Древна Гърция

Пелопонеската война

Посещения: 13232

 

Превратът на олигархите и режимът на четиристотинте в Атина

 

Аристотел, Атинската държава, 29 - 33; 3-5

 

29 (1). Докато изгледите за победа във войната били еднакви и за двете страни, атиняните запазвали стария демократически строй. Когато обаче след Сицилийската катастрофа лакедемонците взели връх главно поради своя съюз с персийския цар, атиняните били принудени да сменят демокрацията и установят управлението начело с четиристотинте.1  Речта в полза на този акт преди гласуването произнесъл Мелобий2, а писменото предложение било внесено от Питодор от дема Анафлист. Народът се съгласил да приеме това решение най-много затова, защото смятал, че персийският цар ще се съюзи в тая война по-скоро с атиняните, ако те предоставят управлението в ръцете на малцина. (2) Законопроектът, внесен от Питодор, бил с приблизително следното съдържание:

„Народът да избере освен съществуващите десет още двадесет пробули3, и то от ония, които вече са навършили четиридесетте години, и на последните, след като положат клетва, че действително ще предложат мерки, които ще бъдат най-добри за държавата, да се вмени в дълг да съставят законопроект за мерките на нейното спасение. (3) Освен това и всеки от останалите граждани, който пожелае, да има правото да прави писмени предложения, та по тоя начин въпросните лица (пробулите] да могат да избират най-доброто от всички предложения."

Клитовонт4 иначе подкрепил предложението на Питодор, но внесъл от своя страна и следната прибавка: „Избраните пробули да прегледат и законите от времето на предците5, които издал Клистен, когато учредявал демократическия строй, за да могат, като изслушат тяхното съдържание, да приемат най-добрите от тях, тъй като — казвал той — държавният строй на Клистен не бил демократичен, а твърде сходен със Солоновия.“ (4) Пританите внесли най-напред предложение, с което се вменявало в дълг на пританите6 да поставят на гласуване всички предложения, които се правят за спасението на отечеството, а след това да се премахнат присъдите, издадени за противозаконни предложения7, извънредните жалби8 (исангелиите) и призовките9, за да могат онези от атиняните, които желаят, да изкажат мнението си върху поставените въпроси; ако пък някой пожелае да накаже автора на подобни предложения с глоба, да го привлече под отговорност или да го даде под съд, то неговите действия трябва да подлежат на съдебна отговорност по съкратената процедура, той да бъде подведен при стратезите, а те да го предадат на комисията на единадесетте10, за да бъде наказан със смърт. (5) След това комисията на пробулите изработила следния план за устройството на държавата:

Постъпващите в държавната хазна средства да не се изразходват за други цели освен за война; длъжностните лица да не получават заплати, докато трае войната, с изключение на деветте архонти и пританите, които заемат тая длъжност, като всеки от тях получава три обола дневно. Цялото политическо управление да се повери на ония атиняни, които са най-способни да служат на държавата както лично, тъй и в имуществено отношение, като тяхното число не бъде по-малко от пет хиляди души. През цялото време, докато трае войната, те да бъдат властни да сключват договори , с когото намерят за необходимо. Да се изберат от всяка фила по десет души, по-стари от четиридесет години, които да съставят списъка на петте хиляди, след като положат клетва при тържествено жертвоприношение, при което жертвените животни са на достатъчна възраст.11

30 (1). Такъв бил законопроектът, който съставила избраната по този начин комисия. Когато този законопроект бил утвърден, петте хиляди избрали сто души от своята среда, които да напишат конституцията. . .

31 (1). Такъв план съставили те за бъдещото държавно устройство, а временно, за настоящия момент, те предложили следния план: Съветът да се състои според обичая на предците от 400 души12, по 40 души от всяка фила. Последните да се избират от средата на членовете на филите измежду предварително набелязани кандидати, които били над 30 години. Тези членове на съвета били длъжни да назначават чиновниците, да редактират текста на клетвата, която чиновниците били длъжни да полагат. По въпросите, отнасящи се до законите, до приемането на служебните отчети и до всички други въпроси, те да действат, както намират, че е полезно. (2) Що се отнася пък до законите върху държавните работи, членовете на съвета са длъжни да прилагат всички закони и нямат право да ги изменят или да издават други закони. Изборът на стратезите да се извършва в дадения момент измежду петте хиляди души, а пък съветът незабавно, след като се конструира, да извърши преглед на гражданите, които се явят в пълно въоръжение като избере десет души [стратези] и един секретар за тях. Тези избрани лица да изпълняват задълженията си в течение на предстоящата година, облечени с неограничени пълномощия, а в случай на нужда да обсъждат държавните работи заедно със съвета. (3) Освен това да изберат един хипарх, десет таксиарси и десет филарси. За в бъдеще техният избор да се извършва съгласно с изложеното по-горе.13 Изобщо относно всички длъжности с изключение на членовете на съвета и на стратезите не се разрешава на никого, нито на тия лица, нито на който и да било друг, да заема една и съща длъжност повече от един път. А за в бъдеще целият съвет на четиристотинте да бъде разделен на четири смени, като комисията на стоте е длъжна да се занимае с тяхното разпределение, когато и стане възможно да заседава заедно с останалите.14

32 (1). Такъв проект за устройство на държавата съставила сточленната комисия, избрана от петте хиляди. След това Аристомах поставил този законопроект на гласуване и той бил утвърден от народа; съветът, който заседавал по време на архонта Калий15, бил разтурен, преди да изтече срокът на неговите пълномощия на 14 таргелий16, а четиристотинте встъпили на негово място в длъжност на 22 таргелий17. Съветът, който се избирал чрез бобово зърно, трябвало да започне да изпълнява функциите си на 14 скирофорий18. (2) Така била установена олигархията при архонта Калий, и то близо 100 години след прогонването на тираните. Ръководната роля при това играели Лизандър, Антифонт и Терамен, хора, които не само били от знатен произход, но се ползвали и с името на твърде умни и разсъдливи мъже. (3) Когато бил въведен тоя държавен строй, петте хиляди се избирали само на думи, а в действителност се избирали четиристотинте, като влезли в съвета заедно с десетте, които разполагали с неограничена власт и управлявали държавата. Като изпратили пратеници при лакедемонците, те предложили да се тури край на войната при условие и двете страни да запазят онова, което владеели в момента. Тъй като обаче лакедемонците не се съгласили освен при условие атиняните да се откажат от морското си господство, то последните се отказали от своето намерение.

33 (1). Държавният строй на четиристотинте се държал около 4 месеца. В продължение на два месеца бил архонт Миезилох, който бил от тяхната среда и заемал тая длъжност през архонтството на Теопомп19, който останал на длъжност и през останалите десет месеца на годината. Когато обаче атиняните претърпели поражение по море недалеч от Еретрия20 и от тях отпаднала цяла Евбея с изключение на град Орей, те понесли тая беда по-тежко, отколкото досегашните бедствия, тъй като остров Евбея им бил по-полезен от самата Атика, и премахнали управлението на четиристотинте, като предали властта на петте хиляди, които се вербували от хоплитите. При това те решили никоя държавна служба да не се заплаща. (2) Главните виновници за преврата били Аристократ и Терамен, които не одобрявали делата на четиристотинте. Последните действително решавали всичко на своя глава и за нищо не се допитвали до петте хиляди. Както изглежда, по това време атиняните имали добро управление, тъй като било военно време и държавното управление било в ръцете на ония, които могли да се въоръжат.

 

1Срв. изложението на тия събития и у Тукидид, VIII, 54—59. I
2Мелобий, син на Епизел, участвал по-късно в режима на „тридесетте тирани".
3Пробулите — комисия от „съветници", чиято функция се състояла в това да разглежда и обсъжда предварително законопроектите, които предстояли да бъдат внесени в народното събрание и съвета на петстотинте. Тази комисия била учредена непосредствено след катастрофата в Сицилия с цел да подготви отначало ограничаването и премахването на демокрацията.
4Виден олигарх.
5В гръцкия оригинал се казва дословно: „От времето на бащите" („бащината държава"). Този лозунг бил твърде често вдиган от олигархическите среди в Атина. Под „държавен строй от времето на бащите" те разбирали държавата на аристократите или евпатридите, но в никакъв случай не държавния строй, учреден от Клистен, който, както се вижда от Аристотел, не бил според тях истинска демокрация. Олигархите били твърде склонни да омаловажават значението и на държавния строи от времето на Солон.
6Пританите били, тъй да се каже, дежурната част от състава на съвета.
7В юридическия език на гърците тези предложения се наричали γραϕαὶ παρανόμων така обозначавали обвиненията, насочени срещу лица, които били внесли противозаконни предложения. В гръцките държавици, които били устроени демократически, графето параномон било съществено оръжие в ръцете на демоса.
8Под извънредни жалби се разбирали съобщенията или заявленията, които са отправяли до пританите и с които им се съобщавало за някакво необикновено престъпление, засягащо интересите на държавата или на обществото.
9Призовките са били отправяни от гражданите, за да се явят пред съда или пред длъжностните лица като ответници.
10Комисията на единадесетте се занимавала с привеждането в изпълнение на съдебните присъди.
11При тържествените жертвоприношения жертвените животни трябвало да бъдат непременно на известна възраст.
12За олигархическия режим на четиристотинте в Атина вж. Тукидид, VIII, 63—70.
13Аристотел, Атинската държава, 30, 2.
14Под „останалите" може би се разбират петте хиляди граждани.
15През 412 — 411 г. пр. Хр.
16Таргелий отговаря на месеците май — юни в нашия календар, а 14 таргелий е в края на май.
17Първите дни на юни.
18Скирофорий отговаря на нашите месеци юни — юли, а 14 скирофорий се пада към края на юни.
19През 411—410 г. пр. Хр., когато нещата взели приблизително следния ход: превратът на олигархите започнал към края на април, като старият съвет продължил да изпълнява своите задължения и бил свален от власт през август.
20Значителен град на остров Евбея в средната му част, разположен откъм страната на Еврипския проток.   

 

X

Right Click

No right click