Персия

Бехистунски надпис на цар Дарий I

Написана от Любомир Грозданов
Посещения: 5593

 

Преводът е направен по: В. И. Абаев, Хрестоматия по истории древнего мира, I, Древней Восток, Срв. и Хрестоматия по истории Древнего Востока, М., 1980

 

800px Bisotun Iran Relief Achamenid PeriodАз Дарий, велик цар, цар на царете, цар в Персия, цар на областите, син на Виштаспа, внук на Аршама, Ахеменид1.

Туй говори цар Дарий: Моя баща е Виштаспа, баща на Виштаспа е Аршама, бащата на Аршама е Ариарамна, бащата на Ариарамна е Чишпиш, бащата на Чишпиш е Ахемен. Затова ние се наричаме Ахемениди. От памтивека ние се радваме на почит. От памтивека нашият род е царствен. Осем [човека] от моя род са били преди мен царе. Аз съм деветият. Девет от нас са били последователно царе2. По волята на Ахура Мазда  аз съм цар. Ахура Мазда ми даде царството.

Следните провинции ми бяха поднесени по волята на Ахура Мазда и се възцарих над тях: Персия, Елам, Вавилония, Асирия, Арабия, Египет, [страните край морето], Лидия, Йония, Мидия, Армения, Кападокия, Партия, Дрангиана, Арейя, Хорезм, Бактрия, Согдиана, Гандара, Скития, Сатагидия, Арахозия, Мака: всичко 23 провинции3.

Тези провинции получих. По волята на Ахура Мазда, [те] ми станаха подвластни и ми плащаха данък. Всичко, което им заповядвах – било нощем, било денем, - те изпълняваха. В тези страни [всеки] човек, който ми беше верен, аз облагодетелствах и [всеки], който беше враждебен, аз строго наказвах. По волята на Ахура Мазда, тези страни следваха моите закони. [Всичко], което аз им заповядвах, те изпълняваха. Ахура Мазда ми даде това царство. Ахура Мазда ми помогна, та аз да овладея това царство. По волята на Ахура Мазда аз владея това царство.

Туй говори цар Дарий: Ето какво направих, та след това и аз станах цар: Камбиз, сина на Кир, който е от нашия род, е бил тук цар. Камбиз имал брат, на име Бардия. С Камбиз били от една майка и от един баща. Камбиз убил Бардия. Когато Камбиз убил Бардия, народа не знаел, че Бардия е убит. После Камбиз заминал за Египет. Когато Камбиз тръгнал за Египет, народа се възмутил и настъпило голямо зло в страната, и в Персия, и в Мидия, и в другите страни. После се появил един човек, магьосник, на име Гаумата. Той въстанал в Пишияувад, край планината наречена Аракадриш. Това станало на 14-я ден от месец вияксана4, когато той въстанал. Той така заблуждавал народа: „Аз съм Бардия, сина на Кир, брата на Камбиз”. Тогава целия народ се разбунтувал и преминал от Камбиз към него - и Персия, и Мидия, и другите страни. Той [Гаумата] завзел царството. Това станало на 9-ия ден на месец гармапада5, когато той завзел царството. След това Камбиз умрял от собствена смърт.

Царството, което магьосника Гаумата отне от Камбиз, принадлежеше от памтивека на нашия род. И магьосника Гаумата отне от Камбиз и Персия, и Мидия и другите страни, завзе ги и си ги присвои, стана цар.

Не се намираше човек - нито персиец, нито мидиец, нито някой от нашия род, който да може да отнеме царството от магьосника Гаумата. Народа много се боеше, че той би убил мнозина, които по-рано познаваха Бардия, та никой да не научи, че той не е Бардия, сина на Кир. Никой не се осмеляваше да каже каквото и да е против магьосника Гаумата, докато не дойдох аз. После аз се помолих на Ахура Мазда. Ахура Мазда ми помогна. Това стана на 10-я ден на месец багаядиш6, когато аз с немного хора убих магьосника  Гаумата и най-видните му привърженици в крепостта, наречена Сикаяуватиш, в мидийската местност Нисайя7. Отнех царството от него. По волята на Ахура Мазда аз станах цар. Ахура Мазда ми даде царството. Царството, което беше отнето от нашия род, аз [си го] върнах, възстанових го както беше преди. Светилищата, които магьосника Гаумата разруши, аз възстанових. Аз върнах на народа това, което му принадлежеше: пасбищата и добитъка, и робите със стопанствата, които магьосника Гаумата му беше отнел. Аз възстанових страната в предишния й вид, и Персия, Мидия, и другите страни. Това, което беше отнето, аз върнах обратно. По волята на Ахура Мазда аз извърших това. Аз постигнах това, че нашия дом да бъде възстановен на предишното си място, та магьосника Гаумата да не заема нашия престол.

Ето какво сторих, след като станах цар.

Туй говори цар Дарий: Когато аз убих магьосника Гаумата, то един човек, на име Асин, син на Упадарма, въстана в Елам. Той казваше на народа: „Аз съм царят на Елам”. Тогава еламците се разбунтуваха, присъединиха се към този Асина; той стана цар в Елам. И един човек, вавилонец, на име Нидинту-Бел, син на Айнайри, въстана във Вавилон. Той така мамеше народа: „Аз съм Навуходоносор, син на Набонид”. И тогава целия вавилонски народ премина към този Надинта-байр. Вавилон се разбунтува [и] той завзе властта във Вавилон.

Тогава аз изпратих [хора] в Елам. Тоя Асина беше доведен вързан при мен и аз го убих.

След това се отправих във Вавилон против Нидинту-Байр, който наричаше себе си Навуходоносор. Войската на Нидинту-Байр заемаше [река] Тигър. Те стояха там, [тъй като] реката нямаше брод за преминаване. Тогава аз поставих войската на мехове, други на камили и коне. Ахура Мазда ми помогна. По волята на Ахура Мазда ние преминахме Тигър. Там аз разбих поголовно войската на Нидинту-Байр. Това стана на 24-я ден от месец  асиядия8, когато ние се сражавахме.

След това аз се отправих във Вавилон. Преди да достигна до Вавилон - [там има един] град, наречен Зазана, на Ефрат - там дойде с войската си този Нидинту-Байр, наричайки себе си  Навуходоносор, за да се сражава с мен. След това влязохме в бой. Ахура Мазда ми помогна. По волята на Ахура Мазда аз разбих поголовно войската на Нидинту-Байр. Врагът бе прогонен във водата. Водата го повлече. Това сражение стана на 2-я ден от месец анамака9.

Нидинту-Байр с немного конници избяга и пристигна във Вавилон. Тогава и аз се отправих към Вавилон. По волята на Ахура Мазда аз превзех Вавилон и залових Нидинту-Байр. После аз умъртвих този Нидинту-Байр във Вавилон.

Докато аз бях във Вавилон, от мен се отцепиха следните страни: Персия, Елам, Мидия, Асирия, Египет, Партия, Маргиана, Сатагидия, Скития10.

Един човек, на име Мартий, син на Чичихриш от град Куганак в Персия, въстана в Елам. Той казваше на народа: „Аз съм Иманиш, царя на Елам”. Тогава аз бях близо до Елам. Еламците се изплашиха от мен, хванаха Мартий, който ги беше оглавил, и го убиха.

Един човек, на име Фравартиш, мидиец, въстана в Мидия. Той така говореше на народа: „Аз съм Хшатрит, от рода Киаксар”. Тогава мидийската войска, която се [намираше] в двореца, отстъпи от мен и премина към Фравартиш. Той стана цар в Мидия.

Персийската и мидийската войска, която беше с мен, беше незначителна. Тогава аз изпратих войска. Персиеца Видарн, мой подчинен, аз определих за техен началник и им казах така: „Идете и разбийте тази мидийска войска, която не ме признава”. След това Видарн потегли с войската. Когато той пристигна в Мидия, [до] града, наречен Маруш, там той даде сражение на мидийците. Този, който оглавяваше мидийците, тогава не се намираше там. Ахура Мазда ми помогна. По волята на Ахура Мазда моята войска поголовно разби  войската на метежниците. Сражението стана на 27-я ден от месец анамака11. След това моята войска ме изчака в местността наречена Кампада в Мидия, докато аз не пристигнах в Мидия.

Арменеца, на име Дадаршиш, моя подчинен, аз изпратих в Армения. Така му казах: „Иди, разбий метежната войска, която не ме признава.” След това Дадаршиш замина. Когато той пристигна в Армения, метежниците се събрали и тръгнали да влязат в сражение с Дадаршиш. В местността Зузахия в Армения те направили сражението. Ахурамазда ми помогна. По волята на Ахурамазда моята войска поголовно разби метежната войска. Сражението стана на 8-я ден от месец туравахара12.

Метежниците повторно се събрали и тръгнали да се сражават с Дидаршиш. Те влезли в бой при крепостта Тигра в Армения. Ахура Мазда ми помогна. По волята на Ахура Мазда моята войска поголовно разби метежната войска. Сражението стана на 18-я ден от месец туравахара13.
За трети път метежниците се събрали и тръгнали да се сражават срещу Дадаршиш. При крепостта Виам14 в Армения направили сражението. По волята на Ахура Мазда моята войска поголовно разби метежната войска. Това сражение стана на 9-я ден от месец тайграчиш15.

След това аз изпратих в Армения персиеца Ваумис, моя подчинен и му казах: „Иди, разбий метежната войска, която не ме признава”. После Ваумис замина. Когато той пристигна в Армения, метежниците се събрали и тръгнали да се сражават срещу Ваумис. В асирийската област Изал станало сражението. По волята на Ахура Мазда моята войска поголовно разби метежната войска. Това сражение се случи на 15-я ден от месец анамака16.

Втори път метежниците се събрали и тръгнали за да се сражават срещу Ваумис. В арменската област Аутиара17 се сражавали. По волята на Ахура Мазда моята войска поголовно разби метежната войска. Когато стана това сражение свърши месец туравахара18. След това Ваумис ме изчака в Армения, докато не пристигнах в Мидия.

След това аз излязох от Вавилон и пристигнах в Мидия. Когато аз пристигнах в Мидия, Фравартиш, който наричаше себе си цар на Мидия, пристигна с войска в град Кундуруш19 в Мидия, за да се сражава срещу мен. След това направихме сражение. По волята на Ахура Мазда аз поголовно разбих войската на Фравартиш. Сражението стана на 25-я ден от месец адуканайша20.

Фравартиш с неколцина конници избяга и се отправи в мидийската област Рага21. Тогава аз изпратих след [него] войска. Фравартиш беше заловен и доведен при мен. Аз му отрязах носа, ушите и езика и му извадих едното око. Него го държаха вързан при моите врати и народа го видя. След това в Екбатана аз го набих на кол. А на хората, които бяха неговите най-видни последователи аз им одрах кожата в крепостта на Екбатана.

Един човек на име Чисатахм, сахартиец, въстана срещу мен. Той така говореше на народа: „Аз съм цар в Асахарта, от рода на Увахшатра22.” Тогава аз изпратих персийска и мидийска войска. Техен началник направих мидиеца на име Тахмаспад, моя подчинен. Аз така им казах: „Идете и разбийте метежната войска, която не ме признава”. Тахмаспад замина с войската и встъпи в сражение с Чисатахм. Ахура Мазда ми помогна. По волята на Ахура Мазда моята войска поголовно разби метежната войска и залови Чисатахм [и го] доведе при мен. После аз му отрязах носа и ушите и му извадих едното око. Него го държаха вързан при вратите ми и целия народ го видя. След това аз го набих на кол в Арбела.

Ето какво свърших в Мидия.

Тъй говори цар Дарий: Партия и Хиркания23 се опълчиха срещу мен, минаха [на страната на] Фравартиш. Моя баща Виштаспа беше в Партия. Народът го изоставил и се разбунтувал. Тогава Виштаспа потеглил с войската, която му останала вярна. При партския град Вишнаузатиш той дал сражение с партите. Ахура Мазда ми помогна. По волята на Ахура Мазда Виштаспа поголовно разби метежната войска. Това сражение се случи на 22-я ден от месец вияксана24.

След това аз изпратих при Виштаспа персийска войска от [местността] Рага. Когато тази войска пристигна при Виштаспа, Виштаспа взе тази войска [и] излезе. При партския град Патиграбан той даде сражение на метежниците. По волята на Ахура Мазда Виштаспа поголовно разби метежната войска. Това сражение се случи в 1-я ден на месец гармапада25.

Ето какво направих в Партия.

Тъй говори цар Дарий: страната Маргиана се отметна от мен. Един човек на име Фрад, маргианец, те направили владетел. След това написах на персиеца на име Дадаршиш, сатрапа на Бактрия [и] му казах така: „Иди, разбий войската, която не ме признава.” После Дадаршиш замина с войската [и] даде сражение на маргианците. Ахура Мазда ми помогна. По волята на Ахура Мазда моята войска поголовно разби метежната войска. Тава сражение се случи на 23-я ден от месец асиядия26.

После тази страна стана моя.

Ето какво направих в Бактрия.

Тъй говори цар Дарий: един човек на име Вахиаздат живял в персийския град Тарава в областта Иаутия27. Той е вторият, който въстана в Персия [и] говореше така на народа: „Аз съм Бардия, сина на Кир”.Тогава, персийската войска в столицата измени, стана метежна, премина към Вахяздат. Той стана цар в Персия.

Тогава аз изпратих персийската и мидийската войска, която се намираше при мен. Персиецът на име Артавард, моя подчинен, аз направих техен началник. Останалата персийска войска замина с мен в Мидия. След това Артавард с войската пристигна в Персия. Когато той пристигна в Персия, Вахиаздат, който наричаше себе си Бардия, се отправи към персийския град Раха28, за да се срази с Артавард. След това те влязоха в сражение. Ахура Мазда ми помогна. По волята на Ахура Мазда моята войска поголовно разби войската на Вахиаздат. Тава сражение се случи на 12-я ден на месец туравахара29.

Вахяздат с немного конници избяга, пристигна в Пишияувад. Оттам той взел войска [и] отново се отправил за да се срази с Артавард. При планината Парг те влезли в бой. Ахура Мазда ми помогна. По волята на Ахура Мазда моята войска поголовно разби войската на Вахиаздат. Това сражение се случи на 5-я ден от месец гермелд30. Той [Артавард] заловил Вахиаздат и заловил хората, които били най - видните му последователи. След това Вахиаздат и неговите най-видни привърженици аз набих на кол в персийския град Увадайчайа31.

Ето какво свърших аз в Персия.

Тъй говори цар Дарий: Вахиаздат, който наричаше себе си Бардия, изпрати войска в Арахозия32 срещу подчинения ми сатрап, персиеца на име Виван, поставил им за началник един човек и им казал: „Идете разбийте Виван, и войската, която признава за цар Дарий.” После, войската, която изпратил Вахиаздат потеглила за да се срази с Виван. При крепостта Капишаканиш те влезли в бой. Ахура Мазда ми помогна. По волята на Ахура Мазда моята войска поголовно разби метежната войска. Това сражение се случи на 13-я ден от месец анамака33.

Метежниците отново се събрали [и] тръгнали да се сражават срещу Виван. Те влезли в сражение в областта Гандутава34. Ахура Мазда ми помогна. По волята на Ахура Мазда моята войска поголовно разби метежната войска. Това сражение стана на 7-я ден от месец вияксана35.

После човекът, който бил началник на войската, изпратена от Вахиаздат срещу Виван, избягал с немного конници. Той пристигнал в крепостта Аршада36 в Арахозия. След това Виван с войската тръгнал по следите му, хванал него и хората, които били най-видните му последователи [и] ги екзекутирал.

След това тази страна стана моя.

Ето какво направих в Арахозия.

Тъй говори цар Дарий: Докато аз бях в Персия и Мидия, вавилонците се отметнаха от мен за втори път. Човек, на име Арах, арменец, син на Халдит, въстанал във Вавилон. Той така мамел народа в областта Дубала37: „Аз съм Навуходоносор, сина на Набонид.” Тогава вавилонския народ вдигна метеж срещу мен [и] премина на страната на Арах. Той завзе Вавилон и стана цар във Вавилон.

Аз изпратих войска във Вавилон. Персиецът на име Виндафарн, мой подчинен, направих техен началник [и] им казах: „Идете, разбийте вавилонската войска, която не ме признава за цар.” После Виндафарн потеглил с войска за Вавилон. Ахура Мазда ми помогна. По волята на Ахура Мазда Виндафарн разбил вавилонците и ги доведе вързани. На 22-я ден от месец врказана38 той заловил Арах, който наричаше себе си Навуходоносор, и хората, които бяха неговите най-видни последователи. Аз заповядах да набият на кол Арах и хората, които бяха неговите най-видни последователи.

Ето какво свърших във Вавилон.

Тъй говори цар Дарий: Ето какво извърших по волята на Ахура Мазда в продължение на една година. От както станах цар, аз дадох 19 сражения. По волята на Ахура Мазда аз ги [метежниците] разбих и залових в плен 9 царе. Единият беше магьосникът Гаумата. Той мамеше като казваше така:  „Аз съм Бардия, сина на Кир.” Той направи метеж в Персия. Единият беше Асин, еламец, той мамеше, казвайки така: „Аз съм царят в Елам.” Той направи Елам метежен. Единият беше Нидинту-Байр, вавилонец; той мамеше, казвайки така: „Аз съм Навуходоносор, сина на Нибонид.” Той разбуни Вавилон. Единият беше Мартий, персиец; той мамеше и казваше така: „Аз съм Хшатрит от рода Увахшатра”. Той разбуни Мидия. Един беше Чисатахма, сахартиец; той мамеше като говореше: „Аз съм цар в Асахарта, от рода Увахшатра.“ Той разбуни Асахарта. Един беше Фрад, маргианец; той мамеше като казваше така:  „Аз съм царят в Маргиана.”. Той разбуни Маргиана. Единият беше Вахиаздят, персиец; той мамеше казвайки така: „Аз съм Бардий, сина на Кир”. Той разбуни Персия. Единият беше Арах, арменец; той мамеше казвайки така: „Аз съм Навуходоносор, сина на Нибонид”. Той разбуни Вавилон.

Тези девет царе аз залових в плен в тези битки.

Тези страни които станаха метежни – лъжата ги направи метежни. Те [метежниците] мамеха народа. После Ахура Мазда ги предаде в ръцете ми. Аз постъпих с тях така, както исках.

Тъй говори цар Дарий: Ти, който ще бъдеш цар впоследствие, твърдо се пази от лъжата. Човекът, който е лъжлив, наказвай сурово, за да казваш: „Нека страната ми бъде невредима.”

Тъй говори цар Дарий: Това, което извърших по волята на Ахура Мазда, аз направих в течение на една година. Ти, който впоследствие ще прочетеш този надпис, вярвай на направеното от мен, не мисли че е лъжа.

Аз се кълна в Ахура Мазда, че това е истина, а не лъжа, че аз го направих в течение на една година.

По волята на Ахура Мазда от мен и много друго беше извършено, което не е написано в този надпис. Не е написано, за да не би на този, който впоследствие ще чете този надпис, да не му се стори, че е много направеното от мен, и да не повярва, а да го помисли за лъжа.

Тези, които преди са били царе не са направили толкова, колкото аз направих в течение на една година.

Вярвай ми, че от мен това е извършено, не [го] скривай от народа. Ако не скриеш този манифест от народа, разкажеш на народа, нека Ахура Мазда да ти бъде другар и нека се умножава твоя род и ти да бъдеш дълголетен.

Ако скриеш този манифест, не разкажеш на народа, нека Ахура Мазда те порази и нека да се прекрати родът ти!

Тъй говори цар Дарий: Това направих по волята на Ахура Мазда за една година. Помогна ми Ахура Мазда и другите богове, които съществуват. Затова ми помогнаха Ахура Мазда и другите богове, които съществуват, защото аз не бях злодей, лъжец или измамник, нито аз, нито моя род. Аз постъпвах справедливо. Аз не правех зло нито на слабия, нито на силния. Човекът, който се стараеше [да прави добро] на моя дом, аз възнаграждавах, а този, който вредеше, аз строго наказвах.

Тъй говори цар Дарий: Ти, който ще бъдеш впоследствие цар, не бъди другар на човека, който ще е лъжец и злодей, [а] го наказвай строго.

Тъй говори цар Дарий: Ти, който впоследствие ще видиш този надпис, който аз написах, и тези релефни изображения, не ги разрушавай, а ги пази според силите си.

Ако ти видиш този надпис и релефните изображения и не ги разрушиш, а ги пазиш според силите си, нека Ахура Мазда да ти бъде другар и нека твоя род да бъде многочислен, ти да бъдеш дълголетен, и нека Ахура Мазда да даде добър завършек на това, което правиш.

Ако ти видиш този надпис [и] релефните изображения и ги разрушиш, не ги пазиш според силите си, нека Ахура Мазда да те порази и да унищожи твоя род, и да разруши това, което правиш!

Тъй говори цар Дарий: Ето мъжете, които бяха с мен, когато аз убих мага Гаумата, който наричаше себе си Бардия. Тези мъже действаха като мои привърженици: Виндафарн, син на Вияспар, персиец; Утан, син на Тухра, персиец; Гаубрува [син на Мардониий, персиец; Видарн, син на Багабигн, персиец; Багабухш, син на Датувахни, персиец; Ардуманиш, син на Вахаук, персиец.

Ти, който след време ще бъдеш цар, добре пази родът на тези мъже.

Тъй говори цар Дарий: По волята на Ахура Мазда аз направих  надписи и на различни (?), на арийски (?), които по-рано не съществуваха….и това бе написано и прочетено от мен. След това аз изпратих този надпис до всички провинции.

Тъй говори цар Дарий: Ето какво направих през четвъртата и петата година след като станах цар. Провинция Елам въстана. Един човек на име… те направиха владетел. След това аз изпратих войска. Персиецът на име  Гаубарува, мой подчинен, аз направих техен началник. После Гаубарува се отправи с войската в Елам. Той влезе в бой с еламците. Тогава Гаубарува разбил и съкрушил еламците и заловил началника им, доведе го при мен, и аз го убих.

След това тази страна стана моя.

Тъй говори цар Дарий:  След това с войските настъпих в страната на скитите, срещу скитите, които носят островърхи шапки39. После, когато достигнах реката40, построих понтонен мост и преминах по него. След това разгромих скитите поголовно. Техният предводител, беше заловен и го доведоха пред мен.

Тогава аз направих и други неща с тях, така, както бе моята воля..

След това тази страна стана моя.

Тъй говори цар Дарий:  Тези скити бяха неверни и не почитаха Ахура Мазда. А аз почитах Ахура Мазда. По волята на Ахура Мазда аз постъпих с тях така, както пожелах.

 

1T.е. потомък на родоначалника Ахемен.
2Дарий I има предвид по-старата линия на Ахеменидите към която принадлежат царете Кир и Камбиз, като по този начин доказва, че има законни права над трона.
3Изброяването на провинциите, подвластни на персийския цар са в такъв порядък. Първо се изброяват провинциите, разположени на запад от Персия (Фарс): Елам (Сузиана), Вавилония, Асирия, Арабия, Египет, крайбрежните провинции; следват малоазийските и северните провинции: Лидия (Сарди), Йония, Мидия, Армения, Кападокия; накрая, североизточните и източните: Партия (съвр. Хоросан), Дрангиана (съвр. Сеистан), Арейя (съвр. Херат, в зап. Афганистан), Хорезм (Узбекистан) Бактрия (Балх, в съвр. Афганистан), Согдиана (съвр. Узбекистан и Таджикистан), Гайдара (Газна), Скития (в Средна Азия, да не се бърка с Причерноморска Скития). Сатагидия (Кабул), Арахозия (Кандахар) в южен Афганистан, Мака (вероятно, съвр. Мекран в южен Иран и Афганистан).
4Март 522 г. пр.н. е.
5Април 522 г. пр.н. е.
6Септември 522 г. пр.н. е.
7Област в северозападната част на иранското плато.
813 декември 522 г. пр.н. е.
918 декември 522 г. пр.н. е.
10Виж бел. 3.
1112януари 522 г. пр.н. е.
1221 май 521 г. пр.н. е.
1331 май 521 г. пр.н. е..    
14Точното местоположение не е известно.
1512 юни 521 г. пр.н. е.
1631 декември 522 г. пр.н. е.
17Точното местоположение е неизвестно.
1819 юни 521 г. пр.н. е.
19Точното местоположение е неизвестно.
207 май 521 г. пр.н. е.
21Рага, Рей, Рагес – историческа област в западен Иран.    
22T.е. Киаксар.    
23Област в северен Иран (на юг от Каспийско море).
248 март 521 г.  пр.н. е.
2512 юли 521 г. пр.н. е.
2610 декември 521 г. пр.н. е.
27Точното местоположение е неизвестно.
28Точното местоположение е неизвестно.
2925 март 521 г. пр.н. е.
3016 юли 521 г. пр.н. е.
31Точното местоположение е неизвестно.
32Гръцкото название на област в югоизточен Афганистан и северен Пакистан.
3329 декември 520 г. пр.н. е.
34Точното местоположение е неизвестно.
3521 февруари 521 г. пр.н. е.
36Точното местоположение е неизвестно.
37Точното местоположение е неизвестно.
3827 ноември 521 г. пр.н. е.
39Този абзац от текста е силно повреден. По различна методика са направени опити да бъде възстановен от специалистите. Въпреки, че тази част от текста е предполагаем, го публикуваме в този вид.
40Т.е скитите „тиграхауда“ – от иран. „тигра“ – остър и „хауда“ – шапка.
41В оригинала е „водно пространство“. В науката се счита, че това са реките Амударя или Сърдаря.

 

X

Right Click

No right click