви в потушаването на кръвопролитията. В противоборство с насилието на историческата сцена бавно, но сигурно навлизал хуманизмът. 

При решаването на въпросите на международното право започнали да играят роля принципите на средновековната дипломатическа дейност, които се създавали заедно с усъвършенстването на междудържавните връзки и взаимоотношения, на новия начин на живот.

Както е известно, под дипломация се разбира съвкупност, система от методи и дейности на държавните органи, на техните служби за провеждане на външната политика. Нейните конкретни прерогативи се изразявали, на първо място, в защитата на държавните права и интереси и, на второ място, в закрилата на правата и интересите на гражданите, които живеели в чужбина. В това най-общо се обективирали обществените функции на дипломацията, която била превърната в относително самостоятелна служба ведомство, което уреждало официалните отношения с другите държави. В научната литература дипломацията се оценява като „наука за външните отношения“, като „изкуство за водене на преговори“. Двете определения не си противоречат, в тях се набляга на различни страни от цялостната дейност за отстояване каузата на съответната държавна общност и на нейните поданици, включително и на онези, които пребивавали извън пределите ѝ.

Ето защо с пълно основание може да се каже, че дипломатическата дейност не била празнословна игра на хитреци, които се опитвали да се надлъгват, както мислят някои автори, а напрегната драматична борба за победата на мира над военните стълкновения, на разума над безумието, на хуманизма над безчовечността. Тя била среща, диалог между две сили, които се стремели да достигнат до взаимно споразумение, „което се приемало като откровение на абсолютната правна мисъл, като racio scripta, или писан разум“2. В края на краищата дипломацията била призвана да защитава правата на държавата, семейството и личността срещу надвиснала опасност.

 

1Темата за дипломацията през Ранното средновековие, общо взето, рядко се среща в научните изследвания. Сериозните разработки, които тежат в историографията, не са особено много. Вж. Numelin, R. The Begining of Diplomacy. New York, 1950; Queller, D. The Office Ambassador in the Middle Ages. Princeton — New York,1967; Ganshof, F. L. Le Moyen Âge (Histoire des relations internationales). Paris, 1953; Hatschek, J. Wörterbuch des Völkerrechts und der Diplomatie. Berlin, 1924; Genet, R. Traité de diplomatie. Paris, 1930; Hill, D. History of Diplomacy. V. 1-2, London, 1905—1915; Latouchе, B. Les grandes invasions et la crise de L’Occident au V siécle. Paris, 1946; Levison, W. England and the Continent in the VIII century. Oxford, 1949; Macais, G. La Berbérie musulmaneet L’Orient au Moyen âge. Paris, 1946; Menzеl, V. Deutsches Gesandschaftswesen im Mittelalter. Hanover, 1892.
2Торбов, Ц. История и теория на правото. С., 1992, с. 85.

 


 

Дипломатически отношения през Ранното средовековие

 

Ранносредновековната дипломатическа дейност възникнала и се утвърдила в сложна историческа обстановка. Започнали да зарастват раните от Великото преселение на народите, от стихията на варварските нашествия. Разрушените градове и села се възстановявали. Комуникациите започнали да функционират. Формирали своя облик новите средновековни държави. Закипял нов живот. Отношенията между етническите общности се нормализирали. Религиозните институции продължили душеспасителната си мисия.

Възникването и утвърждаването на дипломацията и дипломатическите връзки били тясно и неразделно свързани с усъвършенстването на обществените системи, на отношенията между различните държави, с обособяването на външната политика като относително самостоятелна насока в живота на отделните политически общности. Въвеждането и използването на дипломацията като средство за уреждане на възникващите проблеми било продиктувано най-малко от 4 основни причини. Първата отразявала волята на държавните глави, монарсите, да постигнат разбирателство по въпросите, които разделяли и противопоставяли техните народи и държави. Втората причина била продиктувана от потребността да се избегне войната като средство за разрешаване на възникващите противоречия. Третата причина била наложена от стремежа да се улеснят търговските връзки между държави и континенти. И най-сетне много голямо значение имало желанието да се обменя опит, да се използват постиженията на напредналите страни в различните области на живота, стопанството, просветата, науката и културата, на цивилизацията. Това били достатъчно сериозни причини, които наложили да се използват възможностите на дипломацията при уреждането на проблемите, възникващи в хода на историята.

При дипломатическите връзки голяма роля играели писмеността и книжнината, които служели на държавите при установяването на съответните контакти. При осъществяването на дипломатическите замисли решаваща роля играели срещите между владетелите на държавите, между разменяните пратеничествата, кореспонденцията, която се изпращала, различните преговори, осъществявани в разнообразни форми. Така се преодолявала опасността от военен конфликт и въпросите се решавали с мирни средства.

 

Терминологични и теоретични проблеми

 

Макар терминологичният анализ на понятията да не е в състояние да разкрие цялата същност на изучаваното явление, все пак той може да помогне за по-правилното ориентиране. Понятието „дипломация“ има гръцки произход: δηπλωμα означава две събрани дъсчици с надписи, давани на посланиците като препоръчителна грамота, гарантираща правомощията, които са получили. В латинския език терминът „diploma“ се употребява най-малко в 5 значения: първо, официално съпроводително писмо, предоставено от официалната власт на изпращаното лице, изпълняващо отговорно поръчение; второ, писмо, записка за пътуване на държавни разноски; трето, пътен лист, грамота; четвърто, грамота за помилване; пето, диплома за римско гражданство (diplomata civitatis Romanae)3. От гръцкия език думата „дипломация“ преминала във френския — diplomatique.

Недоволството от феодалните привилегии, свързано с борбата за земя, което обхванало континента през епохата на Възраждането, предизвикало обективната проверка на автентичността на документите за собственост; възникнали нови нюанси на интересуващото ни понятие. Конкретният анализ на някои документи, извършен от Лоренцо Вала, Франческо Петрарка и др., прераснал във всеобщ подход към изворите. На базата на гръцкия оригинал и на неговия латински еквивалент възникнала новата научна дисциплина дипломатика, основана от Ж. Мабийон4. Обектът на нейната изследователска дейност били изворите, които притежавали автентичност и достоверност.

В Западна Европа понятието „дипломация“ получило широко разпространение. Заслуга за това имал големият немски философ Готфрид Вилхелм Лайбниц (1646—1716), който още в края на XVII в. създал сборник с юридически и дипломатически документи5. Във Франция за въвеждането на термина спомогнал Дюмон6. И в двата случая обаче понятието „дипломатически“ било употребено в смисъл на спомагателна историческа дисциплина — дипломатика, а не на дипломация като обективация на външната политика на съответната държава.

Едва към края на XVIII в. категорията „дипломация“ в смисъл на външнополитическа дейност навлязла в обществения живот7. В Хамбург Холцендорф издал ръководство по международно право, в което употребил названието „дипломатически корпус“8. В Кралство Англия в този смисъл явлението било разработено от Барк през 1796 г.9 Едва в самото начало на XIX в. думата дипломация навлязла в широка обществена употреба.

Обсъждайки въпросите на терминологията, историците се заели с изясняването на вътрешното съдържание на явлението. В този смисъл А. Риве набелязва 3 значения. На първо място авторът дефинира „наука и изкуство на държавно представителство и воденето на преговори“. Това сложно понятие обхващало съвкупност от представителни органи на дадена държава, включващи Министерството на външните работи или съвкупността от неговите политически агенти. И накрая, на трето място, под дипломация той разбира кариера или професия на дипломат10.

Друг автор, М. Фласан, в обобщаващия труд „История на френската дипломация“ определя дипломацията като „наука за външните отношения, която има свои дипломи или писмени акти, издавани от суверена“11. Аналогична дефиниция се среща и в „Енциклопедия Британика“12.

„Дипломацията в широкия смисъл на този термин — пише Г. Гардън — е наука за външните връзки или външните дела на държавата, в много по-точен смисъл това е наука или изкуство за преговори“13. Това разбиране е значително по-нюансирано, по-богато и по-съдържателно. Друг автор, К. Калво, в труда „Речник по международно публично и частно право“ обръща внимание върху сложността на изучаваното явление. Може би по тази причина той дава две определения: едното по-широко, другото по-кратко. По-широкото определение гласи: „Дипломацията е наука за отношенията, които съществуват между различните държави, такива, каквито те установяват в резултат от техните взаимни интереси, принципите на международното право и постановленията на договорите и конвенциите.“ След тази специализирана дефиниция следва по-стегната, която гласи: „Дипломацията е наука за отношенията или просто изкуство да се предприемат, направляват и водят с познаване делата на политическите преговори.“14 Немският изследовател от края на XVIII и началото на XIX в. К. Мартенс разглежда дипломацията като „приложно международно право“15.

Сравнително по-многостранни разбирания за дипломацията и дипломатическата дейност развива английският правист X. Никълсън. Според него дипломацията обхваща широк кръг въпроси, включително и дипломатическия метод. Думите „дипломация“ и „дипломатически метод“ — пише ученият — не бива да означават нито външна политика, нито международно право, а само изкуството за воденето на преговори. А думата „метод“ трябва да включва не само действащата процедура на преговорите, но също така и общата теория, която се прилага в съответствие с тази процедура.“16 Както става ясно от цитирания текст, авторът разширява схващането за дипломацията, включвайки в нея не само преговорите като израз на външната политика, нито само като реализация на международното право, а преди всичко и главно като изкуство. Освен това X. Никълсън разбира точно и методите, използвани при преговорите, а също и съответната теория, която се прилага.

Най-ясно марксисткото разбиране за дипломацията е прокарано в различните издания на „Дипломатический словарь“. В него под дипломация се разбира „официалната дейност на главите на държавите, правителствата и специалните органи на висшите отношения по осъществяването на целите и задачите на външната политика на държавата, а също така и по защитата на правата и интересите на държавата зад граница“17.

От всичко казано дотук се вижда, че дипломацията включва широк кръг дейности, но през Ранното средновековие тя обхващала въпросите, свързани с избягването на война, сключването на мир и уреждането на търговски връзки и отношения. Нерядко подобряването на контактите между държавите се уреждало чрез династически бракове, които изглаждали конфликтите и противоречията.

 

Възникване на дипломацията

 

640px Istanbul Museo archeol Trattato di Qadesh fra ittiti ed egizi 1269 aC Foto G DallOrto 28 5 2006 dettДипломацията на Средните векове била естествен приемник на натрупания опит на дипломацията в древните общества. Както е известно, в Египет била позната практиката да се водят преговори в навечерието на всяка война. Най- старият случай на ултиматум е този на хиксоския владетел, който отправил извънредно тежко, неизпълнимо искане до вожда на Тива. В случай на отказ хиксосите заплашвали с война. Владетелите на XVIII династия установили редовна размяна на пратеничества. С тогавашния източен свят, респективно хети, вавилонци, критяни, сирийци, палестинци и др., Египет установил търговски, политически, културни и други връзки. Договорите, които били подписвани, съдържали клаузи за взаимна помощ. В историята на дипломацията, както правилно изтъкват редица изследователи, голямо значение имал договорът между царя на Египет Рамзес и царя на хетите Хатушил III, сключен през 1296 г. пр. Р. Хр. (датировката не е точно установена и според различните източници варира между 1300 - 1270 г. пр. Хр. - бел. адм. Л. Г.) срещу Асирия. Той задължавал двете страни да си оказват взаимна помощ, да организират съвместни действия и да се подкрепят при потушаването на въстания. В задълженията влизало и искането за ненападение. Както при всички източни държави, в договора личността на владетеля се отъждествява с държавата18.

През следващия период от историята на източната дипломация водещо място заела Асирия19, която успяла да се наложи, след като Египет и царството на хетите отстъпили от водещите позиции. В началото на своето историческо битие Асирия образувала малко княжество, но към XIV в. пр. Р. Хр. тя се превърнала в една от най-обширните и най-могъщите държави от онова време. Когато правела първите си стъпки на историческата сцена, тя била подчинена на Вавилон, но нейният цар Ашур (Ашурубалит I – бел. адм. Л. Грозданов) подел борба за независимост и свобода.

pismo burna buriashВ Ел-Амарнската преписка се споменава, че в Египет пристигнали пратеници от Асирия. По този повод царят на Вавилон Бурнабуриаш, в чиито владения влизал Ашур, изразил недоволството си от приема, който предстояло да им уреди фараонът на Египет Аменхотеп IV (1424—1388). Бурнабуриаш го предупреждавал да не приема делегацията и да не удовлетворява нейните искания. За да го подкупи, му изплатил 5 мини син камък, 5 конски впряга и 5 колесници. Фараонът обаче не изпълнил молбата на своя приятел. Изплашени от нарастващата мощ на Асирия, през 1296 г. Египет и Хетското царство подписали договор за борба с Асирия. Рамзес II и Хатушил организирали военна коалиция.

При управлението на Саргонидите (VIII—VII в. пр. Р. Хр.) Асирия достигнала непознат дотогава възход. В усилията си да сложи ръка на рудните находища на оазисите владетелят на Асирия Ашурбанипал (669—ок. 633 пр. Р. Хр.)20 провел активна военна и дипломатическа дейност за разширяване и укрепване границите на държавата. Той смазал въстанието в Египет и го покорил, но към 655 г. Египет отхвърлил своята зависимост. Продължавайки завоевателната си политика, Ашурбанипал присъединил Тир и Арвад, отблъснал пристъпите на кимерийци, скити, перси и мидийци. Около 655 г. обаче той претърпял поражение от Елам. Ашурбанипал смазал антисирийската коалиция на Вавилон, Елам, Арамея, Халдея и др. През 648 г. той покорил Вавилон, след това постепенно разгромил Елам през 639 г., а после и останалите съюзници на коалицията.

Много интересна била тактиката, която използвал Ашурбанипал за покоряването на Египет. За да обезсили съпротивата на фараоните от етиопската династия, господстваща в Египет, той започнал да подкрепя най-големия престолонаследник Нехо (Нехо II е бил номарх /управител/ на Долен Египет – бел. адм. Л. Грозданов), установен в Асирия при двореца. Асирийският властелин го обграждал с внимание, предоставил му колесница, меч със златна ножница, дарявал го с великолепни дрехи. Опрян на асирийски бойни подразделения, подпомогнат от свои приближени в Египет, Нехо разгромил съперниците си и заел престола на фараоните в Египет. Така Ашурбанипал управлявал голямата египетска държава чрез своя поставеник Псаметих, син на Нехо, който наследил престола. Но по-късно той отхвърлил чуждоземното господство и успял да провъзгласи независимостта на Египет.

Поради мощните антиасирийски коалиции, които възниквали една след друга, Асирия отслабнала. Последният ѝ цар Ашурубалит (612—605) отчаяно се съпротивлявал на въставащите държавници, които отхвърляли своята зависимост и извоювали свободата си. След като през 612 г. войските на Мидия и Вавилон превзели Ниневия, той продължил да оказва съпротива, но бил обречен да претърпи поражение.

Китайските историци, а наред с тях и изследователите от другите страни, които изучават миналото на китайската етническа общност, имат различни виждания за началото на китайската държавност, а следователно и за нейната дипломатическа дейност. Повечето автори се обединяват около разбирането за водещата роля на Шан Ин, на Чжоу, формирали конфедерации от княжества. Самата конфедерация обединявала около 124 отделни самостоятелни княжества, които водели борба помежду си по течението на реките Хуанхъ, Вей и Цзин21.

Началото на организираната държавност, която излиза от сферата на легендите и навлиза в светлината на историята, поставила династията Шан-Ин, управлявала с 31 известни царе през периода XVII — XVI в. пр. Р. Хр. Тя била сменена от държавата Джоу (ок. XII в. — след IX в. пр. Р. Хр.). Централизираната китайска държава била създадена от династията Шин (157—141)22.

Върху дипломатическата дейност на Китай оказала известно влияние тенденцията към изолация на страната. В началото на VI в. номадската империя Тоба, простираща се по течението на р. Хуанхъ, изградила империята Вей, в която под страх от смъртно наказание били забранени сянбийските дрехи, език, начин на живот, бит, маниери и пр. В борба с установения ред китайците основали своята империя Суй (581—618), която подложила на изтребване всичко чуждоземно. Някои изследователи правилно отбелязват, че първоначалното проникване на номадите нямало военен характер: скитниците навлезли в Китай не като завоеватели, а като бедняци, които искали разрешение да се заселят по бреговете на реките, за да поят добитъка си23.

Китай била една от многовековните антични държави с най-богата дипломатическа история24. Държавниците, които се отделили от единната държава, оформила се в началото на II хил. пр. Р. Хр., започнали от VIII в. да водят самостоятелно съществуване и да поддържат помежду си разнообразни връзки: от откритото враждуване до сключването на съюзи, воденето на преговори и установяването на нормални отношения. Това била амплитудата на тяхната външнополитическа активност.

Китайските владетели, страдащи от нападенията на варварски племена, били принудени да установяват мирни отношения с тях. Такъв характер имал мирният договор, сключен към средата на VI в. пр. Р. Хр. с хуните (хун-ну). Договорът предвиждал двете страни — китайската и хунската — да уреждат спорните въпроси чрез арбитражен съд, а не чрез война. Той обаче бил нарушен. Започналата война загаснала едва около средата на III в. Победила държавата Цин, възглавявана от цар Чжен, който присвоил титула „Цински велик жълт цар“.

Китайската държава развила оживена дипломатическа дейност при управлението на династията Хан (206—220 сл. Р. Хр.), когато границите на общността били разширени, а нейното устройство — укрепено. Били установени търговски и културни връзки с Индия и държавите на Средна Азия. През 138 г. император У-Ди (156—87 пр. Р. Хр.) изпратил пратеничество в далечните западни страни, водено от военачалника Чжан Цян, виден дипломат и пътешественик. Задачата му била да сключи съюз с държавата на юечжите за борба против хуните. Понеже хуните го заловили, държали го в плен в продължение на 10 години. След като му се удала възможност да избяга и да се добере до Фергана и Хорезм, без да може да изпълни задачата, която му била поставена, той решил да се върне при императора. Пътувайки, бил пленен от хуните, но успял да избяга. Завърнал се в Китай едва през 126 г. пр. Р. Хр. Девет години по-късно, през 115 г., отново бил натоварен с дипломатическа мисия при племето усун — западен съсед на Китай. При разговорите с владетеля на племето успял да го убеди да установи съюзни отношения с Китай. Освен това от столицата на усуните изпратил няколко пратеничества на Запад, за да съберат сведения за близки и далечни страни25.

Един от пътищата, които свързвали Китай чрез Предна и Средна Азия с Европа, бил Великият копринен път26, открит още през II в. пр. Р. Хр. от споменатия пътешественик Чжан Цян. Комуникацията водела от Сиан и достигала Индия, а оттам се насочвала към Близкия изток.

Коприненият път бил дълъг повече от 7000 км и свързвал Китайската империя със Средна и Предна Азия от II в. пр. Р. Хр. до XVI в. сл. Р. Хр. Той обхващал система от търговски и кервански артерии, чието основно предназначение било да осигурят превоза на китайска коприна до главните търговски средища на тогавашния свят. Транспортирането на стоката започвало от градските пунктове на Централен Китай, преминавало през Ланчжоу и достигало Дунхуан. Тук пътят се разделял на две и се насочвал на юг и на север. Пътят, който водел на юг, прекосявал гр. Хотан, след това продължавал през Яркенд, Балх и достигал до Мерв. От своя страна северният път прекосявал Турфан, Кашгар и Самарканд и също достигал Мерв.

Пресичайки се в Мерв, двете пътни артерии — южната и северната, продължавали през Нис, Екбатан, Багдад, за да се свържат с пристанищата на Средиземно море. Крайната опорна точка в Изтока били градовете Тир и Антиохия.

По Копринения път се транспортирала китайска коприна, която се търсела твърде много в страните на Западна Европа. Като се започне от I—II в., ежегодно в Китай пристигали и отпътували по 2 пратеничества, които придружавали различни търговски кервани. Обикновено китайските търговци поддържали контакти с търговците от Средна Азия. Пътешественикът от Китай Ган Ин се добрал до Персийския залив, а македонецът Май Тициан достигнал Ланчжоу. Несигурните пътища затруднявали установяването на редовни контакти между Китай и Европа.

Нов етап в историята на Великия копринен път настъпил през III в., когато той започнал да се използва и като път на поклонниците. По него минавали будистки монаси, които се устремявали от Китай към Индия и от Индия към Китай. Масовизирането на поклонничеството увеличило значението на Великия копринен път, който започнал да играе изключително важна роля.

Търговските контакти между Римската империя, а чрез Арабския свят и с Китай започват няколко века пр. Р. Хр. Ареалът на търговските операции се простирал от реките Рейн и Дунав до устието на Ефрат, от Британския остров до Арабската пустиня27.

Контактите се осъществявали не само по сухоземни, но и по водни пътища. Търговците на Римската империя тръгвали от пристанищата на Европа и достигали до пристанищата на Китай. От Запада до Индия и Цейлон се отправяли годишно около 120 кораба. Платноходки преминавали по канала, свързващ Червено море с Александрия. От там морският път отвеждал търговци и дипломати към Абисиния, Сомалия и Южна Арабия. Търговците превозвали от Китай и Индия памук, коприна, черничево дърво, скъпоценни камъни28.

Silk Road in the I century AD rusvg

Дипломатическата дейност на китайските посланици била ритуализирана. Тя се превърнала в изкуство, което предполагало предварително изучаване на обекта на дипломатическата акция. Дипломатите предварително се осведомявали за цялостния живот на страната, която трябвало да се завладее. Те събирали сведения за състоянието на водните и сухоземните ѝ пътища. Трупали информация за плодородието на земята, за растенията и животните, за флората и фауната, за материалните ценности. Например посланикът на Китай предизвикал безредици в държавата Нан-Нюе, поради което царицата, управляваща страната, вместо към непълнолетния си син се обърнала за подкрепа към владетеля на Китай. Това улеснило китайците в плановете им да покорят държавата. Китайците въвели сложен церемониал, придружаващ подписването на договори, размяната на посланици, обявяването на война и пр.

Оригинален дипломатически модел създала древната индийска държава. Той бил изграден върху законите на Ману29 — древен индийски сборник с предписания за поведението на всеки индус в личния, семейния и обществения живот. Преданието приписва на Ману митични свръхестествени качества. Вярва се, че Ману бил прародител на човечеството, родоначалник на арийците. Законите му, запазени в късна преработена стихотворна редакция, обхващат 12 глави. Първата глава засяга произхода на Вселената, обществото и човека; втората — правилата на живот за човека по време на ученичеството; третата, четвъртата и петата глава включват правилата за живота на семейния човек, брачните обичаи, предписания на култа, хигиената и пр.; седмата глава включва живота на отшелника; осмата обхваща юридическата практика и въпросите на съда; семейните отношения, различните наказания за престъпления, задълженията на варните при различните условия на живот са предмет на деветата глава; за потомците от браковете между представители на различни варни и касти, за задълженията на хората при необикновени обстоятелства става дума в десетата глава; единадесетата глава съдържа предписания за покаяния и обети, за изкупление на извършени грехове; в последната, дванадесета глава, са описани възмездията за глупавите дела през земния живот.

Законите на Ману притежават не само и не толкова законови регулативни разпоредби, колкото философски постановки от разнообразно естество: религиозно, правно и др. През целия труд преминава идеята за съвършения човек-мъдрец, отстояват се принципите на дипломацията. От разсъжденията произтичат и личностните качества на дипломата. В светлината на учението на Ману дипломатическото изкуство се изразява в майсторството дипломатът да предотвратява опасността от война и да осигури мирно уреждане на възникващите въпроси. Смята се, че от пратениците, натоварени с дипломатическа мисия, зависи окончателното решаване на въпроса за войната или мира. Владетелят на съответната страна научава за плановете на владетелите на другите страни и въз основа на получената информация взима своите решения. Пратеникът дипломат е натоварен с изключително отговорна задача. Умението, което проявява, може да му помогне да разгадае плановете на владетелите на чуждите държави както по думите им, така и по практическите им действия, включително и по израза на лицата, по погледите, жестовете и мимиките.

По тази причина успешният избор на подходящ дипломат зависи от държавния глава. Препоръчва се дипломатът да бъде в зряла възраст, да притежава представителен вид, да е смел, честен, красноречив, паметлив. Всички тези качества му били крайно необходими, защото според учението на Ману най-сложните въпроси на международните отношения трябвало да се решават по дипломатически път и с дипломатически средства. Водачите на Индия успели да създадат квалифицирано дипломатическо изкуство за водене на преговори. Това се вижда ясно при управлението на Чандрагупта (ок. 322-ок. 300 пр. Р. Хр.)30, фактическия основател на държавата Маурия. По данни на индийски извори той принадлежал на варната на шудрите. Той дал идея на Александър Македонски да организира поход против империята на Нандите. След оттеглянето на Александър Македонски (325 г.) Чандрагупта организирал борбата за отхвърляне господството на македонците. Свалил от престола Дхан Нанда и заел мястото му. Той успял да освободи цяла Северна Индия. Около 305 г. сключил мирен договор със селевкидския предводител Никатор, по силата на който на Индия били предоставени територии от Афганистан и Белуджистан. Чандрагупта положил усилия за по-нататъшното развитие на търговските и културните връзки на страната с държавите на Мала Азия и Средиземноморския басейн.

Взаимоотношенията между Индия и Селевкидите укрепнали още повече, след като Чандрагупта взел за жена дъщерята на Селевк. Многократно се разменяли делегации. Внукът на Чандрагупта — Ашока, делегирал пратеници до Македония. През I—II в. били установени контакти с Римската империя. Една такава делегация посетила Рим около 100 г. - при управлението на император Траян.

Своя дипломация създала и Древна Гърция. В стари времена първата форма на дипломация бил т. нар. „проксения“ (от думата Προξενος — гостолюбец, гостоприемник, защитник на интересите на друга държава, който покровителствал чужди поданици, консул). При установяването на външнополитическите връзки в Гърция проксенията придобила широко разпространение и поставила началото на разширяващите се контакти на древните гърци с останалите страни в древността. Чужденците, които пребивавали в нейните градове, избрали за свой патрон-покровител Зевс-Ксений — божеството защитник на гостите. Така проксенията се превърнала в институция, съчетала религиозни и светски елементи.

Друга форма на дипломацията била амфиктонията (от думата αμφικτυονις; амфиктони — държави, членове на религиознополигически съюз с център гр. Делфи). Амфиктонията обхващала племената, които живеели край светилището на бога, където те правели своите жертвоприношения. В Делфи тя била при светилището на Аполон, а Термопилската — при храма на богинята Деметра. Общото събрание било върховният управленски орган на амфиктонията. Договорите, които се сключвали, се утвърждавали от жреците.

В Гърция възникнали военнополитически съюзи, т. нар. „симахии“ (от συνμαχια — военен съюз, военна помощ, съюзници, помощна войска, територия на съюзници). Такива съюзи се появили в Лакедемон, Атина (Делоската симахия), в Беотия и Ахея.

Възникналите противоречия между полисите и общините се изглаждали от специални пратеници, наричани в Омирова Гърция вестители, а в класическа Гърция — старейшини.

В зависимост от характера на възложената задача броят на пратениците бил различен, но включените в делегацията посланици притежавали еднакви права. С усъвършенстването на връзките възникнала практиката делегациите да бъдат възглавявани от архистарейшина главен пратеник. Делегацията разполагала с парична сума за посрещане на възникващите потребности: за храна, пътни и пр. Мисията разполагала със специална инструкция, която определяла нейната цел. Самата инструкция се състояла от грамота, представляваща две покрити с восък плочки (διπλωματία), от където произлиза и думата „дипломация“.

Най-важната задача на пратеничествата била да сключват съюзи с другите държави, да подписват съответните договори, които се оценявали като магическо явление. Задълженията, фиксирани в договора, се потвърждавали с клетва. Клетвата включвала проклятие спрямо нейните нарушители. В случаите, когато клетвата била погазвана, въпросът се разглеждал в специална арбитражна комисия. Ако не се постигало съгласие, се обявявала война.

През класическия период от историята на Гърция (VIII—IV в. пр. Р. Хр.) центрове на дипломацията станали Атина, Коринт, Милет, Ефес и Халикарнас, но водеща роля играели Тива и Спарта. Видни дипломати били големите политически дейци на Гърция - Пизистрат, Темистокъл, Аристид, Кимон, Перикъл.

Оживена дипломатическа дейност била развита по време на гръко-персийските войни. Били разменени пратеничества, които искали гърците да признаят върховната власт на персийския цар. В Атина дипломатите на цар Дарий били хвърлени в пропастта, а в Спарта — в кладенец31. Войната станала неизбежна.

Ако се съди по информацията в „Илиада“, в Гърция по времето на Омир вече били практикувани известни дипломатически контакти: сключвали се договори, взимали се общи решения, организирали се походи и пр. Това били недостатъчно развити, но действителни дипломатически връзки.

Като се възползвали от противоречията между Спарта и останалите държави, персите се опитвали да разгарят изкуствено конфликти между тях. Персийският цар предложил на Атина да сключи изгоден договор, но атиняните отхвърлили направените предложения. Между Атина и Спарта било постигнато разбирателство за окончателно разбиване на персите и за прогонването им от земите на Елада. Плановете на персийската дипломация се провалили.

Блестящите политически и дипломатически качества на атинския държавник Темистокъл (477—471) и неговият такт успели да осигурят изграждането на крепостните стени на Атина и да укротят намеренията на Спарта да забави възхода ѝ. Наистина войната между тях пламнала, но завършила с Тридесетгодишен мир, който укрепил политическия дуализъм.

Перикъл (ок. 444—429)  бил друг голям политически деец на атинската демокрация, даровит пълководец и блестящ дипломат. По време на своето управление той успял да укрепи икономическото положение на населението, да стабилизира вътрешните и външните позиции на Атина. Перикъл съумял да разшири влиянието на Атина като морска държава. Походът му в Евксинския понт утвърдил хегемонията на Атинския съюз. Атина се превърнала в признат стопански, политически и духовнокултурен център на елинизма.

Един от големите проекти на Перикъл, разкриващ мащабното му мислене като ръководител и дипломат, била идеята му да се свика общогръцки конгрес на полисите, за да се вземат важни решения, които засягали интересите на всички жители на Елада. Според Плутарх първата задача била да се възстановят разрушените от персите храмове, да се гарантира свободно мореплаване и да се укрепи мирът. Делегация в състав от 20 души поканила жителите  на всички градове да изпратят свои представители за решаването за проблемите. Противодействието на Пелопонес предотвратило свикването на конгреса. Страхът от възхода на Атина демобилизирал градовете на Елада да се обединят.

Дипломатическата активност през петте години (436—431), предшестваща избухването на историческата Пелопонеска война (431—404)33, не дала очакваните резултати. Възникнала поради търговското съперничество между Атинския съюз и коалицията на Пелопонес, войната завършила с поражение на Атинското архе. През 421 г. пр. Р. Хр. бил подписан Никиевият мир, по силата на който се възстановило предишното довоенно положение. На следващата година (420) военните действия били възобновени, но не задълго. Образуваните военни съюзи били разпуснати.

От дипломатическа гледна точка важно значение имало обстоятелството, че предводителят на атинската делегация Никий, който подписал мира, осигурил примирие между Атина и Спарта за 50 години. По силата на приетите клаузи договарящите се страни -рябвало да спазват мира „без коварство и вреда по суша и море“. Двете страни клетвено се задължавали: „Да спазвам условията и договора без измама и справедливо.“ Следвало сключването на споразумение между Атина и Спарта за оказване на взаимопомощ в случай на внезапно нападение от трета държава.

В хода на политическите конфликти върху гребена на събитията израснал Алкивиад (ок. 450—404)34, родственик на Перикъл, политически деец и дипломат на Атина. Той се наложил като стратег след подписването на Никиевия мир, когато били възобновени бойните действия. Алкивиад организирал военен поход против Сиракуза (415—413), който завършил с катастрофа. Заради разрушаването на статуи на бог Хермес го обвинили в кощунство и го отзовали в Атина, за да го съдят. След като успял да избяга, пристигнал в Аргос, а после се озовал в Спарта, където подбуждал организирането на война срещу Атина. Спартанците го делегирали в Персия, за да осигури военна помощ срещу Атина. Подозренията на Спарта в неговата неискреност го накарали да се завърне в Атина където му поверили командването на флота. Големите му победи при Абидос през 411 и при Кизик през 410 г. пр. Р. Хр. му осигурили триумфално завръщане в Атина. Доверието към него обаче не било възстановено. Несполуките във войната през 408—407 г. го принудили да избяга отначало в Тракия, а след това в Персия. По искане на спартанците бил убит.

В резултат от дипломацията на Алкивиад Персия започнала да подкрепя Атина, която успяла да избегне застрашаващото я разорение. Коринтската война (395-387) довела до окончателния разгром на Спарта. При новата обстановка Атина навлязла в период на възраждане. Това обезпокоило не само Спарта, но и Персия. Спартанска делегация начело с Анталкид пристигнала при сатрапа на Персия Тирибаз. В аргументирана реч Анталкид го убедил да сключат мир. При Тирибаз пристигнала и делегация на Атина, която се помъчила да неутрализира предложенията на Спарта. В столицата на Персия Суза бил сключен мир, наречен по името на Анталкид Анталкидов мир. Съгласно с клаузите на мира Спарта се отказала от завоеванията си в полза на Персия, която придобила градовете в Мала Азия.

Над Гърция надвиснали буреносни облаци, когато македонският цар Филип II (359-336)35 укрепил своята централизирана държава и започнал да разширява нейните граници. Използвайки различни средства — дипломатически маневри, послания, подкупи и пр., той покорил траките и насочил завоевателните си планове към Гърция. За да наложи своята хегемония, той умело използвал противоречията между отделните държави. Под властта му паднал Епир, а също и някои други територии. След като подчинил Гърция, започнал да организира военен поход против Персия, но заговорници при двореца го убили.

Двете партии, които се оформили при властта на Филип Македонски — македонска и антимакедонска, — провеждали разнообразна дейност в защита на своите интереси. Промакедонската партия отстоявала идеята за обединяването на Гърция под патронажа на Филип Македонски за всеобща война против Персия. Антимакедонската партия начело с Демостен призовавала за организирана борба срещу варварина. Речите на Демостен, т. нар. „филипики“, мобилизирали патриотичните сили в името на отечеството. Противоречията между двете партии се изострили до краен предел. Кризата, разтърсила Атина, наложила на Демостен да води преговори за мир. През 346 г. между Филип II и Атина в гр. Пела бил сключен Филократовият мир, наречен така по името на представителя на атиняните Филократ, който водел преговорите. По силата на договора цар Филип II придобивал правото да владее всички земи, които заграбил по време на войната. Фокида трябвало да признае върховната му власт и да го приеме за член на съвета на амфитикона в Делфи. Македонският цар бил признат за грък. Това му давало право да играе ролята на арбитър в споровете между градовете на Гърция.

В заседанията на конгреса в Коринт през 337 г., в който Спарта отказала да вземе участие, бил създаден Елинският съюз под патронажа на Филип Македонски. Той сам председателствал конгреса и диктувал неговите решения. Прокламиран бил всеобщ мир. Забранявала се намесата на полисите във вътрешния живот на отделните държави. Създаден бил вечен отбранителен съюз за ненападение. Постигнато било съгласие всички спорни въпроси да се решават в амфиктионите, чиято колегия се председателствала от Филип II. Взето било решение да започне война срещу Персия. В хода на подготовката на бойните действия Филип II паднал убит.

Двадесетгодишният син на цар Филип II, Александър Македонки (336 - 323)36, който наследил престола, продължил политиката на баща си. Той бил голям държавник, забележителен политик и блестящ дипломат. Служел си не само със силата на оръжието но и с възможностите на дипломацията. Новият владетел приемал делегации от индуси, сармати, скити, перси, гърци и други и намирал общ език с тях. В зависимост от конкретния случай давал обещания, проявявал сдържаност или изразявал доброжелателство Застанал начело на коалицията против персите, Ал. Македонски се превърнал в един от най-големите завоеватели в историята на човечеството. Разгромявайки бойни подразделения на траки, илири, тиванци през 334 г. той възглавил огромна армия от 30 000 пехотинци, 5000 конници, 160 кораба и нахлул в държавата на цар Дарий III, който го посрещнал с повече от 40 000 бойци. Прилагайки гъвкава тактика, която му осигурила победа, той разгромил армията на персийския сатрап. През следващата 333 г. Дарий направил опит да завоюва реванш и да ликвидира войските на завоевателя, но бил разгромен и трябвало да напусне с позорно бягство бойното поле. Победеният персийски цар предложил на победителя да сключат мир, но Александър Македонски отказал. След като превзел гр. Тир, големият пълководец завладял Египет, основал Александрия и се насочил към Месопотамия. Във Вавилон жреците го признали за свой цар. В Мидия, където се установил Дарий III, Александър Македонски продължил да го преследва. Конният му отряд го настигнал накрая и го убил. Обявявайки се за наследник на персийските царе, завоевателят предизвикал заговор в средите на македонската аристокрация, поради което бил принуден да издаде смъртни присъди за виновниците. Александър Македонски преодолял Иранското плато и навлязъл дълбоко в пределите на Средна Азия. В Индия се сблъскал със съпротивата на местните племенни общности. За да наложи своята власт, смазал оказващите съпротива групи от местното население. В усилията да укрепи политическата си воля поставил началото на поредица градове-крепости, на които дал своето име. Организирал много сватби на свои бойци с местни девойки. Обхванат от идеята да завоюва „края на света“, Ал. Македонски понесъл огромни загуби. Нарастващото недоволство го принудило да се върне обратно. След като достигнал Вавилон, той починал неочаквано на 33-годишна възраст.

Нови постижения отбелязала дипломацията на Древна Гърция през епохата на елинизма, когато възникнали елинистическите държави37. Появили се през III-II в. пр. Р. Хр„ те били покорени в края на II и през I в. от големите държави. Върху огромната територия, завладяна от Александър Македонски, се зародили държавите на Птолемеите, на Селевкидите, на Атигонидите, Пергамското царство и др. Всички те развивали оживена дипломатическа дейност: сключвали мирни договори, разменяли делегации, пратеничества, депозирали писма на монарси и пр. Оформени били специални органи за дипломатически контакти. При провеждането на преговорите били спазвани специални ритуали, норми на взаимоотношения, на поведение. Създаден бил специализиран етикет.

Така че Древна Гърция въвела не само понятието „дипломация“, но и натрупала богат опит в международните отношения.

 

Основни принципи на ранната средновековна дипломация38

 

Дипломацията на Ранносредновековната епоха не била само или главно продължение на дипломатическите традиции, възникнали и оформени в древните държави. В нейните анали се вписали както промените, настъпили във външната политика на новите държави, така и проблемите, които изникнали пред тях. Средновековието създало нов свят - единен и противоречив. При регулирането на конфликтите поради сложността на събитията дипломатите били принудени да се освобождават постепенно от оковите на древната митология и да търсят нови, по-земни съображения и аргументи за избягването на военните стълкновения. Религиозната мотивация на дипломатическата стратегия и тактика се привеждала в съответствие с обективните потребности на средновековните държави, етноси и общества. Държавността и нейните потребности, монархията и нейните институции започнали да играят по-голяма роля в историческия процес. Новата общественост пораждала нови решения. Такава била логиката на развитието — незабележима, но неизбежна.

Средновековната дипломация достигнала високи върхове във външната политика на империите: Китайска, Индийска, Японска, Арабски халифат в Изтока, а в Европа — в Западната Римска империя, Византия, империята на Карл Велики, империята на Ото I Велики. Значителна роля играели също дипломатическите школи на тюркските каганати, на Корея, Иран, както и на Франкското кралство, Англосаксонското кралство, кралствата Чехия, Полша, царство България и др. Владетелските домове и тяхното обкръжение успели да формират свои методи и средства за уреждане на външнополитическите въпроси, възникващи пред техните държави. Решаваща роля започнала да играе дипломацията на Римокатолическата църква, на Константинополската патриаршия, на исляма. Погледната и преценявана в най - общ исторически план, ранносредновековната дипломация не можела да не придобие същностните особености на епохата, която я създала. Външната политика на държавите в Изтока, от една страна, и на Запада — от друга, започнала да придобива характерните своеобразия не само на континентите, но и на империите, които се утвърждавали на историческата сцена. Водещите империи оформили свои дипломатически принципи, свързани с политиката, която следвали, с религията, която изповядвали, с етническите особености на населението и пр.

Характерни принципи на дипломацията издигнали страните на Изтока. Построена върху философията на конфуцианството, китайската дипломация се ръководела от мисълта на Конфуций, според която хората следва да се отнасят едни към други, както искат да се отнасят към тях самите: „Това, което не искам друг да стори на мен, аз също не правя на другите.“39 Действително тази философия, вложена в устата на един от героите на диалог, използван като изразно средство от големия мислител, звучи на пръв поглед малко абстрактно, но фактически тя извършила прелом в начина на мислене и поведението на хората не само в Китай, но и в Далечния изток. Този призив поставил началото на качествено ново светоусещане, продиктувано от новия хуманизъм, прокламиран от конфуцианството. Той се превърнал и в принцип на дипломацията на Китайската империя.

В преходната епоха от Древния към Средновековния свят, когато християнството правело първите си стъпки, силно прозвучали думите на Христа Спасителя в Проповедта на планината: ,,Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии“ (Матей 5:9). В контекста на тази максима влизат и следващите думи: „Слушали сте, че бе казано на древните: „Не убивай, а който убие, виновен е пред съда“ (Матей 5:21). И още: „Помирявай се с противника си скоро, докле си още на път с него към съдилището (Матей 5:25). Значимостта на Христовите слова нараства още повече поради характера на онази епоха на войни и кръвопролития. В обстановката, която предшествала и съпътствала Великото преселение на народите, когато бушувала „война на всички против всички“ (Bellum omnium contra omnes), проповедта на Иисуса Христа за мир, против военните сблъсъци се превърнала в основополагащ принцип не само на дипломацията, но и във водеща тенденция на Християнската църква.

Много важен принцип, издигнат от ранносредновековната дипломация, бил принципът за спазването на сключените мирни договори. Той било принцип и на римската правна система. Един от каноните на църковния събор в гр. Картаген от 438 г. гласи. „Договорите трябва да се спазват“ (Pacta servanda sunt). Това правило било в пълно съответствие с учението на Ману в Индия, на Конфуций в Китай, на редица философи на Елада за необходимостта държавите да спазват в своите взаимоотношения нормите на законността и правото. Обективната потребност от спазването на законите била фиксирана в специални договори (contractus), включващи поредица от задължения (pactum), които следвало да бъдат спазвани от договарящите се страни.

Нестабилността в междудържавните отношения наложила да се съблюдава многовековното правило: „Ако искаш мир, приготви се за война“ (Si vis pacem, para bellum). До такава мисъл стигнал още бележитият римски оратор, писател и политически мислител Марк Тулий Цицерон (106—43 пр. Р. Хр.). В труда си „Филипики“ (VII, 6, 19) той пише: „Ако искаме да се ползваме от благата на мира, налага се да воюваме“ (Si pace frui volumes, bellum gerendum est). В съчинението си „Епаминонд“ (V, 4) Корнелий Непот изтъква: „Мирът се създава от войната“ (Paritur pax bello).

Поддържането на активна дипломатическа дейност се налагало постоянно от атмосферата, която съществувала по време на варварските нашествия. Максимата: „Да живееш, значи до воюваш“ (Vivere est militare), била изстрадан извод от тежката, несигурна обстановка, сред която били принудени да живеят хората по онова време. Това схващане споделял и римският философ, етик, писател и политолог Луций Аней Сенека (4 г. пр. Р. Хр. — 65 сл. Р. Хр.). В „Писма“ (XCVI, 5) той се обръща към свой приятел с думите: „Да живееш, мой Луцилий, значи да воюваш“ (Vivere, milucili, militare est).

В отношението си към държавите, които предстояло да бъдат завладени, големите империи от категорията на Римската наложили максимата „Разделяй и владей“ (Divide et impera). Кога в Римската империя бил употребен този девиз и дали изобщо бил формулиран така, е много трудно да се установи с положителност. По същество обаче външната политика на империята се провеждала в много случаи в изпълнение на това правило. Предполага се, че френският крал Луи XI (1461—1483) въвел фразата: „Разделяй и управлявай“ (Divide et regues). Правилото се приписва и на големия италиански учен, общественик и политик-хуманист Николо Макиавели (1469—1527).

Познатата консеквенция „въоръжен мир“ придобила широко разпространение в отношенията на империите с варварските формирования. Византийската дипломация съчетала налагането на „въоръжения мир“ с евангелизаторската дейност на християнските мисионери — квалифицирани монаси проповедници, които улеснявали задачите на дипломатите и търговците. Своята проповедническа задача мисионерите започвали от домовете на владетелите и продължавали с аристократичните фамилии, за да стигнат до обикновеното градско и селско население40.

Макар да се намирала твърде далеч от съвременната дипломация, външнополитическата активност на големите държави, моделирана в принципи, придобила характерни своеобразия. Много често монарсите определяли своето отношение към малките държави движени не от силата на правото, а от правото на силата. Замислите на дипломатите се мотивирали от максимата: „Благото на държавата е върховен закон“ (Salus reipublicae suprema lex).

 

Дипломацията на Изтока

 

Съвсем естествено тя била свързана със спецификата на Източния свят, с неговите неповторими своеобразия, но заедно с това притежавала и редица общи закономерности, неизбежни и за обществата през онази епоха. Дотолкова, доколкото по онова време се изграждал обликът на отделните страни, доколкото се формирали етнически общности, които създавали своите социални организми, доколкото процесът на държавообразуването се задълбочавал и разширявал, дотолкова дипломацията трябвало да отговори на потребностите на съответната държава. Тон в решаването на външнополитическите взаимоотношения започнали да дават Китайската империя, Индия, Японската империя, Персия, Арабският халифат, а също и Византийската империя, доколкото голяма част от нейните територии се простирали в Югоизточна Европа, Африка и Азия.

Поради огромната си политическа мощ, както и поради безбрежните си плодородни пространства най-голяма тежест в дипломатическите взаимоотношения между източните държави имала Китайската империя — най-могъщата държава на Азия. Нейната дипломация се определяла от управляващите династии. От 206 г. пр. Р. Хр. властвала династията Хан, която не само воювала с хуните, но и развивала дипломацията. Трите царства: Вей, Чу и By, регулирали външнополитическите контакти на Китай от 220 до 263 г., а династията Цин (265—420) наложила своята власт над цял Китай. Най-голямото си военно и дипломатическо превъзходство Китай достигнал при династията Тан (618—907).

Китайската империя41, разпростряла своите владения върху огромни територии, продължила да използва традиционните методи и форми на дипломация, създадени още в древността, но обогатени и усъвършенствани през новата епоха съобразно с конкретните потребности на времето. Постепенно изолацията, в която се намирал Китай, била преодоляна. В новия период, когато средновековен Китай се превърнал в световна държава, контактите с държавите на Азия и Европа трябвало да активизират дипломацията. Сложността на епохата, чието съдържание образували конфликтите с многобройните номадски племена, не ограничила, а динамизирала дипломатическите връзки и културните контакти с различните държави. За тази цел били използвани традиционните възможности на Великия копринен път.

Китайската ранносредновековна дипломация, запазвайки заварените структури, фактически създала дипломация от нов тип, която била по-съвършена, по-динамична и по-активна. Освен решаването на търговски задачи дипломатическите служби, подчинени директно на императора — син на Небето, имали да решават няколко основни задачи. Първата била да неутрализират нападенията на варварите, които заплашвали независимостта на империята: хуни, тюрки, монголи и др. Те нападали китайските градове и села и ги подлагали на разграбване и опожаряване. Втората основна задача на китайската дипломация била да обслужва завоеванията на императорската власт. Третата цел произтичала от потребността да улеснява връзките на китайските търговци с другите страни. Не по-маловажна задача била да се засилва влиянието на Китай в икономическия, политическия, духовния и културния живот на другите народи.

Големият дипломат и пълководец Бан Чао (32—102)42 установил дипломатически отношения с редица страни. Той започнал кариерата си като военачалник. След като завоювал победа над хуните, през 73 г. Бан Чао бил изпратен с бойно подразделение от 36 бойци в Източен Туркестан. Той съумял да използва противоречията между градовете-държави в Западния край, за да ги завоюва и подчини. Изпълнявайки разпоредба на императора, се завърнал в Китай. След като покорил някои територии в Средна Азия, Бай Чао продължил да укрепва властта. В гр. Мерв, където се установил, той успял да събере информация за Римската империя и решил да изпрати там посланичество начело с Ган Ин. Пратеничеството пристигнало в Ктезифон — столицата на Партия. Разбрали за намеренията на делегацията да установи връзки с Рим, местните властници решили да ѝ попречат да осъществи плановете си. Те натоварили посланиците на един кораб и ги изпратили до Персийския залив. След като установили измамата, китайците се върнали обратно в Китай. Така замислите за установяване на връзки с Римската империя пропаднали.

Макар и отдалечена от Европа, Китайската империя поддържала разнообразни контакти и взаимоотношения с политическите центрове на Запада. Още през 270 г. в Китай пристигнало пратеничество от Карашар и Фергана. Специална делегация на Римската империя се появила през 284 г.43 Разменените дипломатически групи имали важно значение за разширяване на контактите между Изтока и Запада.

В навечерието на обединяването на Китай конфликтите между Тюркския каганат и империята затихнали. През 578 г. хан Тоба обаче нахлул в Китай и разбил китайската армия. Още щом поел властта през 572 г., когато починал Муган хан, хан Тоба сключил мир с империя Цин. Притиснати от несигурната обстановка, китайците продължили да изплащат ежегодния данък, макар да не разполагали с достатъчно средства. За да гарантира нетрайния мир, империята се издължавала редовно на по-силния противник, който манифестирал своята мощ с военни набези по границите44.

Между империята и каганата били установени религиозни и културни взаимоотношения. В каганата пристигнали будистки монаси, които успели да убедят хан Тоба да приеме будизма. Това станало чрез официална церемония. При изпълняването на мисионерската си задача будистите доказвали превъзходството на своята религия над всички останали вероизповедания. Поражението на империята Цин обаче довело до пълното изоставяне на будизма45. Будистите проповедници трябвало да напуснат каганата и да се приберат в Китай.

Сложен и противоречив характер придобили взаимоотношенията на империята с каганата при династията Суй (581—618), при която около 589 г. се създала единната китайска държава. Тюркският каганат успял да формира могъща етническо-политическа общност. По времето, когато властта в Китай била поета от Суйската династия, противоречията между двете държави ту се изостряли, ту се нормализирали. Най-голямото си могъщество Тюркският каганат достигнал към 580 г. Териториите му се простирали от Манчжурия до Боспора. През 581 г. хан Тоба починал, а владетелят на Северен Китай Яншиен обединил цялата страна. Съобразявайки се със силата на каганата, китайската дипломация проявявала стремеж да избягва военни конфликти и да поддържа нормални отношения с него46.

Едни от най-интересните завоевания на китайската дипломация били „Договорът за мир и родство“ и „Братският съюз“ (Хе цин), практикуван още при управлението на Северните династии (420— 580). Такъв договор бил сключен между Лю Бан, основателя на династията Хан (206—195 пр. Р. Хр. — 9 сл. Р. Хр.), и сюнския шанюй Моде. Възобновяван многократно, „Договорът за мир и родство“ бил превърнат в средство за установяване на мирни отношения между Китайската империя и тюрки, уйгури, тибетци и др. Мисълта за постигането на родствени връзки между императора на Хан и сюнския шанюй била лансирана от Лю Цзин, който предложил дъщерята на императора Чан да бъде дадена за съпруга на шанюй Моде — владетел на Сюн. Своето предложение Лю Цзин мотивирал с практически изгоди за договарящите се страни. Макар съпругата на императора да оказала съпротива на неравностойния брак, в края на краищата договорът бил сключен47.

Zhigongtu full

Практиката да се установяват династически връзки между владетелските фамилии се превърнала във важен фактор за уреждане на външнополитическите отношения. Сключването на брак на варварин с представител на китайската династия означавало коренна промяна в социалния статус на младоженеца. Ако варварин ставал зет на император, той по силата на конфуцианската ценностна система надмогвал битността си на непълноценен човек „със сърце на див звяр“ и променял цялата си вътрешна същност, душевността си. За разлика от обикновените варвари, които можели да бъдат само васали на владетеля, зетят се освобождавал от всякакво различие и придобивал качества на нов човек — на пълноценен китаец.

При управлението на династията Тан (618—907), когато Поднебесната империя разширила търговските си връзки с Арабския халифат, Индия, Сиам, Анам и други държави, дипломатическите контакти се превърнали в главно съдържание на външната политика. Започнала редовна обмяна на дипломатически представителства. В съгласие с установената още в Древността концепция за универсалния характер на китайската държава владетелите на чуждите държави се разглеждали като васали на китайския император. Монархът на Поднебесната империя се възприемал като посредник между Небето и Земята, а пристигналите в Китай представители на другите владетели се оценявали като потвърждение на покорството им спрямо Сина на Небето. Това разбиране произтичало от приетата в империята йерархическа система.

1280px Emperor Taizong gives an audience to the ambassador of TibetДинастическите връзки между владетелските фамилии на китайците и съседните държави се установявали с понятията за родството само на теория, на практика обаче равнопоставеност между двете страни била изключена. Не само защото в езика на китайците през Древността и Средновековието нямало общи понятия за обозначаване на съпруги, деца и пр.48, но и по други причини. Поради обстоятелството, че встъпващите в брак обикновено били свързани с различни поколения и се отличавали с някои особености, отношенията в родството се разминавали. Така че „братският съюз“, установяван между китайския император и тюркския каган, се разминавал с принципите на равенството49.

Освен това следва да се подчертае, че установеното родство се разминавало с изискването за васалната зависимост на по-слабия от по-силния50. Като се има предвид и огромната разлика между страните, едва ли може да се говори за някакво равноправие между двата субекта на съюза, който се постигал.

Връзки били установени между Китайската империя и Източната Римска империя — Византия. След като през 642 г. битката при Нехавенд решила съдбата на Персия, съотношението на силите на историческата сцена се променило. Източната Римска империя трябвало да отстъпи водещата си роля на Арабския халифат на Умайадите, които въвели исляма в Централна Азия. Византия разкривала възможности за проникването на Китайската империя в Западна Европа. При управлението на император Тай-цзун в Ча-нън, столицата на империята, пристигнала делегация на императора на Византия, която предложила червено стъкло и златен прах. Какви били конкретните резултати от установените контакти между двете империи — едната, възглавявана от император Тай-цзун, другата — от малолетния император Констанций II, е трудно да се установи поради липса на конкретни данни.

Следващата велика държава, която установила дипломатически връзки със съседните източни страни и с държавите на Европа, била Индия51. Нейната дипломация била подчинена на усилията да се неутрализират нападенията на чуждестранните варварски етнически общности. Различни средноазиатски племена, хуни, ефталити, гураджари и други подложили на разруха и пожари множество градове и села. Индия поддържала контакти и с редица страни на Азия и Европа.

Преломен момент в историята на индийската дипломация отбелязала инвазията на Александър Македонски в Индия през 327 г., свързана не само с опустошения, но и с възможности за взаимно опознаване. За дипломацията важно значение имало създаването на мощната държава на кушаните, обхванала огромни територии на Азия. Десетките държави и държавици, възникнали в началото на IV в. сл. Р. Хр., разчитали не само на военни конфликти, но и на мирни средства. Мощен тласък на външнополитическата активност на страната дала държавата на Гуптите52, създадена през 320 г. по двата бряга на Ганг.

В научната литература периодът от края на III до началото на IV в. се обозначава като „период на пратеничествата“. Достатъчно е да се отбележи, че Селевк I натоварил с мисия Мегастен при Чандрагупта I (320—330), а Антиох I делегирал Маурий и Деймап при Биндусар. За наблюденията на Мегастен може да се съди от фрагментите, запазени в трудовете на съвременници на събитията, както и от по-късни автори, които се позовавали на неговите трудове. Не са запазени обаче данни за задачите на индийските дипломатически служби в държавите на Елада. Знае се само, че Ашока делегирал пратеници в Сирия при цар Антиох, в Македония при Антигон, в Епир при Александър, в Египет при Птолемей. Поради липсата на конкретна информация в изворите е невъзможно да се установи какви практически резултати били постигнати от визираните дипломатически представителства.

Самудрагупта I (330—380), синът на Чандрагупта I, който завладял държавите по течението на р. Ганг, в предпланините на Хималаите и пределите на Бенгалия, установил приятелски отношения с владетеля на Цейлон. Царят на Цейлон Мегхаварна (352— 379) делегирал при Чандрагупта пратеничество с молба да получи съгласие да се изгради манастир за монасите на Цейлон в Индия. Манастирът трябвало да бъде построен близо до дървото Бодха53, при което Буда получил просветление. Молбата била изпълнена. Заплануваната обител действително се издигнала до свещеното дърво.

Под властта на Самудрагупта I държавата на Гуптите достиг-нала най-високите върхове на стопански разцвет и политическо могъщество. Този владетел установил мирни взаимоотношения с близки и далечни страни. В една панегирична възхвала съвременник на монарха, прославяйки неговата доблест и могъщество, го нарича цар, който „завоюва целия свят“. Наследникът му Чандрагупта II (380—413), присъединил към владенията на империята нови земи, се прославил като „Величествено слънце“ (Викрамадити).

Взаимоотношенията между държавата на Гуптите и хуните-ефталити протичали под знака на войната. Първото стълкновение между тях и варварите се разразило между 457 и 460 г. По сведения на един надпис Скандагупта победил хуните-ефталити. Това станало по време, когато хуните громели римските легиони в Европа, и затова значението на завоюваната победа било голямо. Етническите общности, които нахлули от Централна Азия, улеснили по-нататъшните завоевания на варварите. Към края на V в. под техните удари паднал Гандахар. В началото на VI в. владетелят на ефталитите Тараман завладял Пенджаб, преминал през Каушамб и Варанаси, като достигнал средата на Махадха. След неговата смърт синът му Михаракул подчинил цяла Индия. Владетелите на княжествата признали неговата върховна власт.

Поради недостатъчната организираност на ефталитите властта на Гуптите не само се запазила, но продължила да доминира. Постепенно на историческата сцена се утвърдили нови династии, между които изпъкнали носителите на титула „Велик цар на царете“. Важна роля започнали да играят силни политически общности от категорията Харши (VII в)., Чали (VII в.), Чалуки (IX в.), Гуджара-Пратихари (VIII в.) и др. Съществуващата политическа разпокъсаност налагала да се търсят и дипломатически средства за решаване на външнополитическите взаимоотношения.

Недостатъчно сведения са запазени за връзките на Индия с Римската империя. Известни са само данни за пратеничества на индийски владетели при император Август (27 пр. Р. Хр. — 14 сл. Р. Хр.). Дипломатически мисии пристигнали при императорите Траян (98—117), Адриан (117—138), Антоний Пий (138—161), Варий Авит Басиан (Елагабал) (218— 222). Смътни сведения са съхранени и за индийски делегации при императорите Аврелиан (270—275), Константин (323—353) и Юлиан (361—363). В наличната документация обаче все още не са открити ясни данни за пратеничества на Римската империя в далечна Индия. Изказват се предположения, че през 530 и 552 г. две делегации били изпратени при император Юстиниан54.

Успоредно с дипломацията се развивала и външната търговия, която придобила широк размах. Индийските търговци изнасяли перли, чер пипер, полускъпоценни камъни, вълнени и кожени изделия, слонове, коне, сол, памучни тъкани, цветни метали, художествени произведения. В търговските операции активно се включвали и царете, които установявали монопол върху търговията. Индийската държава подкрепяла търговията, улеснявала дейността на търговците, пресичала злоупотребите. За Самудрагупта се приема, че се стремял да създаде международна система за братство и мир, която трябвало да замени насилието, войната и агресията. Оценките на някои модерни изследователи се покриват фактически с преклонението на тогавашните хронисти, които пишат, че той бил свръхчовек, „Бог на земята“, необикновена личност55.

С Китай контактите продължили през следващите столетия — VI, VII и VIII. Представители на различни индийски държави, по-специално на Южна Индия, през 510, 692, 710 и 720 г. изпратили свои делегации в Китай, където изпълнили важни политически мисии. Според достоверни сведения от китайско естество в Кантон се заселили търговци от Индия, Персия, Малая. За задоволяване на религиозните потребности на населението те изградили свои култови сгради, които водели нормален, редовен религиозен живот56.

Разширявали се търговските контакти на Индия с Александрия и Сирия. Скитиан от Александрия посетил Индия по времето, когато християнството било проповядвано от Христови апостоли. В Южна Индия се настанили заселници от Рим, които си поставили за цел да изучат живота и бита, обичаите и традициите на индусите. По сведения на Птолемей и Дион Касий в гр. Александрия се заселили индуси и той станал център за поддържането на връзки между Изтока и Запада.

Освен със страните на Азия през следващите столетия Индия установила разнообразни връзки с Африка, Арабия, Иран, с държавите от Средиземноморския басейн. В началото на V в. индуският будистки монах и пътешественик-поклонник Фа Сян в свои записки споменава, че пътувал по море от Индия за Китай. Той започнал своето пътешествие от пристанището Тамралипти (Тамлук, Бенгалия), плавал в продължение на 2 седмици и пристигнал в Шри Ланка, където престоял 2 години. В багажа му имало стотици страници будистки религиозни съчинения, различни предмети на богослужебния култ. На кораба пътували 200 пасажери. По време на пътуването в корпуса на кораба се образувал пробив, в който проникнала вода. За да се спасят от явна гибел, пътниците се прехвърлили на по-малък плавателен съд. Това наложило по-голямата част от багажа да бъде хвърлен в морето. Монахът Фа Сян успял да запази само ръкописите. В продължение на 13 дни пътниците се намирали между живота и смъртта. Най-сетне изтерзаните пътници се добрали до Ява, откъдето монахът заедно със спътниците си се отправил за родината си Индия57.

Своя дипломация създал и Иран58, управляван от династията на Сасанидите (III—VII в.)59, която сменила владетелския клан на Ахеменидите. Първият представител на Сасанидския род бил Ардашир (Артахшер I) (224—239), а последният — Йездегард. Сасанидската държава била основана в началото на III в. от шахиншаха на Парса Папак и синовете му Ардашир I (224—239) и Шапур I (239— 272). Те победили Парса и поставили основите на нова политическа общност. Названието „Сасаниди“ произхождало от рода Сасан, поставил фундамента на могъщата държава и създал нейната администрация. Дипломацията, която провеждала династията, била свързана с борбите за утвърждаване на Иран в междудържавните отношения. Владетелят на държавата се титулувал шахиншах, „Цар на царете на Еран и не Еран“. Властта му се обявявала за божествена, той бил абсолютен, неограничен самодържец от източен тип.

Дипломацията на Иран била подчинена отначало на борбата срещу Римската империя, а след това срещу Византия, за господство над Горна Месопотамия, Сирия, Армения, както и за монопола над търговските пътища, които водели от Средиземно море през Средна Азия до Индия и Китай. Войните припламвали и загасвали. Дипломатическите връзки решавали временно конфликтите и завършвали с по-кратък или по-продължителен мир.

При управлението на шах Ардашир I Иран успял да разшири своите територии и да укрепи международното си положение. Иранската армия нахлувала в териториите на Римската империя, нанасяла големи поражения и отвеждала в плен множество войници и обикновено население. Завладяна била Месопотамия, паднали територии на Сирия. Следващият владетел — шах Шапур I, продължил борбата срещу Рим и я завършил през 260 г. Победата била увенчана с пленяването на множество римски легионери, включително и на император Валериан60. Конфликтът с Римската империя завършил с още по-голямо разширяване границите на Сасанидски Иран.

Новият шах Шапур II (309—379) продължил войната с Римската империя. Той нахлул в Армения и Северна Месопотамия, но поради незначителните успехи, които постигнал, бил принуден да прехвърли армията на североизток. Шах Шапур II успял да разгроми хуните, които застрашавали Иран, и да установи с тях мирни отношения. В сражение със сасанидските войски бил тежко ранен и починал от раните си римският император Юлиан (331-363)61.

Новият император Йовиан (363—364), който заел овакантения престол, установил дипломатически отношения с шах Шапур II. Двамата монарси сключили мир. Клаузите на договора, който подписали през 387 г., били изгодни за Иран, но носели загуби за империята. В зависимост от Иран попаднала Персармения, а владетелите на източната ѝ част били утвърждавани от императора. Картли бил включен в обсега на Иран, а Лазика — в сферата на Римската империя. Макар отношенията между Рим и Иран да били периодично влошавани, общо взето, между двете сили се установил мир, който продължил с известни прекъсвания през целия V в. Заплахата, надвиснала над Иран и империята от нападенията на хуните, ги принудила да се обединят за съвместни борби срещу варварите. Нападенията на нашествениците подтикнали Иран и Византия да се обединят за обща защита на Кавказ.

Известна дипломатическа дейност развил шах Валаш (484—488), който подписал примирие с аристокрацията на Армения, Картли и Албания. От своя страна Валаш им осигурил политическа независимост, която внесла успокоение сред недоволните етнически общности. Освен това шахът дал привилегии на установените религиозни общности: православни, несториани и др. Понеже шах Валаш предизвикал недоволство сред армията, която гладувала, бил организиран бунт и го свалили от престола. Овакантеният трон бил зает от Кавад I (488—531)62, който оглавил въстанието, обещавайки да отвори държавните хамбари. Изпълнявайки обещанието си, той успокоил недоволните. В отговор на исканията на маздакистите — религиозно движение, което се борело за социално равенство, шах Кавад издигнал водача на движението Маздак (491—529)63 за свой съветник. Монархът провел експроприация на експроприаторите. Според свидетелството на съвременник богатите обеднели, бедняците „отнемали жилища, жени, имущество“. През 496 г. бил организиран заговор, свалили Кавад от престола и поставили на негово място брат му Замасп. Детронираният шах бил затворен в Замъка на забравата, но той успял да избяга при варварите ефталити. Понеже се сродил с владетеля на ефталитите Ахшунвар, варваринът го подпомогнал да се върне в Иран и да заеме отново трона. През 498—499 г. Кавад станал отново шах. След като се помирил с аристокрацията, той провел военни акции срещу Византия, които завършили успешно. Подложил на преследване маздакистите.

От дипломатическа гледна точка важно значение имал мирът, който Кавад сключил с Византия през 506 г. По силата на постигнато споразумение на Иран били направени някои отстъпки от териториално естество. Помиряването между двете страни било продиктувано от обстоятелството, че по онова време границите на държавите били застрашени от хуни-савири и други варвари. Шах Кавад укрепил границите на Иран. В същото време той разширил някои градове като Партав, наречен Пероз-Кавад. В навечерието на своята смърт, заболявайки тежко, той написал завещание. С подкрепата на жречеството и аристокрацията той предал короната на своя син Хозров.

Керванските пътища, свързващи европейските страни с Индия и Китай, минавали през териториите на Иран, поради което икономическите интереси на Византия неизбежно се сблъсквали със съперничеството на шаха на Иран64. Освен това обстоятелството, че владетелите на Иран и Византия възглавявали най-големите държави в Близкия изток, неизбежно ги превръщало в притегателен център за по-малките политически сили в този район на тогавашния свят. Защитата на различните религиозни групировки, свързани с християнството и неговите ереси, от една страна, и с исляма и сектите — от друга, също пораждала противоречия от разнообразно естество. В резултат и от конкретни причини през 528 г. пламнала война между Византия и Иран65. Ябълка на раздора станали Армения и прикавказките територии. Понеже иранците под предводителството на Кавад (488—531) завоювали победи, византийският император Юстиниан Велики бил принуден да сключи мир, наречен „вечен“. Постигнатото споразумение задължавало империята да заплати огромна контрибуция. Областта Лазика останала в границите на Византия.

Дипломацията на иранската държава достигнала още по-високи върхове при шах Хозров I Ануширван (531—579)66. Той трябвало да води продължителни войни с монарсите, които създавали проблеми на неговото управление. През 532 г. той сключил „Вечен мир“ с византийския император Юстиниан I Велики (527—565)67, но сам не го спазвал и го нарушавал неведнъж по време на своето продължително управление. Самият Хозров I, наречен Ануширван (Безсмъртна душа), се наложил като справедлив цар и образцов монарх, който положил големи усилия да включи в границите на Сасанидската държава Сирия, Месопотамия, Задкавказието. През 560 г., когато Иран и Византия се изтощили от постоянните войни, сключили мир за 50 години. По силата на постигнатото споразумение традиционните граници между двете държави били запазени. Нова двадесетгодишна война избухнала прези 570 г., когато шах Хозров I навлязъл в Южна Арабия и покорил Йемен. Претенциите на Хозров I да разшири пределите на своето царство се сблъсквали с плановете на византийския император Юстиниан Велики да възобнови старата Римска империя в нейните обширни традиционни граници.

В усилията си да се наложи в Средиземноморския басейн и Черно море, да сложи ръка върху пътищата за Индия и Китай, Иран се сблъсквал не само с Византийската империя, но и с нейните съюзници. Така жертва на неговите планове станали съюзниците на империята, етиопците. През 570 г. шахът на Иран Хозров I Ануширван организирал мощна морска експедиция и успял да откъсне не само Йемен, но и Южна Арабия и да ги включи в границите на своята държава. В негови ръце паднал и пътят, който отвеждал търговците от бреговете на Средиземно море до пристанищата на Индия. Това било несъмнено завоевание на иранската външнополитическа експанзия.

Перспективи разкривали отношенията между Иран и тюркските държавни общности. Съюзът, установен с тюрките, улеснил иранския шах да завладее Източен Хорасан, заграбен от ефталитите през втората половина на V в. Алтайските тюрки, които подкрепили военната акция на Иран срещу ефталитите, участвали в разделянето на техните владения. В ръцете на иранския шах попаднали Източен Хорасан и Теохаристан, а на тюрките — пространствата на Средна Азия до Амударя. Понеже през 568 г. шах Хозров I забранил да се превозват копринени тъкани от Китай за Средна Азия през териториите на Иран, тюрките били принудени да установят мирни отношения с Византийската империя. Опасността, която надвиснала над иранската етническа общност, била предотвратена от иранския пълководец Бахрам Чубин68, който през 588—590 г. успял да отблъсне нападенията на тюрките над Средна Азия. През 590 г. Бахрам Чубин вдигнал въстание против шах Хормизд IV (579—590). Недоволни от шаха представители на аристокрацията подкрепили водача на бунта и го обявили за „шахиншах“, „цар на царете“. Бунтовническият предводител разгромил армията, изпратена да го залови. С подкрепата на Византия обаче армията на шаха разбила бунтовниците през 591 г. Загубил битката, Бахрам Чубин потърсил спасение при кагана на тюрките. Вместо спасение той намерил гибел: не след дълго го убили. Синът на сваления монарх Хормизд IV — Хозров II Парвиз (590—628), заел престола, подкрепян от византийския император Маврикий (582—602). Бил сключен мирен договор, по силата на който империята получила Армения и Източна Месопотамия. Задълженията на Византия да плаща ежегоден данък били отменени69.

Дипломатическите взаимоотношения на Иран с Византийската империя при управлението на шахиншах Хозров II не се изчерпали с подписването на споменатия мирен договор. След въстанието на армията и свързаната с него екзекуция на император Маврикий и заемането на престола от центуриона Фока (602—610) в империята настъпила остра криза, от която иранският владетел се възползвал. Вълненията, обхванали Киликия, Сирия, Палестина, Мала Азия и Египет, дали повод на шахиншаха да наруши мира и да навлезе през 604 г. в пределите на империята70. Повод за нахлуването дала екзекуцията на император Маврикий. Иранската армия завладяла северните територии на Мала Азия, разгромявайки по своя път византийски бойни подразделения. През 606 г. паднала крепостта Дара. Сирия и Месопотамия били разграбени и разорени. Не били пощадени Армения, Кападокия и Пафлагония. Иранските войски успели да се установят в Централна Азия.

При новия император Ираклий (610—641)71, който заел престола на екзекутирания Фока, нашествието на иранците продължило. Те превзели Милитен и Дамаск, а през 614 г. — Ерусалим. Пресичайки Мала Азия, армията на шахиншаха се изправила пред Босфора. През 619 г. боен отряд на иранците завладял Александрия в Египет. Военната експанзия била преустановена, за да продължи от византийска страна през 622 г.

В опитите си да възстанови предвоенните владения на Византия новият император Ираклий обявил война на Иран през 622 г., която продължила до 627 г.72 През това време императорът организирал три похода с различно значение. Най-голяма роля изиграли бойните операции през лятото на 622 г., когато императорът планирал да навлезе в Иран. Военните подразделения на иранците, достигнали Халкедон зад авангарда на византийските войски, предизвикали неописуем ужас в Константинопол. Страхът нараснал и от войските на авари и славяни, които обсадили византийската столица. Акцията обаче завършила катастрофално. Почувствал гърба си свободен, император Ираклий продължил настъплението. Под неговите удари армията на Иран била разгромена при Ниневия през 627 г. Териториите между Едеса и Александрия били включени в границите на Византийската империя. През 628 г. войските на императора достигнали стените на Ктезифон, столицата на Иран. Заговорниците, които били недоволни от управлението на Хозров II, организирали заговор за свалянето му от престола. Усетил своя неизбежен край, шахиншахът отказал да подпише мирен договор с император Ираклий и потърсил спасение в унизително бягство. Главнокомандващият иранската армия подкрепил първородния син на Хозров, Кавад, да заеме престола. Със съгласието на Кавад Хозров II бил убит. По инициатива на Кавад император Ираклий започнал преговори за сключването на примирие. През 628 г. между двете велики сили бил сключен мирен договор. Всички територии на Византия, завладени в хода на войната, били върнати на империята.

При последния представител на династията на Сасанидите, шахиншах Йездегард III (632—652)73, Иран се превърнал в обект за нападения от страна на арабите. През 637 г. в сражението при Кадиси иранската армия била напълно разгромена, а главнокомандващият Рустам паднал убит. След последното катастрофално поражение през 642 г. Иран паднал под ударите на арабите. Шахиншах Йездегард III отстъпил в източните територии, но бил убит от тюркски боец. Иран бил включен в границите на Арабския халифат.

Както по вътрешното си съдържание, така и по външните си форми на изява дипломацията на Сасанидски Иран в много отношения била сходна с дипломацията на Римската империя. По същество обаче тя носела качествата на източния тип външнополитически контакти. Договорите, които Иран подписвал с Константинопол, както и преговорите притежавали формалностите на източния манталитет. Това се вижда от документацията за преговорите на шахиншах Хозров I Ануширван с византийския император Юстиниан Велики. Дипломатите на договарящите се страни били обслужвани от по 12 преводачи. Договорите били написани на два езика: на гръцки и ирански. Ръководителят на иранския дипломатически корпус получил и един текст на арамейски език. На водача на византийската група предоставили освен гръцкия вариант и текст на ирански, изписан с гръцки букви.

Важен елемент на цялостния церемониал по уреждането на взаимоотношенията между Иран и Византия представлявала размяната на ратификационните грамоти. По същество с ратификацията завършвало окончателното утвърждаване на подписания договор. В подписаните официални документи се прокарвала нескритата идея за превъзходството на иранския шахиншах над византийския император, който претърпял поражение във войната.

Дипломацията на Арабския халифат (632—1055)74 била подчинена на ислямското схващане за войната и мира. Ако войната се разбирала като основно, главно средство за решаване на възникващите конфликти, мирът се възприемал като фактор, утвърждаващ религиозната принадлежност на правоверните, като двигател на ислямската религиозна общност. Това била сложна дипломация, в която мирните средства се подчинявали на концепцията за свещената война, за джихада, чиято бойна мощ извирала не само от настъпателната арабска конница, но и от използването на огнестрелното оръжие. Известно е, че при обсадата на Мека през 692 г., откъснала се от администрацията на халифата, бил използван барут.

Арабският халифат бил решаващ фактор за развитието на едноименната цивилизация и притежавал редица особености, интегрирани около теократичните принципи на Мухаммад (най-новата транскрипция на името му, въведена от специалисти арабисти) (ок. 570—632)75 — родоначалника на исляма76. В основата на исляма, формиран като политико-религиозно учение, лежи догмата: „Няма друг Бог освен Аллаха и Мухаммад е неговият пророк.“ Общината на вярващите се превърнала в държавна организация. В качеството си на пратеник на Аллаха Мухаммад станал фактически владетел на Арабския свят. След неговата смърт начело на арабската държава, основана от пророка, заставали последователно най-близките му роднини и сподвижници, които управлявали като халифи: Абу Бакр (632—634), Омар (634—644), Осман (644—656), Али (656—661). Като „халифи“, т. е. „наместници на Аллаха“, те държали в ръцете си не само религиозната, но и цялата политическа, обществена, гражданска и военна власт.

При провеждането на външната си политика Арабският халифат се ръководел от призива на Корана: „О, вие, които сте повярвали! Сражавайте се с тези от неверниците, които са близко до вас. И нека те разберат вашата непримиримост. И знайте, че Аллах е с тези, които го почитат!“ (Коран, сура 9, аят 124). Под знамето на свещената война (джихад) халифите завладели Сирия, Палестина, Египет и Иран. Източната Римска империя и държавата на Сасанидите не успели да им окажат сериозна съпротива. През следващите две столетия — VIII и IX в., териториите на Арабския халифат се простирали от Апенинския полуостров до Средна Азия и Индия.

Движени от идеите на Мухаммад и от сурите на Корана, наследниците му, халифите, за около 70 години присъединили голяма част от владенията на Византийската империя в Азия и Африка. При халиф Омар (634—644) били изградени основите на арабските държави и били завладени Сирия, Палестина, Етипет, Ирак и територии на Иран; при Умайадите (660—750)77  паднали крайбрежието на Северна Африка, Пиренейският полуостров (711—714). В Средна Азия били присъединени Бухара, Афганистан, Северозападна Индия. Така владенията на Арабския халифат се простирали от бреговете на Атлантическия океан до Индия и Китай. Следващата династия, която сменила Умайадите — династията на Абасидите (750 - 1055)78, издигнала още повече икономическата, политическата и военната мощ на халифата. Особено важна роля в международните отношения играели халифите Мансур (754—775), Харун ал-Рашид (786—809), ал-Мухаммад (813—833) и др.

С известни основания може да се приеме, че началото на арабската дипломация поставил Мухаммад с договора, който подписал през 628 г.79 в Мека след дълги преговори с местната аристокрация. По силата на постигнатото споразумение било решено да се установи мир в продължение на 10 години. На мюсюлманите се разрешавало да извършват поклонение в храма Кааба, но без да носят оръжие. Мухаммад дал съгласие да не напада керваните на Мека. Под договора, подписан в Худейба, били поставени подписите на Мухаммад, син на Абдалах, и на Сухайл, син на Амра. Понеже в Мека все още не признавали Мухаммад за пророк и за „пратеник на Аллах“, искали да се впишат само личното и бащиното му име. „Ако аз засвидетелствам, че ти си пратеник на Аллах, то защо тогава воювахме с теб?“ — запитал Сухайл. Мухаммад се съгласил и подписал договора.

Много важно значение имало постигнатото разбирателство за установяването на мирни отношения: „Ако някой иска да встъпи в съюз с Мухаммад и да сключи с него договор, да встъпи, а ако някой иска да сключи съюз с курайшитите, да сключи.“ Освен от Мухаммад и Сухайл договорът бил подписан и от други лица. От страна на Мухаммадовата група подписали Абу Бакр, Умар, Абдурахман, Абдалах Сухайлем, Абу-л-Вакас и Мохамед Маслам. От страна на Сухайл се подписали само Микраз б-Хафс и Хувайтиб Абдал’уза.

В историята на източната дипломация влизат и писмата на Мухаммад до владетелите, в които ги убеждавал да приемат исляма. Такъв характер имат по-конкретно писмата до шахиншаха на Иран Хозров II, до наместника на Египет Мукаукис, до царя на Оман, царя на Йемен и владетеля на Бахрейн80. Биографите на Мухаммад с право оценяват споменатите писма като форма на дипломация.

Действително относно тяхната датировка между изследователите съществува разномислие, но това е напълно естествено. Една част от писмата се отнасят към 627, друга — към 629 г.

Много интересно е писмото на Мухаммад до шахиншаха Хозров II. В него в съгласие с арабската епистоларна традиция, Мухаммад пише: „В името на Аллаха, Милостивия и Милосърдния! От Мухаммад, пратеника на Аллаха, до Хозров, господаря на Фарса. Мир на този, който следва правилния път и вярва в Аллаха и неговия пратеник и свидетелства, че няма друг Бог освен Аллаха, Единствения, нямащ подобни на Себе Си, и че Мухаммад е негов раб и пратеник. Призовавам те да се молиш на Аллах, нали аз съм пратеник на Аллах, да убеждаваш тези, които са живи, и да доказваш правотата на тези слова на невярващите. Приеми исляма и ще бъдеш спасен, а ако откажеш, то наистина ще извършиш грях против вярата.“81

Арабският халифат поддържал дипломатически отношения с Византийската империя. Поради териториални претенции обаче военните конфликти между двете велики държави били значително повече от сключените договори. Двукратните опити за покоряването на Константинопол завършили безрезултатно — и през 674, и през 678 г. Прочутият „гръцки огън“, използван от византийците против арабския флот, неутрализирал арабската инвазия. Претърпял поражение, притиснат от надиганията на християнското население в Сирия, емирът Муавий I (661—680) се принудил да сключи 30-годишен мирен договор с Византия. Муавий I се задължил да изплаща ежегодно на император Констант II (641—668) по 3000 златни монети, да му дава по 50 пленници и по 50 коня82.

„Безоблачният мир“, както квалифицира събитието византийският хронист Теофан, обаче не настъпил. Макар византийската делегация, която подписала договора в Дамаск да била посрещната тържествено и изпратена с богати дарове, отношенията между двете големи държави не се подобрили. Всяка една от тях очаквала да настъпи удобен момент, за да възобнови войната83.

Представителят на Умайадската династия Абд-ал-Малик (685—705)84  ограничил сепаратизма на халифа Абдалах ибн Зубейра в Мека, на Амра ибн Саид ал-Ашдака в Дамаск, на Абдурахман ибн ал-Ашаса в Иран. В същото време халифът Абд-ал-Малик смазал бунтовните елементи в Ирак, особено въстанието на зинджите, както и някои други опозиционни надигания, които затруднявали консолидацията на арабското общество. Важна негова дипломатическа проява било сключването на десетгодишен мирен договор през 688 г. с императора на Византия Юстиниан II (685—695)85. Поради разселването на мардаитите в Сирия, Армения, Памфилия и по южното крайбрежие на Мала Азия били създадени условия за възобновяването на арабската агресия, която започнала през 691 г. Войната била предизвикана от нареждането на византийския император да се изселят от Кипър някои жители, свързани с халифата. Арабите изразили своето несъгласие с разселването, но не намерили разбиране в Константинопол. Разгромът на византийската армия при Севастополис довел до сключването на мирен договор, съгласно с който Армения била върната на Арабския халифат86.

Много важен, върхов момент в дипломацията на Ранносредновековния свят били взаимоотношенията между Харун-ал Рашид (786—806) и Карл Велики, установени през 797 г., когато кралят на франките изпратил дипломатически екип до халифа на арабите. След като пристигнала в Багдад, делегацията пристъпила към решаването на поставените въпроси. След това се завърнала успешно в Аахен, столицата на Франкската държава, превърната в империя87. Разменените подаръци не били единствената предпоставка за установените контакти. Двамата владетели били движени от определени държавнически съображения и интереси. И халифът, и императорът имали общ враг в лицето на Византия. Династията на Умайадите в Испания, която създавала проблеми, също подсилвала общите интереси на Арабския халифат и Франкската държава и ги импулсирала за съвместни действия.

За продължителен период от време арабско-византийските отношения88 протичали под знака на войната. Това се отразило върху териториалната цялост на Арабския свят. В края на VIII и началото на IX в. от Арабския халифат със столица Багдад се откъснали Мароко, Тунис и Алжир (Магреба). Те обявили своята независимост. Откъснал се отначало Източен, а след него и Западен Иран. В Маваранахар възникнала друга държава със столица Бухара, възглавявана от династията на Саманадите. Утвърдил се Мосулският султанат. В пределите на Източен Иран и върху незначителни територии на Афганистан се формирала държавата на Газневидите — мощна турско-иранска държава със столица Газна. В тази напрегната и несигурна обстановка Арабският халифат продължавал да брани своята идентичност, границите си.

В съответствие с традиционната си завоевателна политика емирът на Мелитин Омар през 863 г. достигнал до брега на Черно море, покорявайки тема Армениак. Това предизвикало съответен отпор от страна на византийците. В сражението, което се разгоряло при Лалакаон, Омар паднал убит. Походът на византийците срещу арабите през 873 г. завършил наистина с победа, но не оправдал очакванията, с които бил свързан89

Арабите продължили настъплението си в Южна Италия и Сицилия: през 866 г. покорили гр. Бари, а през 870 г. — о. Малта. Контраофанзивата на византийците, организирана успешно, възстановила статуквото.

Военните конфликти между араби и византийци, които протичали с променлив успех, приключили през лятото на 938 г. Между монарсите на империята и халифата били разменени писма. Стигнало се до примирие. Разменили се пленници. Установено било известно разбирателство90. Примирието обаче било временно. Бойните действия продължили. През 960 г. византийците продължили настъпателните си операции. Обект на императорската армия станало арабското владение на о. Крит. Продължавайки настъплението си, през март 961 г. армията на император Роман II (959—963) завладяла о. Кандия. След това през декември 962 г. паднала столицата на емира Саиф ал Даулах — Алепо. Византия завладяла арабската държава на Хамданидите91.

Византийският император Никифор Фока (963—969), който наследил престола след Роман II, продължил настъплението срещу арабите. След като през 965 г. превзели крепостите Tapс и Мопсуетия, а също и о. Кипър, византийските бойни подразделения завладели Киликия и се устремили към Сирия. Антиохия паднала на 28 октомври 969 г. Бил подписан мирен договор, по силата на който арабите се задължавали да плащат годишен трибут на империята.

Арабският халифат в качеството си на световна империя поддържал дипломатически отношения не само с Византия, но и с редица други страни. Към 930 г. багдадският халиф Муктадир (908— 932) приел делегация от Волжка България. Делегацията била предвождана от сина на покойния кан Алмъш — Микаил. Фактически посещението било традиционна проява на поклонение, хаджилък, наложен от управляващия кан Хасан-Газан (925—930), който бил брат на поклонника Микаил. Понеже се страхувал от възможен преврат, кан Хасан-Газан наложил на брат си да се отправи на хаджилък92. Как се е развило пътешествието обаче, е трудно да се установи поради липса на сведения в изворите.

Когато Ибн-Фадлан пристигнал при царя на волжките българи през 921—922 г., с него пътувало пратеничество на халифа на Абасидите. Ученият-пътешественик допълва, че групата достигнала Хорезм и се добрала до области, където снегът падал „като поривист силен вятър“93.

Интересни, но недостатъчно ясни и потвърдени от стабилни извори сведения дават основания да се предположи, че между Арабския халифат и Волжка България били установени дипломатически контакти още по времето на хан Кубрат. Първородният син на хан Кубрат — Бат-Боян, бил първият знатен българин, приел ислямската религия. Според заключенията на някои изследователи Алмас бине Салки, който през 922 г. управлявал Волжка България, приел исляма и сменил името си от Алмъш на Джагфар (Джафар), което означава „Ручей на вярата“. По време на поклонническото си пътешествие в Арабския халифат Джагфар посетил Багдад и се срещнал с халиф Муктадир. Халифът го приел и в знак на уважение изплатил всички разноски за пътуването94.

 

Европейска дипломация

 

Успоредно с утвърждаването на структурите на източната дипломатическа система на историческата сцена възниквали дипломатическите школи на Европейския континент. По своята обществена значимост първо място заели дипломатическите институции на съответните империи: Западната Римска империя, Византия, на Карл Велики и Ото I Велики, които образували най-висшата форма на дипломатически взаимоотношения. По хронологичен признак свое място заели варварските държави, които създали своя дипломация, носеща настъпателен характер. Франкското кралство, включващо Северна и Източна Галия и пределите на бъдещото Източнофранкско кралство, от което израснала Германия, съставлявали самостоятелен етносоциален организъм с мощна дипломация. Скандинавските кралства и англосаксонските държави на Британските острови образували северозападния район на континента. Средневропейските държави в лицето на Чехия, Полша и Унгария,  създали друг модел на дипломация. Италия, Испания и Южна Галия изникнали върху югозападните части на Европа. Югоизточна Европа в лицето на княжество България, великото жупанство Сърбия, а също така Хърватия, Словения и Далмация се свързали с други държавни форми и дипломатически модели. Източните славяни в лицето на Киевска Рус също имали свои дипломатически модели. Не бихме могли да си създадем цялостна представа за европейската дипломация, без да разкрием същностните особености на християнската дипломация, респективно на Православната църква, от една страна, и на Западната църква, на Папството, от друга.

Западната Римска империя, закономерният наследник на дипломацията на Древния Рим, била принудена да провежда своята външнополитическа дейност в сложната обстановка на варварските наществия. Обхванала в своите граници огромни пространства от брега на Атлантическия океан до р. Ефрат, тя карала своите императори да извършват редица преустройства с цел да запазят нейната цялост. За да приведе своето управление в съответствие с обществените закони, император Константин Велики (324 - 337) през 330 г. преместил столицата от Рим в Константинопол, издигнат на мястото на мегарската колония Византион. В навечерието на своята смърт през 395 г. император Теодосий Велики (379 395) разделил империята на две части: Западна95 и Източна.

В началото обаче двете части на империята живеели като единен обществено-политически и духовнокултурен организъм, но с течение на времето те се обособили в самостоятелни политически системи, между които възникнали конфликти. Поради спецификата на комплексите, които управлявали, императорите на Изтока и Запада се ръководели от различни съображения, мотиви и интереси.

Дипломацията на Западната Римска империя имала краткотрайна история. В навечерието на своята гибел през 476 г. тя била принудена да провежда разнообразна защитна дейност. Това се налагало поради необходимостта да се запази от нашествията на варварите, които застрашавали нейната цялост и сигурност. През IV в. освен Италия в състава на империята влизали още Британия, Галия, Испания, територии на десния бряг на р. Дунав, Балканският полуостров, Мала Азия, островите на Средиземно море, Киренайка, Сирия, Северна Арабия, част от Месопотамия, Северна Африка и Египет. Застрашителните нашествия на германските, сарматските и славянските племена в земите на Западната Римска империя с огромна сила се стоварили върху нея към края на IV в. Това наложило империята да предприеме ответни мерки за запазване на статуквото.

Западната Римска империя установила сложни дипломатически отношения с редица варварски кралства, които възникнали в нейните граници. Водели се преговори, подписвали се договори, установявали се федеративни отношения и пр. Във връзка с това интерес предизвикват отношенията на император Константин Велики с готите. След като им нанесъл поражение през 332 г., той установил с тях контакти и подписал мирен договор96. По силата на постигнатото споразумение готите обещали да му предоставят 40 000 бойци, които да се включат в неговата армия. Договарящите се страни дали съгласие да улеснят търговията между двата бряга на р. Дунав. За тази цел императорът издигнал мост над р. Дунав. Договорът обаче бил нарушен и от двете страни. Отделни готски дружини продължили нападенията си върху римляните и техните съседи и ги ограбвали. Самите римляни подписали таен договор със сарматите, които се намирали във война с готите. Това дало основание на готския владетел да закълне сина си да не оказва повече никаква подкрепа на римляните.

Империята стигнала до мирен договор с готите и след възобновяването на войната с тях от император Валент (364—378) през 366 г., когато те се включили във въстанието на Прокопий. Войната продължила 3 години и завършила през 369 г. с нов мирен договор, според който империята спряла да им осигурява продоволствие. Освен това им разрешавала да търгуват само в два от градовете на р. Дунав97. Готите обаче не спазили мира и подновили военните действия98.

Нова легализация достигнали отношенията между империята и готите с договора от 382 г., по силата на който групата на Атанарих, разселена по течението на Долния Дунав, станала федерат и се заселила в Долна Мизия и Тракия99. Малко по-късно, вече през 386 г., гревтунгите на Одотей също се преселили в империята и се настанили в Дакия и Фригия100. Следвайки принципа „Разделяй и владей“, империята се опитвала да внесе раздори между предводителите на племената. Възникнал конфликт в групата на Атанарих. Ериулх бил против разбирателство с империята, но бил привърженик на мирната тактика, поради което пристигнал в Константинопол през 381 г., оженил се за римлянка, преминал на служба при двореца на василевса и бил назначен за консул101.

Поради завоеванията на вандали, алани и други варвари, които завладели римска Северна Африка, императорският двор в Равена се принудил да започне с тях преговори. В началото на 435 г. империята сключила с вандалите и аланите мирен договор, по силата на който варварите били признати за федерати на империята и придобили правото да се заселят в Нумидия и Ситифенска Мавритания, както и в Проконсулска Африка102. Срещу това право те се задължавали да пазят владенията на империята от нападенията на берберските племена. Друго тяхно задължение било да упражняват контрол върху снабдяването на Италия с продоволствие103. Постигнатото споразумение обаче не било спазено от вандалите. През 439 г. те завладели Картаген и организирали нападения в Сицилия и Южна Италия. Това принудило империята да търси мирни средства за тяхното неутрализиране. През 442 г. бил подписан нов мирен договор, който им предоставял пълна независимост. Федеративните задължения отпаднали. По такъв начин вандалите създали през 442 г. своето независимо кралство104

За дипломатически контакти между Западната Римска империя и хуните може да се говори едва към края на IV в., когато между тях били създадени военни коалиции. Франкът Баутон, който командвал армейско подразделение на империята в Панония, през 383 г. привлякъл хунски отряди в борбата срещу ютунгите — германско племе, което трябвало да бъде изтласкано от Реция. Хунски бойни подразделения многократно участвали във военните планове на империята — както на Западната, така и на Източната. Флавий Хонорий (395—423), който наследил Западната Римска империя, но поради малолетието си (бил на 11 години) управлявал с опекунството на вандала Стилихон, проявявал готовност да поддържа нормални отношения с хуните. Когато през 402 г. Аларих навлязъл в Северна Италия и започнал да разграбва и опожарява градове и села, Стилихон се принудил да установи с него примирие. По силата на постигнатото разбирателство Аларих се включил в коалицията, която трябвало да се бори срещу Византийската империя. През 406 г. Стилихон вече търсел подкрепата на хуните, които му оказали помощ в борбата за разгрома на остготския племенен вожд Радагайс105.

В сложната обстановка на континента император Хонорий успял да привлече на своя страна 10 000 хуни, които през 409 г. преминали на негово разположение. Поради голямата бойна сила, с която разполагал, императорът вдъхвал респект на варварите и те вече не намирали смелост да организират атаките срещу Рим с цел да го покорят106.

Установените отношения на разбирателство дали основания на императора да поддържа по-редовни отношения с хуните. Поради образуването на федерация хуните били на разположение на Западната Римска империя при решаването на редица комплицирани въпроси107. Израз на доверие било отстъпването на Панония за заселването на хунски семейства, които се установили там на постоянно местожителство108.

По-сложен и противоречив характер придобили отношенията между империята и хуните при управлението на Атила (434—453), който се превърнал в страшилище за народите на Европа. След като успял да обедини хунските племена, разпръснати по Европа, Атила навлязъл в Галия и подложил селищата на разграбване и опожаряване. В страховитата битка при Каталунските полета през 451 г. хуните претърпели поражение. След това под командата на Атила хунски отряди нахлули в Северна Италия и се устремили към Рим. В резултат от беседата с папа Лъв I, който му предал огромен откуп, Атила отстъпил в земите зад р. Дунав и наскоро починал.

Достигнала върховете на тогавашната цивилизация, Западната Римска империя продължила да обогатява както съдържанието, така и методите и формите на дипломацията. Приема се, че в навечерието на своята гибел империята продължила да поддържа дипломатически контакти с целия тогавашен свят. Поради обстоятелството, че разходите за посрещането и изпращането на дипломатически пратеничества нараствали неимоверно, принцепсъг Тит Флавий Веспасиан (79—81) бил принуден да издаде едикт за редуциране състава на делегациите: броят им не можел да надминава трима души. Със специален едикт Теодосий I (379-395) натоварил префекта на Претория да изпраща вътрешни дипломатически пратеничества. В Рим и Константинопол започнали да преценяват характера на делегациите и да допускат в столицата само онези групи, които притежавали необходимите качества. Нараснали изискванията спрямо членовете на дипломатическите делегации. Започнали да държат сметка за техните професионални качества. Създадени били специални риторско-дипломатически школи за подготовка на дипломати, както и дипломатически етикет. Пратениците трябвало да подготвят съответни дипломатически речи и да ги произнасят. Държало се не само на съдържанието, но и на формата, на изискания стил, на размерите на речта: една реч не трябвало да превишава 150 или най-много 200 реда — изискване, което се спазвало стриктно. При установяването на мирни приятелски отношения за образец се използвала четиридесетата реч на Дион Хризостом.

Може да се каже, че в хода на взаимоотношенията между империята и варварите възникнали взаимни влияния както в областта на бита, така и на образованието и културата. „Ние вече ги научихме да приемат от нас пари“ - свидетелства за германците Тацит. Цезар, който изучавал живота и отношенията в обществения и семейния живот на Германия, отбелязва, че германците възприели от римляните не само паричните знаци, но се научили да пият вино. Варварите възприели от римляните степента на образование, латинския език, християнството и новата цивилизация. Неслучайно варварските крале започнали да изпращат своите синове в школите на Рим и Константинопол.

Нова, несъмнено по-висока степен на цивилизованост, маневреност и зрялост достигнала дипломацията на Византийската империя109, която била свързана с развитието и утвърждаването на християнската църква, с културата и цивилизацията на новия Средновековен свят. В усилията си да разшири своите територии върху земите на Европа, Азия и Африка, да приобщи варварските етнически общности към християнската църква, към своята политическа доктрина Византия разчитала не само на войната, но и на възможностите на дипломацията. В тази насока първостепенна роля играела императорската институция, която разполагала с огромни средства за въздействие върху държавите на континента.

Византийската дипломация била продукт на установената императорска политическа система, създала перфектни принципи на взаимоотношения, съобразени с йерархията на държавите, като фактор на политическите контакти между Изтока и Запада110. В зависимост от конкретната обстановка дипломацията на Византийската империя формирала своето отношение към варварските кралства, от една страна, и към християнските държави, от друга, към арабските — от трета, и към страните от Близкия, Средния и Далечния изток от четвърта страна. Върху стратегията и тактиката на дипломатическите решения влияели военни планове, търговски интереси, търсенето на съюзници, плановете на християнските мисии и пр. Това били съществени съображения, които формирали характера на контактите, съдържанието на дипломатическите разговори и пр.

За развитието на византийската дипломация спомогнало положението на империята и нейната столица като свързващо звено между търговията на Изтока и Запада. Константинопол бил свързан с морски и сухоземни пътища с градове на Мала Азия, на Сирия, Палестина и Египет111. Значението на търговските пътища нараснало неимоверно. Посредством търговските артерии Константинопол свързвал Европа с областите на Мала Азия, Средния и Далечния изток. От столицата на империята за Европа отвеждали три главни пътя, които съединявали държавите на Балканския полуостров с европейските стопански, политически и духовнокултурни средища на континента. Единия път се насочвал през Сингидунум към Виена. Прочутата Via Egnatia започвала от Константи-нопол, минавала през Солун и достигала до Дирахиум на Адриатическо море. Последният, третият път, се насочвал от бреговете на Средиземно море през Сингидунум към Централна Европа. Увеличаването на контактите наложило пътя през Черно море към Армения и Кавказ. Според изчисленията на някои автори пътят, свързващ Византия с Китай, минавал повече от 10 000 км. Керваните от Китай до границите Иран пътували 150 дни, а от Иран до Византия — 80 дни.

Най-сериозни проблеми на дипломацията създавала експанзията на Сасанидски Иран, Арабския халифат и др., с които Византия се разграничавала по религиозна принадлежност, по ценностна ориентация, по етнически особености и пр. През периода от IV до VI в. императорите на Византия били принудени да водят войни за Южна Арабия, Лазика, Армения, превърната в ябълка на раздора. Макар през 532 г. между двете могъщи държави да бил сключен „вечен мир“, противоречията продължили. Утвърждаването на християнството спомогнало да се разшири византийското влияние в страните на Изтока. За разлика от Западната Римска империя, завладяна от варварите, Византия успяла да неутрализира до известна степен нападенията на готите, славяните, прабългарите, да ги превърне във федерати и да им предостави територии за заселване.

Много интересни модификации придобила дипломацията на Византия и Западна Европа112, превърната в обект на реставрация. Това най-добре се вижда при император Юстиниан Велики (527—565). В Северна Африка императорът завладял кралството на вандалите; на Апенинския полуостров той покорил кралството на остготите (535-555), а през 554 г. били присъединени югоизточните предели на Испания.

Нов период в развитието на дипломатическите отношения между Византия и Иран настъпил, когато престолът бил овакантен след смъртта на император Аркадий и зает от малолетния Теодосий II (408—450)113 който отначало властвал под патронажа на по-голямата си сестра Пулхерия, а когато се оженил, търпял влиянието на амбициозната си съпруга Евдоксия. Голяма роля играел и Антимий, наричан „Велики“, префект на Изтока, подкрепян от градската аристокрация и една част от старата интелигенция, свързана с традиционната езическа наука и култура. Понеже Антимий провеждал мирна външна политика, с Иран били установени отношения на приятелство и сътрудничество. Преди да склопи очи, сам император Аркадий се обърнал към шахиншаха на Иран Йездегард I (399 - 420) да се грижи, покровителства и възпитава невръстния му син Теодосий. Както е известно, шахиншахът изпълнявал добросъвестно поетото задължение. Монархът Йездегард дал съгласие през 412 г. в Иран да бъде основана автокефална християнска църква, която през 424 г. била възглавявана от католикос (патриарх) в Селевкия - Ктезифон114. Император Теодосий II, недоволен от антихристиянската политика в Армения на следващия шахиншах Бахрам V Гур (421—439), решил да завладее онази част от Армения, която се намирала под иранска власт. Войната, която започнала, протичала с променлив успех. Владетелите постигнали разбирателство през 422 г. да бъде сключен мирен договор. В текста на договора залегнала клаузата да се запази статуквото преди войната (status quo ante bellum)115.

Възобновените военни действия погазили подписания договор, в който се обосновало разбирането за установяване на стогодишен мир. През 442 г. бил сключен нов договор, задължаващ двете страни да преустановят изграждането на крепости близо до границите. Дипломацията отсрочила избухването на следващата война.

В историята на византийската дипломация влезли взаимоотношенията с вандалите. В началото византийците организирали успешни военни действия срещу вандалите, започнали още през 468 г. Кралят на вандалите Ганзерих обаче разбил византийската армия, а след това разгромил напълно византийския флот. Проблеми възникнали с остготите, с които бил сключен мирен договор при император Маркиан, задължаващ империята да им плаща годишен трибут. Новият император Лъв I (457—474) преустановил издължаването на данъка, поради което остготите завладели през 459 г. гр. Дирахиум. За да се изгладят възникналите противоречия, бил сключен нов мирен договор. Императорът бил натоварен с огромен ежегоден данък. Редовното изплащане на трибута легализирало отношенията, но след като през 472 г. готите, предвождани от Теодемер нахлули в Илирик, взаимоотношенията се обтегнали. Настъпил мир едва след като император Лъв I им предоставил земи за заселване. Такива пространства те получили в Македония, където се настанили116.

Мирът с Иран от 442 г. отново бил нарушен през 502 г., когато пак избухнала война. Войната пламнала, след като император Анастасий I (491—518) отказал да внесе дължимата сума за отбраната на проходите в Кавказ, застрашени от нападенията на варварите. Действително в началото на конфликта побеждавали иранците, но впоследствие византийската армия взела надмощие в битките, които продължили 4 години. Конфликтът приключил едва през 506 г. с подписването на мирен договор. Императорът укрепил границата с Иран. Построена била крепостта Дара. Било постигнато съгласие да се запазят старите граници117.

Войната на Византия срещу Иран започнала отново в 528 г. при император Юстиниан Велики (527—565)118, който планирал да възстанови старата Римска империя. За разпалването на конфликта послужило желанието на двете държави да притежават Армения, както и териториите на Кавказ. Войната, започната още през 527 г., не се увенчала с успех за империята: армията търпяла разгром след разгром. Това принудило император Юстиниан Велики да подпише през 532 г. „вечен мир“. Срещу запазването на плодородната област Лазика Византия трябвало да изплаща на Иран значителни данъци.

Вярвайки, че има зад гърба си стабилен съюзник, византийският император Юстиниан Велики дислоцирал целия си боен контингент в Западна Европа: срещу вандалите на крал Гелимер (533 - 534) в Северна Африка, срещу вестготите в Испания и остготите в Италия. През 540 г. шахиншахът на Иран Хозрой I Ануширван (531—579), погазвайки клаузите на мирния договор, нарушил границите на Византийската империя и разпалил военен конфликт. Оправдание за постъпката си намерил в нарастващата мощ на империята, която го изпълвала с безпокойство. Под разрушителния напор на иранската армия попаднали Месопотамия и Сирия. В резултат от увеличаването на данъците, редовно изплащани, император Юстиниан продължил несигурния мир с още 5 години. Едва през 562 г. той успял да осигури нов мир за по-продължителен период от 50 години. Мирът бил гарантиран срещу 300 000 номизми, възлизащи на повече от 400 либри злато, които императорът трябвало да изплати. Иран запазил Сванетия и Грубия (Иберия), но отстъпвал Лазика и декларирал, че се отказва от експанзията си към Черно море. Запазвали се традиционните граници. За господство в Армения пламнала нова война през 571 г., но тя не се оказала резултатна.

При управлението на император Маврикий (582—602) Византия загубила редица територии в Изтока. Шахиншахът на Иран Хозрой II (582—602) през 604 г. завладял северните части на Мала Азия, разграбил Сирия и Месопотамия. Иранският владетел достигнал Халкедон, завладял големи територии на Мала Азия, Сирия, Палестина и Северен Египет. Организирайки отпор срещу завоевателите, император Ираклий (623—629) освободил част от завладените територии и достигнал до столицата на Иран Ктезифон. В резултат от успешен заговор шахиншахът Хозрой II бил убит и престолът бил зает от Кавад II, който отстъпил на Византия всички територии, завладени по време на войните.

Μного интересни перипетии преминал дипломатическият двубой между византийския император Константин V Копроним (741-755) и българския хан Телериг (768-777) - даровит, проникновен и далновиден владетел. В началото на своето управление императорът бил принуден да смаже заговора, организиран от зет му Артавазд и личния му приятел Лъв, както и от патриарха на Константинопол Анастасий. Заговорниците били недоволни от иконоборческата политика на новия император, както и от личните му качества, ненамерили подкрепа сред градското население119. В отговор на непрекъснатите усилия на императора да завладее княжество България българският княз използвал едно рисковано но ефективно стратегическо средство, което гарантирало успеха на поставената цел.

След като за него станало очевидно, че император Константин Копроним разполага в двореца в Плиска със своя агентура, поради което Телериг търпял поражение подир поражение, той решил да изпрати писмо до византийския василевс. До това рисковано решение той стигнал, след като разбрал, че през октомври 774 г. императорът научил „от тайните си приятели в България“ за подготвяната от княжеството освободителна акция в Македония. Замислите му се подкрепяли и от нарушаването на мирния договор. Писмото, което княз Телериг изпратил, съдържало декларация за желанието му да пристигне при императора. „Възнамерявам - писал княз Телериг - да избягам и да дойда при теб. Но изпрати ми обещание, че няма да пострадам, и ми съобщи кои приятели имаш тук, за да им се доверя и да ми помогнат.“120

По точните думи на Теофан император Константин V Копроним „от лекомислие му писал и онзи, като ги узнал, изтребил всички". Снабден с необходимата му информация, княз Телериг незабавно задържал заподозрените византийски шпиони, които подкопавали стабилността на държавата, и ги екзекутирал.

Събитието, описано от византийските хронисти, позволява да се направят някои важни изводи. Не подлежи на съмнение, че император Константин V Копроним проявил крайно лекомислено доверие към един владетел, с когото се намирал в конфликт, и по такъв начин спомогнал за ликвидиране на своята агентура. От друга страна, хан Телериг е описан с въздържани епитети. Значението му не намалява от обстоятелството, че поради несигурната обстановка в княжеството Телериг бил принуден да потърси по-късно спасение в Константинопол, да приеме християнството и да остане да живее във· Византия. Наградили го с титула „патрициий“121. В отговор на разгрома на императорската група в Плиска Константин V Копроним организирал нов, девети поход срещу България, но по време на похода неочаквано починал.

Дипломатическа активност развил и император Роман I (920— 944), който през 944 г. обявил война на арабите и тя завършила успешно. В желанието си да придобие чудотворната икона на Иисуса Христа императорът предложил на емира на Едеса 200 пленени араби и 12 000 сребърни монети, но не срещнал разбиране, било му отказано. Настъплението на императорските войски принудило емира да моли за мир. В условията на желания мир император Роман I поискал да получи иконата на Спасителя. Християните на Едеса, които ценели реликвата, вдигнали бунт. За да излезе от затрудненото положение, в което изпаднал, емирът се съгласил да бъде предадена на византийците не оригиналната икона, а копие. Епископът на Самосата, който добре познавал качествата на оригинала, разкрил измамата. Това наложило да бъде предадена истинската икона. Отстъплението на емира предизвикало буря от негодувание.

Християнското население се вдигнало на бунт. Според съвременни хронисти станали знамения. Но иконата била изпратена. Посрещането ѝ се превърнало в събитие. Вярващите образували религиозни шествия. Проведени били неописуеми тържества122.

Като велика държава Византийската империя поддържала дипломатически връзки и взаимоотношения с редица близки и далечни страни. Важно значение имали византийско-българските контакти123. Активни отношения били развивани с Киевска Рус124,  с Карловата империя125, с империята на Ото I Велики, с различните кралства на Централна и Западна Европа. Това било естествено и неизбежно. Византийската империя и нейната столица се превърнали в модел за подражание на начина на живот, на обществените отношения, на науката и културата.

Поради активните връзки, които поддържала с държавите на Изтока и Запада, империята трябвало да създаде специализирана институция за организиране на дипломатическите връзки. Това било ведомство, което функционирало при външния министър (Magister officiorum). Ведомството разполагало с огромен административен апарат, приемащ и изпращащ пристигащите дипломатически пратеничества. Многобройни преводачи на говоримите езици обслужвали контактите.

Въведена била практиката делегациите да се посрещат на границата и да се придружават с почетна стража. Приемът на дипломатите при императора бил свързан с етикет, чиято цел била да предизвика у посетителите възхищение от богатствата на двореца и величието на владетеля. След посещението при императора, което оставяло у делегатите неизгладими впечатления, следвала визита при императрицата и при различните велможи. За да бъдат смаяни гостите, домакините организирали представления, на които жонгльори показвали своето майсторство. В програмата влизали посещения на дворците и църквите в Константинопол. Пред дипломатите дефилирали войскови части, които трябвало да манифестират бойната мощ на Византия. Смазани от впечатления, пратениците били изпращани с фанфари и знамена.

В програмата на церемониала било включено спазването на определена етикеция: представяне на акредитивните писма, тържествена аудиенция при императора, провеждане на самите преговори, поднасяне на подаръци. Запазването на неприкосновеността на дипломатите било превърнато в принцип, които се спазвал стриктно. Сключваните договори придобивали действителен характер едва след тяхната ратификация.

 

Дипломация на варварските кралства

 

Варварските кралства и в Изтока, и в Запада не можели да уреждат възникващите проблеми без средствата на дипломацията. В страните на Азия и Африка възникнали разнородни варварски групи, които водели своеобразен държавен живот, свързан с известна дипломация. В безбрежните пространства на Китай полуномадските племена спадали към четирите езикови групи: тюркската, монголската, тунгусо-манчжурската и тибето-тангутската. За да се защитават от тях, уседналите етнически общности издигали крепостни стени, наи-голямата от които била Великата китайска стена. Ефталитите били друга варварска етническа група, която първоначално обитавала Централна и Средна Азия. След редица победи на ефталитите над Сасанидски Иран те нахлули в Индия и се сблъскали с империята на Гуптите.

Между варварските общности, които воювали с Китай, особена роля играели хуните126, които възприели постиженията на китайците в областта на цивилизацията. Към средата на I в. те преминали преградите на Великата китайска стена и се установили в земите на империята. Аристокрацията на хуните установила мирни отношения с китайските благородници и те започнали да си влияят взаимно. Част от хуните приели китайски имена и били асимилирани. За свои местоживелища хуните избрали пределите на Ордоса, влизащи в съвременна Монголия, и определени земи от провинцията Шанси. През 304 г. хуните успели да образуват своя държава която започнала да разширява границите си. По-късно, през 310 г., след като завладели голяма част от Китай, успели да завладеят старата столица Чанан. През 351 г. държавата на хуните паднала под ударите на сянбийците, които образували мощен племенен съюз, обхванал Южна Манджурия, провинцията Хебей.

Тибето-тангутите разгромили през 370 г. хуни и сянбийци и успели да образуват своя държава в провинциите на Китаи Хенан и Шанси. Новата държава обединила всички племенни общности разпръснати в Северен, Северозападен и Западен Китай, но имала краткотрайно, съществуване. Китайската армия разгромила през 383 г. при Фейшуй силите на тибето-тангути, хуни и сянбийци.

Варварските държави на Далечния изток, преодолявайки ограниченията на своето време, стигнали до идеята за създаването на коалиция за установяването на контакт със северовейския император Тоба Гуй, който по това време водел война на Изток. Според съвременник на събитията „владетелите: кучански, кашгарски усунски, юебански, шаншански, карашарски, чешиски и согдски за първи път отправиха в Северния двор пратеници с дарове“127. Поводът за коалицията било застрашителното могъщество на табгачката държава, както и нападенията на хуни и жужани, които заплашвали сигурността на обединяващите се държави. Ориентацията към съюза с династията на Северен Вей (386—534), респективно към нейния владетел Тоба Гуй, било решението му да се откаже от поход на Запад. Това дало основания на владетелите на западните държави да търсят съюзник в лицето на императора на Северен Китай. Основната цел била да се създаде фронт срещу жужаните, които се готвели за завоевателни походи.

Жужаните успели да заловят в плен пратениците. Трябвало да се провеждат дълги преговори, докато жужаните се съгласили да освободят задържаните и да ги пуснат да се върнат в родината си128. През следващата 437 г. друга делегация на тобгачите била изпратена за установяването на връзки за подкрепа. Групата стигнала до долината Тарима в Средна Азия и била приета във Фергана и Ташкент. Било изразено желанието на владетелите да търгуват с Китай и да установят връзки с могъщата империя129. В отговор на създадената коалиция жужаните се организирали в съюз срещу Тоба Вей и му обявили война през 439 г.

Разпалената война протичала с противоречиви резултати. Коалицията на тобгачите спасила Тогон и етническите общности си отдъхнали. Установявайки съюзни отношения с Южен Китай, тобгачите съумели да защитят своята независимост.

Дипломацията на варварските държави в Европа – вестготска (419 - 507), остготска (493 - 555), вандалска (439 - 534), бургундска (457 - 534), лангобардска (началото на VII - 70-те години на VIII в.) — била изградена в хода на сложните взаимоотношения с Римската империя: Западната, от една страна, и Източната — от друга. Самите демографски процеси, наричани от едни историци „световна диаспора“, а от други — „Велико преселение на народите“, не се изявявали само или главно във войни и кръвопролития, а понякога носели отпечатъка на дипломатическите контакти, на мирните връзки. Такъв характер имало включването на бойни подразделения на варварите в контингента на армията на империята: било като наемни дружини, било като федерати, било като заселници в граничните територии на империята, поели задължението да пазят границите срещу заплащане и продоволствие. Варварите, установили федеративни отношения, разполагали със самостоятелни бойни отряди. Поради закономерното отслабване на Западната Римска империя варваризацията обхванала цялостния живот на обществото. Варвари определяли облика не само на дворцовата гвардия, но и на цялата армия, призвана да пази границите на обширната империя, нарушавани от различни етнически групи, които се борели за място под слънцето.

Инвазията на варварите в огромните пространства на империята корени своето начало още при управлението на Гай Юлий Цезар (100 - 44) и Октавиан Август (63 - 14). Те дарили варварите с право на съюзници, които можели да се установят на постоянно местожителство. Придобили правото на съюзници (федерати), варварите легализирали своето положение в резултат от договорите, които подписвали. По силата на договорните клаузи федератите били покровителствани от законите на Рим: придобивали право на заселване, на търговия, на защита и пр. Такъв характер имал договорът на готите с император Константин Велики от 332 г., предоставящ на варварите земя за заселване, право да търгуват и пр. Аналогични права придобили готите на Атанарих, които подписали през 369 г. договор с император Валент (364 - 378); той им разрешил да се заселят в Тракия. През 376 г. готите, обезпокоени от страховитата мощ на хуните, делегирали пратеници при император Валент. Целта на делегацията била да установи съюз с империята. Подписаният договор задължавал готите да оказват военна подкрепа на империята, а императора — да снабдява варварите с хранителни припаси и да им предоставя земи за заселване. Освен това готите се задължавали да предадат оръжието си, преди да се настанят в провинция Тракия130.

Мирен характер имали отношенията, установени при император Юлиан (361—363) със салическите франки през 358 г., обитаващи земите по Средния Рейн; той им дал статут на федерати. Друг съюз бил образуван с алеманите. Според клаузите на мирния договор, който римляните подписали с алеманите, 20 000 пленници придобили правото да се заселят в провинциите на империята.

Дипломацията, провеждана от кралете на възникващите варварски държави, намирала опора в силата на аристокрацията, която разполагала със земя, богатства, животни, власт и пр. Аристократите имали на разположение и хората, участващи в изпълняването на договорните задължения към империята. Освен Рим върху дипломацията на варварите определено влияние оказвала и Византийската империя, която наследила и продължила опита на Рим в провеждането на дипломатическата политика. Значително било и  влиянието на Християнската църква, която привличала в своето лоно различните етнически общности.

Възникналите варварски кралства променили коренно етническата и политическата картина на континента. През 419 г. било основано първото варварско кралство в Европа — Тулузкото, с център Толоза, съвременната Тулуза. Негови създатели били вестготите, които се заселили на териториите между Пиренеите, Атлантическия океан и р. Гарона. Отношенията между империята и завоевателите били сложни и противоречиви. Император Марк Аврелий (268 - 270), наричан „Готски“ (goticus), спрял нашествието на алеманите, разгромил готите при Наисус (Ниш), значителна част от тях отвел в плен и ги заселил в провинциите на империята. В края на III в. конфликтите прераснали в нормални отношения131. Постепенно вестготите се превърнали във федерати на Рим, които участвали в решаването на вътрешните противоречия в държавата. Император Максимин ги включил във военните сблъсъци с персите, макар федеративните отношения да се израждали в процеса на борбата. Император Константин Велики (306 - 337) се сражавал с готите по бреговете на р. Дунав през 315 г. и придобил титула goticus maximus. Федеративните връзки на готите с империята продължили, но през 324 г. те се сражавали на страната на Лициний срещу Константин в битката при Хризополис. Император Константин продължил да воюва с готите и през 328 г. изградил мост над р. Дунав. По-късно, през 332 г., готите се опитали да завладеят земите на сарматите в пространствата между реките Тиса и Дунав, но императорът им нанесъл тежко поражение. Това ги принудило отново да признаят федеративната си зависимост. По силата на договора, сключен срещу носенето на граничната служба по р. Дунав и осигуряването на спомагателни войски на империята, готите трябвало да получават от правителството пари и продоволствие. Под натиска на преследвания през 348 г. начело с епископ Улфила132 те се заселили в Долна Мизия. Установилите се там готи (gothi minores) се занимавали със скотовъдство, а в Тракия се преселила друга част (gothi confessores), които образували християнска община.

Прочутият пълководец на империята Теодосий, издигнат за император през 379 г., по разпореждане на император Грациан пристигнал на Балканския полуостров и успял да постигне разбирателство с готите. Предлагайки им изгодни условия, той ги привлякъл в армията на империята. Мир с тях бил сключен през 382 г., по силата на който им било предоставено правото да се заселят в Тракия като федерати. Заселниците си запазили извоюваната вече привилегия да бъдат управлявани от своите предводители. В борбата си срещу претендента за римския престол Евгений Теодосий привлякъл на своя страна през 394 г. голям готски отряд начело с Аларих. Между Източната и Западната Римска империя настъпили остри конфликти. През 395 г., когато Теодосий починал, федератите, предвождани от Аларих, вдигнали въстание и опустошили Балканския полуостров. През 397 г. Византия успяла да сключи мир с Аларих, който получил пари и пост в империята. Аларих напуснал през 401 г. пределите на Източната Римска империя и се отправил за Италия133.

След като напразно се опитвал да отблъсне нашествието на готите, императорът на Източната Римска империя Теодосий I Велики (379 - 395) бил принуден да се примири с тяхното нашествие. Освен готи в пределите на Балканския полуостров нахлули хуни, алемани, вандали, сармати, квади, маркомани др. Тогава императорът се принудил да сключи мирен договор с готите и да им направи редица отстъпки. Дарявайки ги с права и привилегии, той ги признал за федерати134, натоварил ги със задължението да пазят северната граница. По силата на постигнатото разбирателство вестготите се установили в Северна Тракия, където започнали да водят уседнал начин на живот, а остготите - в Панония.

В процеса на контактите си с Римската империя варварите постепенно превърнали традиционното си враждебно отношение в търпимост, а в някои отношения и в лоялност, и дори с воля за претворяване опита на империята в управлението, в земеделието и скотовъдството. Това се вижда от поведението на Алариховия приемник Атаулф, който продължил да провежда политика на разбирателство. След като повел вестготите към Тоскана, Атаулф се завърнал в Рим. По думите на готския историк Йордан Атаулф приличал на скакалец, който опосквал всичко, каквото оставало, обирал не само собствеността на гражданите, техните домове, но и държавната собственост135.

Самият Атаулф преодолял антиримските си схващания и започнал да мисли по-нормално. Сам той си признал, че „се е отказал от мечтата си да създаде Готия вместо Романия“. Основания за това намерил в социалната си практика. Той знаел, че готите се подчинявали на законите, без които нямало държава. Затова Атаулф започнал да търси слава на политическото поприще. Борел се за възстановяването и възвеличаването на римското име с бойната сила на готите. По такъв начин в очите на потомците щял да стане не разрушител, а възстановител на Римската империя. И се стремял към това, „да се върнат римските порядки (Romanae restutionis auctor), въздържайки се от война с римляните“136.

Много интересни форми на дипломатически взаимоотношения били установени между хуните на Атила и византийския император. Един съвременник на събитията като Приск Панийски разказва, че през 433 г. император Теодосий II изпратил дипломатическо пратеничество при хуните, което се срещнало с делегацията на хунския вожд на граничен пункт. Понеже хуните пожелали преговорите да се проведат на коне, византийците дали съгласие и те да седят, качени върху конете си. По такъв начин те изразявали своето чувство за достойнство. Договорът, който византийците подписали, бил унизителен за тях, неравноправен. Империята се задължавала да изпълни две искания. Едното се отнасяло до размерите на годишния данък, който империята трябвало да изплаща, в размер на 700 фунта злато. Другото предвиждало да се предадат на хуните всички хуни дезертьори, преминали на страната на византийците.  

Представителите на договарящите се страни дали клетва да спазват договора по обичая на своите прадеди.

В изпълнение на постигнатото разбирателство Атила изпратил в Константинопол делегация, за да получи въпросните дезертьори. Делегацията на хунския вожд била посрещната съобразно с протокола: проявено било внимание, византийците ги претоварили с подаръци, но искането за предаване на дезертьорите не било изпълнено. Домакините се мотивирали с аргумента, че нямало дезертьори. Втората делегация, която недоволният хунски владетел изпратил със същото искане, не успяла да изпълни задачата поради същите причини. Провалила се и третата, а след нея и четвъртата делегация. От сведенията, с които разполага историческата наука, се вижда, че Атила имал един писар, Констанций, изпратен му от Аеций — наместник на империята в Галия. Констанции бил съставител на грамотите, подготвени на латински език за императора.

В изворите от онова време са фиксирани данни за хуна Едикон, изпратен през 448 г. от Атила, за да предаде на император Теодосий II специална грамота. Към групата на Едикон се присъединил и римлянинът Орест. Грамотата, която Едикон предал на императора, изразявала недоволството на хунския владетел, че още не са му предадени хуните дезертьори. Освен това Атила отправял искания за улесняване на търговията, за разкриване на нови пазарни центрове. В съответствие с установения протокол аудиенцията при императора протекла тържествено. След като император Теодосий II прочел грамотата, дипломатът добавил нови искания, които превеждал един от придворните велможи - Вигила.

Много интересна подробност хвърля светлина върху методите на византийската дипломация. По идея на императора дворцови служители предложили на Едикон да убие Атила срещу „огромно богатство“, което му обещавали. Давайки привидно обещание, той се съгласил да изпълни поръчението. Отправил се обратно за родината си заедно с византийския придворен сановник Вигила. При доклада си пред Атила Едикон го информирал за плановете на византийците, които трябвало да бъдат осъществени под командата на Вигила. Реакцията на хунския владетел била невероятна, той обвинил чужденеца, че нарушава правата на дипломатическата си мисия. Осведомил го, че би трябвало да го убие и да изхвърли тялото му, за да бъде изкълвано от птиците. Но не се разпоредил да бъде екзекутиран. Това на практика означавало, че варварският вожд спазвал закона за неприкосновеността на дипломата.

В претенциите, които Атила предявил към византийците, влизало задължението за дипломати да се назначават хора с благороден произход, притежатели най-малко на званието „консул“. Той недоволствал от практиката при варварите да бъдат изпращани не знатни хора, а главно военни.

Както се вижда от следващия ход на хунско-византийските взаимоотношения, в Константинопол взели под внимание препоръките на варварския владетел. Новата делегация, изпратена през 449 г включвала патрициите Анатолий и Ном. Атила посрещнал дипломатическия кортеж на границата, като мотивирал постъпката си с желанието да улесни по-нататъшното пътуване на пратениците Действително преговорите започнали неособено нормално: патрициите били принудени да изтърпят надменното поведение на хунския сатрап, но в процеса на по-нататъшните разговори той се укротил и всичко приключило благополучно. Бил подписан договор изгоден за двете страни.

Дипломацията, която императорите на Западната и Източната империя били принудени да водят с вождовете на варварските дьржави, придобила сложен и до голяма степен противоречив характер. Завоевателите, които се превръщали в съюзници, невинаги спазвали добросъвестно поетите задължения. В зависимост от обстановката нерядко те ставали бунтовници, завоеватели, противници. Затова императорите се принуждавали да проявяват изключително внимание. Договорите с варварите понякога се превръщали в съмнителен залог за мир и дружба, поради което се търсели други, по-стабилни средства за сигурност - дарове, подкупи и пр. Самите варвари освен за земи за заселване започнали да предявяват претенции за подаръци в злато, сребро, коприна и пр. В някои случаи размерите на златото, което трябвало да се заплаща на варварите, надминавало допустимите норми. Например италийски сенатори изразявали недоволство от исканията на Аларих да бъдат предадени данъци в размер на 4000 фунта злато. През 408 г. сенаторът Лампридий казал за договора с Аларих: „Това не е мир а пакт за робство.“

Имало случаи, когато били използвани изгодни династически бракове. Крал Теодорих (493 - 526) се оженил за сестрата на Хлодовех, краля на франките, а собствената си сестра заедно с двете ѝ дъщери омъжил за кралете на вандалите, вестготите и бургундите. Мнозина варварски вождове и крале получавали високи постове в административния апарат на империята. След като през 397 г. Аларих нахлул в Епир и Константинопол, те били принудени да подпишат с него мирен договор. Договорът предвиждал да му се даде званието „magister militum per illiricum“. Подобни звания получавали и други владетели, включително и франкският крал Хлодовех.

В историята на ранносредновековната европейска дипломация ярко се откроявали двата класически духовни центъра на единната християнска цивилизация: Константинополската патриаршия137, от една страна, и Римската църква138 - от друга. Това били специфични религиозни институции, които провеждали самостоятелна духовнокултурна и мисионерска дейност, произтичаща от догматичните особености на двете религиозни седалища, от йерархично то устройство, от техните ценностни ориентации, от нравствените стойности, които ги ръководели. Наистина в Никейско-цариград- ския символ на вярата Христовата църква се квалифицира като „единна, свята, съборна и апостолска“, но на практика двете сре-дища (източното в лицето на Константинополската патриаршия, и западното — на Римския папски двор) тръгвали по различни пътища на обективация и вероизповед, на утвърждаване истините на християнството.

Първият проблем, изпъкващ пред проучвателите на тяхното дипломатическо минало, е проблемът за взаимоотношенията между Папството и Патриаршията, между католицизма и православието139. В най-общ план между Римската църква и Константинополската патриаршия се очертали както сходства, така и различия. Сходствата произтичали от общата християнска принадлежност на двете църкви; различията били породени от условията, при които протичали душеспасителните усилия на клира да въведе вярващите в истините на християнската религия.

В основата на двете църкви лежали единни догматически схващания — вярата в Божието битие, в Иисуса Христа като Спасител и Изкупител на човечеството, като Основоположник на Църквата, в интегритета и светостта на Библията като Слово Божие и пр. Конкретните различия били свързани с обстановката в Изтока и Запада, със ситуацията, при която трябвало да се организира цялостната дейност на клира. На тази база се появяват и разминаванията в учението за филиокве, за супремацията на папата, за цяла редица други идеи, които довели до схизмата през 1054 г.

В обективния ход на християнизацията на етническите общности в Европейския континент се оформяли двете основни дипломатически школи: на Православната църква във Византия и на Римската църква в западната част на континента. Съпоставени една с друга, те придобивали своите характерни своеобразия. Поради особеното си място във Вечния Рим Западната църква започнала да доминира над етноси и държави и да оказва определено влияние върху ориентацията на империи и кралства, над херцогства и графства. Борбата за църковна инвеститура, за отношенията между светската и духовната власт завършила с победата на Папството над империята. Налагането на латинския език не само в богослужението, но и в областта на образованието, науката и културата било друго завоевание на Римския папски двор. Всичко това намерило израз в папоцезаризма140.

За разлика от Запада във Византия православната църква израснала върху структурите на държавната институция и се развивала под нейния патронаж. Патриаршията зависела от императорската институция, превърнала се фактически в неин административен орган. Наистина патриархът се приемал за глава на Църквата, за наместник на Бога на земята. Всъщност Православната църква била крепителка на държавната власт и я бранела, утвърждавала императорската институция, била ѝ подчинена. Неслучайно на Изток се утвърдил т. нар. цезаропапизъм. Идеята за „симфонията“ между държавата и църквата е обоснована в VI новела на император Юстиниан Велики. „Два са най-висшите дарове, които Бог ни е дарил свише в любовта си към човека — се казва в новелата — Църквата и императорското достойнство. Първото служи на Божествените неща, а второто насочва и управлява човешките дела.“141 В живота на католическата дипломация ярко се откроява импозантната фигура на папа Лъв I (440—461)142, завоювал славата на „Спасител на Рим“. Когато през 452 г. хунският вожд Атила (434—453), разоравайки Венеция и Лигурия, се отправил към Рим, папа Лъв I провел историческата си среща с прославения вожд на хуните, придобил прозвището „Бич Божий“. Папата бил облечен в тържествени одежди и предал на завоевателя многобройни подаръци, убеждавайки го да пощади Вечния град и да напусне пределите на Италия. Атила наистина пощадил града. Причината за това историците откриват в обстоятелството, че император Маркиан се появил с огромна армия в тила на хуните и заплашвал да разгроми варварите. Но славата на папата като защитник на Рим останала, за да надживее вековете.

Още по-голяма признателност спечелил папа Лъв I през 455 г., когато проявил цялото си дипломатическо майсторство и успял да спаси Рим от краля на вандалите Гейзерих и неговите главорези. Срещу огромен откуп папата омилостивил жестокия властелин и го убедил да пощади населението и да не допусне разграбването и опожаряването на църквите и домовете на гражданите.

Внимателният критичен анализ на съществуващите извори дава известни основания да се стигне до заключението, че най-старите християнски мисии, изпратени от Папския престол да християнизират племенните общности в Европа, имали до голяма степен дипломатически характер. Това се потвърждава от известното писмо на папа Григорий Велики (590—604)143 до абат Мелит от 18 юли 601 г. да въведе в истините на християнството англите и саксите на Британските острови. „Когато Всемогъщият Бог ви отведе при преосвещения мъж, нашия епископ Августин пише папата, кажете му, че след зрели размишления за покръстването на англите и саксите аз реших много важни въпроси: 1. Не трябва да се разрушават езическите храмове, а само идолите в тази страна. Да бъдат поръсени храмовете със светена вода, да се построят олтари и да се поставят свети мощи.“ По-нататък папа Григорий съветва: ако капищата са били построени добре, да не се събарят, а просто да се превърнат в християнски храмове. „Като види своите идоли разрушени — продължава римският понтифекс — и като разбере със сърцето си своята заблуда, сам народът с готовност ще започне да се стича към местата, на които отдавна е свикнал да се стича, вече познавайки и покланяйки се на истинския Бог.“

Взимайки повод от практиката на езичниците да принасят в жертва на боговете множество бикове, папа Григорий Велики преосмислил този обичай в съответствие с потребностите на църквата: „Необходимо е този обичай да се превърне в християнско тържество.“ При празниците на светиите мъченици, чиито мощи се полагали в храмовете, да се устройват общи трапези. „Вместо да колят тези животни в чест на дявола — заключавал папата, — нека ги колят за слава на Бога и да благодарят на Всеподателя за своето насищане. Когато им бъде осигурено материално благополучие, те по-лесно ще възприемат духовната радост.“144

Цитираният текст позволява да се направят най-малко два извода. Не подлежи на съмнение, че папа Григорий Велики проявявал дълбоко разбиране за стратегията и тактиката на християнската мисия. Той ясно съзнавал, че по пътя на конфронтация с езическите жреци трудно можело да се разчита на някакъв успех. Ето защо приел печелившия ход — с мирни средства да завоюва победа. По пътя на изчакването, на търпимостта той гарантирал успеха на християнската мисия.

В качеството си на представител на римската дипломация папа Григорий Велики си служел с влиянието на жените в международните отношения. Той впрегнал в служба на християнската мисия кралица Берта, съпругата на крал Етелберт в Англия, кралица Теоделинда в Лангобардското кралство, кралица Брунхилда в кралството на франките. Както този папа, така и неговите наследници превърнали Римската курия в независима институция, която започнала да упражнява силно влияние в живота на отделните държави: на Франкското кралство, на англосаксите, на маджарите и др.

Много интересни дипломатически взаимоотношения възникнали между папа Стефан и франкския крал Пипин Къси (741—768). Поради нападенията на лангобардите над Рим папа Стефан се обърнал към Пипин с молба да го защити. За тази цел Пипин Къси натоварил сина си Карл да посрещне папата и да го придружи до вилата Понтийон. Срещата протекла при установения церемониал. Папата коленичил пред владетеля с молба да защити „делото на св. апостол Петър и Римската република“. Кралят обещал. Папата го коронясал за крал. Бил създаден „ненарушим“ съюз между кралството на франките и Папството. При победоносното си завръщане в Рим папата бил ескортиран от франкски бойци. Кралят на франките разгромил лангобардите и освободил Италия от техния диктат. Крал Пипин Къси подарил на папа Стефан Римската област и Равенския екзархат. Така възникнала Папската държава.

Дипломатическите връзки и взаимоотношения между Рим и Константинопол преминали през ранносредновековния период от историята на човечеството през различни етапи. В началото при разпространяването на християнството те започнали да контактуват поради общата си основа, но възникнали и различия, които по-късно се трансформирали в конкуренция, преминала в противопоставяне и завършила с катастрофалната схизма през 1054 г., когато двете църкви не само се разделили, но си отправили взаимни анатеми.

Най-ранните различия възникнали в живота на църквите в Мала Азия и Рим. Според св. апостол Павел вярващите в Мала Азия и Рим били приобщени към истините на християнството от св. апостол Петър. Но още през II в. между тях възникнали определени различия при честването на празника Пасха, почитан в различни дни. Докато в Мала Азия християните празнували Пасхата на 14 нисан, Римската църква го почитала след 14 нисан, в първия неделен ден, както било по юдейския календар. В усилията си да установи единство между християните Папството искало да наложи своята практика и в Мала Азия. Поликарп Смирненски пристигнал в Рим, за да защити пред римския епископ Аникет (155—166) традициите на църквите в Мала Азия. Между двамата епископи не било постигнато съгласие. Римският епископ Виктор I (189 - 199) искал да наложи календара на Рим при провеждането на Пасхата, но срещнал противодействието на епископа на Ефес Поликрат. В отговор на протестите Виктор отлъчил от Рим църквите в Мала Азия, обявявайки ги за неправославни. В специално послание епископ Виктор призовал останалите църкви да преустановят общението си с тях. В заседанията си Първият вселенски събор в Никея през 325 г. забранил практиката за честването на Пасхата, установена в Мала Азия, и наложил обичаите на Римската църква145.

В основни линии мисионерите на Римската църква си служели с дипломатически средства при осъществяването на своята дейност Келтски племена били приобщени към християнството още през I в. През 431 г. папа Целестин I (422-432) изпратил в Ирландия Паладий, който станал първи епископ там. Истинското покръстване обаче станало малко по-късно от св. Патрик. През 412 г. бритът Ниниан започнал да разпространява християнството в Шотландия. Папа Григорий Велики възложил на монаха Августин, абат на манастира „Св. Андрей“ в Рим, да проповядва сред англосаксите. Кралят на Кент Етелберт и съпругата му Берта приели кръщение с голяма част от своите поданици. Св. Колумбан проповядвал в Швеция, а св. Колумбаний — в Шотландия146.

Сред германците благовествал св. Бонифаций (680—754); в земите на Фризия (Холандия) развивал дейност Уилфрид (634—709), чието дело продължил Вилиброд (658—679). Във вестготска Испания се разпространило арианството, но на Третия църковен събор в Толедо, протекъл през 589 г., крал Рекеред се ориентирал към католическата вероизповед147.

Въпросът за кръщаването на еретиците също създал противоречия между Рим и църквите в Мала Азия. В началото в цялата Църква била възприета практиката да бъдат кръщавани само онези еретици, които не били покръстени с формулата „В името на Отца и Сина, и Светия Дух.“ Епископът на Рим Стефан I (254—257) осъдил прекръщаването на еретиците, докато представители на Изтока били за прекръщаването148.

Тридесет и пет годишното разделение (484—519) на двете църкви настъпило в резултат от Акакиевата схизма, изострила отношенията между Рим и Константинопол. Поставяйки началото на традицията императорите на Византия да бъдат коронясвани от главата на Църквата, патриарх Акакий (471-489) възложил корона на Лъв I Тракиец (457—474). Получил подкрепата на монарха, патриархът успял да освободи от заточение множество лица, осъдени от Църквата като отпаднали от вярата. Предмет на възникващите противоречия станал монофизитът Петър Монг, избран за патриарх на Александрия. Папа Симплиций (468—483) многократно отправял искания за санкции срещу въпросния монофизит, но патриарх Акакий не реагирал на протестите. Папата останал изумен, когато през 482 г. научил, че канонично избраният патриарх на Александрия Йоан Талайн не бил признат и на негово място бил наложен Петър Монг. Новоизбраният папа Феликс III (483—492) изпратил в Константинопол делегация от двама епископи и един юрист, но щом пристигнали там, те били поставени под почетен арест. В присъствието на легатите патриарх Акакий внесъл в диптихите на Църквата името на Петър Монг. Това предизвикало основателното недоволство на римския понтифекс и той реагирал по съответен начин. В заседанията на църковния събор в Рим на 28 юли 484 г. в присъствието на 77 епископи папата обявил патриарх Акакий за свален от престола. „Ти си лишен от свещенство писал папата на патриарх Акакий, — отлъчен си от католическо общение и си изхвърлен от състава на вярващите. Ти нямаш повече права нито като йерарх, нито като свещенослужител. Такова осъждане ти се налага от името на Свети Дух и властта на апостолите, носител на която съм аз.“149

Решенията на събора и санкцията на папата били посрещнати в Константинопол с пълно мълчание. Натоварен от папата, в Константинопол пристигнал правистът Тутус, който участвал в първата делегация, за да предаде лично присъдата на папата. В отговор на заплахите на папата патриарх Акакий задраскал името му от диптихите на Църквата. Настъпил период на остри престрелки между Рим и Константинопол. Писмата, които си разменяли през тези години главите на Църквите, прескачали границите на дипломатическата учтивост. Всяка една от двете страни се стремяла да докаже колко много е права самата тя и колко дълбоко греши противоположната.

Акакиевата схизма била ликвидирана при патриарх Йоан II Кападокиец (518—520), който поел инициативата за уреждане взаимоотношенията между Константинопол и Рим. Той се обърнал към папа Хормизд (514—523) с молба да изпрати в Константинопол легати, с които да се обсъди въпросът за единението между Църквите. Идентично писмо изпратил и император Юстин I (518—527). В отговор на призивите папа Хормизд делегирал през 519 г. като пратеници двама епископи, един презвитер и двама дякони. На 25 март 519 г. легацията пристигнала благополучно в столицата на Византийската империя. В знак на пълно разбирателство на Великден, честван на 28 март 519 г., в черквата „Св. София“ било проведено съвместно богослужение. Противоречията били преодолени. Патриарх Епифаний (520—535) спомогнал за още по-голямо сближаване между Църквите. Папа Йоан I (523—526) посетил Константинопол, където бил посрещнат най-тържествено. Папа Йоан I и патриарх Епифаний отслужили на Великден тържествена литургия в „Света София“. Когато папата се завърнал в Рим, кралят на остготите Теодорих (493—526) се усъмнил в неговата лоялност, арестувал го и го хвърлил в затвора, където понтифексът починал.

Различията между двете Църкви прераснали в още по-остри противоречия, когато те се сблъскали във връзка с претенциите си да наложат своето влияние сред отделните народности в Европа,  които подлежали на покръстване. В едни случаи побеждавали служителите на Източната, в други на Западната църква. Българският княз Борис (852—889), който през 865 г. въвел християнството в България по източноправославния модел, установил контакти с Римския папски двор, но след известни колебания се ориентирал към Източната църква. Действително Папството разглеждало княжество България като своя сфера на влияние и протестирало срещу решенията на църковния събор в Константинопол от 869—870 г. за превръщането на Българската църква в архиепископия, в страната да служат византийски епископи и свещеници и да проповядват православната вяра. Следващият църковен събор от 879 г. потвърдил решенията на събора от 869—870 г. Така княжество България окончателно скъсало връзките си с Рим и се ориентирало към Православната патриаршия в Константинопол150.

Папският Рим и патриаршеският Константинопол се сблъскали за влияние и сред останалите южни славяни. Немските прелати, които проповядвали в страните на Югоизточна Европа и трябвало да се справят с непокорното население, изпратили послание до папа Йоан IX (898—900), датиращо от 900 г. В него се отбелязва, че прелатите се принудили да търпят вероизповеданието на славяните, които били „псевдохристияни“, а самите служители на култа, свещениците — „нехристияни“. Прелатите обвинили славяните, че „отстъпват от християнството и се предават на дявола, за тях християнството загубило ценност“151.

Западната църква успяла да изтласка славянското богослужение и да наложи латинския език, макар само сред населението на Бохемия, Моравия и Хърватия, но там дълго време имало вярващи, които продължавали да спазват православния култ. Папа Йоан X (914—928) решил да изкорени влиянието на Православната църква сред южните славяни. За тази цел през 924 г. той свикал църковен събор в гр. Сплит, Далмация, който обсъдил положението. В специално послание до архиепископа на Сплит папата апелирал незабавно да се премахнат славянските богослужебни книги и да се въведе латинският152.

Папа Александър II (1061—1073) потвърдил решението на събора в Сплит за забрана на славянските езици и богослужението, „измислени от някакъв еретик Методий“153.

Няма съмнение, че методите на римските понтифекси за изкореняване на славянските езици се разминавали с принципите на дипломацията и придобили по-друг характер, чието квалифициране не може да бъде друго освен политическо.

Следващата причина за задълбочаване на противоречията между Константинополската патриаршия и Римската църква станало учението за филиокве, добавено към догмата за Светата Троица. За разлика от Православната църква, която учи, че третото лице на Света Троица, Дух Свети, изхожда само от Бог-Отец, Западната църква приела „и от Сина“ (filioque). Прибавката била превърната в догма през 589 г. на църковния събор в Толедо, а след това утвърдена от следващите събори през VII и VIII в. Учението за филиокве се превърнало в едно от традиционните препятствия за единението между Църквите и послужило като повод за тяхното окончателно разделение154.

Отношенията между Патриаршията и Папството се изострили при патриарх Фотий и папа Николай I. Патриархът осъдил папската експанзия в страните на Изтока, провеждана от папа Николай I (858—867), който се опитал да създаде вселенска теократична монархия. За изострянето на отношенията спомогнал и патриарх Сергий (999—1019). Той се разпоредил да се изличи от диптихите името на папата. Преговорите за уточняване сферите на влияние между двете Църкви през 1024 г. не дали положителни резултати.

Събитията, които подготвили, съпътствали и последвали официалното разделение на Църквите през 1054 г.155, наричано обикновено „схизма“, надхвърляли особеностите на традиционната средновековна дипломация. По същество схизмата била един враждебен и изключително сложен църковнополитически акт, приключил многовековни противоречия и конфликти. Настъпили не само религиозно разделение и противопоставяне, но и тотална конфронтация на две насоки в християнската цивилизация — православната и католическата.

Не могла да мине, без да създаде дипломация, и франкската държава — и при кралството, и при империята, — макар войните да заемали значителна част от нейната външна политика. Всъщност още преди формирането на държавата през 481 г. при племенните съюзи, които образували, техните конунги използвали средствата на дипломацията за решаването на едни или други въпроси. За времето, когато франките започнали да нахлуват в границите на империята, няма запазени сигурни сведения. Във всеки случай наред с враждебните си отношения те започнали да установяват и форми на разбирателство. В римските войски на узурпатора Постум (259—268), който управлявал Галия, се включили и отряди на франките. Макар император Проб (276—282) да разгромил техни подразделения и да ги изтласкал в Галия, те му предали узурпатора Прокул, който избягал при тях и се опитал да ги убеди, че е франк по произход156. Това подсказва, че те вече били заинтересовани да поддържат добри отношения с владетелите на империята.

Установили се по течението на Средния Рейн, през 286—288 г. франките нахлули в Северна Галия и разграбвали градове и села. Император Максимиан (285—286) успял да разбие техния вожд Генобауд и да го принуди да се подчини. Цезарят Констанций Хлор отблъснал франките през 294—295 г. от земите на батавите. В процеса на изграждането на римските отбранителни съоръжения франките придобили правото да се заселят в пустеещите земи на Северна Галия. Този жест на императорите открил нов период в римско-франкските взаимоотношения, които придобивали мирен характер.

Когато император Константин Велики (306—337) завзел властта, франкските конунги Аскарий и Мерогайз нахлули в земите на Римската империя. Императорът разгромил бойните им отряди, взел пленници, които хвърлили на дивите зверове на арената в гр. Трир157. Обхванат от желанието да заздрави армията и да я увеличи, Константин Велики включил в нейните редици голям брой франкски наемници. Една част от тях били издигнати на различни командни длъжности. От 310 до 321 г. императорът, обезпокоен от евентуални нападения, възложил на свои пълководци да организират походи в земите на франките. След едно решително поражение на франките при Долния Рейн император Констанций II (351—361) сключил с тях мирен договор158.

Нападенията, които организирали франки и алемани след 350 г. във вътрешността на Галия, придобили по-настъпателен характер. Целта им била не само да разграбват и опожаряват земите, в които настъпвали, но и да търсят удобни обекти за заселване. Под контрола на римската власт франките придобили правото на оземляване като laeti — съюзници, сключили договор foederati или като чужденци, езичници — gentiles. В Галия такива права придобили различните етнически групи, включени в етническия комплекс „франки“159, от които се оформили двата клона: салическите по устието на р. Рейн и рипуарските по бреговете на Рейн и Маас160.

Ролята на франките нараснала при управлението на император Флавий Валентиниан I (364—375), който ги привлякъл в Рим, за да служат в армията и управлението. В командния апарат на войската се наложили Невит, Дагелайф, Аринтеус, Меробауд, Рихомер, Бауто, Арбогаст и др. Някои от тях достигнали до консулска служба161. Акцията срещу император Теодосий (379—395) на Магн Клеменс Максим била подкрепена от франките, командвани от Генобауд, Маркомер и Суно. През 389—393 г. военачалникът от франкски произход Арбогаст провел редица походи сред франките и успял да установи нормални отношения с империята. Франките отново станали федерати на Рим и участвали в походите на империята. Заради тясната си обвързаност със Западната Римска империя военачалниците с франкска етническа принадлежност били включени в състава на римската аристокрация.

През времето от 395 до 402 г., когато центърът на префектура Галия бил преместен от Тир в Арл и настъпили известни преустройства, франките продължавали да изпълняват задълженията си на федерати на империята. Те оказали сериозна съпротива на вандали, алани и свеви, които през 406 и 407 г. се опитали да нахлуят в Галия. Неслучайно бойните подразделения на Меровей, основоположника на едноименната династия, се сражавали като федерати на Рим през 451 г. в битката при Каталунските полета162 срещу ордите на Атила. Под общата команда на Аеций в контингента на римските военни единици освен франки се сражавали готи, бургунди, сакси, алемани, армориканци и др.

Действително след „битката на народите“ при Каталунските полета влиянието на Западната Римска империя продължило да намалява, но бойната мощ на франките се увеличила, възможностите им да побеждават нараснали. Париж паднал под стремителните атаки на бащата на Хлодовех (Chlodovech)163 Хилдерик (ок. 463—481), който притежавал титула конунг. Резиденцията му била в Тир. През 486 г. Хлодовех разгромил при Суасон армията на Сиагрий (465—486) — последния наместник на Западната Римска империя в Галия, и неговите владения преминали в ръцете на франките. Основаната от него франкска държава не само по икономическа мощ, но и по размери се превърнала в най-мощната държава в Европа след Източната Римска империя — законен наследник на Римската империя164.

Един първостепенен акт с многостранни културологични, включително и дипломатически последици, заемащ по значимост второ място след основаването на държавата, било приемането на християнството през 496 г. в неговата официална римска разновидност165. С покръстването процесът на романизация, преминал през изпитанията на федерацията, на разнообразните форми на въздействие — икономическо, управленско, обществено, образователно и пр., не водел към някаква асимилация, а към идентификация на франките по пътя на цивилизацията.

Както във вътрешнополитическо, така и в международно отношение авторитетът на Хлодовех нараствал. Остготският крал Теодерих поискал ръката на сестра му Аудефлед за съпруга. Хлодовех взел за съпруга Хродехилде — дъщеря на Хилперих II, крал на Бургундия. За разлика от своите сънародници, които изповядвали арианството, Хродехилде била католичка и убедила съпруга си да приеме нейната вяра. Хлодовех разширил границите на своята държава.

За развитието на международните отношения в ранносредновековна Европа изключително голямо значение имало пристигането на византийска делегация в Тур, столицата на Франкското кралство, през 508 г., изпратена от император Анастасий. Признавайки кралския титул на Хлодовех, императорът му изпратил в дар хламида, пурпурна туника и диадема, които образували инсигниите на кралското достойнство166. С тези дарения императорът узаконил франкската държава, нейните граници, приемането на християнството и особено провежданата от краля антиготска политика. Кралят бил въведен в консулско звание, тоест Византия признавала легитимността на франкската държава и нейния владетел167. Всичко това имало огромно значение за укрепване международния авторитет на франкския крал; престижът му сред франкската етническа общност нараснал.

За укрепване на международното положение на кралството определена роля изиграла завоевателната външна политика на Хлодовех, който успял да включи в границите на своята държава земите на франките по Средния Рейн със столица Кьолн. Жителите на Кьолн с издигнат меч го провъзгласили за свой крал. Към обширната държава били присъединени и други малки кралства на франките, включително и владения на тюринги, варни, западни херули.

Укрепващата мощ на Меровингската династия неизбежно водела до известен сблъсък с Византия във връзка с претенции за територии, предизвикани от владенията на империята в Северна Италия, Испания, в Северна Африка, както и в Близкия изток. Войните на империята с вандали, остготи и вестготи намирали различна мотивация, но в края на краищата възниквали конфликти с държавите на Запада168.

Както бе вече посочено, предимно дипломатически характер имали взаимоотношенията между Римската курия и майордомите Карл Мартел (714-741) и Пипин Къси (741-768). Действително при управлението на Карл Мартел връзките с Папския престол се обтегнали, защото монархът посегнал върху имуществата на Църквата, нуждаейки се от средства за борбата против арабите. Освен това той конфискувал именията на епископства, абатства и енории и ги раздавал на приближени. Позволявал си да назначава и епископи, без да се консултира с ръководния орган на Църквата. Това предизвикало недоволството на църковните прелати169.

Влошените отношения обаче били подобрени при Пипин Къси, който защитил Римската курия от нашествието на лангобардите. Той бил коронован от папа Стефан II за крал, поради което подпомогнал образуването на папската държава.

Нарастващата сила на Църквата дала основание на папа Йоан VIII (872-882) да предупреди Карл Плешиви (875-877), че само на него дължи придобиването на императорска корона170. Това заявление намерило потвърждение в решенията на църковния събор в Павия171.

Най-голям възход европейската дипломация достигнала при управлението на Карл Велики (768—814)172, именития владетел на франките. Увенчаването му с императорска корона било продиктувано най-малко от три основни причини. Необикновената мощ на Франкското кралство, което по размери вече съвпадало с някогашната Римска империя, предизвикала обективната потребност от „възобновяване на империята“ (renovatio imperii). Усилията на Римската курия да наложи своето господство над Православната църква се нуждаели от силна политическа власт, каквато безспорно била Карловата държава. Самият Карл Велики, а наред с него и римският папа проявявали стремеж да възстановят старата Римска империя, която била символ на единството на християнството. Затова с акта на коронацията, извършен от папа Лъв III (795—816) на 25 декември 800 г., се осъществявала реконструкция на древната институция.

Застанал начело на най-великата сила в Европа, Карл Велики си поставил за задача да обедини двете империи, като се ожени за управляващата императрица Ирина (797—802), но нейното сваляне от Никифор Геник (802—811) провалило плановете на владетеля. Дипломатическите отношения между двете империи били прекъснати. В Константинопол не признали новата империя и заявили, че единственият наследник на Римската империя бил самодържецът в Константинопол.

Аахен, столицата на Карловата империя, се превърнал в център не само на европейската, но и на световната дипломация. При Карл Велики идвали пратеници от всички държави на земята.

„Карл — пише Айнхард — увеличи славата на кралуването си, като спечели приятелството на много владетели и народи. Той успя толкова много да привърже към себе си краля на Галиция и Астурия Алфонс, че той му изпращаше писма и пратеници, държеше да бъде наричан обикновен васал.“ По-нататък Айнхард допълва, че кралете на Шотландия били толкова благоразположени към него, че го величаели като господар, а себе си наричали негови поданици и роби. Голям приятел бил също Харун — сатрапът на Арабския халифат, който владеел почти целия Изток. Императорите на Константинопол Никифор, Михаил и Лъв търсели неговата дружба и съюз и му изпращали много често пратеници. Едва когато Карл придобил императорска титла, у тях възникнало подозрение, че може да поиска да им отнеме властта. За да не дава повод за недоволство, Карл сключил с тях мирен договор. „Защото мощта на франките винаги е била подозрителна за римляни и гърци. Оттам възниква и гръцката поговорка: „Франкът може да ти бъде приятел, но не и съсед.“173

Дълбок отзвук в документацията на онова време дали установените контакти с багдадския халиф Харун-ал-Рашид (786 - 806)174, един от най-значимите представители на династията на Абасидите в Арабския халифат. Взаимните интереси на двамата владетели били до голяма степен детерминирани от борбите им против династията на Умайадите в Испания, които създали Кордовския халифат. Ако за Харун-ал-Рашид Умайадите били отцепници и еретици, за императора на франките те били нашественици, които заплашвали интегритета на християнска Европа. Затова двамата владетели, обединени и от втори противник в лицето на Византийската империя, били заинтересовани от установяването и укрепването на взаимни връзки. По информация на „Анали на Франкското кралство“175 през 797 г. кралят на франките Карл изпратил до халифа на Багдад (в аналите погрешно го именуват Арон, Харун) делегация, която трябвало да транспортира до столицата на Франкската държава Аахен толкова желания от владетеля слон. Като се има предвид сложността на историческата обстановка, едва ли пратеничеството е трябвало да решава единствено въпроса за слона, а значително по-сложни и съдбоносни за историята на Европа задачи. Вече през пролетта на 801 г., когато кралят, придобил императорско звание в Рим, се прибирал в родината си, при Верчела го настигнали пратениците, завръщащи се от Изтока. В доклада си те го осведомили, че евреинът Исак, който преди 4 години бил изпратен при Харун-ал-Рашид, пристигнал благополучно с многобройни подаръци и със слона. Поради липсата на транспорт у местните владетели Исак се забавил в Северна Африка. Зарадван от получената информация, императорът веднага изпратил своя канцлер Ерканбалд в Лигурия, за да подготви кораб за превозване на очаквания дар. Заедно с тежкия товар Исак пристигнал в пристанище Венера, откъдето се отправил на север. Поради настъпилата зима обаче той не рискувал да премине през Алпите и да подложи слона на изпитание. Презимували във Верчела. Едва на 20 юли 802 г. успели да се доберат до Аахен. Преодоляването на планинските препятствия било преизпълнено с изпитания.

Пристигането в Аахен било превърнато в истинско събитие. В аналите на империята 802 г. била наречена „Година на Слона“. Подаръкът, който Карл Велики получил, засенчил всички други събития.

Между многобройните дарове, които халифът Харун-ал-Рашид изпратил на краля на франкската държава, влизали големи количества скъпоценни сирийски тъкани, благоуханни масла, мехлеми и балсами. Рядък подарък бил часовник с необикновен механизъм от месинг с 12 стрелки и 12 топчета, които на всеки час падали и отзвучавали броя на часовете чрез цимбал, поставен под тях. Механизмът на часовника бил съединен с 12 конници, които след изтичането на 24 часа излизали през 12 прозореца и с появата си затваряли прозорците, които преди това стояли отворени.

Карл Велики изградил за очаквания слон специален ловен парк, където били събрани различни редки природни забележителности. Слонът Абу-л-Абас бил обсипан с огромно внимание, включително и „с научни наблюдения“. Императорът започнал да води със свитата си слона по време на военни походи и експедиции. По време на похода в Саксония през 810 г. слонът починал. Предполага се, че го покосила някаква епидемична болест. Смъртта му опечалила съвременниците.

Специално отбелязване заслужава обстоятелството, че при посещението си при халифа на Багдад Харун-ал-Рашид дипломатите па Карл Велики отправили молба владетелят на франките да бъде признат за покровител на християнското население в Палестина. Молбата била удовлетворена. След това — 2 години по-късно, вероятно през 799 г. — Карл Велики изпратил свещеника Захарий със специална мисия до патриарха на Ерусалим. Посредством първосвещеника на Ерусалим Харун-ал-Рашид съобщавал, че му подарява Гроба Господен. Двама монаси предали лично на Карл Велики ключовете на Гроба и знамето на гр. Ерусалим. Владетелят реагирал незабавно, построявайки странноприемница за поклонниците християни, както и базилика с библиотека. Осигурена била държавна издръжка, включваща всички необходими средства за функционирането на Божия гроб. Броят на католическите монаси се увеличил. За тях било изградено абатство на Елеонската планина176.

Свещената Римска империя на Карл Велики била призната от византийския император Михаил Рангаве (811—813) едва през 812 г. Причините за това били главно две. Първата произтичала от активната източна политика на императора на франките, който окупирал Венеция, владеел Истрия и множество градове в Далмация. За да предотврати евентуални изненади, византийският василевс изпратил през 812 г. делегация в Аахен, която трябвало да уреди взаимоотношенията между двамата владетели. Предаването на поздравите на новия император като василевс по същество узаконявало от името на православния свят новия господар на Запада177. Така фактически двете империи придобили гражданственост, легитимност.

Карл Велики се опитал да укрепи имперската власт с различни административни преустройства. Той назначил специални „държавни посланици“, които упражнявали контрол върху органите на управление на различно равнище. Извършил и преустройство в армията: създадени били военни бенефициарии; в армията можели да служат само заможни свободни земевладелци. Засилването на централизацията обаче не успяло да укрепи социалната консолидация на населението в обширната държава. Свещената Римска империя на Карл Велики била обречена. Разширяването на нейните граници било резултат не от закономерно мирно развитие, а било постигнато по пътя на завоевателните войни и на конфликтите. Етническите групи, които влизали в нейната структура — сакси, фризи, бавари, алемани, тюринги, лангобарди, бретонци, хорутани, авари, келти, наварци и др. — не можели да се приобщят към франките като към управляващ етнос. Противоречия разтърсвали и социалните групи. Поради това Карл Велики бил принуден непрекъснато да провежда походи, за да потушава възникващото недоволство.

Затова Вердюнският договор от 843 г. само отсрочил, но не предотвратил гибелта на Свещената Римска империя178. По силата на взетите решения внуците на Карл Велики — Лотар, Лудовиг Немски и Карл Плешиви, разделили империята. Запазвайки императорския титул, Лотар наследил Италия, Фризия и Лотарингия, Бургундия и Прованс. На Лудовиг Немски се паднали териториите на изток от Рейн, които образували Източнофранкското кралство, докато Карл Плешиви придобил пределите западно от Рейн, образуващи Западнофранкското кралство. Основният критерий за разделянето на империята бил етническият, но предпоставките лежали в обективните процеси на политическа диференциация и преразпределение, характерни за феодализацията на Европа. Така възникнали и се оформили Франция, Италия и Германия — трите големи държави на Европа.

Голямата идея за възстановяването на империята (renovatio imperii) не била погребана от Вердюнския договор. Тя не била ликвидирана и през 855 г., когато Лотар разделил държавата си между тримата си синове, които нямали наследници по мъжка линия. 

След като станал император (875—877), кралят на Западнофранкското кралство Карл Плешиви направил напразен опит да обедини държавата на франките. Това, което той не успял, постигнал синът на Лудовиг Немски Карл Дебелия (881—887), който обединил за последен път франкската държава. Но наследниците окончателно я разделили през 888 г., когато на историческата сцена завинаги се наложили Италия, Франция и Германия.

Тенденцията към възстановяването на Свещената Римска империя, която се оказала твърде жизнена, намерила своята обективация при управлението на Ото I — представител на Саксонската династия, крал от 936 и император от 962 г.179 Както и при интронизацията на Карл Велики за император, така и при възшествието на Ото I Велики казали своята дума аристократите в Германия, рисковата обстановка, в която се оказал папа Йоан XII (955—964), и личната активност на кандидата за император180. Бъдещият император бил избран за крал от херцозите на Германия Еберхард Франкски, Херман Швабски, Арнулф Баварски, Гизелберт Лотарингски. Изборът станал на събор на херцозите, графовете и най-големите светски и духовни магнати в гр. Аахен. Короновайки го, майнцкият архиепископ Хилдеберт извършил над него обреда помазване и положил върху него кралските инсигнии.

В борбата за смазване сепаратизма на херцозите крал Ото I се опрял на църковните прелати, раздавайки им различни привилегии: висша юрисдикция, съдебноадминистративен сан, включващ редица държавни функции и правомощия, различни по размери имения. Конфискувайки различни домени на херцозите и предоставяйки ги на епископи и абати, крал Ото I заздравил кралската власт и превърнал Църквата в нейна опора. В същото време, организирайки ефективна завоевателна политика в италианските земи, той привлякъл на своя страна значителна част от магнатите.

Двукратните му походи в италианските земи излезли успешни било поради слабостта и разпокъсаността на местните политически сили, било поради организираността на немската аристокрация. Първият поход на крал Ото I от 951 г. довел до завоюването на Северна Италия и се увенчал с придобиването на титула „крал на лангобардите“. Това било улеснено от брака му с кралица Аделайда, вдовица на Лотар. В резултат от завоеванията му в земите на полабските славяни крал Ото I основал опорни пунктове, марки, възглавявани от немски аристократи. През 955 г. начело на голям немски и чешки боен контингент крал Ото I разгромил при р. Лех унгарски войски и прекъснал по-нататъшната им агресия в немските земи.

Много голямо значение имало участието му в решаването на конфликта между папа Йоан XII (955—964) и италианските магнати. Откликвайки на молбата на прогонения от Вечния град понтифекс, крал Ото I пристигнал в Рим през 961 г. Под неговия натиск Беренгар, кралят на Италия, признавайки васалната си зависимост, оказал подкрепа на сваления от бароните първосвещеник. Синът му Ото II бил коронован. Въпросът за наследствената монархия бил решен на 2 февруари 962 г. Крал Ото I, провеждайки втория си поход в Италия, бил коронован от папата за император. Договорът, който папа Йоан XII и Ото I подписали, удовлетворявал претенциите на Църквата за собственост върху светските владения в Италия. Той обаче овластявал императора за върховен сеньор на папските владения. Това на практика означавало, че папата се подчинявал на императора, а Църквата — на империята. Императорът придобил титула „Велики“ (Magnus).

Империята на Ото I Велики, следвайки традицията, била наречена „Римска империя“. По съдържание и форма обаче тя била немско-романска световна монархия, обединяваща населението в Германия, както и Бургундското кралство, една част от славянските земи, някои италиански територии, респективно Северна и предели от Средна Италия. По социалните си функции империята станала основен и консолидиращ център на християнската цивилизация в Западна и Централна Европа.

Император Ото I Велики поддържал дипломатически връзки с редица владетели и държави на Европа, макар че невинаги намирал разбиране. През 968 г. той изпратил делегация в Константинопол начело с Луитпранд, епископа на Кремона. Надеждите на Ото I Велики да бъде признато императорското му звание за законно и да се установят нормални отношения не се оправдали181. Посрещната резервирано, делегацията не намерила отклик, разбирателство не било постигнато. Византия посрещнала враждебно коронацията на повия император.

Голяма делегация от представители на България, Дания, Византия, Унгария, Беневент посетила през 973 г. император Ото I Велики в абатство Кведлинбург. Както се вижда от запазените сведения, „всичко се уредило по мирен начин“. Надарени с богати дарове, делегатите се върнали с радост в страните си182.

Наследниците на основателя на новата империя — император Ото II (973—983) и император Ото III (983—1002) — водели оживени дипломатически връзки, но значимостта на империята намалявала. Император Ото II се оженил за византийската принцеса Теофано, но обективни резултати с оглед подобряване на отношенията между държавите не били постигнати. Синът на византийската принцеса Теофано, император Ото III, поддържал добри отношения с Византия183, но след смъртта му обстановката се променила.

 

* * *

 

Бавно, но неизбежно от десетилетие в десетилетие, от век във век протичал процесът на възникването и развитието на дипломацията в останалите европейски държави. Докато франкската дипломация западала, немската се налагала като водеща. Увеличило се и значението на Римската курия, която в лицето на папа Григорий IV (827—844) активно се включвала в живота на разпадащата се империя, основана от Карл Велики. Утвърждавал се и авторитетът на патриарха на Константинопол Фотий (858—867), който влизал в равностойна борба с римския папа. В историята на дипломацията властно се налагали князете, а след това и царете на България, кралете на Англия, Дания, Швеция, Норвегия, владетелите на западните славяни — Чехия и Полша.

Арсеналът на пусканите в обръщение методи и форми на дипломатически връзки и взаимоотношения се подобрявал и придобивал по-качествени характеристики. Дипломацията се превръщала в относително самостоятелно звено във външната политика на държавите, професионализирала се. Превръщала се в критерий за успеха или провала на дадено управление. В качеството си на установена форма на взаимоотношения и т. нар. „дипломация на силата“ продължавала да играе първостепенна роля в живота на държавите. Но маневреността на дипломата — неговите възможности да лавира между противоречията и да превръща пораженията в победи, вече не била за подценяване. Аргументацията на пратеничествата в защита на клаузата на държавата, която представлявали — правно-юридическа, нравствено-етична, общочовешка, религиозна и др. — все повече се превръщала в силен фактор за изхода от преговорите. Като се вземе под внимание характерът на епохата обаче, най-голямо значение имала мощта на държавата, която бранела своята кауза, мястото, което тя заемала между политическите сили през дадена епоха.

Възникването и развитието на ранносредновековната дипломация извършило прелом в живота на държавите и континентите, създало предпоставки за нов подход към управлението не само на отделните етнически комплекси, на различните държави, но и на континентите. В Стария свят, където се появила като начин за преодоляване на враждебността, тя придобила характерологичните си особености. В Азия и Африка основните средища на дипломацията били Близкият, Средният и Далечният изток, респективно Асирия, Египет, Китай, Вавилон, Хетското царство, където се появили първите мирни съюзи и се подписвали договори за уреждане на териториални, династически, търговски и други въпроси. В Европа класически центрове на дипломацията станали Гърция и Рим — там се постигало разбирателство за мореплаване и търговия, за избягване на войната. Формирали се нови модели на общуване и взаимодействие.

През Ранното средновековие се създали условия дипломацията на Стария свят да се превърне в средновековна, която представлявала нов, по-висок етап на развитие и усъвършенстване. От разпокъсана и недостатъчно редовна тя станала по-целенасочена и по-системна. Била превърната във важен елемент на външната политика на монархията. За разлика от старите общества, където в Египет, Асирия, Китай се обучавали специалисти с езикова подготовка за изпълняване на епизодични дипломатически функции, през новата Средновековна епоха дипломацията се превърнала в постоянен фактор във външната политика на големите империи — Китайската, Индийската, Арабския халифат, а в Европа — на Западната Римска империя, Източната Римска империя, империята на Карл Велики, на Ото I Велики, а също и на кралете.

Дипломацията се институционализирала и официализирала. Лицата, натоварени с дипломатически задачи, изпълнявали изключително важни функции от висш държавен порядък, поради което те се ползвали с особени права и привилегии. Било прието дипломатът да притежава специална предварителна подготовка, да познава много добре обстановката, да разполага с богата информация за държавата, която посещава, и за нейния владетел. Освен това трябвало да има приятна външност, сугестивни качества, да може и да контактува, да привлича. Налагало се да умее и да преговаря. В случаите, когато владетелят на посетената страна отказвал да подпише предлаган договор, дипломатът следвало да продължи преговорите.

Мисията на дипломата не се изчерпвала само или главно с воденето на преговори и подписването на договори, с установяването на контакти. В същото време той преследвал и специални тайни цели. Тук влизало събирането на информация за качествата на владетеля и неговото обкръжение, за състоянието на армията, за положението на населението и пр. Монархът, който делегирал своите дипломати, се осведомявал за силата и слабостта на договарящата се страна.

Така че дипломатите фактически изпълнявали две функции: едните, официалните, включвали установяването на връзки и взаимоотношения, подписването на договори за мир, за търговия и пр.; другите, неофициалните, били фактически от разузнавателно естество. В едни случаи по-важна роля играели официалните функции, в други — неофициалните. Това зависело от характера на мисията, от температурата на социалните конфликти, от трудностите, които следвало да бъдат преодолявани, и др.

Продължавайки и усъвършенствайки старите дипломатически традиции, при новата средновековна обстановка дипломатите на феодализма развивали своята дейност при по-различни условия. Поради усложняването на обществените отношения дипломацията трябвало да промени както вътрешното си социално съдържание, така и външната си форма. От локална тя станала до известна степен световна. Големите империи — Китайската, Индийската, Сасанидската, Западната Римска и Източната Римска империя, Арабският халифат, Свещената Римска империя на Карл Велики, империята на Ото I Велики, участвали все по-решително в уреждането на международните и междуконтиненталните отношения. Наистина преди кръстоносните походи (1096—1270) големите дипломатически акции били епизодични, но дипломацията като средство за разрешаване на междудържавните противоречия започнала да се налага като насока, тенденция в политическия живот, дори като глобална тенденция. Международните отношения започнали да излизат от сферата на враждебността и да се хуманизират.

 

3Дворецкий, И. X. Латинско-русский словарь. М., 1976, 330—331; срв. Войнов, М., Ал. Милев. Латинско-български речник. С., 1990, с. 198.
4Мabillοn, J. De re diplomatica libri sex. Paris, 1681.
5Codex Juris Gentium Diplomatique.
6Corpus universel diplomatique du droit des gens, 1726.
7Mattingly, G. The First Resident Embassies: Medieva Italian Origins Modern Diplomacy. — Speculum, 12, 1937, No 4, p. 423 sq.
8Hohendorf. Handbuch des Völkerrechts. Bd. 3. Hamburg, 1887, Stück 23, p. 617.
9The Encyclopedia Britannica. V. 7, 14 ed., 1929, 403—404.
10Riviеr, A. Principes du droit des gens. T. 1. Paris, 1896, 434—435.
11Flassan, M. Histoire génerrale et raisonée de la diplomatie française ou de la politique de la France. T. 1. Paris, 1811, p. 1.
12The Encyclopedia Britannica. V. 7, p. 403.
13Garden, G. Traité complet de diplomatie. Paris, 1883, 1—2.
14Calvo, C. Dictionaire de droit international public et privé. V. 1. Berlin—Paris, 1885, p. 250.
15Praidier-Fodéré, P. Cours de droit diplomatique. T. 1. Paris, 1881, p. 2.
16NicοIson, Н. The Evolution of Diplomatic Method. Being the Chichel Lectures delivered at University of Oxford in November 1953. The Macmi-Company. New York, 1954, p. 2.
17Дипломатический словарь. T. 1. А—И. Μ., 1971, c. 479.
18Подробно за дипломацията kа Египет у: Numelin, R. The beginning of diplomaty. A sociological study of intertribal and international relations. London, 1950; Scharff. A., A. Moortgate. Agipten und Vorderasien im Altertum. München, 1950; Staatssverträge des Hatti-reiches in hetthischer Sprache. T. 1—2. Leipzig, 1926—1930; Wercoutter, J. Essai sur les relations entre Egiptiens et Préhelenes. Paris, 1954.
19Olmstead, A. T. History of Assyria. New York — London, 1923.
20Streck, M. Asurbanipal und die lezten assyrischen Könige. Leipzig, 1916.
21Гумилев, Л. Н. Этногенез и биосфера земли. Ленинград, 1989, 199—200.
22Xерцог, X. Държавата през ранните времена. Прев. от нем. С., 1997, 282—283.
23Гумилев, Л. Н. Цит. съч., с. 194, 195.
24Васильев, Л. С. Культурные и торговые связи Ханского Китая с народами Центральной и Средней Азии. — В: Вестник истории мировой культуры, 1958, с. 5.
25Фицджеральд, С. П. Китай: краткая история культуры. Перев. с англ. СПб., 1998, с. 135.
26Herrmann, А. Die alten Seidenstrassen zwischen China und Syrien. Abt. 1. Berlin, 1910; Alley, R. The old silk road „China momthly review“, 1953, p. 124, № 6.
27Меss, H. St L. The Birth of the Middle Ages (395—814). Oxford, 1947, 1—3.
28Warmigton, Е. H. Routs and Commerce of the Roman Empire and India. Cambridge, 1928; Hudson, C. F. Europe and China. London, 1931.
29Вж. Manava Dharma — sāstra. The code of Manu. Critically ed. by J. Jolly. London, 1887; Kanе, P. V. History of Dharmasastra. V. 1—5. Poona, 1930—1958.
30Μοоkеrji, R. Chandragupta Maurya and his times. 2 ed. Delhi, 1953; The history and culture of the Indian people. V. 2. The age of imperial unity. Bombay, 1953.
31Вickеl, Е. Themistokles. Der Kampf im das Mitlelmeer zwischen Griechenland und Persien. Bonn, 1943.
32За неговото управление вж. Willrich, H. Perikles. Göttingen, 1936; Sanktis, G. Pericle. Milano—Messine, 1944; Cloche, P. Le siécle de Périclés. Paris, 1949; Homo, L. Périclés, Paris, 1954.
33Grundy, G. B. Thucidides and the history of his age, 2 ed. V. 1-2. Oxford, 1948; Henderson, B. W. The Great war between  Athens and Sparta, London, 1927, Lotze, D, Lysander und der Peloponesishe Krieg, Berlin, 1964.
34Hetzfeld, J., Alcibiade. Paris, 1940; Taeger, F. Alkibiadea. München 1943
35ΜоmigIiano, A. Filippo II Macedone. Firenze, 1934; Chapot, V. Philippe II de Macédoine. Paris, 1936.
36За Александър Македонски е натрупана огромна литература. Вж. Сlосhе, Р. La d'sicolation ďun empire. Paris, 1959; Histoire de la Macédoine jusqu à L’avénement ď Alexandre le Grand. Paris, 1960; Radet, G. Alexandre le Grand. Paris 1950; Willken, U. Alexander der Grosse. Berlin 1931.
37Тарн, В. В. Эллинистическая цивилизация. Москва - Ленинград, 1950; Дройзен, И. Г. История эллинизма. Т. 1—3. М., 1890—1893.
38Общите трудове върху средновековната дипломация не са много. Могат да се посочат отделни монографии, които имат повече теоретичен, отколкото фактологичен облик. Berl, E. Europe et Asie, Paris, 1969; Vogt, J. Kulturwelt und Barbaren. Mainz, 1967; CaImette, J. Le monde féodal. Paris, 1946; KöbIer, G. Das Recht im frühen Mittelater Köln—Wien, 1971; Bark, W. C. Origins of the Medieval world. Kalifornia, 1960, Chadwick, H. Die Kirche in der antiken Welt. Berlin—New York, 1972.
39Конфуций. Добрият път. Мисли на великия китайски мъдрец-учител. В. Търново, с. 21.
40Бакалов, Г. Византия. С., 2000, с.194.
41Frankе, О. Geschichte des chinesischen Reiches. Bd. 1—3. Berlin, 1903—1937; Pelliot, P. Les grottes de Touen-Hoang. V. 1—6. Paris, 1920—1924; Williamson, H. R. Wang An Shin. A Chinese statesman and educationalist of the Sung dynasty. V. 1—2. London, 1935—1937; Μorse, H. B. The gilds of China. With an account of the gilt merchant or Co-Hong of Canton. London, 1909.
42Вacильев, Л. C. Бан Чао в Западном крае. — Вестник древней истории, 1955,
№ 1; Сhavаnnеs, Е. Trois généraux chinois de la dynastie des Han Orientaux, T’oung-Pao, V. 7, 1906.
43Gоrdiеr, H. Histoire générale de la Chine et de ses relations avec les pays étrangers. T. 1. Paris, 1920, p. 302.
44Бичypин, H. Я. Собрание сведений o народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. 50. Москва—Ленинград, 1950, с. 233.
45Liu Мau - tsai. Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost Türken. Buch
1. Wiesbaden, 1955, 36—37.
46Пак там, с. 44.
47Kрюков, М. В., В. В. Малявин, М. В. Софронов. Китайский этнос в средние века (VII — XIII). М., 1984, 256—257.
48Крюков, М. В. Система родства китайцев. М., 1972, с. 136 и сл.
49Бичурин, Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. T. 1. М., 1950, с. 233.
50Думан, Л. И. Китай и соседи. М., 1970, 42—43.
51За този период вж. следните справочници: Tarn, W. W. The Greeks in Bactria and India. Cambridge, 1938; Mookerji Radhakumud. Chandragupta Maurya and his times. Madras, 1943; Asoka. London, 1928; Srinivas  Jengar, O. T. History of the earlies times to 600 A. D. Madras, 1929; Ray, H. Ch. The dynastic history оf Northern India. V. 1—2. Calcuta, 1936.
52Mookerji Radhakumud. The Gupta Empire. Bombay, 1948; Gupta, K. M. The landsystem in South India between c. 800 A. D. and 1200 A. D. Lahore, 1933.
53Encyclopaedia of Budism. V. 3, fase. 2. Ceylon, 1972, p. 178 Fg.
54Луния, Б. Н. История индийской культуры с древних веков до наших дней. Сокр. перев. с англ. В. А. Тюрина. М„ 1960, с. 232.
55Mookerji Radhakumud. The Gupta Empire, p. 38.
56Sastri Srikantha. Sources of Karnataka History. Vol. 1. Mysore, 1940, p. 118.
57Coprus Inscriptionum Indicarum. Vol. 3, 1981, 12—29.
58За Иран през този период вж. Hеrfеld, Е. Iran in the Ancient East. London—New York. 1941; Olmstead, A. T. E. History of the Persian empire. Changhai, 1948; Frye, R. N. The heritage of Persia. London, 1962; Malcolm, J. The history of Persia. Vol. 1—2. London, 1829; Sykes, P. A history of Persia, 3 ed. Vol. 1—2. London, 1930; Browne, E. G. A Literary history of Persia. Vol. 1—4. Cambridge, 1956—1959.
59Christensen, A. L’Iran sous les Sassanides. 2 ed. Copenhague, 1944; Nöldekе, Th. Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden. Leyden, 1879; Sprenling, M. Thirth century Iran. Saper and Kartir. Changhai, 1953.
60НöIdеkе, Т. Das iranische Nationalepos. 2 Aufl. Berlin—Leipzig, 1920, p. 6, 7.
61Riccipolli, G. L’imperatore Giuliano L’Apostata. Roma, 1956.
62Сhristеnsеn, А. Е. Le régne du roi Kawadh I et le communisme mazdakite. Kobenhaven, 1925.
63Höldeke, Th. Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden. Aus der arabischen Chronik der Tabari. Leyden, 1879; Klima, O. Mazdak. Praha, 1957.
64Вж. подробно у Пигулевская, Н. В. Византия на путях Индии. Москва— Ленинград, 1951, с. 184 и сл.
65Описание на военните конфликти между Иран и Византия y: Stеin, Е. Histoire de Bas Empire. T. 2. Paris—Bruxelles—Amsterdam, 1949, p. 287, 485.
66Christensen, A. L’Iran sous les Sassanides, 363—440.
67Diehl, Ch. Justinien et la civiliasation buzantine au VI-е siécle. Paris, 1901; Bury, J. B. History of the Later Roman Empire from Arcadius to I-ene (395—800). Vol. 2. London, 1889; Rubin, B. Das Zeitalter Justinians. Bd. 1. Berlin, 1960.
68Пигулевская, Н. В. Византия и Иран на рубеже VI и VII в. Москва—Ленинград, 1946; Гумилев, A. H. Р. Бахрам Чубин. — В: Проблемы востоковедения, т. 3, 1960.
69Higins, Μ. J. The Persian War of the Emperor Maurice (582—602). Part 1. The Cronology, wirt a Brief History of the Persian Calendar. Waschington, 1939; Goubert, P. Byzance et L’Orient sous les successeurs de Hustinien. L’empereur Maurice Paris, 1951, 167—190.
70Пигyлевcкaя, H. В. Византия и Иран..., c. 191 и сл.
71Реrniсе, A. L’imperatore Iraclio. Saggio di storia byzantina. Firenze, 1905.
72Манaндян, А. Я. Маршруты персидских походов Ираклия. — Византийский временник, 3, 1950, 133—153.
73Сhristеnsеn, A. L’Iran sous les Sassanides..., 497—509.
74Rоdinsοn, Μ. Les Arabes. Paris, 1979; Amawati, G. Science — The Cambridge History of Islam. Vol. 2. Cambridge, 1970; Hitti, R. K. History of the Arabs. London, 1946; MansfеId, P. The Arabs. London, 1965; Dixon, A. The Ummayyad Caliphate 65—86/ 864—705. A Political Study. London, 1971; Lewis, B. The Arabs in History. 5- th ed. New York, 1967.
75Rodinsοn, M. Mahomet. Paris, 1961; Watt, W. M. Muhammad at Mecca. London-Oxford, 1953; Muhammad at Medina. London—Oxsford, 1956; Muhammad. Profet and Statesman. London, 1961; Widengren, G. Muhammad, the Apostel of God and his ascecion. Uppsala—Wiesbaden, 1955.
76Саеtani, L. Annali dell’Islarn.Vol. 1—7. Milano, 1905—1913; vol. 8—10. Milano— Roma, 1918—1926; Grünebaum, G.E. Classical Islam. London, 1970; Maquel, A. Islam et sa civilization. VII—XX siécle. Paris, 1968; Rosenthal, F. A History of Muslim Historiography. Leiden, 1965; Saunders, J. J. A History of Medieval Islam. London, 1965; Sourdel, D. La civilization de L’islam clasique. Paris, 1968.
77Wellhausen, J. Das arabische Reich und sein Sturz. Berlin, 1902; Lamens, H. Etudes sur le régne du Calife Omaijade Mo’awia. T. 1—3. Beyrouth, 1906—1908; Etudes sur le siècle des Omayyades. Beyrouth, 1930; Becker, C. H. Vom Werden und Wesen der islamischen Welt (Islamstudien). Bd. 1—2. Leipzig, 1924—1932.
78Веllan, L. L. Chan ’Abbas I. Paris, 1932; Weil, G. Geschichte der Chalifen Bd 1-5. Mannheim, 1846-1862; Arnold, T. W. The Caliphate. Oxford, 1924; Strange, G. Baghat during the Abbasid. 6 ed. London, 1956; Kremer, A. von. Kulturgeschichte des Orients unter den Chalifen. Bd. 1—2. Wien, 1875—1877.
79Текстът на договора y; Muranyi, M. Die Auslieferungsklause des Vertrages von al Hudabiya und ihre Folgen. 1976, 23, 275—295.
80Das Leben Muhammeds nach Muhammed in Ishak bearbeitet von Abd el-Malik ibn Hischam... Hrsg, von F. Wüstenfeld. Bd. 1. Göttigen, 1858, p. 971.
81Annales quos scripsit Abu Djafar Mohammed ibn Djarir al-Tabari cum aliis edidit M. J. de Goeje, series I. Lugduni Batavorum, 1979, p. 1560.
82Dölger, F. Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches (Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der neueren Zeit). Teil 1, 565—1025. München — Berlin, 1924, p. 239.
83Sisic, F. Povijest Hrvata u Vrijeme narodnih vladara. Zagreb, 1925, p. 270, Fg.
84Wеllhausen, J. Das arabische Reich und sein Sturz. Berlin, 1902.
85Dölgеr, Fr. Regesten..., p. 257.
86Вrοоks, Е. Q. The Locality of the Batte of Sebastopolis. — In: Byzantinische Zeitschrift, 18, 1909, 154—156.
87Quellen zur Karolingeshichte. Bd. 1. Berlin, 84—87.
88Vasiliеv, A. A. Byzanze et les arabes. T. 1. Bruxelles, 1935, 191—264.
89Васильев, А. А. Византия и арабы. Взаимоотношения Византии и арабов за время Аморийской и Македонской династий. Ч. 2. СПб., 1904.
90Vasiliеv, A. A. Byzanze et les arabes. T. 2. Bruxelles, 1950, 203—213.
91Canard, M. Les sources arabes de L’histoire byzantine — R. E. B. — Mélanges Raymond Janin, 19, 1961,284—315.
92Иман Бaхши. Джагфар Тарихы Свод булгарских летописей. T. 1. Оренбург, 1933, с. 76; цит. по Ахмеров, Г. Историята на Волжка България. Булгар тарих С., 2001, с. 67.
93Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. Москва—Ленинград, 1939, с. 58.
94Ахмеров, Г. Цит. съч., 55—57.
95За империята през периода на варваризацията у: Аlföldy, G. Römische Sozialgeschichte. Wiesbaden, 1975, p. 152 fg.
96Маrсеllinus, A. Rerum gestarum libri qui supersunt. Ed. J. C. Rolfe 1—3 1939 27, p. 5.
97Пак там.
98Socrates. Ecclesiastica Historia. Migne, J. P. Patr. Gr. T. 67, IV, 27.
99Wolfram, H. Geschichte der Goten. München, 1979, p. 156.
100Jοnes, A. H. M. The Prosopography of the Bater Roman Empire (260—395). Vol. 1. Cambridge, 1971, p. 750.
101Пак там, p. 272.
102Schmidt, L. Geschichte der deutschen Stamme: Die Ostgermanen. München, 1969, p. III.
103FοIz, R, A. Guillou, L. Musset, D. Sourdеl. De L’Antiquité au Monde Médiéval. Paris, 1972, 57—59.
104Schmidt, L. Op. cit., p. 112.
105Varady, L. Das letzte Jahrhundert Pannoniens (376—476). Budapest, 1969 201-205.
106Altheim, F. Geschichte der Hunnen. Bd. 4. Berlin, 1962, p. 187.
107Varady, L. Op. cit., 278-303.
108Пак там, c. 303.
109Dölger, Fr. Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches. Vol 1-5, 1925 – 1965;  Brehier, L. Le monde byzantin. Les institutions de L’Empire byzantin. Paris,  1949, 281-324; Luingies, T. Les ambassades Byzantines en Occident depuis la fondation des Etats barbares jusqu’aux Croisades (407-1096). Athénes, 1980; Queller D. Medieval Diplomacy and the Touth Crusade. London, 1980.
110За принципите на ранновизантийската дипломация у: Бакалов, Г. Византия. Културно-политически очерци. С., 2000, 191 — 199.
111Charlesworth, M. P. Les routes et le traffic commercial dans L’Empire Romain. Paris, 1939.
112Бакалов, Г. Дипломатически взаимоотношения между Византия и Запада през V—IX в. — В: Балкански щрихи в европейското минало. С., 2001, 15—28.
113Güldееnреnnig, A. Geschichte des Oströmischen Reiches unter den Kaiser Arcadius und Theodosius II. Halle, 1885; Liubheid, C. Theodosius II and heresy. - Journal of ecclesiastic history, 1965,16.
114Снегаров, Ив. Кратка история на съвременните православни църкви T. I. С., 1944, с. 200.
115Теr Мikеliаn, A. Die armenische Kirche in ihren Beziehungen zur byzantinischen, 1892.
116Stеin, Е. Geschichte der spätrömischen Reiches. Bd. 1. Wien, 1928 p. 527 fg.
117Пигулевская, В. Н. Месопотамия на рубеже V и VI вв. Л., 1940, с. 149 и сл.
118Stеin, Е. Histoire de Bas Empire. Paris—Bruxells—Amsterdam, 1949, p. 287 fg.
119Ostrogorskij, G. Quelques problémes ď histoire de la paysannerie Byzantine. Bruxelles, 1956, p. 19, 22.
120Theophanes Chronographia. ГИБИ, 3, с. 275, Ангелов, П. Българската средновековна дипломация, С., 1988, с. 133.
121Ангелов, П. България и българите в представите на византийците, С., 1999, с. 161.
122Theophanes Continiatus.Chronographia  Ex rec. J. Bekker. Bonnae, 1938, p. 432; Rambaud. Ľ Empire Grec, au 10 siécle (Constantin Perphyrogénéte). Paris, 1870, 107-110.
123Ангелов, П. Българската средновековна дипломация.
124Сахаров, А. Н. Дипломацията наа древна Русия IX - първата половина на X век. С., 1984.
125Obolensky, D. The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe, 500-1453. London, 1971.
126За справка вж. Гумилев, Л. Н. Гунны. СПб., 1993; Гунны в Китае. 1994.
127Бичурин, Н. Я. Собранние сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. 2. М.- Л., 1950, с. 241.
128Пак там, с. 250.
129Viеgеr, L. Textes historiques. T. 2. Hien—Nien, 1905—1907, 1291—1292
130Wеnskus, R. Stammesbildung und Verfassung. Köln—Graz, 1961, p. 471.
131Scardigli, P. Die gotchrömischen Beziehungen· Aufsieg und Niedergang der alten
Welt. Bd. 521. Berlin, 1976, 276-277.
132Stеubing, H. Miszellen zur gotischen Bibelübersetzung Ulfilas. — In: Zeitschrift für Kirchengeschichte. 4. Folge II, Bd. 64, 1952-1953, p. 146.
133Cameron, A. Poetry and Propaganda at the Court of Honorius. Oxford, 1970, p. 159 Fg.
134Mommsen, Th. Das römische Militärwesen seit Diokletian. Gesamelte Schriften, 6, 1910, p. 225 fg.
135Йордан. Getica, 150.
136Orosius Paulus. Historiarum adversus paganus liber, VII, 43, 5.
137Снегаров, И. Кратка история на съвременните православни църкви, т. 1, 361—431 и цит. лит.
138Срв. Deanesley, М. A History of the Medieval Church. Princeton. New York, Van Nostrand, 1959; Talbot, C. H. The Anglo-Saxon Missionaries in Germany. London Sheed and Ward, 1954; Seppelt-Schwaiger.G. Geschichte der Päpste von den Anfängen bis zur Mitte des 20 Jh. 6 Bde. München, 1954; Haller J. Das Papsttum. 5 Bde. Bis 1316. Eslingen, 1962; Ulman, W. A Short History of the Papacy in the Middle Ages. London—Methuen, 1972.
139По този въпрос вж. класическия труд на Nоrdеn, W. Das Papsttum und Byzanz. Die Trenung der beiden Mächte und das Problem ihrer Wiedervereinigung bis zum Untergang das byzantinischen Reiches (1453). Berlin, 1903,1—37; Lanama, P. Oriente e occidente nell’alto Medioevo. Padova, 1968, p. 231 sq.
140Schnürer, G. Kirche und Kultur im Mittelalter. 3 Bd. Paderborn, 1924—1929.
141Zepes, J. et P. Jus greco-romanum. Vol. 2. Athen, 1931, p. 152.
142Franzen, A. Kleine Kirchengeschichte. Verlag Herder Freiburg im Breisgau, 1965, p. 85 Fg.
143Сlausiеr, Е. Gregoire. Т. 1-2. Paris, 1887-1891; Dudden, F. Н. Gregory the Great. T. 1-2. London, 1905; Wolfsgrubеr, C. Gregor der Grosse. Saulgrau,1897; Sharkey, N. Saint Gregory the Great’s concept of papal power. Washington, 1950.
144Gregorii I Papa Registrum epistolarum, 1-2 – In: Monumenta Germaniae historicae. T. 2. Berolini, 1899, p. 331.
145Снегаров, И. Кратка история на съвременните православни църкви, т. 1, с. 367.
146Funk, F. X. Lehrbuch der Kirchengischichte. Paderborn, 1911, 154—157; Ogg. Fr. Source Book of Medieval Histor. New York: Amerikan, 1907, p. 72 fg.
147Funk, F. X. Op. cit., 149—151; Kidd, B. Documents Illustrative of the Church. London, 3 vol. 41, 3: 54—58.
148Снегаров, И. Кратка история на съвременните православни църкви, т. 1, 367-368
149Funk, F. X. Op. cit., p. 188 fg.
150Ангелов, Д. История на Византия. 2. С., 1963, с. 52 и цит. лит.; Византия. Възход и залез на една империя. С., 1991, с. 158.
151Dоbner, A. Annalecta Hageciana. V. 1. Pragae, 1761, р. 74.
152Dvоrniс, F. Rom, Kiev et Byzance au IX siécle. Paris, 1924, p. 321.
153Scriptores rerum hungaricarum. T. 3. Vindobonae, 1746, p. 552.
154Funk, F. X. Op. cit., p. 325 fg; Franzen, A. Kleine Kirchengischichte Freiburg im Breisgau, 1979, p. 186 fg.
155Jugie, M. Le schisme byzantin. Paris, 1941; Michel, A. Humbert und Kerularius. 2 Bd. Paderborn, 1924/1930; Bratsiotis, P. Die ortodoxe Kirche griechischer Sicht. 2 Bd. Stuttgart, 1960; Runciman, S. The Eastern Schism. Cambridge University Pres, 1966.
156Victоr, S. A. Historiae abbreviatae (de Caesaribus liber. Epitome de Caesaribus). Leipzig, 1961, 37, 2.
157Пак там.
158Krüger, B. Die historische Situation zu Begin des 3 Jahrhunderts. — In: Die Germanen. Bd. 2. Berlin, 1983, 383—384.
159Zöllner, Е. Geschichte der Franken bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. München, 1970; Laser, R. Römisch-germanische Beziehungen im 3 Jahrhunderts. — In: Die Germanen. Bd. 2. Berlin, 1983, p. 40.
160Krügеr, B. Op. cit., p. 19.
161Stroheker, K. F. Zur Rolle der Heermeister fränkischer Abstammung im späten 4 Jahrhundert. — In: Historia, 4, 1955, p. 314 fg.
162HäusIer, A. Die Zeit der Völkerwanderung und die Bedeutung für die Geschichte Europas. — In: Die Germanen. Bd. 2, p. 649.
163LipрοId, A. Chlodovechus. — In: Pauly-Wissova RE Suppl. Bd. 13, 1973, 151—159.
164Petri, F. Der Rhein in der europäischen Geschichte und den europäischen Raumbezichungen von der Vorzeit bis ins Hochmittelalter. — In: Das erste europäischen Jahtausend. Texbd. 2 Düsselldorf, 1964, p. 591 fg.
165ZöIIner, E. Geschichte der Franken bis zur Mitte des 6 Jahrhunderts. München 1970, 57—64.
166Fоlz, R., A. Guillоu. De L’Antiquité au Monde Médieval. Paris, 1972, p. 76.
167Пак там, c. 77 и сл.; Lungis, T. C. Les ambassades Byzantines en Occident depuis la fondation des état barbares jusqui’ aux Croisades (407—1096). Athenes, 1980, p. II sq.
168Срв. Aнгелoв, Д. История на Византия, т. 2, c. 120 и сл.
169Mohr, W. Die karolingische Reichsidee. Münster, 1962; HaendIer, G. Epochen karolingischer Theologie, 1958.
170Вarοnius, C. Annales ecclesiastici. T. 15. Atrebati, p. 264.
171Muratory, L. Rerum italicarum scriptores. T. 2. Mediolani, 1723, p. 210.
172Schramm, P. E. Kaiser, Könige und Päpste. Beitrüge zur algemeinen Geschichte. Bd. 1. Stuttgart, 1968.
173Quellen zur Karolingischen Reichsgeschichte, t. 1, 184-187.
174Баpтoльд, В. В. Карл Великий и Харун-ар-Рашид. - В: Соч. Т. 6. М., 1966.
175Quellen zur Karolingischen Reichsgeschichte, t. 1, 184—187.
176Вréhiеr, L. L’Eglise et L’Orient du Moyen âge. Les croisades. 2 ed. Paris, 1907, 25-27.
177Döllger, Fr. Byzans und die europäische Staatenwelt. Ausgewälte Vorträge und Aufsätze. Ettal 1953, p. 307, fg.
178Der Vertrag von Verdun 43. 9 Aufsätze, hrag. Th. Meyer. Leipzig, 1943.
179Ηоltzmаnn, R. Geschichte der sächsichen Kaiserzeit. 3 Ayfl. Berlin, 1955; Müller - Mertens, E. Das Zeitalter der Ottonen. Berlin, 1955.
180За политиката му като император: Николов, Й. История на средновековния свят. T. 1, 1994, с. 217 и сл.
181Luidprand Antapodis Relatio de legatione Constantinopolitana. — In: MGH, 3,64, fg. 
182Wallenbach, W. Deutschland Geschichtsquellen im Mittelalter. 2. Berlin, 1894, p. 352.
183Schramm, P. E. Kaiser, Rom und Renovatio. T. 1—2. Leipzig, 1929.
 
 

 

Общ поглед върху международните отношения и дипломацията XI—XV в.
 

Освен управленска, вътрешнополитическа, социална, духовнокултурна и друга дейност съсловно-представителната монархия развивала и разнообразна дипломатическа активност1. В новия етап, в който навлязло човешкото общество, след възникването на градовете настъпили дълбоки промени в междудържавните и международните отношения. Традиционната ранносредновековна изолация на отделните държави отстъпила пред обективната необходимост от установяването на по-тесни контакти, продиктувани от стопански, търговски, етнически, духовнокултурни и други интереси и потребности. Военните конфликти постепенно престанали да бъдат главно или единствено средство за разрешаване на възникващите противоречия между владетели и държави. Нараснало значението на дипломацията, която започнала да играе все по-важна роля в международния живот.

Разбира се, дипломацията е изключително сложно обществено явление, за да може да се обясни само или предимно с появата и възхода на градовете. Върху нейното по-нататъшно развитие и усъвършенстване влияели цял комплекс други разнородни фактори и обстоятелства. Завършил процесът на феодализацията както на Запад, така и на Изток. Парично-стоковите отношения се оживили. Нараснали материалните и духовните потребности на монархията, аристокрацията и на различните слоеве от населението. Императорите на Свещената Римска империя, Византия, Китай, Монголия, султаните на Османската империя, движени от желанието да разширят не само границите на своите държави, но и сферите на своето влияние, се сблъсквали помежду си. Боричкали се кралете на Франция и Англия. Това пораждало не само военни конфликти, но и воля за мирно уреждане на противоречията по пътя на дипломацията, на преговорите.

Централизираните държави, които възникнали, отслабвали васалните връзки, но укрепвали монархическата институция. Формирането на народностите било свързано с преодоляването на родово-племенните традиции, с асимилацията на по-слабите етнически групи от по-силните, с постепенното отмиране на наречията и образуването на големите езикови комплекси. Експанзията на различните военни образувания импулсирала интегративните и консолидационните тенденции при изграждането на нациите и укрепването на държавите.

Утвърждаването на централизираните държави водело неизбежно до ограничаване имунитета на едрите феодали, които се вдигали на борба в защита на застрашените си права и привилегии. Във връзка с претенциите за короната възниквали борби и в самите управляващи династии. Ситуацията в Европа била, общо взето, напрегната. Арабите, които през времето от 711 до 714 г. завладели Пиренейския полуостров, продължавали да властват до 1492 г., когато били изтласкани от континента. До средата на XI в. продължили пиратските нападения на норманите. От 1030 г. те нахлули в Южна Италия и от 1061 до 1091 г. се опитвали да изместят арабите от Сицилия. През 1130 г. създали Сицилийското кралство, оформено на базата на няколко графства и херцогства.

Не била спокойна и обстановката във Византийската империя и страните в Близкия изток. Селджушки тюрки нахлули в Източното Средиземноморие и прогонили араби и византийци. Под техните удари паднал Багдадският халифат, а Сирия и Палестина били откъснати от Египетския халифат. След победата над византийската армия при Манцикерт селджуците покорили почти цяла Мала Азия и превърнали Никея, простираща се на 100 км от Константинопол, в своя столица. Над Византийската империя надвиснала сериозна опасност.

В Европа визникнала идеята за освобождаването на „Светите места“  на „Божи гроб‘‘ от неверниците. Кръстоносните походи (1096 - 1270)2 не само сблъскали Запада с Изтока, но и спомогнали за тяхното взаимно опознаване.

Европа била застрашена от монголската инвазия3. След като армията на хан Бату (1235—1242) покорила Рус, тя сломила и съпротивата на волжките българи, половяните и редица други етнически общности. Импулсирани от победите, през пролетта на 1241 г. монголските бойни сили нахлули в Полша, Унгария и Чехия. Отрядите на поляци, немци и унгарци, които се опитвали да окажат съпротива на завоевателите, били разгромени. Не могла да промени обстановката и 60 000-ата унгарска армия, която била разбита. Без да срещнат по-нататъшно сериозно противоборство, монголо-татарските подразделения продължили да напредват и достигнали бреговете на Адриатическо море. Държавите на Западна Европа, изтощени от вътрешните си противоречия и борби, не били в състояние да отстояват свободата си. Основаната през 1243 г. Златна орда на татарите обхванала огромни пространства в Източна Европа, Западен Сибир и Средна Азия4.

През втората половина на XIII в. между потомците на Чингис хан възникнали противоречия, които прераснали във военни сблъсъци. Синовете и внуците на Чингис хан разделили империята на отделни княжества, възглавявани от бейове и емири. Настъпателната политика на монголите обаче не била преустановена. През 50-те—60-те години на XIII в. внукът на Чингис хан Хулагу хан покорил Иран, Месопотамия, а през 1258 г. — Багдад. Под ударите на хан Кубилай (1260—1294) паднал Китай и той основал монголо-китайска империя със столица Пекин, възглавявана от династията Юан.

Макар и бавно, Църквата — Православна и Католическа — губела своето влияние в сферата на общественото съзнание, респективно на образованието, науката, културата, ограничавана от съсловно-представителната монархия. Всевластието на теокрацията намалявало. Светски, граждански тенденции, елементи на рационализъм започнали да се усещат в духовния живот на Китайската империя, в Делхийския, Бахманидския и Гуджаратския султанати, в държавата на монголите. В столиците на Европа школите при катедралните църкви се превръщали във всеобщи школи (studia generalia), трансформирали се постепенно в университети. В края на Възходящото средновековие, респективно към XV в., университетите на Стария континент били повече от 60. По-голямата част от тях надмогвали монопола на теологията и придобивали автономия — гражданска, правна, административна. Наред с университетите в Париж, Монпелие, Болоня, Палермо, Оксфорд в привлекателни образователни центрове се превърнали университетите в Испания, където студентите получавали знания за страните на Изтока, за културата на арабския свят. Солидни знания се придобивали в университетите на Кордова, Саламанка, Севиля, Валенсия.

В Европа вече разполагали с определена информация за стоките на задморските страни — коприна, брокат, художествени изделия от стъкло, скъпоценности, подправки, различни видове оръжия. Търговците на италианските градове-републики изнасяли жито, желязо, дървен материал, роби в Антиохия, Бейрут, Александрия, Триполи.

През XIV—XV в. намаляло значението на Свещената Римска империя. Папският престол загубил доминиращото си влияние в международните отношения. Разраснал се големият конфликт между Франция и Англия. Пламнала Стогодишната война (1337—1453). Франция получила подкрепата на римския папа, на кралете на Шотландия, Сицилия и Кастилия, а Англия — на император Лудовик IV Баварски (1314—1347), на редица князе в Германия и Нидерландия.

В хода на Стогодишната война, завършила с победата на Франция, били създадени не само нови методи на воюване, но и нова стратегия и тактика. Огнестрелното оръжие, въведено в бойните действия, извършило прелом във войната. Промени възникнали и в международните отношения, в дипломацията.

 

Центрове на дипломацията

 

Както в Европа, така и в Азия и Африка старите крепости на дипломацията, създадени през отминалите столетия, продължили да се развиват и укрепват. В ранносредновековния период заедно с появата на новите държави възникнали и новите столици. В тях управляващите династии институционализирали органите, които трябвало да осъществяват външнополитическите контакти. Във Франция център на политическия живот станал Париж, в Англия — Лондон, в Свещената Римска империя — Виена и Прага. Дипломатическо средище на Унгария отначало бил Естергом, а след това Буда, на Полша — Краков. Столицата на Византийската империя Константинопол бил люлка на византийската дипломатическа школа. На Апенинския полуостров картината била по-сложна. Столиците на кралствата Сицилия и Неапол имали свои дипломатически традиции. Италианските градове-републики — Венеция, Флоренция, Милано, Генуа — имали специализирани консулски служби, които впоследствие прераснали в дипломатически институции.

Папският дворец, Ватиканът в Рим, развивал оживена дипломатическа дейност, докато Патриаршията в Константинопол ръководела православната дипломация на Византия.

През този период от историята на Европа се наложили цяла поредица представители на дипломацията. В историята на Флоренция се откроявали имената на Данте Алигиери, Франческо Петрарка, Джовани Бокачо, на Венеция — Енрико Дандоло, на Милано — херцог Франческо Сфорца. В историята на кралство Франция се наложил Филип дьо Комин.

Дипломацията на страните на Изтока — Близкия, Средния и Далечния — също издигнала свои центрове и институции. Конфликтите между Европа и селджуците, предизвикали организирането на Кръстоносните походи, едва ли могат да се смятат за най-типичната форма на взаимоотношения между Изтока и Запада. В развитието на тези отношения съществували и периоди на взаимни мирни опознавания и взаимноизгодни стопански контакти. Връх на източната дипломатическа дейност, превърната в изкуство, отбелязали арабските халифати на Омайади и Абасиди, както и емирите на Омайадите в Кордова, Испания, провъзгласена от Абдул Рахман за халифат. В хода на завоеванията столицата на Османската империя била преместена в Бурса, Адрианопол, Константинопол, където кипяла оживена дипломатическа офанзива.

Дипломацията, провеждана от Китайската империя, била твърде разнообразна, поради което трудно може да се постави под един знаменател. През този период начало на новия тип дипломация поставила династията Сун (960—1279), която по принцип избягвала войните и търсела мирни средства за уреждане на възникващите проблеми. Завоюването на Южен Китай от монголите през 1279 г. довело до включването на империята в границите на монголските държавни структури. На власт дошла монголската династия Юан, управлявала до 1368 г., когато Джу Юанчан възглавил антимонголско въстание и се провъзгласил за император под името Хун ву (1368—1369). Император Хун ву станал родоначалник на нова династия — Мин (1368—1644), която създала свои дипломатически традиции, развивани отначало в столицата Нанкин, преместена след това в Пекин.

Върху територията на Индия през времето на Делхийския султанат и империята на Великите Моголи в множеството различни княжества възникнали редица центрове на дипломацията — Делхи, Ядава, Девагири, Мадураи и др. В Япония средища на дипломатическа дейност ставали столиците: старата Нара, после Нагаока и Киото. Столицата на монголите Самарканд бил център на тяхното управление, а следователно и на дипломацията им.

През периода на Възходящото средновековие продължило да се развива и обогатява международното право, регулиращо отношенията между отделните държави. Макар да нямал международна насоченост, Юстиниановият кодекс (corpus juris civilis) служел на глосаторите, на коментаторите на римското право да решават възникващите правни казуси. Каноните на църковното право също били използвани за регулиране живота на християните, на клира. Съставеният през XII в. „Декрет на Грациан“ улеснявал църковните канонисти, а наред с тях и светските прависти при уреждане на проблемите. Това се обяснява с обстоятелството, че тогава международното право все още не било обособено като самостоятелен клон на юридическата наука. Това станало едва към края на XIII в., когато съставянето на различни договори и актове с международен характер се превърнало в широко обществено явление. Из средите на юристите започнали да излизат дипломати, които участвали в различни делегации. Ново съдържание придобили съчетанията „право на народите“ и „естествено право“. Западната Римска империя била смятана за единствената легитимна държава, но постепенно с нарастване ролята на Франция и Англия започнали да я оценяват като един от правните субекти. Към края на XIII в. възникнали началните елементи на международното право, което се оформило като наука едва през XVIII в.

 

Взаимоотношения между Изтока и Запада

 

За разлика от Ранното средновековие, когато контактите между Европа, Азия и Африка имали до голяма степен спорадичен характер, през времето на Възходящото средновековие положението се променило. В резултат от развитието на парично-стоковите отношения, от разцвета на градовете, на новия начин на живот връзките и взаимоотношенията между източните държави и страните на Европа се разширили и задълбочили. Отначало арабите от халифата на Омайадите установили контакти с Южна Италия и Сицилия, а когато Пиренейският полуостров паднал под техните завоевателни удари, връзките продължили. След това пътешественици, учени, търговци, дипломати прекосявали различните континенти. В университетите на Испания, Сирия и Египет получили образование множество млади хора, които разпространявали знания за Източния свят.

Разбира се, контактите между Изтока и Запада били затруднявани от множество фактори, които понякога били мъчно преодолими. Сериозно препятствие създавали мощните планински вериги, все още не достатъчно проходими, пустините, блатата, реките. Нападенията на разбойниците по пътищата, анархията в по-неустроените държави увеличавали несигурността. Върху взаимоотношенията отрицателно влияели нашествията на нормали, селджуци, араби, монголи, османци и др.

При все това обмен на продукти, посещения на делегации, организиране на пътешествия между Европа и Азия били реализирани. Големият арабски географ Абу Абдаллах Мухаммед ал-Идриси (1100—1166)5 пътешествал в Португалия, Франция, Англия, Балканския полуостров, Мала Азия. Родил се в Сеута, Мароко, към 1138 г. той пристигнал в Палермо и бил приет от краля на Сицилия Роджер II (1130—1154). Поклонник на арабската култура, кралят му възложил да напише книги за своите пътешествия. В изпълнение на кралската разпоредба ал-Идриси създал две произведения. Едното е озаглавено „Развлечения на изморения от пътешествията по области“ (Нузхат аль-муштак фихтирак ал-афак). Това съчинение излиза в не особено точен френски превод6; все още не е направено критично издание на текста. Покойният Борис Недков издаде в български превод съчинението на Идриси с обширен коментар7. Другото съчинение на Идриси е „Градина на приятелството и развлеченията на душата“, добило гражданственост като „Малкият Идриси“.

При подготовката на своята география Идриси използвал трудовете на Хордадбех, ал-Якуби, Кудами ибн Джафар, ал-Масуди, ибн Хаукал и др. Познавателна стойност имат наблюденията на автора върху живота в Северна Африка, Пиренейския полуостров, Сицилия, териториите на Италия, Франция, Шотландия, Ирландия, някои части на Германия, а също и на Балканския полуостров. По-специално внимание заслужават привлечените факти за градовете като центрове на културата, за етническите общности, за политическото устройство.

LetterInnocenceToTartarKingAndPeople aРазширяващото се застрашително влияние на Монголската империя породило потребността от установяването на дипломатически връзки. Особена активност проявила Римската курия, възглавявана от папа Инокентий IV (1243—1254)8. В изпълнение на решенията на църковния събор в Лион от 1245 г. да разшири своето влияние и да привлече за каузата на Католическата църква нови прозелити Папският престол подкрепил немската инвазия срещу славяните и легализирал правото на Тевтонския орден върху Прусия. Освен това през 1245 г. папа Инокентий IV чул, че монголите искат да се покръстят, сформирал делегация от францискански монаси, възглавявана от францисканеца-минорит Пиан де Карпине (Джовани да Плано) (1182—1252)9, пътешественик италианец. Целта на делегацията била да пристигне в Монголия и да събере информация, за да спечели техния владетел за истините на християнството. Делегацията на Плано Карпини тръгнала от Лион, минала през Краков, достигнала Киев, за да продължи през Седморечието, Тарбагатай и да пристигне в столицата на империята Каракорум.

Преди това обаче групата трябвало да премине през Южна Русия, където опустошенията от монголското нашествие били още пресни. В лагера на Батий, разположен по левия бряг на Волга, пътниците били приети по особен начин. За да влязат в двореца, трябвало да преминат между два огъня, с цел да се пречистят. Пристъпвайки в покоите на Батий, изслушали подробно напътствие. При влизането в шатрата на владетеля не трябвало да докосват прага и след това, застанали на колене, изказали своето приветствие. Едва тогава предали посланието на папа Инокентий IV. След превеждането на посланието Батий го прочел, като си правел бележки върху текста. Понеже Батий не можел да взима самостоятелни решения, изпратил делегацията при върховния хан.

По това време в Каракорум заседавал събор на монголските князе, които трябвало да изберат сина на Угедай, Гуюк (1246—1248), за велик хан. Извършена била церемония по въздигането на Гуюк на престола. Присъствали 4000 пратеници от близки и далечни страни, за да положат васална клетва пред великия хан на Монголия. Представяйки се на Гуюк, делегатите на папа Инокентий IV му предали множество подаръци. По време на тържествата, които надминали очакванията на присъстващите, П. Карпини натрупал огромни впечатления. Членовете на делегацията установили връзки с китайци и натрупали значителна информация за Китайската империя. Мисията на П. Карпини изпълнила частично възложената ѝ задача — събрала достатъчно сведения за историческата ситуация в Изтока, но договор за политически съюз не бил подписан.

Когато поставили въпроса за среща с хан Гуюк, не ги допуснали веднага, трябвало да изчакат. Плано Карпини бил приет от Гуюк. Разговорът трябвало да се проведе чрез посредник: „Татарските императори имат обичай никога да не говорят със собствените си уста с чужденец, колкото и благороден да е бил той.“ След няколко срещи П. Карпини получил отговора на Гуюк до папата.

През есента на 1247 г. пътниците тръгнали обратно за Европа. Информацията, изнесена от П. Карпини, се допълва от данните, събрани от поляка Бенедикт, член на делегацията. Бенедикт обогатява историческата наука със сведения за вътрешните територии на Азия, за военното дело, бойната стратегия, държавната организация, за живота, бита и обичаите на татарите, за икономическото положение на отделните страни. Резултатите от посещението на папската делегация при татарите П. Карпини отразил в доклада Libellus historicus, превеждан и преиздаван многократно. Написал и „История на монголите“10.

Макар да не били постигнати очакваните резултати, на Запад не се отчаяли и сформирали втора делегация до татарите, подготвена от Луи IX, крал на Франция (1226-1270). Този път задачата на мисията била възложена на Ордена на францисканците. Групата била ръководена от монаха Вилхелм Рубрук (между 1215—1220 — ок. 1270), фламандец11. Крал Луи IX лично изпратил францисканците, които извършили своето пътешествие през 1253—1256 г. Преминавайки през Крим, по течението на р. Волга, Южен Урал, течението на реките Чу и Или, по северните територии на Джунгарски Алату и долината на Черен Иртиш, групата се добрала до крайната точка на пътешествието.

Пътят, по който преминал Рубрук, не съвпадал с този на П. Карпини. След като се представил на Батий, който го посрещнал внимателно, продължил към великия хан Мунке. Най-сетне през 1254 г. Рубрук пристигнал в Каракорум, но не бил приет незабавно, трябвало да почака. По това време той опознал религиозните вярвания на монголите, нравите и обичаите им. Като се срещнал с великия хан, разговарял за „истинската религия“. Великият хан не дал съгласие католиците да водят пропаганда на вярата си и забранил на Рубрук да проповядва. Предал му грамота до крал Луи IX. Великият хан се усъмнил в действителните цели на мисионерите. Той предположил, че те не са обикновени монаси и предложил на френския крал да му изпрати действителни пратеници. „По такъв начин — предупреждавал Мунке — ще се убедим желаете ли с нас мир, или война.“ В заключение великият хан отправил в писмото заплаха, че в случай на война европейците могат зле да си изпатят.

Мисията се оказала безрезултатна. Политическите цели и на тези делегации не били постигнати. Рубрук и придружаващата го група тръгнали за Европа през лятото на 1255 г. Пътят, който избрали, обаче бил друг. Посоката водела на север от езерото Балхаш, на север и запад от Каспийско море. След това францисканците продължили през долините на Кура и Аркас, насочвайки се към Ерзерум. По-нататък те минали Мала Азия, насочили се към Средиземно море, Акра, а оттам за родния край.

В описанието, което Рубрук оставил, се съдържат интересни сведения за природните богатства на Централна Азия, особено за нейния релеф, за хидрографията, за климата. Привличат внимание и се ценят от специалистите и описанията му за Китай и Сибир.

Сведенията, с които разполагали папските мисионери, показват, че плановете на Римската курия да привлече монголите за каузата на Католическата църква нямали никакви шансове. Несторианското направление в християнството, проникнало и се разпространило в Централна Азия още през VII—VIII в., в следващите столетия, особено от XIII в. насетне, придобило масов характер. Керетите, най-многолюдното и с най-висока култура монголско племе, изповядвало християнството. За Христа били спечелени една част от уйгурите, басмалите, каракиданите. Номадските племена, покорени от Чингис хан, също започнали да възприемат християнската религия в нейната неофициална еретическа форма12. За ориентацията на монголите към несторианството спомогнали и вътрешните конфликти, които се разразили. Това се потвърждава от събитията през 30-те години на XIII в., когато избухнали противоречия между наследниците на престола на починалия (1227 г.) Чингис хан. Както вече видяхме, курултаят, проведен през 1245 г., избрал за хан Гуюк, сина на Угедай. На церемонията на избора присъствали Плано Карпини, руският княз Ярослав Всеволодович, двамата синове на царя на Грузия, посланикът на Багдадския халиф Мутасим, китайски сановници. При завоюването на престола Гуюк получил подкрепата на военачалниците, произхождащи от кереите, наймани, басмали, изповядващи християнството. Великият хан Гуюк привлякъл на своя страна аристократите на Уйгурия — Кадак и Чинкай, както и духовниците на Византия, Русия, Осетия, Сирия, изповядващи православието13. В същото време великият хан Гуюк декларирал своите симпатии към източната форма на християнството, православието. Нещо повече, великият хан декларирал, че е противник на латинското християнство и исляма14. Симпатиите му към православието произтичали от намеренията му да привлече на своя страна православните страни в борбата против латинския Запад, от една страна, и против Египет, свързан с исляма.

Макар и да завършила без видим реален успех, мисията на Рубрук имала своето значение. По-късно монголският хан Аргун, потомък на Чингис хан, изпратил през 1288 г. пратеници до френския владетел. Целта била монголите да привлекат краля на Франция за образуването на военен съюз срещу Египетско-сирийския султанат, застрашаващ интересите на двете страни. Аргун предлагал да бъде отнет от мюсюлманите гр. Ерусалим и върнат на християните. Намеренията на монголския монарх съвпадали с плановете на крал Филип IV, който отговорил на делегата на Аргун: „Ако монголите, които не са християни, са готови да се борят за завладяването на Ерусалим, колко повече основание имаме ние да влезем в борба. Ако бъде угодно Богу, ние ще потеглим с армията си.“ До кръстоносен поход обаче не се стигнало.

Несъмнено между дипломатическите представителства на Европа в страните на Изтока ярко се откроява пътешествието на венецианеца Марко Поло (1254—1324)15, изпълняващ задачи на италианските градове-републики в страните на Изтока. След като баща му Николо и чичо му Матео Поло извършили 14-годишно пътешествие в Азия (1254—1269), достигайки Пекин, и се завърнали обратно с писмо на великия хан до римския папа, замислили втора експедиция. Този път те взели със себе си 17-годишния Марко Поло. Пътешествието започнало през 1271 г. Италианците отплавали през Средиземно море за пристанището Акра, разположено на северния бряг на Палестина. Продължавайки на север, те преминали Сирия и Армения, достигнали Иран и се установили в Ормуз. Понеже пътуването по вода с арабски кораби им се видяло несигурно, решили да използват сухоземния път през пустинята Даш-и-Лут. Преодолявайки неимоверни трудности, те преминали Бактрия и се насочили към Памир, след това прекосили пустинята Гоби и се добрали до Гианду, Китай, където се намирала лятната резиденция на Кубилай хан.

Групата се представила на хан Кубилай, който изпитал симпатия към младия Марко. Постепенно той станал негов съветник и му били възлагани редица отговорни мисии от императора. Овладял монголски, персийски, уйгурски и китайски, които можел да говори свободно, младият венецианец изпълнявал успешно редица мисии в обширната империя. Надарен с изключителна наблюдателност, Марко Поло подготвял най-подробни доклади за развитието на държавното управление, за стопанския живот, за обществените отношения и политическите настроения. Това укрепило неговия авторитет, засилило позициите му като необходим съветник и помощник на императора.

На 24-годишна възраст Марко Поло бил издигнат за управител на гр. Ханджоу. Прекарал три години на този пост, той бил акредитиран за посланик на владетеля. Обекти на неговите визити станали Южен Китай, Бирма, Лаос и Виетнам. Навсякъде, където пристигал, той решавал успешно поставените задачи и запомнял с най-големи подробности най-важните географски, стопански, политически, обществени и духовнокултурни особености на страните, в които пребивавал. Затова, когато след 17-годишно пребиваване в Китай се обърнал през 1292 г. към великия хан Кубилай с молба да се завърне в родината си, не получил положителен отговор. Бил необходим на владетеля. Натоварен с отговорна задача, да придружи принцеса Кокачин, определена за съпруга на Аргон, царя на Персия, той успял да изпълни поръчението и пътят му към родината бил открит. Тръгнали на път, тримата венецианци — Николо, Матео и Марко — пристигнали в Трапезунд, след това в Константинопол и във Венеция (1295 г.). Марко бил вече на 41 години.

Марко Поло се включил във войната, избухнала през 1298 г., между Венеция и Генуа. Бил пленен в едно от сраженията, отведен в Генуа и затворен в тъмница. По щастлива случайност негов съкилийник се оказал хронистът от Тоскана Рустико, родом от гр. Пиза, също пленник. В продължение на една година — колкото траело затворничеството — Марко разказвал спомените от своите пътешествия, които хронистът записвал с рядко старание и добросъвестност. Заглавието на записките, водени на френски, венециански и тоскански диалект, било „Описание на света“ (Devisament don monde).

Освободен от затвора, Марко Поло се прибрал във Венеция, оженил се и му се родили три дъщери, но сведенията за неговия по-нататъшен живот се губят. През 1307 г. той предал един екземпляр от книгата си на посланика на кралство Франция във Венеция с молба да го предаде на краля на Франция. Големият дипломат и пътешественик починал на 70-годишна възраст през 1324 г. Погребали го в църквата „Сан Лоренцо“.

Оригиналният текст на неговото съчинение, предаден от Рустико, който записвал спомените на Марко Поло в затвора на Генуа, изчезнал. Първите преводи на запазения препис се отнасят към 1307 г., когато излиза на латински, каталонски, португалски, испански и немски език. Книгата е оповестена под заглавие „Милионът“16. Предполага се, че заглавието е дадено по прякора, съчинен от съгражданите на Марко Поло заради разказите на пътешественика, които звучали невероятно. Има становище, че названието идвало от „Емилионе“ — прякор, получен от семейството в памет на известен прадядо на фамилията17.

Интересите на Западна Европа към страните на Изтока продължили и след епохалното пребиваване на Марко Поло в Китай. С мисионерска цел за Изтока, по-специално към Китай, се отправил Джовани Монте Корвино. Изучаването на Изтока се изразявало в натрупването на информация за географията, търговията, климата, традициите на Китай, Индия и редица други страни. Мисионерски задачи решавал и друг пътешественик в Китай — Андрея от Перуджа. В продължение на 10 години той живял в Пекин, оттам се преместил в пристанището Зайтун (Цюанчжоу). През първите десетилетия на XIV в. в Китай се установил монахът Йордан, който изследвал подробно живота на Далечния изток. Той подготвил няколко произведения — „Малка Индия“, „Велика Индия“, „Трета Индия“. Съчиненията му притежават значителна фактологична ценност с описанията на посетените райони. В продължение на 15 години пътешествал монахът Одорико Пордероне (1274—1331). Той пребивавал в Западна Индия, Китай, Цейлон, Мадрас, Суматра и Ява, за които оставил подробни описания. Любопитна информация дава Мариньоли, друг католически мисионер.

Мухаммед ибн Ахмед ибн Джубайр ал Кинани (1145—1217)18 бил забележителен испано-арабски учен, пътешественик и писател. Родил се във Валенсия и придобил добро за времето си образование. Това му позволило да постъпи на работа при наместника на Алмохадите в Гренада. Провел три научни пътувания в страните на Арабия (1183—1185). Водил си подробен дневник, проучван от специалистите като ценен извор за историята19.

Свое място сред пътешествениците в страните на Изтока заема Афанасий Никитин (неизв. — 1472), търговец от Твер, писател. В Азия той извършил продължително пътешествие (1466—1472) с търговска цел. Той тръгнал от Твер, продължил по водите на р. Волга и Каспийско море и се установил в Иран, където престоял една година. След това през 1469 г. А. Никитин пристигнал в Индия. Тук, изучавайки живота, религията, празниците, традициите, обичаите и бита на индусите, живял три години. Изпълнил задачите, които си поставил, се отправил обратно за родния си край. Той пътувал по източното крайбрежие на Африка, прекосил Аравийско море, Трапезунд и по водите на Черно море през 1472 г. достигнал Кафа. Своите наблюдения А. Никитин отразил в произведението „Пътуване през три морета“ („Хождение за три моря“)20.

Разбира се, интерес към Европа проявявали и учените-пътешественици от Изтока — Близкия, Средния и Далечния. Пътешественикът от Андалузия ал-Харнати пропътувал през цяла Европа и достигнал Булгар на Волга. Той имал къща в Унгария21. Голям пътешественик бил Абу Абдалах Мухамед ибн Батута (1304—1377)22. Той се родил в гр. Танжер, бил бербер по етническа принадлежност. В продължение на четвърт век (1325—1349) пътувал по Арабия, Египет, Иран, Мала Азия. След това се отправил за Крим и южните територии на Русия, за да продължи към Средна Азия и Афганистан. Посетил Индия, където живял няколко години. Пребивавал в Индонезия и Китай. Завърнал се в Мароко. От 1349 до 1352 г. пребивавал в Испания, покорена от арабската династия на Омайадите. През 1352—1353 г. пътувал в Западен Судан, вероятно изпълнявайки дипломатическа мисия на султана. Своите богати впечатления от пътешествията той диктувал на Абу Инан, секретар на султана на Мароко. Голяма познавателна стойност имат впечатленията на ибн Батута за Крим, за Златната орда, за Константинопол, Иран, Индия, Судан, Мали и редица области на Африка23.

 

Европейска дипломация

 

В качеството на система от методи и форми за преодоляване на войните и за установяване на мирни отношения между държавите, дипломацията на Европа се формирала постепенно и изграждала своите специфични черти. Макар да придобила общи характерологични особености, тя отразявала конкретната обстановка в отделните държави. Върху континента се наложили няколко дипломатически модела на уреждане на международните отношения, свързани с възможностите на съответния тип държави. На гребена на международните отношения се извисявала дипломацията на двете империи: Ромейската, както е назована в документацията на епохата, или Византийската, както е наречена от професионалните историци на XIX в., от една страна, и Свещената Римска империя, от друга. След това по значимост и въздействие се нареждала дипломацията на християнската църква — Католическата и Православната. Свои школи създали и водещите кралства в Европа — Френско, Английско, Чешко, Полско и др. Италианските градове-републики, особено Венеция, Милано, Генуа и пр., също имали своите дипломатически представителства.

Наложила се руската дипломация, която започнала да заема видно място в политическия живот на Европа. Заедно със завоеванията дипломацията на Османската империя диктувала решаването на редица въпроси. Българската средновековна дипломация проявявала стремеж да отстоява позициите на Второто българско царство.

За усъвършенстване на дипломацията и дипломатическите отношения спомогнала науката за международното право, която възникнала, както и международните конгреси. Самата наука „международно право“ се зародила през втората половина на XI в. Появили се опити за теоретични обобщения. Международните конфликти, които възниквали, особено противоречията между Католическата и Православната църква, между Англия и Франция извиквали на живот коментари върху текстовете на римското и Юстиниановото право, активизирали дейността на глосаторите и постглосаторите, на коментаторите на традиционните правни трактати и текстове.

Вселенските събори на Църквата от XII до XIV в., в заседанията на които взимали участие представители на висшето духовенство, а също императори, крале и пр., решавали различни въпроси. Обсъждало се съединяването на църквите, сключването на унии. Разисквали се икономически, военни, политически и други въпроси. Прелатите искали да се забрани употребата на огнестрелно оръжие срещу християните, да се осигуряват привилегии за кръстоносците, да се забрани пиратството и пр. Не било отбягвано ограничаването на правата на мюсюлмани и евреи. Спорове се водели за изборите на императори и крале или за тяхното детрониране. Осъждали се еретици. При някои събори гражданските проблеми доминирали над религиозните.

Най-голяма роля в живота на Европа започнали да играят вселенските събори на Църквата. В заседанията на събора в Пиза от 1409 г. наред с духовните лица участвали представители на 13 университета, повече от 300 магистрати по богословие, доктори на правото, делегати на владетели от католическите страни. Папата, избран на събора, бил трети по ред, понеже другите двама не се отказали от званията, които придобили. Великият разкол не бил ликвидиран, разделението продължило. Констанцкият събор (1414—1418), който избрал папа Мартин V (1417—1431), разгледал редица въпроси, включително и представянето на делегациите на събора по нации. Това било свързано с формирането на националните държави. Съборът отстранил двама от тримата папи (1415 г.), а през 1417 г. и третия, за да избере Мартин V. Приетите 5 декрета предвиждали провеждането на реформи. Съборът осъдил Ян Хус и Йероним Пражки на смърт чрез изгаряне на клада. Седемнадесетият поред църковен събор (1431—1449), Базелският, бил свикан поради победите на чешките хусити над немските рицари от кръстоносните походи, организирани срещу тях. Обсъждали се проблемите на Стогодишната война. На събора в Базел присъствал игуменът Исидор, по-късно Московски митрополит — убеден униат. Византийският император Йоан VIII водел преговори както с делегатите на събора, така и с папа Евгений IV. Византийският император се опитвал да се съюзи с папата, противник на събора. Базелският концил успял да откъсне чашниците от хуситите и по такъв начин разединил борците, внесъл разкол сред тях и улеснил разгрома на хусисткото движение, което слязло от историческата сцена.

През 1438 г. папата свикал събор във Ферара, заседавал там до 1439 г., но поради върлуващата чума делегатите се преместили във Флоренция, където останали до 1442 г. След това дейността на събора продължила в Рим до 1443 г., за да приключи в Лозана през 1449 г. В работата на събора участвали византийският император Йоан VIII и патриархът на Константинопол Йосиф II (1416—1439), българин по произход. Между православните делегати се откроявали убедени привърженици на унията като Висарион Никейски и митрополитът на Москва Исидор.

През 1439 г. било провъзгласено решението на събора за сключването на уния между двете църкви. Голямата част от делегатите на Византийската православна църква отказали да поставят подписите си под решението, оценявано като триумф на папските домогвания. Клирици на Православната църква, които подписали актовете на събора, впоследствие оттеглили подписите си. Московският митрополит Исидор, който бил за унията и я подписал, пристигнал в Москва, провъзгласил унията в катедралната църква, но бил арестуван, въдворен в Чудовия манастир, откъдето успял да избяга в Рим. Не признали унията и патриарсите на Ерусалим, Александрия и Антиохия. Патриархът на Константинопол Йосиф II, който произнесъл реч против унията, починал във Флоренция и бил погребан в църквата „Санкта Мария Новела“, където се намира гробът му и днес.

Една година преди Константинопол да падне под ударите на османците (1452 г.), император Константин XI Палеолог (1449—1453) потърсил подкрепата на Запада, но не я получил. На 29 май 1453 г. в столицата на Византия нахлули завоевателите. Движението за реформи, за укрепване на Католическата църква чрез обновяване на нейните традиционни средновековни структури пропаднало. Националните държави, които се утвърждавали, не приемали принципите на папоцезаризма, на Вселенската църква. Те търсели други, по-радикални средства за уреждане на международните отношения. 

Паралелно с църковните събори в Европа започнали да се организират светски, граждански дипломатически конгреси: в Тараскона (1291 г.), в Данциг (1366 г.), във Велона (1416, 1418 и 1420 г.). Завоевателната стихия на османските нашественици предизвикала свикването на конгрес в Луцк24, Волинска област. Инициатори за неговото организиране били крал Сигизмунд и княз Витовт. Освен Сигизмунд и Витовт в заседанията участвал и кралят на Полша Владислав Ягело. На конгреса присъствали пратеници на императора на Византия, на краля на Дания, както и делегати на папа Мартин V и на Тевтонския орден. Задачите, свързани с организирането на антиосманска съпротива, не били решени. Не били уредени и взаимоотношенията между Полша, Литва и Тевтонския орден.

Следващият конгрес в Арас (1435 г.) трябвало да обсъди сключването на мир между Англия и Франция за приключване на Стогодишната война. В него взели участие делегати на воюващите страни, пратеник на императора, както и легат на папата, пратеник на църковния събор в Базел, представители на Полша, Сицилия, Навара и Португалия, Дания, Холандия, Бретан, Кипър, Кастилия, Арагон, Неапол, херцозите на Бургундия и на Милано. В края на краищата мир между Англия и Франция не бил подписан, но били уредени взаимоотношенията между Франция и Бургундия.

Международните конгреси изместили църковните събори. Като светска форма на взаимоотношения конгресите отговаряли на новите условия на живот. Това разбрал и папа Пий II (1458—1464), който свикал през 1459 г. в Мантуа специална среща между владетелите на католическите държави. Целта била да се решат въпросите за организиране на кръстоносен поход срещу османците, за постигане на мир между воюващите държави в Европа. Фактически резултати обаче не били постигнати. В срещата взели участие незадоволителен брой монарси. Времената се променили и думата на папата олеквала, нямала предишното авторитетно звучене.

Най-солидната дипломатическа школа по това време била византийската25. В нея и чрез нея намирали обективация традициите на Изтока, от една страна, и на Западната Римска империя, от друга, а същевременно и натрупаният опит на самата Византия. През този период, оценяван от специалистите като време „предимно на меча“, без да се изключва и ролята на ловката, набрала вековен опит и умееща да ползва мирни средства византийска дипломация26, проличали най-характерните особености на изкуството да се водят преговори, създадено във Византийската империя.

След като Византия в продължение на половин столетие се управлявала под знака на заговорите, превратите и бунтовете, престолът бил зает от император Алексей I Комнин (1081—1118). Управлението на Комнините било свързано с укрепването на вътрешното положение и на резултатна външнополитическа активност. Дипломатическото си майсторство император Алексей I Комнин успял да прояви в борбата срещу агресията на норманите, които нахлули в Албания, завладяли Драч, дебаркирали в Епир, навлезли в Македония и подчинили Кастория. Императорът използвал значителни парични средства и организирал заговор сред армията на Робер Гуискар в Апулия, в резултат от който настъплението на норманите на Балканския полуостров било преустановено. За решаването на тази задача били привлечени като съюзници венецианците. Макар съпротивата срещу нашествениците да продължила в Македония с променлив успех, поражението, което обединената венецианска и византийска флота нанесли на норманите през 1085 г., се оказало решаващо. Наскоро починал Р. Гуискар и сред противниците настъпили династични борби и противоречия27. Висока класа на дипломат император Алексей I Комнин проявил и в борбата против печенезите, селджукския султанат и други нападатели. Привличайки на своя страна предводителите на куманите, напредващи от север като съюзници на печенезите, той успял да обезвреди плана на нашествениците да завладеят Константинопол. С парични подкупи и щедри обещания той привлякъл на своя страна куманите, които го подпомогнали да разгроми връхлитащите варвари. В сражението през нощта на 20 април 1091 г. при Левунион — хълм, извисяващ се източно от р. Марица, кумани и ромеи избили компактната част на печенезите, а друга част взели в плен. Използвайки парични подкупи, императорът убедил селджукския султан да премахне зет си Чаха, който бил съюзник на печенезите и с тях планирал завладяването на Константинопол. Император Алексей I Комнин проявил дипломатически способности и при изглаждане на взаимоотношенията със сръбския велик жупан Вълкан, а също и с кръстоносците от Първия поход28.

Палеолозите (1261—1453), последната династия византийски императори, била принудена да провежда не толкова експанзионистична, колкото отбранителна политика. Докато спрямо нападенията на различните варвари византийските василевси се отнасяли с традиционно съзнание за превъзходство, по отношение на политическите сили, които представлявали не мнима, а реална заплаха за империята, василевсите проявявали гъвкавост и еластичност. По принцип Византия не споделяла идеята за „справедливите войни“ на Запада, нито за „Свещените войни“ на ислямските страни. Династическите бракове, които сключвали в Константинопол, били подчинени на голямата идея за запазването на мира. Неслучайно всички чуждестранни принцеси, пристигащи в Константинопол (Берта Зулцбах, Йоланта дьо Монферан, Аделаида Брауншвайхска), били кръщавани „Ирина“ („Мира“). В контекста на взаимоотношенията със Запада на преден план изпъква идеята за сключване на уния. На тази цел са подчинени визитите на византийските василевси в Западна Европа29.

Друг голям дипломат на Византия, талантлив политик, бил император Михаил VIII Палеолог (1259—1282), който успял да освободи Константинопол от латинците, осигурявайки си подкрепата на венецианските търговци. Като използвал възможностите на преговорите, василевсът успял да неутрализира могъщата антивизантийска коалиция, включваща краля на Сицилия, графа на Прованс Карло Анжуйски, латинския император Бодуен II, владетеля на Пелопонес Вилхелм Вилардуен и деспота на Епир Михаил II. Сключеният през 1267 г. в гр. Витербо договор за възстановяване на бившата Латинска империя в Константинопол бил ознаменуван с брак на сина на Бодуен II с дъщерята на Карло Анжуйски. Плановете били санкционирани от папа Климент IV (1265—1268), който благословил начинанието. Към заговора срещу Византия се присъединили царят на България Константин Асен и кралят на Сърбия Урош III. Императорът бил изправен пред сериозни, трудно преодолими изпитания.

Кръгът на средствата, методите и формите за обезсилване на антивизантийската коалиция, използвани от император Михаил VIII Палеолог, бил сравнително широк, поради което той можел да разчита на успех. Чрез брака на сина си Андроник с дъщерята на краля на Унгария Ищван V били установени съюзни отношения. Давайки извънбрачната си дъщеря Ефросина за жена на Ногай, императорът  осигурил приятелски връзки с татарите. Михаил VIII проявил стремеж да нормализира контактите си с българския цар: освободил от затвора арестувания охридски архиепископ Константин Кавасила и му разрешил да заеме отново престола. През 1272 г. със специален хрисовул дал на охридския архиепископ правото да придобие епархиите, които му били отнети от предишните василевси. На свикания от императора църковен събор в Лион за подписването на уния между двете църкви неговият логотет Георги Акрополит се заклел във вярност на Римската църква и предложил от името на императора църквите на Сърбия и България като неканонични да преминат в диоцеза на Охридската архиепископия. Мерки за изпълняването на това предложение обаче не били взети30.

Следващият бележит владетел, император Йоан V Палеолог (1341—1391), също развил разнородна дипломатическа дейност в обстановката на засилващата се османска инвазия. Сключеният брак между Андроник, сина на императора, и Кераца, дъщерята на българския цар Иван Александър, укрепил съюза между държавите. Съюзът между Византия и България срещу настъпващите османци, установен през 1356 г., не бил последван от съвместни военни акции против „неверниците“31. Това принудило император Йоан V Палеолог да търси подкрепата на Западна Европа. Делегацията, изпратена от Константинопол до папа Инокентий VI (1352—1362), депозирала послание до понтифекса с обещание императорът да признае супремацията на папския престол и в срок до половин година да обърне в католицизма поданиците на Византия срещу получаването на военна помощ в състав: 15 транспортни кораба, 5 галери, 1000 конници и 500 пехотинци. Отговорът на Инокентий VI, доброжелателен по тон, не бил последван от конкретни дела. Ето защо през пролетта на 1366 г. при засилващото се настъпление на османците император Йоан V Палеолог се отправил начело на огромна делегация за Будапеща, столицата на Унгария, от която се надявал да получи подкрепа. Крал Людовик Анжуйски (1342—1382), владетел на Полша, Хърватско и Славония, както и на Южна Италия, го посрещнал любезно, но не се съгласил да подкрепи Константинопол. Монархът декларирал, че ще подкрепи антиосманската съпротива, ако императорът приеме католическата вяра заедно с поданиците си. Загубил надежда, че ще получи помощ, императорът се отправил обратно за столицата си32.

След похода на „Зеления граф“ Амадей Савойски от 1366 г., организиран от папа Урбан V (1362—1370) с цел освобождаване на задържания във Видин император на Византия и прогонване на османците от завладените територии на Балканския полуостров, положението се променило само частично. Императорът бил освободен и се завърнал в Константинопол, но завоевателният напор на османците не бил преустановен. Усетил известна сигурна почва под краката си, Йоан V Палеолог решил незабавно да продължи преговорите с Римската курия. Към идеята за диалог с Рим се присъединил и бившият император Йоан Кантакузин. Понеже преговорите не довели до реални резултати и продължили сравнително дълго време за протичащите с шеметна бързина катастрофални събития, император Йоан V Палеолог пристигнал през август 1369 г. лично в Рим на аудиенция при папа Урбан V. Императорът изразил съгласие да приеме унията, приел да прави всякакви отстъпки. Няколко месеца по-късно, през октомври, унията била тържествено подписана, но тя нямала никакви практически последици33.

Наследникът на император Йоан V Палеолог — Мануил II Палеолог (1391—1425), даровит и далновиден държавник, проявил голяма дипломатическа активност. Отначало той признал васалната си зависимост от султан Баязид I (1389—1402), но след като установил контакти с Венецианската република, султан Баязид I обсадил Константинопол. Столицата на империята обаче останала непревзимаема. На 10 декември 1399 г. император Мануил II Палеолог започнал посещението си в страните на Западна Европа — отначало във Венеция, след това в други италиански градове-републики, където го посрещали добре, но не му оказвали реална подкрепа. След това императорът посетил кралство Франция; там прекарал в напразно очакване 4 месеца. Не получил помощ и от кралство Англия34.

Подписаните през 1439 г. във Флоренция актове на унията между Православната и Католическата църква не променили съотношението на силите в Европа35. Османската инвазия продължила.

Мощна дипломатическа школа създала Свещената Римска империя на германската нация. В обстановка на политическо разделение и разпокъсаност империята била единствената реална военнополитическа система в Западна Европа, която играела консолидираща и интегрираща роля в историческия процес, била гарант за обявяването на война и за сключването на мир36. При управлението на Франконската династия (1024—1125), а след това и династията на Хохенщауфените (1137—1254) германските монарси разполагали с относително силна власт. При успешната си външнополитическа експанзия те били улеснени от съществуващата благоприятна историческа обстановка на континента. Освен Германия, империята включвала значителни територии от Апенинския полуостров, от кралство Бургундия. Всеки новоизбран крал на Германия придобивал императорски титул след съответна интронизация от папата в Рим, където го обявявали за император на Свещената Римска империя. Още през 950 г. чешкият крал Болеслав I (935—967) признал васалната си зависимост от краля на Германия Ото I Велики (936— 973), коронован през 962 г. от папа Йоан XII за римски император.

Присъединяването на различните страни към структурата на Свещената Римска империя поначало протичало не толкова с дипломатически, колкото с военни средства. Това се отнася и за териториите на Италия, които привличали немските владетели с развитите си процъфтяващи градове, с богатствата на своите села, с красотите на земята си. След като уреждали взаимоотношенията си с местните князе, новоизбраните крале формирали армейски подразделения, с които се отправяли за Рим, за да получат от папата императорска корона. При осъществяването на плановете си властелините на Европа си осигурявали подкрепата на германските прелати и на висшия клир в Италия.

Взаимоотношенията, установени в хода на завоеванията между германци и италианци, били враждебни. Където преминела, армията на императора оставяла трупове, разруха и пепелища. Правото на инвеститура, на утвърждаване на висшите духовни лица, за което претендирали в еднаква степен папата и светските владетели, задълбочило и изострило още повече противоречията между императора и римския понтифекс. Император Хенрих III (1039—1056)37 решил да реформира църквата както в границите на Германия, така и в италианските земи. Първият въпрос, който той си поставил, бил за симонията, за продажбата на църковни звания и длъжности. Когато през 1049 г. за овакантения от Дамасий II папски трон се кандидатирали трима владетели, Хенрих III свикал църковен събор, който отстранил претендентите и избрал братовчед му, който заел престола под името Лъв IX (1049—1054).

Конфликтът за инвеститура пламнал с огромна сила при крал Хенрих IV (1056—1106)38 и папа Григорий VII Хилдебранд (1015—1085)39 — двама неравностойни противници, които в различна степен можели да отстояват своите позиции. Възползвайки се от слабия управленски опит на германския владетел (той наследил престола на баща си едва 6-годишен и регентството, което ръководело Свещената Римска империя, не било достатъчно оперативно), Григорий VII решил през 1057 г. кардиналите да избират папите. Приетият през 1059 г. декрет в този смисъл поставил край на претенциите на императора да се меси при избора и назначаването на папата. Втория удар срещу малолетния император папата нанесъл през 1059 г., когато предприел опити да ограничи влиянието на архиепископа на гр. Милано, привърженик на германския владетел.

Когато крал Хенрих IV навършил пълнолетие, той преминал в настъпление срещу могъщия, набиращ скорост духовен властелин. Той не се поколебал да назначи свой привърженик за архиепископ на Милано. Противоречията достигнали връхната си точка през 1075 г., когато папа Григорий VII Хилдебранд оповестил була, с която забранил светската инвеститура. В посланието, обнародвано по този повод, императорът квалифицира папата като „фалшив монах“. „Аз, Хенрих, крал по Божията воля, с всичките епископи ти казвам: „Върви си, върви си и бъди проклет през вековете!“ — завършва посланието си германският крал.

Папата реагирал незабавно и категорично. Свиканият през с. г. църковен събор в Рим забранил на миряни да въвеждат в сан духовни лица. Отлъчени били от Църквата петима съветници на краля. На проведения през следващата 1076 г. църковен събор във Вормс папа Григорий VII отлъчил Хенрих IV от Църквата и освободил поданиците му от всякакви задължения към него като владетел на страната им. Противниците на крал Хенрих IV проявили готовност да го детронират, ако не получи опрощение от папата. Междувременно те отправили до Григорий VII покана да присъства на църковния събор в Аугсбург, който било запланувано да се свика през зимата, за да се занимае с делото на изпадналия в немилост владетел. Това подтикнало краля към отчаяна, но единствено възможна постъпка. При неимоверно тежки условия през зимата на 1077 г. заедно със семейството — съпругата и малкия си син— той преминал Алпите и пристигнал в Каноса, за да моли папата да му прости греховете.

Историците на Католическата църква описват с най-големи подробности следващия ход на събитията: унизителната среща в замъка Каноса, целуването на папския чехъл и пр. Но те пестеливо премълчават как след това крал Хенрих IV разгромил своите противвници в Германия и начело на внушителна армия се отправил за Италия. Изплашен до смърт от неравната среща с германския крал, папа Григорий VII в паническо бягство пристигнал в Палермо, след като норманите отказали да му се притекат на помощ. Той умрял в изгнание, без да може да се завърне във вечния град. Навлязъл победоносно в Рим, крал Хенрих IV организирал избора на нов папа — Климент III (1080—1100). През 1084 г. папата го увенчал с императорска корона.

Синът на император Хенрих IV, Хенрих V (1106—1125), преустановил конфликта с Папския престол. След като сключил конкордат във Вормс през 1122 г., било постигнато компромисно съгласие за инвеститурата: императорът се отказвал от светската инвеститура, а запазвал правото да предава на новоизбрания прелат символите на административната власт. Следващият владетел, Лотар II Сиплинбургски (1125—1137), прекарал дълго време в Италия, оказвайки подкрепа на папа Инокентий (1130—1143) в борбата му срещу норманите. Това отслабило влиянието му в Германия и засилило децентралистичните тенденции в страната. Новият владетел Конрад III Хохенщауфен (1138—1152) поставил началото на едноименната династия. Без да може да придобие императорска корона, той се включил във Втория кръстоносен поход (1147—1190). Обезпокоен от бунта на херцога на Саксония, Конрад III трябвало да се завърне преждевременно в Германия. След като укротил недоволството на непокорния аристократ и установил мирни отношения с него, владетелят организирал от 1149—1152 г. завоевателни походи в Италия. За управление на завладените италиански територии германците създали специализирани административни структури. Отначало била открита длъжността канцлер, след това — пфалцграф, и накрая— посланик на императора. Фридрих I Барбароса (1152—1190), движен от желанието да придобие императорска корона, през 1154 г. провел първия поход за покоряването на Италия и защитил интересите на застрашения от римското гражданство папа Адриан IV (1154—1159). В знак на признателност през 1155 г. папата го коронясал за император на Свещената Римска империя. Поставяйки своите чиновници в завладените градове на Ломбардия, той назначил начело на градовете подести. В Арелат администрацията се оглавявала от наместници. От 1229 г. бил основан редовен викариат. По такъв начин императорите на Свещената Римска империя превръщали завладените италиански земи в свой домен. С други думи, духовната власт на папите се оказала зависима от светската власт на немските императори.

Враждуващите страни обаче не се примирили със съществуващото положение и търсели начини за изменение на съотношението на силите. Самият Фридрих Барбароса живеел със съзнанието, че е законен приемник на Римската империя — на Западната, от една страна, и на Източната — от друга. В посланието, което му изпратил императорът на Византия, той се титулувал „Римски император“, а на Барбароса признавал единствено званието „крал на Алемания“. Фридрих Барбароса не приемал Византия като наследница на Римската империя, а я определял като „кралство Гърция“ (regnum Graeciae).

Римската курия ангажирала цялата политическа и военна мощ на папската дипломация срещу домогванията на Фридрих Барбароса в Италия, докато императорът освен военни походи можел най-много да организира избирането на нови, удобни за него папи, които в Рим назовавали „антипапи“ или „лъжепапи“, „еретици“ и пр. В отговор на кръвопролитията и разрушенията на германските рицари през 1167 г. възникнала известната „Ломбардска лига“, включваща освен Папския престол, република Венеция и кралство Сицилия, а Византийската империя ѝ оказвала финансова подкрепа. В кръвопролитната битка при Леняно на 29 май 1176 г. император Фридрих Барбароса претърпял катастрофално поражение. Ранен по време на сраженията, той се спасил с позорно бягство.

Императорът бил призован да се яви на заседанията на свикания през 1182 г. от победителите конгрес във Венеция като ответник. В присъствието на пълномощници на краля на Сицилия, на представители на италианските градове, извоювали победата, на лично негови делегати императорът паднал на колене пред папа Луций III (1181—1185) и смирено целунал обувките му. В преговорите, които започнали, участвали 7 кардинали, пълномощници на папата, 7 представители на италианските градове и 7 делегати на императора. Исканията на папа Луций III били удовлетворени напълно, но разговорите с делегатите на ломбардските градове се проточили и приключили едва през следващата (1183) година с подписването на договора в Констанц. По силата на постигнатото разбирателство император Фридрих Барбароса трябвало да се откаже от претенциите си спрямо Италия. По същество клаузите на договора представлявали капитулация на империята пред силата на организираната италианска общност.

Това принудило императора да насочи вниманието си на Изток, за да постигне плановете, които преследвал. Фридрих Барбароса оглавил Третия кръстоносен поход (1189—1192) заедно с Филип II Август, крал на Франция, и Ричард I Лъвското сърце, крал на Англия. Предвиждало се преминаването на немските рицари през Балканския полуостров, поради което император Исак I Ангел (1185—1195) изпратил делегация в Нюрнберг, която пристигнала благополучно там през есента на 1188 г. и сключила споразумение. По силата на споразумението Византия поемала задължението да гарантира изхранването и преминаването на кръстоносците на Изток. Въпреки че декларирал добрите си чувства спрямо византийския император, император Фридрих Барбароса установил връзки с враговете на Византия — великия жупан на Сърбия Стефан Неман и българския цар Петър. Преминавайки през земите на Балканския полуостров, немските рицари ограбвали населението и се държали враждебно спрямо византийците. Поради това правителството на Византия сключило през юни 1189 г. мирен договор със султан Салах ад-Дин40.

След като император Фридрих Барбароса се удавил в р. Алеф, Киликия, немските рицари, останали без главнокомандващ, се завърнали в родината си.

Под непосредственото ръководство на император Фридрих Барбароса на църковния събор в Майнц (1189 г.) за император на Свещената Римска империя бил избран неговият син Хенрих VI (1190—1197). Новият владетел успял да стабилизира своята власт и да разшири границите на държавата. В сражение при Катаня той разгромил армията на владетеля на кралство Сицилия Танкред и присъединил към империята земите на победения монарх. За да укрепи още повече позициите на династията, Хенрих VI успял да прокара решение на събора в Майнц през 1196 г. императорската корона да преминава по наследство. Така след неговата смърт през 1197 г. короната била наследена от невръстния му син Фридрих II (1214 - 1250), който пребивавал в Палермо. До навършването на неговото пълнолетие управлявали Филип Швабски (1197—1208), избран за император, и Ото IV Брауншвайгски (1209—1218), незаконен император, отлъчен от папата, поради което сключил съюз с английския крал Джон Безземни (1199—1216) срещу Филип II Август, краля на Франция. Претърпял поражение в битката при Бувине, Ото IV загубил влияние, но продължил да управлява до своята смърт.

Фридрих II Хохенщауфен придобил императорската корона с подкрепата на папа Инокентий III (1198—1216) и като негов васал дал клетва да се включи в кръстоносен поход за освобождаването на Божия гроб от неверниците. В историята се утвърждава като един от най-интелигентните дипломати на Средновековието. Бил и талантлив владетел. Върху неговото формиране определено влияние упражнили юдаизмът, християнството и ислямът, но той израснал като убеден скептик и еретик, разкрепостен от догмите на Църквата. Понеже искал да превърне Италия в придатък на Свещената Римска империя, в неин център, Фридрих II предизвикал ненавистта на Римския папски двор. Движен от желанието да запази позициите си, той предоставял бенефиции на херцозите в Германия и магнатите в Италия. Това предизвикало огромно недоволство сред поданиците му. Поради обстоятелството, че провеждал политика на постоянно увеличаване на своята власт и на непрекъснато обогатяване, папа Григорий (1227—1241) го ненавиждал непримиримо. Омразата му се засилвала и от това, че императорът не изпълнил обещанието си да се отправи на кръстоносен поход. Провел кръстоносен поход (1228—1229), за да завладее Ерусалим. На църковния събор в Лион през 1245 г. папата го отлъчил от Църквата. Срещу него бил организиран кръстоносен поход. По време на кръвопролитната война, заляла Германия, императорът неочаквано починал.

Междувременно императорската корона се превърнала от наследствено-изборна в изборна. Князете избиратели, курфюрстите, придобили правото да избират император. Привилегията на папата да коронясва отпаднала. Император Карл IV (1346—1378) обнародвал през 1355 г. известната „Златна була“ — специална грамота със златен печат, която регулирала избирането на императора. В заседание на Райхстага курфюрстите, князете електори, в състав от 7 души, извършвали избора. В състава на избирателите влизали архиепископите на Кьолн, Майнц, Трир, кралят на Чехия, пфалцграфът на Рейн, херцогът на Саксония и маркграфът на Бранденбург. Курфюрстите имали правото, определено в „Златна була“, да детронират императора.

Карл IV преместил столицата в Прага, ръководен от желанието да превърне този град в най-привлекателната столица на Европа. През 1348 г. той открил първия университет в империята. Разпоредил се да бъде завършена бляскавата катедрала „Св. Вит“. Владетел с далновиден поглед, той поканил в Прага историци, които да подготвят история на кралство Бохемия. На 6 януари 1355 г. пристигнал в Рим, за да бъде коронован за крал, а на 5 април бил интронизиран за император на Свещената Римска империя.

При управлението на Люксембургите (от 1308 — с известни прекъсвания до 1437 г.) и на Хабсбургите (1438—1806) дипломатическата дейност на империята протичала с неравномерна активност. Във вътрешнополитическо отношение продължила асимилацията на Източна Прибалтика, понемчването на полабските и прибалтийските славяни, колонизацията на Прусия. От империята отпаднали швейцарските кантони и през 1291 г. се образувала федерация Швейцария, отстояваща своята независимост. При Сигизмунд Люксембургски, крал на Чехия от 1436 г., на Унгария от 1387 г. и император (1410—1437) влиянието на империята нараснало. Този владетел искал да създаде могъща империя. Затова подобрил отношенията си с Папския престол и подпомагал борбите за укрепване единството на Католическата църква. Още като крал той участвал в кръстоносен поход срещу османците. Крал Сигизмунд оглавил съюзените армии на Западна Европа, обединяващи подразделение рицари от кралство Франция под пряката команда на бургундския дук, бойни части от Германия, Англия, Полша и Венеция. Войската, която тръгнала на Изток през пролетта на 1396 г., възлизала на около 60 000 души. Посрещнати като спасители от българското население, кръстоносците дебаркирали при Видин, след това преминали Оряхово и продължили към вътрешността. На 25 септември 1396 г. в битката при Никопол армията на кръстоносците претърпяла катастрофално поражение41. Намерил спасение в една галера, плавайки по Дунав и през Черно море, крал Сигизмунд достигнал до Константинопол, а оттам благополучно се върнал в Унгария.

Крал Сигизмунд се присъединил към плановете на Католическата църква да смаже еретическите учения и движения. Той положил много усилия да ликвидира разкола в средите на духовенството. През есента на 1413 г. кралят се обърнал към целия християнски свят, за да го осведоми за свикването на вселенски събор в швейцарския град Констанц. Малко по-късно, през декември 1413 г., папа Йоан XXIII (1410—1415) оповестил дневния ред на събора: 1) преодоляване на „Великия разкол“; 2) реформиране на Църквата и 3) преодоляване на ересите. При провеждането на събора крал Сигизмунд взел най-дейно участие. След осъждането на Ян Хус на изгаряне на клада новият папа Мартин V (1417—1431) и император Сигизмунд организирали от 1420 до 1431 г. пет кръстоносни похода за смазване на хусисткото движение, които обаче завършили без успех.

Смъртта на император Сигизмунд отбелязала края на Люксембургската династия. Короната преминала в ръцете на Хабсбургския дом, при което била запазена изборната практика, но се взимали мерки за гарантиране на наследствеността. Настъпил период на упадък на Свещената Римска империя на германската нация, протичащ неудържимо при император Фридрих III (1440—1493). От империята се отделили и извоювали независимост Унгария (1456 г.) и Бохемия (1457 г.). През 1466 г. Тевтонският орден претърпял поражение в борбата с краля на Полша и се принудил да признае васалната си зависимост. Франция присъединила Прованс. Кралство Дания сложило ръка на Шлезвиг-Холщайн. За да укрепи положението, император Фридрих III решил да установи дипломатически отношения с Русия. Той предложил на великия московски княз Иван III Василиевич (1462—1505) да бъде сключен брак между сина му Максимилиан и дъщерята на княза. Предложението обаче било отхвърлено.

В хода на събитията Свещената Римска империя не само че не рухнала, но към края на XV в. успяла да възстанови властта си върху част от районите, които загубила. Австрия, завладяна от унгарския владетел Матиаш Корвин, била отново присъединена към именията на Хабсбургите. В резултат от брака между Мария Бургундска и Максимилиан Хабсбург (1493—1519), който наследил престола на империята, било присъединено кралство Бургундия и Франш-Конте. В границите на империята отново влязла и Нидерландия.

През XIV—XV в. Свещената Римска империя на германската нация променила в редица отношения своята стратегия и тактика. Това се обуславяло както от кризата, в която навлязла коалицията, така и от ценностната ориентация на Хабсбургите, които променили приоритетите в управлението. Макар да възникнали единно съдопроизводство, единни мерки и теглилки, обща монетна система, Германия трудно изграждала централизацията на държавната система. Князете задълбочавали децентрализацията, като най-силните от тях превърнали своите резиденции в столици на управляваните от тях региони: в Бавария — Мюнхен, в Пфалц — Хайделберг, във Вюртенберг — Щутгарт. Градовете се обединявали в съюзи. Северногерманските градове провеждали търговските връзки с Дания, Швеция и Норвегия, с Англия и Нидерландия, с Русия. Търговски кантори на Ханзанския съюз функционирали в Лондон, Стокхолм, Брюге, Берген, Каунас, Новгород.

Свои особености придобила дипломацията на Римокатолическата църква, установена с Православната църква, респективно с патриаршията в Константинопол и в другите центрове на Изтока. След злополучната схизма от 1054 г.42, предизвикала непоправим разрив между двете църкви, папата и патриархът започнали да се отнасят един към друг като непримирими противници. Православният Изток и католическият Запад заживели с убеждението, че са не само различни, но и противоположни светове. За католиците православните били „схизматици“, а за православните католиците били „еретици“, „латинци“, „отцепници“.

Междувременно ролята на Католическата църква в международните отношения неимоверно нараснала. Това се отнася особено за периода, настъпил след понтификата на папа Григорий VII Хилдебранд. Засилило се движението на делегации на Римския папски двор до владетелите на отделните държави, които от своя страна делегирали свои пратеничества до духовния център на Западния свят. Макар тези делегации да не притежавали дипломатически характер в действителния смисъл на понятието, те играели важна роля в междудържавните взаимоотношения.

Един внимателен анализ на документацията дава основание да се стигне до заключението, че римският папа се ръководел от съзнанието, че е върховен ръководител на Християнската църква, комуто следва да се подчинява Източната православна църква. Присъединяването на църквите в България и Сърбия обаче укрепило позициите на патриарха в Константинопол, поради което той проявявал непримиримост в отстояване платформата на Изтока. Различията прераствали в противоречия. Папският престол проявявал открити претенции да възстанови своята власт в Апулия и Калабрия, които се намирали под протектората на Византийската империя. Възникнал конфликт за господство в Далмация и Истрия. Римският папа и константинополският патриарх се сблъскали относно ориентацията на църквата в Киевска Рус. Римската курия предявявала претенции за диоцеза на антиохийския патриарх.

Римският папски двор решил да постигне своите цели за установяване господство в Изтока чрез провеждането на униатска политика. От своя страна императорите на Византия, когато изпадали в затруднение, сами изразявали готовност да признаят върховенството на папата, за да си осигурят неговата подкрепа. След като през 1071 г. норманите завладели гр. Бари — последната опора на империята на Апенинския полуостров, император Михаил VII Дука (1071—1078) изразил готовност пред папа Григорий VII Хилдебранд между двете църкви да бъде подписана уния43. Замислите на императора обаче не можели да се осъществят.

Кръстоносната политика на папа Григорий VII била свързана с желанието му да привлече византийския император на своя страна и да подчини Православната църква. За тази цел той започнал преговори с император Михаил VII, който след поражението при Манцикерт бил в тежко положение. Намеренията на папата да принуди схизматиците да признаят неговата върховна власт били посрещнати на нож в Константинопол и идеята за сключването на уния пропаднала44.

Опит да разшири влиянието на Католическата църква направил и папа Пасхалий II (1099—1118) през ноември 1112 г., когато изпратил легати начело с Амалфийския епископ Мавр при императора на Византия Алексей Комнин (1081—1118). Епископът предал на императора послание с предложение да бъдат съединени двете църкви, като патриархът на Константинопол признае върховната власт на римския първосвещеник — папата45. Надеждите на папата да покори духовно Източната църква и този път не се оправдали. Вероятно папата разчитал на натиска, който кръстоносците можели да упражнят върху императора и патриарха, но Църквата в Константинопол и нейният предстоятел не се поддали на заплахата на рицарите от Западна Европа.

Когато папа Александър III (1159—1181) пристигнал през пролетта на 1170 г. в гр. Верули, при него дошли пратеници на император Мануил Комнин (1143—1180). Задачата на делегатите била да водят преговори за уния между Рим и Константинопол, но разбирателство не било постигнато. Според сведенията на Макарий Анкирски папа Александър III изпратил в Константинопол легатите Варлаам и Акиндин, за да отправят искането на папата Източната църква да бъде подчинена на Рим46. Отговорът, който дал патриарх Михаил Анхиалски (1169—1177), бил категорично отрицателен. За разлика от него император Мануил Комнин изявил желание да постигне споразумение с папата47. Намерението му било продиктувано от несъмнени политически мотиви. Понеже гласът му прозвучал изолирано, той бил принуден да отстъпи, след като православният събор, свикан от патриарха, анатемосал Александър III и решил да го отлъчи заедно с неговите последователи от Църквата и да го обяви за еретик48. Това не попречило на папата да се изкаже за възстановяване единството на църквите на Третия Латерански църковен събор през 1179 г., но практически резултати не били постигнати.

В обстановката, създадена от победите на рицарите от IV кръстоносен поход в Константинопол, папа Инокентий III (1198—1216) благословил кръстоносците и ги нарекъл апостоли на „истинската вяра“ в борбата против „еретиците-схизматици“. От своя страна самите кръстоносци обявили папа Инокентий III за възглавител на завоеванията и му отправили покана лично да пристигне в Константинопол, за да постави първия камък на новата, „окончателно обединена християнска църква“49. Папата решил да не пътува за Константинопол, но изпратил до там кардиналите Петър и Бенедикт, за да проведат преговори за сключването на уния в църквата „Св. София“ в столицата на Византия. Разговорите обаче не довели до положителни резултати50.

Неуспешните опити да постигне единство на църквите под патронажа на Римската църква не отчаяли амбициозния духовен властелин и той продължил с неуморни усилия да преследва поставената цел. Завършилият без всякакъв успех първи опит за преговори през 1204 г. продължил следващата 1205 г. Римският папски двор изпратил група амбициозни легати. В резултат от новите акции на католическите мисионери само малка част от православните духовници положили клетва за вярност към Католическата църква. Друга част изразявала открито несъгласие, трета част била принудена да избяга в чужбина. В двореца на българския цар Калоян (1196—1207) намерил пристан патриарх Йоан X Каматир (1198—1208), а някои представители на епископата се добрали до Теодор I Ласкарис (1208—1222), император на Никейската империя. Понеже преговорите между представителите на двете църкви протичали трудно, папа Инокентий III се принудил да предложи на императора да бъде свикан събор в Никея за уреждане на въпроса. Папа Инокентий изразил готовност да приеме всички предложения на православните, ако го признаят за върховен глава на християнската църква и му се подчинят. Поради обстоятелството, че православните не приели исканията на папата, направените предложения пропаднали.

Натискът продължил в още по-изострени форми. През 1213 г. папата изпратил в Константинопол легата кардинал Пелагий Испански, който бил натоварен със задачата на всяка цена и с всички възможни средства да гарантира окончателната победа на католицизма. И кардиналът пристъпил към пълното подчиняване на Православната църква: непокорните избивал или изпращал в затворите, затварял черкви и манастири, конфискувал имущества51.

Дипломат от висока класа, папа Инокентий III влязъл в равностойно единоборство с българския цар Калоян (1196—1207)52, който искал да легализира териториалните придобивки с авторитетната санкция на могъщия предстоятел на Римската църква. Този папа, един от най-талантливите в историята на католицизма, оценявал по достойнство мястото и ролята на царство България в Източния свят, поради което изпратил в края на 1199 г. писмо до българския цар Калоян с предложение да признае върховната власт на Католическата църква. Цар Калоян проявил недоверие спрямо направеното предложение, но в края на краищата оценил перспективността на предлагания диалог. Кореспонденцията между римския папа Инокентий III и цар Калоян, поддържана в продължение на 5 години, разкрива високите дипломатически качества на двамата опоненти, равнището на тяхната стратегия и тактика.

С аргументи от различно естество цар Калоян маркирал условията за сключването на унията, обосновавал историческите си права да притежава царска корона. Доказателствата, които той привеждал — исторически, библейски и др., — убедили папа Инокентий III в законния характер на българската владетелска институция и в несъстоятелността на претенциите на унгарския крал Емерих върху българските земи въз основа на твърденията, че българският цар бил схизматик. Това се вижда от обстоятелството, че сам папата убеждавал унгарския монарх, че „двамата братя Петър и Йоаниций, произхождащи от рода на предишните царе, започнаха не толкова да завземат, колкото да възвръщат земите на своите бащи, така че в един ден спечелиха чудна победа над големи владетели и безбройни народи“53.

Преговорите достигнали връхната си точка през 1203 г., когато цар Калоян поставил въпроса за патриаршеското достойнство на търновския митрополит. Наред с претенциите за „корона и достойнство“, той аспирирал за патриаршеска институция. За да активизира папата, Калоян подчертавал, че след като византийците научили за контактите между двамата, изпратили при него делегат, който казал: „Ела при нас, ще те коронясаме за цар и ще ти поставим патриарх, защото царство без патриарх не бива“ (sine patriarcha non staret)54. Информацията, която подавал цар Калоян, не останала без последици. Специалният пратеник на папа Инокентий III кардинал Лъв пристигнал в столицата на царство България Търновград и на 8 ноември 1204 г. извършил коронацията на българския владетел. Търновският архиепископ Василий получил палиум. Папският престол признал титула „крал“ на Калоян, а на архиепископ Василий — йерархическото звание „примас“. Важното в случая не е това, че Калоян продължавал да се титулува „император“, а легитимирането му като законен владетел в системата на монарсите в Европа. Друг е въпросът, дали и доколко унията имала формален характер. С акта на унията българският владетел постигнал блестяща дипломатическа победа55.

Претенциите на папа Инокентий III за каноническо оформяне на супремацията на Римската църква, за нейната световна историческа роля били оформени в решенията на IV Латерански църковен събор през ноември 1215 г. В заседанията на събора участвали 71 примаси, 412 епископи, 800 прелати и абати, както и голям брой представители на светската аристокрация. Латинските патриарси на Константинопол, Ерусалим и Антиохия, които присъствали на събора, трябвало да признаят официално супремацията на римския понтифекс. Провъзгласена била пълната победа на папската власт над страните на Изтока. Забранявало се на православните епископи да прекръщават латинците там, където имало латински епископи. Патриарсите на Константинопол, Александрия, Антиохия и Ерусалим трябвало да получат палиум (знак за архиепископско достойнство) от римския папа. Било решено Римската църква да заеме първо място сред църквите на християнския свят: „След Римската църква, майката и наставницата на всички вярващи, да заема първо място Константинополската църква, Александрийската — второ, Антиохийската — трето, и Ерусалимската — четвърто.“56

Решенията на събора обаче не можели да бъдат приведени в изпълнение. Плановете на папата Католическата църква да се наложи и да заема първо място там, където побеждавали кръстоносците, не можели да се реализират. Макар да положила много усилия и да нанесла големи поражения на православието, влиянието на Римската курия на Изток било ограничено и властвало в сравнително малки територии57.

Османската опасност, надвиснала над Византия, подтикнала император Йоан V Палеолог (1341—1391) да търси сближение с Римската църква. През 1343 г. в писмо до папа Климент VI (1342—1352) той изразил своята преданост спрямо Римската църква и отправил молба да бъде подпомогнат в борбата срещу турците. Папата изразил готовност да подпомогне Византия при положение, че се сключи уния. Като съимператор на младия Йоан V Палеолог, Йоан Кантакузин започнал преговори с папа Климент VI, препоръчал да се свика вселенски събор, на който да се приеме точно изповедание на вярата. Понеже папата починал преждевременно, Йоан V Палеолог бил принуден да ускори процеса на съюзяването. Пристигнал в Рим през 1369 г., той приел католическата вяра. Установявайки контакти с папа Урбан V (1367—1370), императорът дал обещание да въведе унията във Византия. В империята обаче той не успял да изпълни обещанията си, защото населението оказало сериозна съпротива58. Силен протест изразил и Калист — патриарх на Константинопол.

Нов опит за сключване на уния направил император Мануил II Палеолог. През 1417 г. той изпратил голяма делегация на църковния събор в Констанц (1414—1418)59, за да преговаря за съединението на църквите. В състава на делегацията били включени 19 архиереи и множество сановници. Предполага се, че тя била ръководена от патриарх Йосиф II (1416—1439)60. Делегацията предала на папа Мартин V (1417—1431) предложението на императора да се свика вселенски събор в Константинопол, който да обяви съединението на църквите. Условията, които папа Мартин V поставил, обаче не били приети от делегацията на империята. Поради това съборът не бил свикан.

Следващият папа, Евгений IV (1431—1447), отправил покана до император Мануил II да изпрати делегати на църковния събор в Базел през 1431 г. За председател на събора папата утвърдил кардинал Юлиан Цезарини. Още след откриването на събора делегатите приели теорията за върховната власт на църковните събори над решенията на папите, поради което Евгений IV решил да го разпусне. Кардинал Цезарини обаче отказал да изпълни височайшите разпоредби и понтифексът се оказал изолиран. На страната на делегатите на събора застанали голяма част от владетелите на Европа и ректорите на големите университети. Притиснат от европейското обществено мнение, на 15 декември 1433 г. папа Евгений IV се отказал от решението си да разпусне събора и той продължил своята работа.

Идеята за свикването на събора, който трябвало да обедини Православната и Католическата църква, се обсъждала и през 1437 г. През 1438 г. папата пренесъл заседанията на събора във Ферара. Делегатите на събора в Базел решили да свалят папа Евгений IV от престола и да го обявят за еретик. На негово място избрали папа Феликс V (1439/1440—1449), влязъл в историята с прозвището „антипапа“. От своя страна император Йоан VIII Палеолог (1425— 1448), който заел престола след смъртта на баща си Мануил II, решил да се ориентира към папа Евгений IV. През 1437 г. той сформирал голяма делегация от около 700 души начело с патриарха на Константинопол Йосиф II. В нея били включени 20 митрополити, презвитери, дякони, теолози61. Унията между двете църкви била подписана под натиска на дипломатическата стратегия на императора, стремящ се да обедини духовните сили на Европа за борба против завоевателите. Патриарх Йосиф II, който бил вече в напреднала възраст, починал преди да приключат преговорите. Актът на унията бил прочетен тържествено на 6 юли 1439 г. по време на литургията, извършена от латински и православни духовници62.

Понеже не бил убеден в ефективността на взетите решения, папа Евгений IV предложил незабавно да бъде избран във Флоренция нов патриарх на Константинопол, но императорът, който бил убеден привърженик на унията, поискал сам да реши въпроса за бъдещия предстоятел на църквата в столицата на Византия. За патриарх бил интронизиран Митрофан Кизички (1440—1443), привърженик на унията. Патриарх Митрофан започнал да сваля православните митрополити и да ги заменя с униати, но срещнал упорита съпротива. Не били посрещнати доброжелателно и усилията на следващия патриарх — Григорий III Мама (1445—1450), да наложи решенията на събора във Флоренция, поради което той бил принуден да напусне катедрата и да се спасява с бягство в Рим.

Като средство за организиране на съпротивата на Европа срещу настъпването на османците идеята за унията била издигната и от последния император на Византия Константин XI Палеолог (1448—1453). Той откликнал на папското предложение за прилагане Флорентинската уния в Константинопол и посрещнал тържествено папския легат кардинал Исидор, бивш православен митрополит на Москва, който приел католицизма, и му разрешил да прокламира унията на 12 декември 1452 г. в църквата „Св. София“. Гражданството на столицата обаче не приело католицизма. Настроението на населението изразил Лука Нотарас с думите: „По-добре турска чалма, отколкото папска тиара.“

Междувременно настъпили промени в равновесието на основните сили в Западна Европа. На преден план в мащабите на континента изпъкнали противоречията между двете могъщи държави — Франция и Англия, намерили връхната си точка в Стогодишната война (1337—1453). Кралство Франция още при управлението на последните Капетинги (978—1108) преодоляло децентрализацията и укрепило властта на монархията. В резултат от успешни бракове кралете Анри I (1031-1060), Филип I (1050-1108), Луи VI (1108— 1137) и Луи VII (1137—1180) успели да ликвидират непокорството на васалите и да създадат предпоставките за победата на съсловно-представителната монархия. Основа за просперитета образувало разширяването на кралския домен, превърнал се в най-богатото, плодородно и обширно сеньориално имение, обхванало земите по течението на реките Сена и Лоара63. Между системата от градове, разположени в кралския домен, се откроявал Париж, превърнал се в център на икономическия, обществения, политическия и духовно-културния живот на Франция. Крал Луи VI удвоил владенията на кралството чрез брака на сина си с графинята на Аквитания Алиенора, която наследила територията между Лоара и Пиренеите. Присъединен бил Лангедок, а през 1308 до 1309 г. — графство Ангулем, а също и Марш. Сериозен опит за обединяването на Франция направил крал Филип II Огюст (1180-1223), който отнел от Плантагенетите Нормандия, Анжу, Турен, част от Пуату, устията на реките Сена и Лоара. Неговото управление поставило началото на могъществото на френската монархическа институция.

Междудържавната роля на кралство Франция нараснала през 1154 г., когато графът на Анжу Анри заел кралския престол в Англия като Хенри II (1154-1189). Династията на Плантагенетите в Англия (1154—1399) влязла в историята на Британския остров. При продължителното управление на крал Луи IX Свети (1226—1270) френската дипломация завоювала значителни успехи. Към кралството били присъединени южната част на Пуату и западната част на Лангедок с гр. Тулуза, провинцията Аверн. В резултат от сключването на известния Парижки мирен договор с краля на Англия Хенри III (1216—1272) Англия се отказала официално от претенциите си върху провинциите Нормандия и Анжу. Крал Хенри III запазил за себе си само Аквитания, но вече като васал на френския владетел. Под патронажа на крал Луи IX Свети били проведени двата кръстоносни похода — предпоследният, седми поред (1248 г.), и последният, осмият (1270 г.). Като участвал в седмия поход, кралят възглавил основния състав на кръстоносната армия, включваща главно френски рицари. Той се надявал да укрепи позициите на Франция в Северна Африка. В осмия поход кралят намерил своята смърт, покосен от чума. Слязъл от сцената на историята един от най-силните владетели на Франция, голям дипломат.

Друг бележит дипломат бил крал Филип IV Хубави (1285-1314). Той се оженил за Жана Наварска (1273—1304), присъединил графство Шампан, прочуто със своите богатства. След като придобил кралство Навара, той сложил ръка на Лионска област заедно с гр. Лион. По-късно, от 1302 до 1305 г., покорил Фландрия. В конфликта с папа Бонифаций VIII (1294-1303), опрян на подкрепата на аристокрацията, гражданството и част от клира, той излязъл победител. При неговото управление следващият папа, Климент V (1305—1314), преместил папската резиденция от Рим в Авиньон. Настъпил 70-годишният Авиньонски плен на папите (1309—1378). Процесът срещу Ордена на тамплиерите (1307—1312) осъдил на смърт „великия майстор“, а имуществото на братята било конфискувано.

Крал Филип VI Валоа (1328—1350) обогатил земите на короната с провинцията Дофине, разположена в югоизточната половина на страната. В резултат от редица причини — борбата за югозападните земи на Франция, смятани за английски владения — противоречията между Франция и Англия се изострили. Като внук на владетеля на Франция Филип IV, кралят на Англия Едуард III (1327—1377) претендирал за френския престол. Смъртта на крал Шарл IV през 1328 г., последният представител на Капетингите, подтикнала крал Едуард III, племенник на покойника по майчина линия, да претендира за овакантения трон. Аристокрацията обаче избрала Филип VI Валоа. Това дало достатъчни основания на английския владетел да предприеме бойни действия срещу Франция.

В хода на Стогодишната война (1337—1453), протекла с променлив успех, се сблъскали дипломатическите школи на двете страни. Англичаните първоначално побеждавали, но после френската армия се стабилизирала. През 1360 г. воюващите страни сключили изгоден за кралство Англия мир в Бретини. В ръцете на победителите преминали Кале и земите, простиращи се от течението на р. Лоара до масивите на Пиренеите. Франция успяла да се стабилизира при крал Шарл V (1364—1380). През времето от 1369 до 1396 г. под командата на военачалника Дюгеклен френската армия освободила Нормандия, Поату и Гиен и изтласкала английските подразделения по тясната ивица на крайбрежието. През 1415 г. крал Шарл VI (1380—1422) бил принуден да подпише унизителен договор. По силата на споразумението в Троа от 1420 г. Франция и Англия се обединили в едно кралство. Постигнато било съгласие след смъртта на крал Шарл VI престолът да се наследи от Хенри V (зет на френския владетел). Престолонаследникът на Франция бил лишен от правата си. Когато Шарл VI и Хенри V, кралят на Англия, починали през 1422 г., за крал на двете страни бил избран десетмесечният Хенри VI, син на Хенри V, крал на Англия. Новият владетел крал Шарл VII (1422—1461) ликвидирал разединението, укрепил централизацията на държавния апарат.

Стогодишната война завършила през 1453 г. Не бил подписан мирен договор. Франция била разорена, но английската армия била изтласкана от страната. В ръцете на англичаните останало само пристанището Кале. Обединението на Франция успял да осъществи крал Луи XII (1461-1483). Великолепен дипломат, той си служел с шпиони, подкупи, злато, обещания. Поради интригите, които плетял в цяла Европа, един съвременник го нарича „световен паяк (araignée universelle). Той изпращал многобройни дипломатически мисии в редица страни. Това принудило европейските държави, с които установявал контакти, да изграждат свои дипломатически служби. Разгромявайки графа на Бургундия Шарл Смели, крал Луи XII обхванал в пределите на Франция графство Бургундия. Окончателното обединяване на Франция приключил крал Шарл VIII (1483—1498). Посредством брака си с последната престолонаследничка на графство Бретан той присъединил графството към Франция. Превърнато в първостепенна централизирана държава, кралство Франция се наложило като най-силна монархия в Европа.

Италианската дипломация, реализирана във и чрез обществената акивност на градовете-държави Венеция, Генуа, Милано, Флоренция и др., установила оживени междуконтинентални и международни контакти. Приема се, че Италия е люлка на дипломацията през Средните векове, а чрез тях и на новото време. Още през XIII в. във Венеция били обнародвани закони за представянето на дипломатите в чуждите държави, за тяхното поведение, за подготовката на отчетите, които трябвало да дават след завръщането си в родината, и пр.64 Според някои изследователи концепцията за суверенитета на посланиците произхожда от Италия и по-специално от декрета на папа Инокентий III „Per venerabilem“, с който са въведени в употреба основните принципи на държавния суверенитет65.

Понеже италианските градове-републики провеждали активна търговска дейност в Европа и страните на Близкия изток, те трябвало да създадат служби, консулати. Организирайки консулски служби, представители на Венеция, Генуа, Пиза и др. гарантирали не само сигурността, но и интересите на сънародниците си. По време на кръстоносните походи търговците на италианските градове-републики създали специални колонии в Ерусалимското кралство, графство Триполи, княжество Антиохия. Още преди кръстоносните походи в Константинопол били основани италиански колонии. Ръководителят на Венеция, наричан байло, изпълнявал функциите на посланик. Освен в Константинопол венецианците основали фактории в Александрия, а търговци на Генуа, Пиза и Монпелие учредили консулства в Кипър66.

Дипломацията в Италия се развила до такава степен, че някои градове-републики, като Флоренция, започнали да изнасят дипломати за другите държави на Европа. При организирания през 1300 г. от папа Бонифаций VIII юбилей в Рим пристигнали многобройни пратеници на различни държави и градове. Между тях имало 12 флорентинци, които изпълнявали функции на дипломати на Англия, Сицилия, Франция, Унгария.

Венеция, която монополизирала търговията по Адриатическо море, Средиземноморието, Изтока, успяла да обвърже здраво за своята кауза Византийската империя, островния архипелаг на Егейско море, Сирия и Египет. По форма на управление олигархическа република, тя разполагала с огромен флот, възлизащ на 3000 търговски кораба с екипаж от 20 000 моряци, които комуникирали с Испания, Португалия, Франция, Англия, Нидерландия. Венеция излъчила цяла плеяда блестящи дипломати от категорията на дожа Енрико Дандоло и на Франциско Сфорца, който въвел френския крал Луи XI в тайните на дипломацията. В нея възникнала и се формирала специализирана дипломатическа школа, упражняваща въздействие не само в Европа, но и в страните на Изтока. Тя довела до съвършенство методите на византийската дипломация — подкуп, шпионаж, предателство, вероломство, лицемерие, прелъстяване, убийства. Класически пример за характера на венецианската дипломация е отклоняването на Четвъртия кръстоносен поход от Египет към Константинопол, организирано от дожа на Венеция Енрико Дандоло.

Специфични дипломатически задачи решавали италианските банки, откривани в различните страни на Европа. По същество те били не само финансови институции, а и политически представителства. Банкерската фамилия Медичи открила осведомително бюро в Лион, а венецианските търговци решавали системно дипломатически задачи. Венецианците практикували организирането на поръчкови убийства.

Във Венеция Сеньорията издавала решения за организацията на посланическите служби. В решенията се регламентирали цялостната дейност на дипломатите, поведението им в чужбина, задачите, които трябвало да решават, информацията, която да събират. Венецианци, които притежавали имущество в определени страни, нямали право да се изпращат там като дипломати. В чужбина дипломатите нямали право да придобиват титли и звания, както и да беседват за държавните дела на републиката. От съображения за сигурност и за да не бъдат отровени, посланиците имали право да вземат своя готвач, но не можели да бъдат придружавани от съпругите си, за да не изнасят държавни тайни.

Времетраенето на дипломатическите представителства се регулирало с оглед усъвършенстването на междудържавните отношения. Докато през XIII в. продължителността на дипломатическата мисия стигала до 3—4 месеца, през XV в. тя можела да продължи до 2 години, но не повече. Посланиците трябвало ежеседмично да осведомяват републиката за обстановката в съответната държава. Донесенията се изпращали шифровано.

 

Източна дипломация

 

Дипломацията на източните държави се представлявала от водещите сили: в Югоизточна Европа и Мала Азия от Османската империя, а в Далечния изток — от Китай, Индия и Япония. Монголия също имала своя дипломация. Всички те формирали свои дипломатически школи, които в най-голяма степен отразявали външната политика на техните владетели — султани, императори и пр.

В периода на инвазията в Европа османската държава в лицето на султаната водела завоевателна политика и включвала в своите граници редица страни в Азия, а през XIII—XIV в. и владенията на Византия без Константинопол, България, Сърбия, Албания, Унгария. Започнала колонизация на завладените земи и заселването им с преселници от Мала Азия. В Мала Азия били преселени християнски маси, подложени на ислямизация. Султан Баязид I (1389—1402) включил в границите на османската държава бейлиците Гермиян, Хамит али, Караман, Айдън, Сарухан, Ментеше и др.

Конфликтът между монголския емир Тимур и султан Баязид I нямал дипломатически, а военен характер. След като разбил Баязид I при Анкара и го пленил, Тимур разграбил земята, опожарил Бурса, Денизли, Измир. За да разбие османската държава, Тимур възстановил емиратите Гермиян, Караман, Айдън и някои от останалите бейлици. След братоубийствени боричкания престолът бил зает от Мехмед I Челеби (1375—1421), който намерил опора в аристокрацията и успял да стабилизира централната власт. Той ликвидирал редица бейлици, с изключение на Караманския, с чийто емир сключил мирен договор през 1415 г. Понесъл поражение във войната с Венеция, той сключил с нейния дож примирие.

Важен елемент на контактите на Османската империя с европейските държави образували търговските връзки с италианските градове-републики Венеция и Генуа67

Когато султан Баязид II (1447—1512) разбрал, че байлото на Венеция, Джероламо Марчело редовно изпраща във Венеция шифровани доклади, незабавно се разпоредил в срок от 3 дни да напусне империята. Дожът на Венеция се опитал да предотврати прекъсването на установените взаимоотношения, но султанът останал непреклонен. Посолството на републиката на „Св. Марко“ продължило да функционира в Цариград, но нов ръководител продължително време не бил допуснат в столицата на империята.

Срещу агресията на османците противодействали някои от западноевропейските владетели, папата, кръстоносците, султанът на мамелюците в Египет. В отговор на настъплението на османците и завладяването на Килия и Акерман през 1484 г. владетелят на Молдова Щефан III направил постъпки да получи подкрепата на Москва и на полско-литовската държава. „Защото — писал той на великия руски княз Иван III Василиевич (1462—1505) — Ваша милост знае по-добре и от нас колко царства бяха: Гръцко, и не едно само, и Сръбско, и Българско, и Албанско, и Босна — но даде Бог да паднат под поганството, нашите грехове да изкупват; а сега турците навлязоха в Черно море, наскоро превзеха Кафа...“ Писмото било задържано в Белгород през 1485 г. дълго време, но султанът дал да се разбере, че иска приятелство с московския княз68.

В Москва реагирали с готовност на инициативата на Високата порта. През март 1488 г. ханът на Крим Менгли — Гирай, писал до Истанбул: „Турската дума е такава: ако ли князът велики е с тебе, Мен[гли] Гирай, приятел и брат, то щом е тъй, и аз искам с него приятелство и братство. А пък ще изпратя при брат си, великия княз, свои пратеници, че да изпрати и той в Турско, а в Задморското хората му да ги няма...“ В началото на 1499 г. се пристъпило към практическото решение на въпросите. Пратеничествата били разменени69.

Дипломацията на Китай преминала през 3 основни етапа на развитие. Първият обхваща управлението на династията Сун (960—1279), вторият — на монголската династия Юан (1271—1368), третият — на афганистанската династия Лоди (1451—1526). При монархията Сун била преодоляна разпокъсаността на страната, избягвали се и разорителните войни. Разцъфтяла занаятчийската дейност. В областта на науката били постигнати големи успехи — китайски учени изобретили барута и компаса. В съседните земи били създадени агресивни държави — Велика Ляо на север, Западна Ся на тангутите на северозапад и Нанчжао на югозапад — империята проявявала дипломатичност и избягвала военните конфликти. Владетелите на Китай водели продължителни преговори с войнствените си съседи, правели отстъпки, компромиси, плащали данъци, но подписвали мирни договори. Така те отсрочвали военните стълкновения и запазвали мира, а наред с него и мирното развитие на страната.

Сериозна тревога създавала Велика Ляо, поради което императорите изпращали парламентьори при киданите с големи правомощия, но и с категорично предупреждение, че ако не постигнат мир, ги очакват най-жестоки наказания. Киданите не проявявали сговорчивост и миролюбие, били неотстъпчиви в преговорите, имали прекомерни претенции и нарушавали постигнатите споразумения. При все това договори били подписвани при крайно тежки условия. Подписаният през 1004 г. договор предвиждал императорът на Китай да предостави на договарящите кидани територии от север и ежегодно да плаща огромни контрибуции. Преценили правилно действителните намерения на династията Сун, киданите увеличили още повече данъка, предвиден в договора от 1042 г., и размерите на исканите земи. Това принудило империята да се обърне към Западна Ся, но и на това царство трябвало да отстъпи територии и да изплаща непомерни данъци.

За да подкопаят стабилитета на Велика Ляо, китайските императори подклаждали недоволство сред етносите, включени във владенията на киданите. През XII в. те успели да се съюзят с чжурчжените, обитаващи Дунбей; императорът подписал мирен договор с владетеля на царство Цзин. В резултат от организираните съвместни акции на съюзниците през 1125 г. Велика Ляо паднала. Най-сериозният противник на Китайската империя бил разгромен, но новите съюзници успели да победят киданите и решили да се насочат против Китай. Армията на чжурчжените настъпила в Китай и Дворът на императора се принудил да се спасява с бягство. През 1142 г. сунският император сключил неравностоен унизителен договор. Завоевателите от държавата на чжурчжените придобивали големи територии от Северен Китай. Китайската империя била принудена да плаща ежегодно по 250 000 сребърни ляни и 250 000 топа коприна. Завоевателите оставили във владение на династията Сун Южен Китай.

Дипломацията на Китай изживяла тежки изпитания през 1211 г., когато армията на Чингис хан завладяла Северен Китай. Императорът на Сунската династия подписал мирен договор с предводителя на монголите, за да смаже чжурчжаните. Завоевателната политика на монголския вожд принудила китайците да нарушат установения съюз. Под ударите на монголите паднали Западен Ся и Цзин. През 1235 г. монголите настъпили срещу Южен Китай, който паднал след героична съпротива. От 1271 до 1368 г. Китай бил управляван от монголската династия Юан. Поради етническото и културното си превъзходство през XIII в. китайците успели да асимилират монголите. Попаднали под мощното влияние на китайците, монголите приели китайския език, писмеността, както и многовековната управленска система на империята.

През периода от 1351 до 1368 г. могъщата някога империя Китай се разпаднала на 4 части: Монголия, Манджурия, Китай и Тибет. Срещу монголите избухнали въстания. Вождът на въстаналите селяни — Джу Юанчан, станал император под името Ху ву (1368— 1369) и поставил началото на династията Мин (1368—1644) със столица Нанкин, по-късно Пекин. Започнала интензивна иригационна дейност, в резултат от която селското стопанство разцъфтяло.

В борба срещу нашествията на монголи и японци династията Мин използвала както силата на оръжието, така и възможностите на дипломацията. Градовете се развивали и укрепвали. С етническите общности, включени в империя Китай, били подписвани споразумения, които осигурявали мирно развитие на страната. Нараснала международната роля на империята. Бил разработен дипломатически церемониал, прилаган в зависимост от ранга на посетителите. Церемониалът се спазвал най-строго.

Един от най-големите дипломати на Китайската империя бил Чжен Хе — известен мореплавател и пътешественик. С дипломатически мисии той посещавал Индокитай, Макао, Малайските острови, Цейлон, Индия, Арабия, Африка и установявал контакти с владетелите на страните, които посещавал. Той сключвал договори, разменял подаръци, в случаите, когато било необходимо, използвал военна сила, но бранел интересите на империята. Чжен Хе успял да плени и отведе в Китай владетелите на Суматра (Палембанг), за да реши важни политически задачи. Китайската дипломация проявявала грижи и за своите сънародници, разпръснати в различните страни на Средновековния свят.

Свое място в историята заела дипломацията на Индия — една от големите държави на Далечния изток. По етническо и религиозно съдържание индийската дипломация придобила две направления. Едното било на индийските владетели, свързано с традициите на индуизма, а другото — на ислямските управници, изградено върху нормите на шериата.

След многобройните нападения върху Индия през XI—XIII в. в Делхи се формирала могъща държава — Делхийският султанат. Разпалила се борба между индуси и мюсюлмани. Султанът на Делхи получил през 1229 г. признание от селджукския владетел в Багдад. Султаните в Делхи проявявали стремеж да гарантират стабилитета на държавата, но поради сложността на обстановката това било постигнато не по пътя на дипломацията, а на войната. Когато султаните побеждавали, превръщали победения владетел в свой васал, а след претърпяно поражение плащали данък.

Двете държави, които се отделили от Делхи в средата на XIV в. — Брахмани и Видджаянагар, враждували помежду си. През 1369—1399 г. 100-хилядна армия на Тимур (Тамерлан) преминала през Индия. Паднал Пенджаб. Градове и села били разграбени и опожарени. Завръщайки се в Самарканд, Тимур оставил в Делхи наместник, който управлявал от негово име.

Дипломацията на монголите имала своеобразен характер поради обстоятелството, че техните владетели разчитали повече на войната, отколкото на мира. Известно е, че династията Юан (1271 — 1368) установила контакти както с редица държави в Средна Азия, така и с някои страни на Европа. Това станало чрез търговията и религиозните мисии. Когато през 1260 г. двама католически мисионери пристигнали в Китай, Кубилай (1260—1294) организирал пир в тяхна чест, надарил ги със злато и ги изпратил обратно като пратеници на Монголия заедно с чиновника Коготан. В писмото, което Кубилай изпратил на папата, пожелал да му изпратят 100 умни представители на християнската вяра, специалисти в „художественото слово, логиката, пеенето, математиката, астрологията, музиката и географията“. Кубилай натоварил посланиците да сключат съюз с папата. Освен това пожелал те да се отбият в Ерусалим и да вземат лампада от гроба на Христа. Сам Кубилай използвал умело противоречията между мюсюлмани и християни за решаване на собствени задачи.

Владетелят изпратил на Запад монаси уйгури — Рабан Саума и Марк, които се отправили за Ерусалим като поклонници. Той им възложил задачата да събират сведения. Двамата посланици, натоварени със специални пълномощия, посетили Константинопол, Рим, Париж, Лондон, срещнали се с византийския император Андроник, с римския папа Николай IV, с краля на Франция Филип IV, с краля на Англия Едуард IV. Били разменени подаръци, послания и пр.

Кубилай установил контакти с Япония и редица други страни70.

Монголският хан Аргун изпратил през 1288 г. пратеници при краля на Франция Филип IV, за да го привлече в създаването на коалиция срещу султана на Египет. Кралят приел направеното предложение.

Постепенно дейността на дипломатите се професионализирала. Ако в началото императори и крале разчитали на прелатите да решават въпросите на дипломацията, с появата на съсловно-представителната монархия и с укрепването на националните държави монарсите започват да натоварват с дипломатически мисии граждански лица, респективно юристи. Както в редица други области на обществения живот, в системата на образованието, науката и културата, така и тук юристите започнали да изместват теолозите. „Правистите — пише В. Е. Храбар — станали доверени лица на владетелите, помагайки им в борбата срещу феодализма, Църквата и империята.“71 Така дипломацията придобила светско, гражданско съдържание. Разбира се, духовните лица продължили да се включват в дипломатическите представителства, за да изпълняват ритуалите, които съпътствали дипломатическия церемониал. Освен това, който проявявал насилие над посланиците, бивал отлъчван от Църквата, а държавната власт предприемала съответните наказателни мерки.

В края на направения преглед може отново да се подчертае, че съсловно-представителната монархия успяла да установи известни дипломатически връзки и взаимоотношения, избягвайки в някои случаи, когато това било възможно, военните конфликти. Поради сложността на установените обществени отношения позитивни решения се редували с негативни, приливи с отливи, взаимно съгласие с враждебност. В името на взаимното разбирателство се преодолявали политически противоречия, икономически разногласия, етнически стълкновения, религиозни сблъсъци. Разменяли се делегации, пишели се миролюбиви послания, свиквали се конгреси и конференции. През планини от предубеждения, коварства, перфидност, вероломства, лукавства владетелите на държавите успявали да си подадат ръка и да предотвратят неизбежното — войната. Във враждебно настроени народности и държави били установявани дипломатически представителства, призвани да уреждат проблемите, които възниквали между континенти, империи, коалиции, държави. Така историята престанала да бъде история на борбите, на конфликтите и се превръщала в определени моменти в история на взаимната търпимост и разбирателство.

В резултат от проявената дипломатическа активност напрежението в междуконтиненталните и междудържавните отношения отслабвало и се нормализирало. Правото на силата отстъпвало пред силата на правото. Войната се измествала от мира. Разумът започнал да надделява над жестокостта и озлоблението. От спорадично явление дипломацията се наложила като институция, като управленски орган. В името на новите отношения били свиквани конгреси, конференции, създавали се посолства.

 
 
1Броят на сериозните обобщаващи трудове върху историята на дипломацията през XI—XV в. е сравнително ограничен. За справка вж. Hatsсhеr, J. Wörterbuch des Völkerrechts und der Diplomatie. Berlin, 1924—1929; Genet, R. Traité de diplomatie. Paris, 1930; Hill, D. A. History of Diplomacy. Vol. 1—2. London, 1905— 1915; Fliche, A. La guerelle des investitures. Paris, 1946; Ganshof, F. L. Le Moyen- Age (Histoire des relations internationales). Paris, 1953; Vaughan, D. Europe and the Turk. A pattern of alliances 1350—1700. Liverpool, 1954; Wang Li-T’ung. Official relations between China and Japan. 1368—1549. Cambridge, 1953.
2Библиография: Atiya, A. S. The Crusade: Historiography and Bibliography. Bloomington, 1962; Mayer, H. E. Bibliographia zur Geschichte der Kreuzzüge. 2. Aufl. Stutgart, 1965.
3По-подробно в сборника Татаро-монголы в Азии и Европе. М., 1970. 
4Греков, И. Б. Восточная Европа и упадок Золотой орды. М., 1975.
5Omаn, G. Notizie Bibliografiche sul geografo arabo al-Idrisi... — In: Annali dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli. Nuova Serie. Vol. 11. Roma, 1961.
6Jaubert, P. A. Géographie d’Edrisi. T. 1—2. Paris, 1836—1840.
7Трудът е обнародван под наслов: България и съседните ѝ земи според „География“ на Идриси. С., 1960.
8Rodenberg, С. Innocenz IV und das Königreich Sicilien. Halle, 1892; Puttkanner, G. von. Papst Innocenz IV. Münster, 1930.
9Вж. Языкoв, Д. Историческое сочинение Йоанна де Плано-Карпини, которого папа Иннокентий IV послал послом к татарам в 1246 г. — В: Собрание путешествий к татарам... СПб., 1825; срв. Малеин, А. И. Йоани де Плано Карпини. История монголов. СПб., 1911.
10Малеин, А. И. Цит. съч.
11Вж. Путешествие в Восточные страни. — В: Карпини, Дж. История монголов... М., 1957.
12Вж. Путешествие в восточные страни Плано Карпини и Рубрука. М., 1957, с. 127.
13Рашид ад-дин. Сборник летописей. T. 1, кн. 2. М. — Л., 1952, 79—80.
14По-подробно в: Путешествие в восточные страни..., 220—221.
15Xарт, Г. Венецианец Марко Поло. М., 1956; Аlmagia, R. La figura e l’opéra di Marco Polo... Roma, 1938.
16Вж. бълг. изд. Поло, Марко. Милионът. Версия на съвременен италиански език и бележки. Прев. от итал. Б. Христов. С., 1986.
17Роlο, Мarkkо. Il milione. Milano, 1982.
18Lammеns, H. Causeries géographiques sur la Syrie. Beyrouth, 1911.
19Voyages, trad, et annotés par Gaudefroy-Demombynes, M. pt. 1—3. Paris, 1949—1953.
20Хождение за три моря. 2 изд. М.—Л., 1958.
21Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати в Восточную и Центральную Европу. М., 1971.
22Die Reise des Araben Ibn Batûta durch Indien und China (14 Jh.). Bearbeitet von H. v. Mzik. Hamburg, 1911.
23The Travels of Ibn Battuta A, D. 1325—1354. Vol. 1-2. Cambridge, 1958-1962.
24Tаубе, М. История зарождения международного права (средние века). Т. 2. СПб., 1899, с. 51 сл.
25Byzantine Diplomacy. Hampshire (Vermont): Varium, 1992; Dölger, Fr. Byzantinische Diplomatik. Eital, 1936.
26Ангелов, Д. Византия — възход и залез на една империя. С., 1991, с. 260.
27Пак там, с. 261.
28Пак там, 262—264.
29Papadopoulos, А. Versuch einer Genealogie der Palaiologen (1259—1453). München, 1938.
30Снегаров, Ив. История на Охридската архиепископия. T. 1. От основаването ѝ до завладяването на Балканския полуостров от турците. 2. фотот. изд. С., 1995, 157-159.
31Ангелов, Д. К вопросу о политике Византии и других балканских государств накануне турецкого завоевания. — В: Труды Двадцать пятого международного конгресса востоковедения. T. 1. М., 1962, с. 455.
32Ангелов, Д. История Византии. Т. 3. М., 1967, с. 105.
33Hаlесki, G. O. Un empéreur de Byzance à Rome. Vingt ans de travail pour l’union des églises et pour la defence de L’Empire d’Orient, 1355—1375. Warschau, 1930, p. 205.
34Barker, J. W. Manuel II Palaeologus (1391—1425). A sudu in Late Byzantine Statesmanship. New Brinswick — New Jersey, 1969.
35Gill, J. The Concil of Florence. Cambridge, 1958.
36Брайс, Дж. Священная Римская империя. М., 1891; Sсhramm, P. E. Kaiser, Rom und Renovatio. Bd. 1—2. Leipzig — Berolini, 1929.
37Steindorff, E. Jahrbücher des Deutschen Reiches unter Heinrich III. Bd. 1—2. Leipzig, 1874—1881.
38De Vassiеrе, P. Henri IV. Paris, 1928; Rittеr, R. Henri IV (La Béarnais). Paris, 1945.
39Martens, W. Gregor VII. Bd. 1—2. Leipzig, 1894; Fliche, A. La réforme grégorienne. T. 1—3. Louvain—Paris, 1924—1937; Studi gregoriani... V. 1—4. Roma, 1947—1952.
40Ангелов, Д. История на Византия. Т. 2, 213—218.
41Юбилеен сборник — 1396. Никополската битка и съдбата на България, Балканите и Европа. С., 1999.
42Литературата за схизмата нараства непрекъснато. Вж. част от най-сериозните проучвания, представляващи по-специален научен интерес: Вrеhiеr, L. Le schisme oriental du XI siècle. Paris, 1899; Michеl, A. Humbert und Kerularios. Bd. 1—2. Paderborn, 1925; Stadtmüller, G. Europa auf dem Wege zur grossen Kirchenspaltung (1054). — In: Vorträge des Instituts für europäische Geschichte, Mainz 29. Wiesbaden, 1960, 1—40.
43Срв. Nоrdеn, W. Das Papsttum und Byzanz. 1. Berlin, 1903, p. 38 fl.
44Пак там, c. 38.
45Regesta pontificum romanorum, ed. D. Jaffé. — Lipsiae, t. 1, 1885, No 6334.
46Аllatius, Leo. De Ecclesiae occidentalis et orientalis perpétua consione. Haag. 1660, 664—665.
47Vasiliеv, A. A. History of the Byzantine Empire (324-1453). Univ. of Wisconsin Press, 1952, p. 376.
48Norden, W. Op. cit., p. 96.
49Пак там, c. 165.
50Vasiliеv, A. A. Op. cit., p. 541.
51Nоrdеn, W. Op. cit., 213-214.
52Дуйчев, Ив. Преписката на папа Инокентий с българите. — В: ГСУ ИФФ, 37, 1942, 1-116.
53Цит. по: ЛИБИ, 3, с. 353.
54Пак там, с. 319.
55Срв. Ангелов, П. Българската средновековна дипломация. С., 1988, с. 97 сл.
56Hеfеle, С. Conciliengeschichte. Bd. 5. Freiburg im Breisgau, 1886, 882—883.
57Norden, W. Op. cit., p. 238.
58Снегаров, Ив. Кратка история на съвременните православни църкви. T. 1. С., 1944, с. 445.
59За събора в Констанц има вече значителна литература. Вж. Franzen, A, W. Müller. Das Konzil von Konstanz. Freiburg, 1964; Jedin, H. Bischöfliches Konzil oder Kirchenparlament? Basel, 1966.
60Nikοlοv, J. Sur la participation du patriarche de Constantinople Joseph II aux réunions du concile de Constance. — In: Byzantinobulgarica, 4, 1973.
61Gill, J. Personalities of the Council of Florenze. Oxford, 1964, 213—222.
62Pastоr, L. von. Geschichte der Päpste. Bd. 3. Freiburg, 1955.
63Lеmarigniеr, J. Le gouvernement royal aux premiers temps des Capétiens (987 1030). Paris, 1965.
64Nys, Е. Les origines du droit international. Bruxelles—Paris, 1894, 298—299.
65Hrabar, V. Esquise d’une histoire littéraire du droit international au Moyen âge du IV-e au XIII-e siècle. Paris, 1936, 51—52, 54.
66За търговските операции на италианските градове-държави с Изтока вж. монографиите на Карпов, С. П. Трапезундская империя и западноевропейские государства в XIII—XV вв. М., 1981; Итальянские морские республики и Южное Причерноморье в XIII—XV вв. — В: Проблемы торговли. М., 1990.
67Карпов, С. П. Итальянские морские республики и Южное Причерноморье…, 291-321.
68Еремеев, Дм„ Μ. Мейер. История на Турция в средните векове и ново време. Прев. от рус. Р. Мутафчиева. С., 1998, с. 143.
69Пак там, 143—144.
70Далай Чулуун. Монголия в XIII—XIV веках. М., 1983, 75—78.
71Hrabаr, V. Esquise d’une histoire du droit international au Moyen âge du IV-e au XIII-e siècle. Paris, 1936, p. 56.
 
 
 
 
 
X

Right Click

No right click