Древен Рим

Законите на дванадесетте таблици

Посещения: 4333


Древноримският писмен извор, известен под името „Дванадесетте таблици" или според въведената по-късно терминология — „Законите на дванадесетте таблици", има особено важно значение като извор за историята на древноримското право. Съставянето на този законник се смята обикновено като резултат на усилията на децемвирите. От някои учени този паметник се датира към средата на V в. пр. Хр., а от други — значително по-късно. Той е оцелял до наши дни само във вид на оскъдни и често пъти твърде неясни по смисъл откъслеци, които се срещат у по-късните латински автори като цитати или под формата на преразказ. Законите на дванадесетте таблици са важни преди всичко затова, защото в тях са отразени доста нагледно обществените отношения в Рим през раннорепубликанския период. Особено характерни и поучителни в тази връзка са ред отживелици на родовия строй (като напр. патриархалният характер на семейното право, по-конкретно неограничената власт на бащата върху членовете на неговото семейство, кръвното отмъщение и др.), които са се запазили заедно с разпорежданията относно частната собственост.

1024px Xii leges

 

От таблица I

 

1. Ако [някого] призоват на съдебния процес, той е длъжен да се яви на процеса. Ако той не се яви, нека [този, който го е призовал] потвърди призовката си пред свидетели, а след това да го отведе насила в съда.

2. Ако призованият измисля уговорки за неявяване или се опитва да се укрие, то нека онзи, който го е призовал, да сложи ръка на него.

4. Нека за поръчител при съдопроизводство за оня, който живее от своето стопанство, да бъде само оня, който има свое стопанство. За гражданин, който не притежава стопанство, поръчител може да бъде всеки, който пожелае.

7. Ако на процеса присъстват и двете страни [т. е. ищецът и ответникът], нека залезът на слънцето бъде крайният срок за съдебното решение.

 

От таблица II

 

3. Нека тъжителят, комуто не достигат свидетелски показания, да отиде пред вратите на къщата [на неявилия се на споразумението свидетел] и в продължение на три дни да го призовава на всеослушание.

 

От таблица III

 

1. На длъжника нека бъдат дадени тридесет дни отсрочка, след като признае дълга си или след издаването против него на съдебно решение.

2. След изтичане на указания срок [нека ищецът] да сложи ръка [върху длъжника]. Нека той да го отведе на съд [за изпълнение на решението].

3. Ако [длъжникът] не е изпълнил доброволно съдебното решение и никой не го е освободил от отговорност при издаване на присъдата, нека [ищецът] да го отведе у дома си и да го окове във вериги на тежест не по-голяма, а, в случай че пожелае, и по-малка от 15 фунта (1 фунт — около 0,450 кг).

По време на своето пребиваване на заточение длъжникът, ако пожелае, може да се храни на своя собствена сметка. Ако ли обаче той не се намира на своя издръжка, то нека [оня, който го държи заточен,] му дава по един фунт брашно, а ако желае, може да му дава и повече.

5. Авъл Гелий; Атически нощи, XX, 1, 46. През това време [т. е. докато длъжникът се намира на заточение] той имал правото да се помири [с ищеца], но ако [страните] не са помирени, то [такива длъжници] се задържали на заточение до 60 дни. В течение на този срок тях ги довеждали три пъти подред в пазарни дни при претора в комиция и при това се обявявало за каква сума те са били осъдени. На третия пазарен ден те се предавали на смъртно наказание или се продавали зад граница [отвъд р. Тибър].

6. На третия пазарен ден нека разсекат длъжника на части. Ако отсекат повече или по-малко, то нека това да не бъде вменявано [във вина].

 

Таблица IV

 

1. Цицерон, Закони, III, 8, 19: ... със същата лекота било лишено от живот (според XII таблици) новороденото [което се отличавало] с необикновена уродливост.

2. Ако бащата продаде сина си в робство до три пъти, то нека синът бъде свободен [от властта] на баща си.

3. Цицерон, Филипики, II, 28, 69: Ползвайки се от постановлението на дванадесетте таблици, той заповядал на жена си да вземе ония вещи, които ѝ принадлежали, и като ѝ отнел ключа, я изгонил.

4.  А. Гелий, Атически нощи, III, 16, 12: Известно ни е, че [когато] жената... е родила на единадесетия месец след смъртта на мъжа си, то [от това] възникнало дело, като че ли тя е заченала след смъртта на мъжа си, тъй като децемвирите са написали, че човек се ражда на десетия, а не на единадесетия месец.

 

Таблица V

 

1. Гай, Inst., I, 144 — 145: Нашите прадеди поддържали, че даже и след пълнолетието си жените вследствие на присъщото им лекомислие трябва да се намират под опека... Изключение се допускало само за девиците весталки, които древните римляни от уважение към техния жречески сан освобождавали от опека. Така било поставено от Закона на дванадесетте таблици.

4. Ако някой, който няма подвластни лица, умре, като не остави разпореждания за наследника си, то нека неговото стопанство се вземе от най-близкия му агнат1.

5. Ако умрелият няма агнати, нека оставеното след смъртта му стопанство да вземат неговите сродници.

6. Гай, Inst., I, 155: Според Закона на XII таблици опекуни над лица, на които не е назначен опекун по завещанието, са техните агнати.

7 а. Ако някой полудее, то нека властта над него самия и над неговото имущество да поемат неговите агнати или сродниците му.

7 б. Улпиан, Lib. I ad Sab. D. XXVII, 10, 1: Законът на XII таблици забранява на оня, който разточителства, да управлява принадлежащото му имущество.

Улпиан, Lib. sing, regul., XII, 2: Законът на XII таблици повелява на безумния и разточителя, на чието имущество е наложен запор, да се намира под попечителството на своите агнати.

8. Улпиан. Lib. sing, regul., LX, I: Законът на XII таблици предавал наследството на римски гражданин, по произход свободен роб, на патрона му, в случай че този римски гражданин нямал подвластни на себе си лица и умирал, без да остави завещание.

8 б. Улпиан, I, 195, § I, 16: Говорейки за отношенията между патрона и освободения роб, Законът на дванадесетте таблици повелява, щото имуществото на освободения роб да премине от онова семейство, в което е бил освободен, в това, където отива.

 

От таблица VI

 

1. Ако някой сключва сделка за дълг или за отчуждаване на дадена вещ в присъствието на петима свидетели и на онзи, който тегли на везните, то нека думите, които се произнасят при това, да се зачитат като клетва.

2. Цицерон, Dе offic. III, 16: По Закона на XII таблици се смятало за достатъчно да се представят доказателства за онова, което било произнесено при сключването на сделката, и оня, който се отказвал от своите думи, подлежал на глоба в двоен размер.

3. Цицерон, Top., IV, 23: Давността на владението върху поземлен участък се установявала за две години, а по отношение на всички други вещи — за една година.

5. А. Гелий, Атически нощи, XX, 17, 7, 8: Да се отстоява собственоръчно своя вещ при съдопроизводството... то значи да се сложи ръка на оная вещ, за която става спор при процеса, т. е. с други думи, състезавайки се с противника, да се улови с ръка спорната вещ и с тържествени изрази да се отстоява правото над нея. Полагането на ръка над вещта се извършвало на определено място и в присъствието на претора на основание на Закона на XII таблици.

5 б. Павел, Lib. I. manual., Vat. Gr., 50: Законът на XII таблици утвърждава отчуждаването на предмета посредством сделка, която се извършвала в присъствието на петима свидетели и на онзи, който тегли на везните, а също тъй и чрез отказ от правото на собственост върху тая вещ при процеса пред претора.

8 и 9. Улпиан, I, Ad edictum D., XLVII, 3, 1: Законът на XII таблици не позволявал нито да се отнема, нито пък да се изисква като собственост откраднатата греда или прът, употребени за постройка или за засаждане на лозе, но предоставял при това искът да бъде в двоен размер на стойността на тези материали против оня, който се обвинявал в тяхното използване.

 

От таблица VII

 

5 б. Цицерон, Закони, I, 21, 55: Съгласно с постановленията на Закона на XII таблици, когато възниква спор за граници, то ние произвеждаме разграничаването с участието на трима посредници.

8 б. Павел, 1, 16 ad Sab. D., XLIII, 8: Ако ручеят или водопроводът, който тече по обществена земя, е причинил щети на частно владение, то на собственика на последното се дава правото да предяви иск на основание на Закона на XII таблици за обезщетяване на нанесените вреди.

9. Улпиан, I, 1 ad D., XLIII, 27, 1, 8: Законът на XII таблици повелява да се вземат мерки за това, щото дърветата на височина до 15 стъпки (фута) да се окастрят на околовръст, за да не би тяхната сянка да причинява вреда на съседния участък.

9 б. Помпоний, 1, 34 ad Sab. D., XLIII, 27: Ако дървото от съседния участък се е наклонило от вятъра над твоя участък, то на основание на Закона на XII таблици можеш да предявиш иск за неговото отстраняване.

10. Плиний, Nat. hist., XVI, 5, 15: По Закона на XII таблици [било позволено] да се събират жълъдите, които падат от съседния участък.

11. Юстиниан, Inst… 2, 1, 41: Продадените или предадени вещи стават собственост на купувача само в случай че тоя заплати на продавача покупната стойност или пък му гарантира (по какъвто и да било начин удовлетворяването) на неговите искания, напр. представи поръчител или даде нещо като залог. Така било постановено от Закона на XII таблици.

12. Улпиан, II, 4: Ако [наследодателят] е направил следното разпореждане: [пущам роба на свобода при условие] че той ще заплати на моя наследник 10 000 сестерции, то този роб, макар и да е бил отчужден от наследника, той все пак трябва да получи свобода, ако заплати на купувача посочената сума. Така повелява Законът на XII таблици.

 

От таблица VIII

 

1. б. Цицерон, De rep., IV, 10, 12: XII таблици определяли смъртно наказание за неголям брой престъпни деяния и в това число считали неговото прилагане за необходимо в случай, когато някои съчинявали или разпространявали песен, която съдържа [представя] клевета или опозоряване на друг човек.

2. Ако някой причини [другиму] телесна повреда и не се помири [с потърпевшия], то нека и самият той да изтърпи същото.

3. Ако някой с ръка или тояга строши кост на свободен човек, да заплати глоба в размер от 300 аса, а ако стори същото на роб — 150 аса.

4. Ако нанесе обида, глобата да бъде 25 аса.

6. Улпиан, I, 18 ad ed D., IX, 1: Ако някой се оплаче, че [някое] домашно животно му е причинило щета, то Законът на XII таблици повелявал или животното, което е причинило вредите, да се предаде [на потърпевшия], или пък да се заплати стойността на нанесените вреди.

7. Улпиан, I, 41 ad Sab. D.,  XIX, 5, 14, 3: Ако жълъдите от твоето дърво падат на моя участък, а аз, като вкарам добитъка си, го храня с тях, то според Закона на XII таблици ти не можеш да предявиш иск нито за незаконно опасване, тъй като добитъкът не е пасъл на свое място, нито за вреда, причинена от животното, нито за загуби, нанесени чрез неправомерно деяние.

9. Плиний, Nat. hist., 18, 3, 12: Според XII таблици се смятало за смъртен грях на пълнолетен човек да унищожи или прибере нощно време реколтата от обработена нива; [XII таблици] предписвали обречен на Церера човек да бъде предаден на смърт. Непълнолетният [провинил се в подобно престъпление] по усмотрение на претора или предлагали на бичуване, или пък осъждали да възстанови причинените вреди в двоен размер.

10. Гай, I, 4 ad XII tab. D., XLVII, 9: [Законите на XII таблици] повелявали да бъде окован в окови и след като бъде подложен на бичуване, да бъде предаден на смъртно наказание оня, който е подпалил постройка или натрупаните около къщата купчини жито, ако е извършил това преднамерено. [Ако пожарът е избухнал] случайно, т. е. по непредпазливост, законът предписвал [виновникът] да заплати причинените щети, а в случай на несъстоятелност да изтърпи по-леко наказание.
11. Плиний, Nat. hist., 17, I, 7: В XII таблици се предписвало, щото виновникът за злонамерено сечене на чужди дървета плащал по 25 аса за всяко дърво.

12. Ако онзи, който извършва кражба нощно време, бъде убит [на място], то нека убийството [му]да се смята правомерно.

13. Срв. Цицерон, Pro Tull., 20, 47: Той също тъй ми съобщи постановлението на XII таблици, с което се разрешавало убиването на нощния крадец, а също тъй и на дневния, който оказва въоръжена съпротива. Срв., пак там, 21, 50: XII таблици забраняват убиването на дневния крадец, ако той, както е казано там, не се защитава с оръжие: затова не може да бъде убит и оня крадец, който е донесъл със себе си оръжие, но не го е употребил и не се е съпротивявал; ако пък той е оказал съпротива [при задържането му], то нека потърпевшият да вика, за да го чуят и да се притекат на помощ.

14. А. Гелий, Атически нощи, XI, 18, 8: Децемвирите предписали, щото свободни хора, които били заловени в кражба на местопрестъплението, да бъдат подлагани на телесно наказание и да бъдат предавани [в робство] на оня, у когото е извършена кражбата, а робите да се наказват с бич и да се хвърлят от скалата: но [по отношение на непълнолетните] било постановено по усмотрение на претора или да ги подлагат на телесни наказания, или пък да изискват от тях възстановяване на загубите.

15 а. Гай, Inst. III, 191: По Закона на XII таблици се установявала глоба в троен размер от стойността на вещта в случай, когато вещта се откривала у някого при формален обиск или пък когато тя била пренесена у укривателя и намерена у него.

15 б. Гай, Inst., III,192: Законът на XII таблици предвижда, щото при произвеждане на обиск [оня, който обискира] да няма на себе си никаква дреха, освен една платнена превръзка и да държи в ръцете си чаша.

16. Ако се предяви иск за кражба [при която крадецът не е бил заловен на местопрестъплението], нека [съдът] да реши спора, [като присъди] двойния размер на стойността на вещта.

17. Гай, Inst., 45: По закона на XII таблици се забранява придобиването на крадена вещ по давност.

18 а. Тацит, Ann, VI, 16: За пръв път от XII таблици било постановено, щото никой да не взема повече от едно на сто лихва [на месец], докато преди това лихвата се събирала според прищявката на богатите.

18 б. Катон. De re rust, praef…, 1: Нашите прадеди имали обичай и са го вложили и в закона крадецът да бъде осъден да заплати в двоен размер стойността [на откраднатата вещ], а лихварят [да даде] в четворен размер получените лихви.

19. Павел, Sent., II, 12, 11: Според Закона на XII таблици за вещ, отдадена на съхранение, се прави иск в двоен размер от стойността на тази вещ.

20 а. Улпиан, I, 35 ad ed. D., XXVI, 10, 1, 2: Трябва да се отбележи, че обвинението срещу [опекун в недобросъвестно изпълнение на своите задължения] води началото си от Закона на XII таблици.

20 б. Трибониан, I, 1, f. 55, D., XXVI, 7, 55, 1: В случай на разхищение от страна на опекуните на имуществото на подопечния трябва да се установи не е ли допустим по отношение на всеки от тези опекуни поотделно онзи риск в двоен размер, който е бил установен в XII таблици против опекуните.

21. Да бъде проклет онзи патрон, който причинява вреди [на своя] клиент.

22. Ако [някой] е участвал [при извършването на сделка] в качеството си на свидетел или като такъв, който е теглил на везните, [а след това] се откаже да признае това, то нека [той да бъде признат] за безчестен и да загуби правото да бъде свидетел.

23. А. Гелий, Атически нощи, XX, 1, 53: Според XII таблици онзи, който е уличен в лъжесвидетелство, бивал хвърлен от Тарпейската скала.

24. б. Плиний, Nat, hist., XVIII, 3, 12, 8-9: Според XII таблици за оня, който е пуснал тайно добитъка си да изпасе добива, [се предвиждало] смъртно наказание..., по-тежко, отколкото за убийството на човек.

26. Порций Латрон, Decl. in Cat., 19: Както знаем, в XII таблици се предписвало никой да не устройва в града нощни сборища.

27. Гай. I, 4 ad leg. XII tab. D., XLVII, 22: Законът на XII таблици предоставил на членовете на колегиите правото да сключват помежду си всякакви съглашения само в случай че чрез тях не нарушавали някакво постановление, засягащо обществения ред. Този закон, както изглежда, бил заимстван от законодателството на Солон.

 

От таблица IX

 

1 и 2. Цицерон, Закони, III, 4, 12, 19, 44: Привилегии, т. е. отстъпление в своя полза от закона, нека не искат. Присъдите за смъртно наказание на римски граждани да не се произнасят другаде, освен в центуриатните комиции. Всеизвестните Закони на XII таблици съдържали две постановления, едното, от които унищожавало всички привилегии в полза на отделни лица, а другото забранявало произнасянето на присъди за смъртно наказание над римски граждани, освен в центуриатните комиции.

3. А. Гелий, Атически нощи, XX, 1, 7: Нима ти не ще сметнеш за сурово постановлението на закона, което наказва със смърт оня съдия или посредник, който бил назначен при някое  дело и бил уличен в това, че е взел парично възнаграждение по [това] дело.

4. Помпоний, Lib, sing, enchirid. D., 1,2: Квесторите, които присъствали при изпълнението на смъртните присъди, се наричали углавни квестори и за тях се споменавало дори в Закона на XII таблици.

5. Марциан, Lib. IX instit D., XLVIII, 4: Законът на XII таблици повелява да бъде предаден на смъртно наказание оня, който подстрекава врага [на римския народ към нападение върху римската държава], или оня, който предава на неприятеля римски гражданин.

6. Салвиан, De gubern. dei, VIII, 5: Постановленията на XII таблици запрещавали да се лишава от живот без съд какъвто и да било човек.

 

Таблицa X

 

1. Нека мъртвецът да не бъде погребван и да не бъде изгарян в града.

3. Цицерон, Закони, II, 23, 59: Ограничавайки разходите по погребението до три савана, една пурпурна туника и десет флейтисти, Законът на XII таблици запретил също така и оплакванията [на мъртъвците].

4. Нека [при погребението] жените да не си дерат бузите и да не оплакват мъртъвците.

5. Цицерон, Закони, II, 23, 59: Нека костите на мъртвеца не се събират, за да извършват по-късно погребението. С изключение само в ония случаи, когато смъртта е настъпила на бойното поле или в чужбина.

6 а. Цицерон, Закони, II, 23, 59: Освен това в законите се установяват още следните правила: отменя се намазването с мас [своего рода балсамиране] на робите и пиенето от една и съща чаша в кръг. „Без пищно ръсене, без дълги гирлянди и без кадилници."

7. Ако някой е бил награден с венец или самият той лично, или за своите коне и роби [които участвуват в игрите], или ако венецът му е бил даден за неговата храброст, то при неговата смърт не се забранявало да се постави венец на умрелия както в дома му, така и на форума, а по същия начин се позволявало на неговите роднини да присъстват на погребението с венци на главите.

8. А също тъй да не се поставя при покойника злато. Но ако зъбите на умрелия са скрепени със злато, то да не се забранява той да бъде погребан или изгорен с това злато.

9. Цицерон, Закони, II, 24, 61: Законът забранява без съгласието на собственика да се устройва погребална клада или гроб на разстояние, по-близо от 40 фута от принадлежаща му сграда.

10. Цицерон, Закони, II, 24, 61: Законът забранява да се придобива по давност място на погребение, а също тъй и място за изгаряне на трупа.

 

Таблица XI

 

1. Цицерон, Dе rep., II, 36, 37: Децемвирите от втората комиция, прибавяйки две таблици, санкционирали с най-безчовечен закон забраната на бракове между плебеи и патриции.

2. Макробий, Sat., I, 13, 21: Децемвирите, които прибавили две таблици, предлагали на народа да утвърди поправянето на календара.

 

Таблицa XII

 

1. Гай, Inst, IV, 28: Със закон било въведено отнемането на залога с цел за обезпечаване на дълга и по Закона на XII таблици това било допускано против оня, който, придобивайки жертвено животно, не е заплатил за него изкупната му стойност, а също и против оня, който не представи възнаграждението за даденото му под наем товарно животно, с условие, че цената на ползването е била употребена от него за жертвено пиршество.

2. Гай, Inst. IV, 75, 76: Престъпленията, извършени от подвластни лица или роби, пораждали искове за щети, по които на домопритежателя или собственика на роба се предоставяло или да възстанови стойността на причинената вреда, или да предаде главата на виновния... [Тези] искове са установени или по законите, или с преторски едикт. Към исковете, установени със закони, [спада] например искът за кражба, създаден от Закона на XII таблици.

3. Ако донесе на процеса фалшифицирана вещ или отрича самия факт на доказателствата, то преторът да назначи трима посредници и въз основа на тяхното решение да възстанови щетите в двоен размер на дохода [от спорната вещ].

4. Гай, I, 6 ad leg. XII tab. D. XLIV, 6: От Закона на XII таблици било забранено да се принася в жертва на храмовете вещ, която е предмет на съдебно дирене; в противен случай ние се наказваме с глоба в двоен размер от стойността на вещта, но никъде не е изяснено дали тази глоба се плаща от държавата, или на онова лице, което е изявило претенции върху дадената вещ.

5. Ливий, VII, 17. 12: В XII таблици се съдържало постановление за това, че за в бъдеще всяко решение на народното събрание трябва да има силата на закон.1Агнатите са лицата, свързани помежду си чрез общата семейна власт на главата на семейството. Агнатските семейни връзки са от юридическо естество.

 

 

X

Right Click

No right click